ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*血*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -血-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[血, xuè, ㄒㄩㄝˋ] blood
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A chalice 皿 filled with blood 丿, Rank: 658
[衅, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to quarrel, to dispute; a blood sacrifice
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  半 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] blood, Rank: 3146
[恤, xù, ㄒㄩˋ] to help, to relieve, to take pity on
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3214
[睾, gāo, ㄍㄠ] testicle
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]
Etymology: -, Rank: 3529
[衄, nǜ, ㄋㄩˋ] a bloody nose; to be defeated
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To be shamed 丑 by a bloody 血 nose, Rank: 5839
[洫, xù, ㄒㄩˋ] moat, ditch
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 6901
[衆, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; the public
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  乑 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] side-by-side
[衊, miè, ㄇㄧㄝˋ] to smear, to slander; to defile
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  蔑 [miè, ㄇㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] To slight 蔑 with smeared blood 血; 蔑 also provides the pronunciation
[裇, xū, ㄒㄩ] shirt
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] clothes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
[xuè yè, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] blood, #3,349 [Add to Longdo]
[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
[xuè qīng, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] serum; blood serum, #5,127 [Add to Longdo]
[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] high blood pressure; hypertension, #5,832 [Add to Longdo]
[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, / ] blood pressure, #6,451 [Add to Longdo]
[xiān xuè, ㄒㄧㄢ ㄒㄩㄝˋ, / ] blood, #7,502 [Add to Longdo]
[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular, #9,533 [Add to Longdo]
小板[xuè xiǎo bǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] blood platelet, #9,641 [Add to Longdo]
[liú xuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˋ, ] to bleed; to shed blood, #10,243 [Add to Longdo]
[pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] anemia, #10,487 [Add to Longdo]
[bái xuè bìng, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] leukemia, #10,699 [Add to Longdo]
[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]
[xīn xuè, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ, ] heart's blood; expenditure (for some project); meticulous care, #11,370 [Add to Longdo]
[rè xuè, ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] hot blood; warm-blooded (animal); endothermic (physiology), #11,430 [Add to Longdo]
[xiàn xuè, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] to donate blood, #11,452 [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug), #11,513 [Add to Longdo]
[xuè xíng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˊ, ] blood group; blood type, #12,246 [Add to Longdo]
[xuè shuān, ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, ] blood clot; thrombosis, #12,420 [Add to Longdo]
[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, ] to make blood (function of bone marrow), #12,962 [Add to Longdo]
[qì xuè, ㄑㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] qi and blood (two basic bodily fluids of Chinese medicine), #13,242 [Add to Longdo]
[xī xuè guǐ, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, ] a leech; blood-sucking vermin; a vampire (translated European notion); fig. a cruel exploiter, esp. a capitalist exploiting the workers, #14,225 [Add to Longdo]
[shū xuè, ㄕㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] to transfuse blood; to give aid and support, #14,236 [Add to Longdo]
[xuè jī, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ, / ] bloodstain, #14,421 [Add to Longdo]
[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage, #15,007 [Add to Longdo]
[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion, #15,712 [Add to Longdo]
[bǔ xuè, ㄅㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] enrich the blood, #17,385 [Add to Longdo]
吸虫[xuè xī chóng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, / ] schistosoma, #17,403 [Add to Longdo]
[xuè tǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] lineage; parentage; of (Chinese etc) extraction, #17,407 [Add to Longdo]
[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot, #17,832 [Add to Longdo]
[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] blood vessels, #18,476 [Add to Longdo]
[xuè yuán, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄢˊ, / ] bloodline, #19,454 [Add to Longdo]
[xuè sè, ㄒㄩㄝˋ ㄙㄜˋ, ] color (of one's skin, a sign of good health); red of cheeks, #22,334 [Add to Longdo]
[xuè ròu, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ, ] flesh, #22,344 [Add to Longdo]
[gōng xuè, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] to donate blood, #22,744 [Add to Longdo]
脑出[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]
红蛋白[xuè hóng dàn bái, ㄒㄩㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] hemoglobin, #23,062 [Add to Longdo]
[xuè àn, ㄒㄩㄝˋ ㄢˋ, ] murder case, #24,044 [Add to Longdo]
[shī xuè, ㄕ ㄒㄩㄝˋ, ] blood loss, #24,434 [Add to Longdo]
[xuè qì, ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] blood and vital breath; bloodline (i.e. parentage); valor, #25,228 [Add to Longdo]
尿[xuè niào, ㄒㄩㄝˋ ㄋㄧㄠˋ, 尿] hematuria, #25,628 [Add to Longdo]
[chōu xuè, ㄔㄡ ㄒㄩㄝˋ, ] to take blood; to draw blood (e.g. for a test), #26,447 [Add to Longdo]
[wēi xuè guǎn, ㄨㄟ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] capillary, #27,378 [Add to Longdo]
淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
[xuè bó, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄛˊ, ] bloodbath; pool of blood, #29,109 [Add to Longdo]
来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ, / ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm, #29,701 [Add to Longdo]
[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
内出[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage, #30,490 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, Ant. 温血動物
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, Ant. 冷血動物
[ち, chi] (n) เลือด
[けっせい, kessei] (n) น้ำเหลือง (lymph)
[けっとう, kettou] (n) น้ำตาลในเลือด
[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
[はなぢ, hanadi] (n) เลือดกำเดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけつき, kyuuketsuki] ผีดูดเลือด
[せっけっきゅう, sekkekkyuu] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง
[はっけっきゅう, hakkekkyuu] เซลล์เม็ดเลือดขาว
[けっかん, kekkan] (n) เส้นเลือด
[ねっけつ, nekketsu] เลือดร้อน
[けっしょく, kesshoku] (n) เลือดขึ้นหน้า
保存[ほぞんけつえき, hozonketsueki] (n) เลือด(ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย)
[けんけつ, kenketsu] (n) บริจาคเลือด
[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว, See also: R. leukemia
[けつあつ, ketsuatsu] (n) ความดันโลหิต, See also: R. blood pressure
なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (exp) คาวเลือด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
MN式液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
Rh式液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
うっ性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
くも膜下出;蜘蛛膜下出[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
アルカリ[アルカリけつしょう, arukari ketsushou] (n) (obsc) (See アルカローシス) alkalosis [Add to Longdo]
アルゼンチン出[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ウイルス性出[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エボラ出[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
ガラクトース[ガラクトースけっしょう, garakuto-su kesshou] (n) galactosemia [Add to Longdo]
ヒト白球抗原;人白球抗原[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白血球抗原);ひとはっけっきゅうこうげん(人白血球抗原), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗原) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
リンパ性白[リンパせいはっけつびょう, rinpa seihakketsubyou] (n) lymphocytic leukemia [Add to Longdo]
ロングフライト栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers [Add to Longdo]
[あくち;おけつ, akuchi ; oketsu] (n) impure blood [Add to Longdo]
悪性貧[あくせいひんけつ, akuseihinketsu] (n) pernicious anemia; pernicious anaemia [Add to Longdo]
異常色素症[いじょうけっしきそしょう, ijoukesshikisoshou] (n) hemoglobinopathy [Add to Longdo]
[いっけつ, ikketsu] (n,vs) hemorrhage; haemorrhage [Add to Longdo]
;鬱;うっ[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
[きぢ;きじ(ik), kidi ; kiji (ik)] (n) (uk) (See 縞蚯蚓) brandling (when used as fishing bait) [Add to Longdo]
[おうけつえん, ouketsuen] (n) (See フェロシアン化カリウム) yellow prussiate of potash [Add to Longdo]
動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) (See 冷動物,恒温動物) warm-blooded animal [Add to Longdo]
[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] (n) scurvy [Add to Longdo]
開放管系[かいほうけっかんけい, kaihoukekkankei] (n) open blood-vascular system [Add to Longdo]
外出[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding [Add to Longdo]
鎌形赤球貧[かまがたせっけっきゅうひんけつしょう, kamagatasekkekkyuuhinketsushou] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌状赤球症[かまじょうせっけっきゅうしょう, kamajousekkekkyuushou] (n) sickle cell disease; sickle cell anemia (anaemia) [Add to Longdo]
鎌状赤球貧[かまじょうせっけっきゅうひんけつ, kamajousekkekkyuuhinketsu] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
乾燥漿[かんそうけっしょう, kansoukesshou] (n) dried plasma [Add to Longdo]
冠状動脈栓症[かんじょうどうみゃくけっせんしょう, kanjoudoumyakukessenshou] (n) coronary thrombosis [Add to Longdo]
[かんけつ, kanketsu] (n) sweat and blood [Add to Longdo]
眼底出[がんていしゅっけつ, ganteishukketsu] (n) hemorrage in the fundus of the eye [Add to Longdo]
[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
起立性低[きりつせいていけつあつ, kiritsuseiteiketsuatsu] (n) orthostatic hypotension; dizziness experienced when standing up [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,adj-no) bloodsucking; sucking blood [Add to Longdo]
こうもり;吸蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
動物[きゅうけつどうぶつ, kyuuketsudoubutsu] (n) bloodsucker [Add to Longdo]
[きゅうけつ, kyuuketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょけつせい, kyoketsusei] (adj-no) ischemic [Add to Longdo]
[きょうけつ, kyouketsu] (n,vs) donation of blood [Add to Longdo]
[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor [Add to Longdo]
[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) blood clot; curdle [Add to Longdo]
[きんけつしょう, kinketsushou] (n) bacteremia; bacteraemia (presence of bacteria in the blood) [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) blood; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
が繋がる;がつながる[ちがつながる, chigatsunagaru] (exp,v5r) to be related [Add to Longdo]
が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
だまり;溜まり;溜り[ちだまり, chidamari] (n) puddle of blood; pool of blood [Add to Longdo]
と汗の結晶[ちとあせのけっしょう, chitoasenokesshou] (exp) result of one's blood, sweat, and tears; fruits of one's labour [Add to Longdo]
に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You'll have bleeding for a few hours.2、3時間出が続きます。
Aspirin has no effect on the blood pressure.アスピリンは圧に何ら影響はない。
What's your blood group?あなたの液型は何ですか。
Your left eye is congested.あなたの左目は充していますよ。
You are a cold-blooded person, aren't you?あなたはも涙も無い人ね。
You are bleeding at the nose.あなたは鼻がでているよ。
First cousins are too close kin for marriage.いとこ同士は結婚するにはが近すぎる。
Cooking runs in my family.うちの家族には料理人のがながれているの。
A tight belt will interfere with circulation of the blood.きついバンドは液の循環を妨げる。
Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.この人々は、によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分がつながっているんだ。
The knife was covered in blood.そのナイフはにまみれていた。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分のを提供までした。
The patient fainted at the sight of blood.その患者はを見て卒倒した。
My blood curdled at that sight.その光景を見ての凍る思いがした。
The sight made my blood freeze.その光景を見てが凍った。
The writer was descended from the Greek royal family.その作家はギリシャの王家の統を引いていた。
Diane is your half sister too, George.ダイアナもな、お前と半分がつながってるんだ。
At last they purchased freedom with blood.ついに彼らはの犠牲によって自由を獲得した。
I sometimes have abnormal vaginal bleeding.ときどき不正出があります。
The pin pierced his finger and it began to bleed.ピンが彼の指に突き刺さり、が出始めた。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の鼓動と圧をモニターで監視した。
The doctor analyzed the blood sample for anemia.医者は貧の検査をするためサンプルを分析した。
Maintaining a high salt diet may contribute to high blood pressure.塩分の高い食事をとると、高圧の原因になるかもしれない。
With a weak beat, it continues to bleed.臆病な鼓動とともにはにじみ続ける。
Talent for music runs in their blood.音楽の才能が彼らのに流れている。
Blood is flowing down.が流れている。
Wipe my bloody face.顔のを拭いて欲しい。
My phlegm has blood in it.たんが出ます。
Blood will have blood.を洗う。
A bloody contest for power.なまぐさい権力闘争。
The vampire legend flourishes in the Balkans.鬼伝説はバルカン地方に流布している。
I passed clots.のかたまりが出ました。
Fish are cold-blooded animals.魚は冷動物である。
The blood was a dark color.はどす黒かったです。
Blood runs in the veins.管の中を流れる。
Blood is thicker than water.は水よりも濃し。
Blood is thicker than water.は水より濃い。
The blood was bright red.は鮮でした。
Blood ran from the wound.が彼の傷口から流れた。
The police wanted to avoid bloodshed.警察は流を避けたかった。
Let me take your blood pressure.圧を計りましょう。
The blood ran red.があかあかと流れた。
Blood will tell. [Proverb]は争えない。 [Proverb]
Blood will tell. [Proverb]は争えぬものだ。 [Proverb]
He was surprised at the sight of blood.を見て彼はびっくりした。
The sight of blood turned his stomach.を見て彼は胸が悪くなった。
The blood made her excited.を見て彼女は興奮した。
I feel sick whenever I see blood.を見ると具合が悪くなる。
Blood pressure is important as a barometer of health.圧は健康のバロメーターとして重要である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
した目[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
内出[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
[とけつ, toketsu] Blut_spucken [Add to Longdo]
[かいけつびょう, kaiketsubyou] Skorbut [Add to Longdo]
[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
[りゅうけつ, ryuuketsu] Blutvergiessen [Add to Longdo]
の人[こんけつのひと, konketsunohito] Mischling [Add to Longdo]
[けんけつ, kenketsu] Blutspende [Add to Longdo]
[ち, chi] Blut [Add to Longdo]
[けつるい, ketsurui] bittere_Traenen [Add to Longdo]
[けつえき, ketsueki] -Blut [Add to Longdo]
液型[けつえきがた, ketsuekigata] Blutgruppe [Add to Longdo]
液循環[けつえきじゅんかん, ketsuekijunkan] Blutkreislauf [Add to Longdo]
[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]
[けっとう, kettou] Blutzucker [Add to Longdo]
[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top