ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*荣*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -荣-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荣, róng, ㄖㄨㄥˊ] glory, honor; to flourish, to prosper
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 and trees 木 flourishing in a garden 冖, Rank: 993
[嵘, róng, ㄖㄨㄥˊ] high, lofty, steep, towering
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  荣 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4746
[蝾, róng, ㄖㄨㄥˊ] lizard
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  荣 [róng, ㄖㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 6148

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, / ] honor; emeritus, #4,518 [Add to Longdo]
[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] prosperous; booming (economy), #4,627 [Add to Longdo]
[guāng róng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory, #5,077 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong, #5,543 [Add to Longdo]
[róng huò, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] be honored with, #7,632 [Add to Longdo]
[róng xìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] honored, #12,094 [Add to Longdo]
耀[róng yào, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, 耀 / 耀] honor; glory, #14,070 [Add to Longdo]
[xū róng, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ, / ] vanity, #18,111 [Add to Longdo]
[shū róng, ㄕㄨ ㄖㄨㄥˊ, / ] special glory, #21,147 [Add to Longdo]
张国[Zhāng Guó róng, ㄓㄤ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] Leslie Cheung, #22,455 [Add to Longdo]
[xū róng xīn, ㄒㄩ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] vanity, #27,543 [Add to Longdo]
欣欣向[xīn xīn xiàng róng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] luxuriant growth (成语 saw); flourishing; thriving, #29,974 [Add to Longdo]
[róng huá, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] glory and splendor, #39,099 [Add to Longdo]
[róng guāng, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] glory, #41,196 [Add to Longdo]
华富贵[róng huá fù guì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] (set phrase) glory, splendor, wealth and rank; high position and great wealth, #43,220 [Add to Longdo]
毅仁[Róng Yì rén, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] Rong Yiren, #43,774 [Add to Longdo]
[Róng chāng, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄤ, / ] (N) Rongchang (place in Sichuan), #57,043 [Add to Longdo]
[Luó Róng huán, ㄌㄨㄛˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] Luo Ronghuan, #57,717 [Add to Longdo]
[Róng chéng, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄥˊ, / ] Rongcheng county level city in Weihai 威海, Shandong, #59,046 [Add to Longdo]
成市[Róng chéng shì, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Rongcheng county level city in Weihai 威海, Shandong, #77,424 [Add to Longdo]
[Wàn róng, ㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] (N) Wanrong (place in Shanxi), #83,650 [Add to Longdo]
归故里[róng guī gù lǐ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄍㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] to return home with honor, #101,540 [Add to Longdo]
[Róng xiàn, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Rong county in Sichuan, #102,344 [Add to Longdo]
[Zhè róng, ㄓㄜˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] (N) Zherong (place in Fujian), #111,083 [Add to Longdo]
誉军人[róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, / ] disabled soldier, #111,302 [Add to Longdo]
田中角[Tián zhōng Jiǎo róng, ㄊㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] Kakuei Tanaka, #112,644 [Add to Longdo]
[Ā róng qí, ㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] (N) Arongqi (place in Heilongjiang), #121,112 [Add to Longdo]
[Lù Róng tíng, ㄌㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] Lu Rongting (1858-1928), provincial governor of Guangxi under the Qing, subsequently leader of old Guangxi warlord faction, #122,127 [Add to Longdo]
[Dé róng, ㄉㄜˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] (N) Derong (place in Sichuan), #152,132 [Add to Longdo]
[Niè róng, ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] (N) Nierong (place in Tibet), #162,613 [Add to Longdo]
[Mǎ róng, ㄇㄚˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] Mayon (volcano in Philippines), #177,387 [Add to Longdo]
虽死犹[suī sǐ yóu róng, ㄙㄨㄟ ㄙˇ ㄧㄡˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] lit. although dead, also honored; died a glorious death, #242,556 [Add to Longdo]
宗耀祖[róng zōng yào zǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄗㄨㄥ ㄧㄠˋ ㄗㄨˇ, 耀 / 耀] to bring honor to one's ancestors (成语 saw); also written 光宗耀祖, #339,559 [Add to Longdo]
[xīng róng, ㄒㄧㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] flourish; prosper, #395,357 [Add to Longdo]
[Wàn róng xiāng, ㄨㄢˋ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wanjung (village in Taiwan), #693,034 [Add to Longdo]
本固枝[běn gù zhī róng, ㄅㄣˇ ㄍㄨˋ ㄓ ㄖㄨㄥˊ, / ] when the root is firm; the branches flourish, #752,004 [Add to Longdo]
成湾[Róng chéng wān, ㄖㄨㄥˊ ㄔㄥˊ ㄨㄢ, / ] Roncheng bay near Weihai 威海市 on north coast of Shandong, #864,984 [Add to Longdo]
革命[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Revolution of 1688 [Add to Longdo]
八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
耀于[jiā róng yào yú, ㄐㄧㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄠˋ ㄩˊ, 耀 / 耀] glorify [Add to Longdo]
大东亚共[Dà Dōng Yà gòng róng quān, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄩㄢ, / ] Great East Asia co-prosperity sphere, Japanese wartime slogan for their short-lived Pacific Empire, first enunciated by Prime Minister Prince KONOE Fumimaro 近衛文麿|近卫文麿 in 1938 [Add to Longdo]
[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, / ] honor and glory [Add to Longdo]
归主[róng guī zhǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨˇ, / ] Gloria (section of Catholic mass) [Add to Longdo]
[róng měi, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄟˇ, / ] glorious [Add to Longdo]
誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] emeritus professor [Add to Longdo]
辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, / ] view of honor and disgrace [Add to Longdo]
航空[cháng róng háng kōng, ㄔㄤˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Eva Air (Taiwanese airline) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top