ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*衣*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -衣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[表, biǎo, ㄅㄧㄠˇ] to show, to express, to display; outside, appearance; a watch
Radical: , Decomposition:   毛 [máo, ㄇㄠˊ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Fur 毛 clothing 衣; a shawl or wrap, Rank: 177
[展, zhǎn, ㄓㄢˇ] to open, to unfold; to extend, to stretch
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]    ?  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Laying out clothes 㠭 for sale in a market 尸; compare 㠭, Rank: 275
[装, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: , Decomposition:   壮 [zhuàng, ㄓㄨㄤˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 467
[依, yī, ] to rely on; to consent, to obey; according to
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 568
[衣, yī, ] cloth; clothes, apparel; dress, coat
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  ?
Etymology: [pictographic] A woman's dress, Rank: 725
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203
[袭, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: , Decomposition:   龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] dragon, Rank: 1213
[袋, dài, ㄉㄞˋ] bag, sack; pocket, pouch
Radical: , Decomposition:   代 [dài, ㄉㄞˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 1310
[裂, liè, ㄌㄧㄝˋ] to split, to rend; crevice, crack
Radical: , Decomposition:   列 [liè, ㄌㄧㄝˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 1317
[衰, shuāi, ㄕㄨㄞ] weak, feeble; to decline, to falter
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with an injury 一 to his head 口, Rank: 1702
[哀, āi, ] sad, mournful, pitiful; to pity; to grieve
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 1751
[袁, yuán, ㄩㄢˊ] robe; surname
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A person 口 wearing a robe 衣, Rank: 1755
[衷, zhōng, ㄓㄨㄥ] sincere, heartfelt
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A person in a robe 衣 with his heart 中 marked; 中 also provides the pronunciation, Rank: 2157
[裹, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] to wrap, to encircle; to confine, to bind
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2387
[裔, yì, ㄧˋ] progeny, descendants
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  冏 [jiǒng, ㄐㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 2842
[裳, shang, ㄕㄤ˙] skirt, petticoat; beautiful
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2861
[裘, qiú, ㄑㄧㄡˊ] fur coat; surname
Radical: , Decomposition:   求 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 2868
[襄, xiāng, ㄒㄧㄤ] to aid, to help, to assist; to undress
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    井 [jǐng, ㄐㄧㄥˇ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] Using two hands 口 to help someone remove their clothes 衣, Rank: 2980
[裴, péi, ㄆㄟˊ] flowing gown; surname
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3122
[亵, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  执 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [ideographic] Hands grasping 执 and tearing apart a dress 衣, Rank: 3495
[袅, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] curling upwards; elegant, graceful
Radical: , Decomposition:   鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 3517
[褒, bāo, ㄅㄠ] to cite; to honor, to praise; to recommend
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  保 [bǎo, ㄅㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 3539
[袤, mào, ㄇㄠˋ] longitude; lengthwise; length
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  矛 [máo, ㄇㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4129
[裟, shā, ㄕㄚ] cassock; monk's robe
Radical: , Decomposition:   沙 [shā, ㄕㄚ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 4784
[铱, yī, ] iridium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4787
[袈, jiā, ㄐㄧㄚ] Buddhist cassock
Radical: , Decomposition:   加 [jiā, ㄐㄧㄚ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 4833
[衮, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] imperial robe; ceremonial dress
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  公 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] A duke 公 in his robes 衣, Rank: 4843
[衾, qīn, ㄑㄧㄣ] quilt, coverlet
Radical: , Decomposition:   今 [jīn, ㄐㄧㄣ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 5103
[褰, qiān, ㄑㄧㄢ] 4undergarment; to pick up one's skirt
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    ?  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 5964
[襞, bì, ㄅㄧˋ] pleat, fold, crease
Radical: , Decomposition:   辟 [, ㄆㄧˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 6470
[製, zhì, ㄓˋ] system; to establish; to manufacture; to overpower
Radical: , Decomposition:   制 [zhì, ㄓˋ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To manufacture 制 clothes 衣; 制 also provides the pronunciation, Rank: 6569
[裒, póu, ㄆㄡˊ] to gather, to collect, to assemble; to praise
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 6787
[裝, zhuāng, ㄓㄨㄤ] dress, clothes, attire; to wear, to install
Radical: , Decomposition:   壯 [zhuàng, ㄓㄨㄤˋ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 6879
[裏, lǐ, ㄌㄧˇ] inside, interior, within
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes, Rank: 7432
[袞, gǔn, ㄍㄨㄣˇ] imperial robe; ceremonial dress
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]    八 [, ㄅㄚ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] The emperor 口 in 八 his robes 衣, Rank: 7564
[襲, xí, ㄒㄧˊ] to attack, to raid; to inherit
Radical: , Decomposition:   龍 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] dragon, Rank: 7673
[褱, huái, ㄏㄨㄞˊ] to wrap, to conceal; to carry in one's bosom or up one's sleeve
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 7936
[扆, yǐ, ㄧˇ] screen door
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] A cloth 衣 door 户; 衣 also provides the pronunciation
[裊, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] curling upwards; elegant, graceful
Radical: , Decomposition:   鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]  衣 [, ]
Etymology: [pictophonetic] cloth
[褻, xiè, ㄒㄧㄝˋ] dirty, ragged; slight, insult, disrespect
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  埶 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, ] clothes, #871 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] to dress; to wear; to put on (clothes), #871 [Add to Longdo]
[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes, #2,526 [Add to Longdo]
[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear, #5,600 [Add to Longdo]
[máo yī, ㄇㄠˊ ㄧ, ] (wool) sweater, #5,766 [Add to Longdo]
[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, ] overcoat; topcoat; cloak, #6,200 [Add to Longdo]
[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, ] laundry, #8,729 [Add to Longdo]
[mián yī, ㄇㄧㄢˊ ㄧ, ] cotton-padded clothes, #9,643 [Add to Longdo]
[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment, #10,024 [Add to Longdo]
[xǐ yī jī, ㄒㄧˇ ㄧ ㄐㄧ, / ] washer; washing machine, #11,143 [Add to Longdo]
[shuì yī, ㄕㄨㄟˋ ㄧ, ] night clothes; pajamas, #11,591 [Add to Longdo]
[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance, #14,095 [Add to Longdo]
[chèn yī, ㄔㄣˋ ㄧ, / ] shirt, #14,907 [Add to Longdo]
[yī zhuó, ㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] clothes, #15,555 [Add to Longdo]
便[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman, #18,063 [Add to Longdo]
[yī shang, ㄧ ㄕㄤ˙, ] clothes, #21,461 [Add to Longdo]
[gēng yī shì, ㄍㄥ ㄧ ㄕˋ, ] change room; dressing room; locker room; toilet, #23,301 [Add to Longdo]
[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, / ] wardrobe; armoire, #25,385 [Add to Longdo]
[yī xiù, ㄧ ㄒㄧㄡˋ, ] the sleeve of a garment, #26,684 [Add to Longdo]
[gēng yī, ㄍㄥ ㄧ, ] to change clothes; to go to the toilet (euphemism), #27,350 [Add to Longdo]
[chéng yī, ㄔㄥˊ ㄧ, ] ready-made clothes, #28,635 [Add to Longdo]
[xǐ yī fěn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄣˇ, ] laundry detergent, #29,296 [Add to Longdo]
[lián yī qún, ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ, / ] woman's dress; frock; gown, #30,292 [Add to Longdo]
[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]
[yǒng yī, ㄩㄥˇ ㄧ, ] swimsuit; bathing suit, #31,133 [Add to Longdo]
[yī shí, ㄧ ㄕˊ, ] clothes and food, #31,458 [Add to Longdo]
原体[yī yuán tǐ, ㄧ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Chlamydia (genus of intracellular parasitic bacteria), #33,233 [Add to Longdo]
[yī chú, ㄧ ㄔㄨˊ, / ] wardrobe, #34,157 [Add to Longdo]
[xǐ yī diàn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] laundry, #45,114 [Add to Longdo]
[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] unlined garment, #48,033 [Add to Longdo]
[yī jià, ㄧ ㄐㄧㄚˋ, ] clothes-hanger; clothes rack, #48,116 [Add to Longdo]
救生[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, ] life jacket; life vest, #50,694 [Add to Longdo]
[má yī, ㄇㄚˊ ㄧ, ] hemp garment, #51,330 [Add to Longdo]
[yī liào, ㄧ ㄌㄧㄠˋ, ] material for clothing, #53,196 [Add to Longdo]
[yī shì, ㄧ ㄕˋ, / ] clothes and ornaments, #54,738 [Add to Longdo]
[yī zhuāng, ㄧ ㄓㄨㄤ, / ] garment, #58,259 [Add to Longdo]
[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender, #58,984 [Add to Longdo]
缩食[jié yī suō shí, ㄐㄧㄝˊ ㄧ ㄙㄨㄛ ㄕˊ, / ] to save on food and clothing (成语 saw); to live frugally, #59,665 [Add to Longdo]
帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom, #61,168 [Add to Longdo]
量体裁[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means., #62,043 [Add to Longdo]
足食[fēng yī zú shí, ㄈㄥ ㄧ ㄗㄨˊ ㄕˊ, / ] having ample food and clothing (成语 saw); well fed and clothed, #63,480 [Add to Longdo]
[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] underwear, #66,308 [Add to Longdo]
[yù yī, ㄩˋ ㄧ, ] bathrobe, #67,339 [Add to Longdo]
[xuè yī, ㄒㄩㄝˋ ㄧ, ] bloody garment, #69,544 [Add to Longdo]
[xǐ yī fáng, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄤˊ, ] laundry room, #72,278 [Add to Longdo]
寿[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿 / ] burial clothes, #72,614 [Add to Longdo]
游泳[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, ] swimsuit; bathing costume, #77,634 [Add to Longdo]
[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, / ] drysuit (diving), #77,746 [Add to Longdo]
[kuān yī, ㄎㄨㄢ ㄧ, / ] Please take off your coat (honorific), #80,001 [Add to Longdo]
[dì yī, ㄉㄧˋ ㄧ, ] lichen, #80,112 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いふく, ifuku] เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり;摺り[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ゆかた地;浴[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata [Add to Longdo]
[あくい, akui] (n) shabby clothes [Add to Longdo]
悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (arch) (See 歯に着せない) clothing [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
々;;後朝[きぬぎぬ;こうちょう(後朝);ごちょう(後朝), kinuginu ; kouchou ( nochi asa ); gochou ( nochi asa )] (n) (1) (arch) the morning after a couple have slept together; parting ways the morning after having slept together; (2) (こうちょう, ごちょう only) (arch) the next morning [Add to Longdo]
し;[かくし;いのう(衣嚢), kakushi ; inou ( koromo nou )] (n) pocket [Add to Longdo]
ばかりで和尚はできぬ;許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
[いか, ika] (n) clothes rack [Add to Longdo]
[いが;イガ, iga ; iga] (n) (uk) Tinea translucens (species of clothes moth) [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) kimono and ancient head-dress [Add to Longdo]
冠束帯[いかんそくたい, ikansokutai] (n) full Japanese court dress of traditional fashion [Add to Longdo]
魚虫[しみむし, shimimushi] (n) (obsc) (See 魚) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae) [Add to Longdo]
[いこう, ikou] (n) clothes rack [Add to Longdo]
[いこう, ikou] (n) perfume on the clothing [Add to Longdo]
擦れ;摺れ[きぬずれ, kinuzure] (n) rustling of clothes [Add to Longdo]
[ころもで, koromode] (n) sleeve [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] (n) (1) food and clothing; livelihood; living; (vs) (2) to feed and clothe [Add to Longdo]
食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
装(P);[いしょう, ishou] (n) clothing; costume; outfit; garment; dress; (P) [Add to Longdo]
装合せ[いしょうあわせ, ishouawase] (n) costume fitting [Add to Longdo]
装箪笥[いしょうだんす, ishoudansu] (n) wardrobe [Add to Longdo]
装道楽[いしょうどうらく, ishoudouraku] (n) love of fine clothing; weakness for fine clothes; being extravagant in clothing [Add to Longdo]
装方[いしょうかた, ishoukata] (n) dresser [Add to Longdo]
[いたい, itai] (n) clothes and obi; full court dress [Add to Longdo]
替え(P);更;更え[ころもがえ, koromogae] (n,vs) (1) seasonal change of clothing; changing (one's) dress for the season; (2) renovation; facelift; changing appearance; (P) [Add to Longdo]
[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
[いふく, ifuku] (n) clothes; (P) [Add to Longdo]
[ころもへん, koromohen] (n) kanji "clothes" radical at left [Add to Longdo]
[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery [Add to Longdo]
紋掛け;紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc. [Add to Longdo]
[いらん;イラン, iran ; iran] (n) (uk) Iran [Add to Longdo]
[いりょう, iryou] (n) clothing; (P) [Add to Longdo]
料繊維[いりょうせんい, iryousen'i] (n) clothing fiber; clothing fibre [Add to Longdo]
料品[いりょうひん, iryouhin] (n) clothing goods; (P) [Add to Longdo]
料品店[いりょうひんてん, iryouhinten] (n) clothing store [Add to Longdo]
[いりょう, iryou] (n) food and clothing [Add to Longdo]
[いるい, irui] (n,adj-no) clothes; clothing; garments; (P) [Add to Longdo]
類乾燥機[いるいかんそうき, iruikansouki] (n) clothes dryer; clothes drier [Add to Longdo]
[ころもじらみ;コロモジラミ, koromojirami ; koromojirami] (n) (uk) body louse (Pediculus humanus humanus); body lice [Add to Longdo]
帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]
[はごろもがらす;ハゴロモガラス, hagoromogarasu ; hagoromogarasu] (n) (uk) red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus) [Add to Longdo]
甘藍[はごろもかんらん;ハゴロモカンラン, hagoromokanran ; hagoromokanran] (n) (uk) (See 緑葉甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
虫喰[はごろもむしくい;ハゴロモムシクイ, hagoromomushikui ; hagoromomushikui] (n) (uk) American redstart (Setophaga ruticilla) [Add to Longdo]
[おうえ, oue] (n) (1) yellow clothes; (2) Lama's clothes (e.g. Dalai Lama) [Add to Longdo]
[なつごろも, natsugoromo] (n) summer clothes [Add to Longdo]
[はなごろも, hanagoromo] (n) (See 花見) fancy kimono used for cherry blossom viewing; fancy kimono [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll send you your clothes and some other things next month by Express Delivery.あなたの類などは来月、宅急便で送ります。
Caroline knows better than to spend all her money on clothes.キャロラインはお金を全部服に使うほどばかではない。
This necktie does not match my coat.このネクタイは私の上に似合わない。
The bag will easily carry enough clothes for a week.このバッグには一週間分の類がじゅうぶん入る。
With the token they could only go to the company shop and buy food or clothing from that shop.この代用貨幣では、会社の直営店に行き、その店で食料品や料を買うことしかできませんでした。
These garments are made of 100 percent wool.これらの類は100%の羊毛でできています。
Don't waste money on clothes, Julie. Save money!ジュリー、服に金を浪費しないで、貯金をしなさい。
All the money was spent on clothes.その金がすべて服に使われた。
The actress was dressed beautifully.その女優は美しい装をつけていた。
The boy crammed all his clothes into the bag.その少年は類を残らず鞄に詰め込んだ。
They deal in shoes and clothes at that store.その店ではくつと料が売られている。
The widow was dressed in black.その未亡人は黒をまとっていた。
Each person was given enough food and clothing.つまり人は一人一人十分な食料と服が与えられていた。
What a darling outfit.なんてすてきな装だ。
Wet clothes clung to her body.ぬれた装が彼女の体にくっついていた。
Look at you - all scrubbed and dressed. They say the clothes make the man.へえ、今日はおしゃれじゃない。馬子にも装てのはこのことだね。
May's clothes were lying around the room.メイの服が部屋に散らかっていた。
The dress does not make the fair. [Proverb]ばかりで和尚はできぬ。 [Proverb]
What is indispensable to our lives, along with food and clothes, is housing.食と共に我々の生活に欠かせない物は住居である。
In the matter of food and clothing, we are pretty well off.食に関しては我々はかなり豊かである。
Food and clothes are necessities of life.食は生活する上で不可欠なものである。
Food, clothing and shelter are the basis of life.食住が生活の基本です。
It is hard for an empty sack to stand straight. [Proverb]食足りて礼節を知る。 [Proverb]
The identity of the lost child was confirmed by its clothes.服からその迷子の身元が確認された。
What do you do with your clothes when they are worn out?服を使い古したらそれをどうしますか。
If you look after your clothes, they last a lot longer.服を大事にすれば、ずっと永く保つ。
Please get dressed.服を着けていいですよ。
We must make economies in buying clothes.服を買うのを節約しなければならない。
We have an oversupply of clothing.料品がだぶついている。
The doctor was in a white gown over a blue suit.医者は紺のスーツの上に白を着ていた。
"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)「我々は服を着るようになって以来、お互いが分からなくなった」(ジョージ・ハーバート、1846)
We provided the flood victims with food and clothing.我々は水害の被害者に食物と類を支給した。
We provided them with money and clothes.我々は彼らに金と服を与えた。
A nurse wears white.看護婦さんは白を着ている。
The nurse is dressed in white.看護婦は白を着ている。
Every Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.月曜日にエヴァンス夫人はブリキの風呂桶で全員の類を洗いました。
Craft must have clothes, but truth loves to go naked.策略は服を必要とするが、真実は裸であることを好む。
Craft must have clothes, but truth loves to go naked.策略は服を必要とするが、真実は裸でいることを望む。
Children depend on their parents for food and clothing.子供たちは食を親に頼っている。
Children depend on their parents for food and clothing.子供は食を親に頼っている。
Children depend on their parents for food, clothing and shelter.子供は食住を親に依存している。
Our monthly income has to cover food, rent, clothing, transportation, and so on.私たちの毎月の収入は、食料、部屋代、料、交通費などをカバーできなければならない。
We're going to the party in eighteenth century costumes.私たちは18世紀の装を着てそのパーティーに行きます。
We are liable to judge others by the clothes they wear.私たちは身につけている服で他人を判断しがちである。
We need food, clothes and a home in order to live.私たちは生きていくためには・食・住が必要です。
We supplied them with food and clothes.私たちは彼らに食料と服を供給した。
We must provide the victims with food and clothes.私たちは被災者に食料と服を供給しなければならない。
I would rather not append so much money on clothes.私はむしろ服にそんなに多くのお金をつかいたくない。
I usually buy clothing at a local store.私は類は普通地元の店で買います。
I had my purse stolen in the changing room.私は更室で財布を盗まれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無縫[てんいむほう, ten'imuhou] makellos, natuerlich [Add to Longdo]
[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
[ゆかた, yukata] Yukata (Sommerkimono aus Baumwolle) [Add to Longdo]
[はごろも, hagoromo] Kleid_aus_Federn, Federkleid [Add to Longdo]
[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
[ころも, koromo] Kleid, Kleidung, Gewand [Add to Longdo]
[いふく, ifuku] Kleidung [Add to Longdo]
[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]
[いるい, irui] Kleidung, Kleider [Add to Longdo]
食住[いしょくじゅう, ishokujuu] Kleidung, Nahrung und Wohnung [Add to Longdo]
[こくい, kokui] schwarze_Kleidung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top