ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*蛾*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -蛾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蛾, é, ㄜˊ] moth
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  我 [, ㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3398

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] moth, #21,129 [Add to Longdo]
[é zi, ㄜˊ ㄗ˙, ] moth, #59,630 [Add to Longdo]
投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction, #272,224 [Add to Longdo]
苹果蠹[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]
所多玛与摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
摩拉[É mó lā, ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
眉皓齿[é méi hào chǐ, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄏㄠˋ ㄔˇ, 齿 / ] beautiful eyebrow and white teeth (成语 saw); lovely young woman [Add to Longdo]
[é lèi, ㄜˊ ㄌㄟˋ, / ] moth (family) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ白灯[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea) [Add to Longdo]
ガ目;[ガもく(ガ目);がもく(蛾目), ga moku ( ga me ); gamoku ( ga me )] (n) (See チョウ目,鱗翅目) Lepidoptera [Add to Longdo]
[いが;イガ, iga ; iga] (n) (uk) Tinea translucens (species of clothes moth) [Add to Longdo]
一点大螟[いってんおおめいが;イッテンオオメイガ, itten'oomeiga ; itten'oomeiga] (n) (uk) (obsc) (See 三化螟) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
黄色雀[きいろすずめ, kiirosuzume] (n) yellow hawk moth [Add to Longdo]
火取;灯[ひとりが;ヒトリガ, hitoriga ; hitoriga] (n) (uk) garden tiger moth (Arctia caja) [Add to Longdo]
[が, ga] (n) moth [Add to Longdo]
広頭小[ひろずこが;ヒロズコガ, hirozukoga ; hirozukoga] (n) (uk) tineid (any moth of family Tineidae) [Add to Longdo]
紅天[べにすずめ;ベニスズメ, benisuzume ; benisuzume] (n) (uk) elephant hawk moth (Deilephila elpenor) [Add to Longdo]
三化螟[さんかめいが;サンカメイガ, sankameiga ; sankameiga] (n) (uk) yellow stem borer (species of moth, Scirpophaga incertulas) [Add to Longdo]
山繭[やままゆが;ヤママユガ, yamamayuga ; yamamayuga] (n) (uk) (See 山繭) Japanese oak silkmoth (Antheraea yamamai) [Add to Longdo]
[かいこが, kaikoga] (n) (uk) (See 蚕) silkworm moth; silk moth (Bombyx mori) [Add to Longdo]
[いらが;イラガ, iraga ; iraga] (n) (uk) Monema flavescens (species of slug moth) [Add to Longdo]
[しゃくが, shakuga] (n) (uk) geometer moth; geometrid [Add to Longdo]
小衣[こいが;コイガ, koiga ; koiga] (n) (uk) common clothes moth (Tineola biselliella) [Add to Longdo]
;天[すずめが;スズメガ, suzumega ; suzumega] (n) (uk) hawk moth (any moth of family Sphingidae); hawkmoth; sphinx moth [Add to Longdo]
天社;鯱[しゃちほこが;シャチホコガ, shachihokoga ; shachihokoga] (n) (uk) lobster moth (Stauropus fagi persimilis) [Add to Longdo]
[どくが, dokuga] (n) poisonous moth [Add to Longdo]
二化螟[にかめいが;ニカメイガ, nikameiga ; nikameiga] (n) (uk) striped stem borer (species of moth, Chilo suppressalis) [Add to Longdo]
白灯[しろひとり;シロヒトリ, shirohitori ; shirohitori] (n) (uk) Chionarctia nivea (species of ermine moth) [Add to Longdo]
[やが;ヤガ, yaga ; yaga] (n) owlet moth (members of the family Noctuidae); noctuid [Add to Longdo]
夜盗[よとうが, yotouga] (n) cabbage armyworm [Add to Longdo]
[ゆうがとう, yuugatou] (n) light trap for killing insects [Add to Longdo]
蝙蝠[こうもりが;コウモリガ, koumoriga ; koumoriga] (n) (uk) swift moth (Hepialidae spp., esp. Endoclita excrescens) [Add to Longdo]
[めいが;メイガ, meiga ; meiga] (n) (uk) pyralid (any moth of family Pyralidae, many of which have larvae that devour foodstuffs) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Is it a butterfly or a moth?それは蝶ですか、それともですか。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top