ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*蔓*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -蔓-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔓, màn, ㄇㄢˋ] vine, tendril, creeper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曼 [màn, ㄇㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A long 曼 plant 艹 ; 曼 also provides the pronunciation, Rank: 2829

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn yán, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] to extend; to spread, #6,971 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] turnip; Brassica campestris, #16,621 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread, #16,621 [Add to Longdo]
[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner, #104,558 [Add to Longdo]
[zī màn, ㄗ ㄇㄢˋ, ] to grow and spread, #167,514 [Add to Longdo]
[mán jing, ㄇㄢˊ ㄐㄧㄥ˙, ] turnip; wild cabbage, #203,980 [Add to Longdo]
生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ, ] creeper; climbing plant; twiner, #247,557 [Add to Longdo]
使[shǐ màn yán, ㄕˇ ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, 使] to spread [Add to Longdo]
延全国[màn yán quán guó, ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] to spread throughout the entire country [Add to Longdo]
越桔[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]
越橘[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, ] cranberry [Add to Longdo]
[téng mán, ㄊㄥˊ ㄇㄢˊ, ] vine [Add to Longdo]
迅速[xùn sù màn yán, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄇㄢˋ ㄧㄢˊ, ] rapid spread; to spread rapidly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
つる植物;植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
つる返し;返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
エビヅル虫;葡萄虫;蝦[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva [Add to Longdo]
[いもづる, imoduru] (n) sweet-potato vines [Add to Longdo]
式;芋づる式;いもづる式[いもづるしき, imodurushiki] (adv) one after another; in succession [Add to Longdo]
瓜の[うりのつる, urinotsuru] (n) gourd vine [Add to Longdo]
瓜のに茄子は生らぬ[うりのつるになすびはならぬ, urinotsuruninasubihanaranu] (exp) like begets like [Add to Longdo]
[えびづる;エビヅル, ebiduru ; ebiduru] (n) (uk) Vitis ficifolia (species of grapevine) [Add to Longdo]
葛;[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
甘茶[あまちゃづる;アマチャヅル, amachaduru ; amachaduru] (n) (uk) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
金づる;金[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
[てづる, teduru] (n) connections; contacts; influence [Add to Longdo]
;手[てづるもづる;テヅルモヅル;テズルモズル, tedurumoduru ; tedurumoduru ; tezurumozuru] (n) (uk) (See 蜘蛛海星) basket star (any brittlestar of family Euryalina); basket fish [Add to Longdo]
[あおつづらふじ, aotsudurafuji] (n) queen coralbead (Cocculus orbiculatus) [Add to Longdo]
草杉[くさすぎかずら;クサスギカズラ, kusasugikazura ; kusasugikazura] (n) (uk) Chinese asparagus (Asparagus cochinchinensis) [Add to Longdo]
;蔦蘿;蔦葛[つたかずら, tsutakazura] (n) ivy and vines; creepers [Add to Longdo]
[ふじづる, fujiduru] (n) wisteria vine [Add to Longdo]
日陰の;日陰;日陰の葛;日陰葛;日陰の鬘;日陰鬘[ひかげのかずら;ヒカゲノカズラ, hikagenokazura ; hikagenokazura] (n) (uk) running ground pine (species of club moss, Lycopodium clavatum) [Add to Longdo]
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles [Add to Longdo]
[まんえん, man'en] (n,vs) spread (e.g. of a disease); rampancy; infestation; proliferation [Add to Longdo]
延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
[つるまき;ツルマキ, tsurumaki ; tsurumaki] (n) (uk) (See 縞牛の舌) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]
[はまごう;ハマゴウ, hamagou ; hamagou] (n) (uk) beach vitex (Vitex rotundifolia); round-leaf vitex [Add to Longdo]
性植物;つる性植物[まんせいしょくぶつ(蔓性植物);つるせいしょくぶつ, manseishokubutsu ( tsuru sei shokubutsu ); tsuruseishokubutsu] (n) creeper (plant that grows along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
[まんせい, mansei] (n,vs) creeping (i.e. growing along the ground, etc. similar to a vine) [Add to Longdo]
草;つる草[つるくさ, tsurukusa] (n) vine; creeper [Add to Longdo]
苔桃[つるこけもも;ツルコケモモ, tsurukokemomo ; tsurukokemomo] (n) (uk) small cranberry (Vaccinium oxycoccos) [Add to Longdo]
梅擬[つるうめもどき;ツルウメモドキ, tsuruumemodoki ; tsuruumemodoki] (n) (uk) Celastrus orbiculatus [Add to Longdo]
[つるぼ;ツルボ, tsurubo ; tsurubo] (n) (uk) Scilla scilloides (species of squill) [Add to Longdo]
竜胆[つるりんどう;ツルリンドウ, tsururindou ; tsururindou] (n) tsururindo (Tripterospermum japonicum) [Add to Longdo]
茘枝[つるれいし;ツルレイシ, tsurureishi ; tsurureishi] (n) (uk) bitter melon (Momordica charantia) [Add to Longdo]
;靫葛[うつぼかずら, utsubokazura] (n) pitcher plant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is said that the disease has been spreading.その病気は延しつつあるようだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top