ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*苗*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -苗-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[描, miáo, ㄇㄧㄠˊ] to copy, to depict, to sketch, to trace
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1246
[猫, māo, ㄇㄠ] cat
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 1673
[苗, miáo, ㄇㄧㄠˊ] sprouts; Miao nationality
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 growing in a field 田, Rank: 1920
[瞄, miáo, ㄇㄧㄠˊ] to take aim at; to look at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2565
[锚, máo, ㄇㄠˊ] anchor
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3500
[喵, miāo, ㄇㄧㄠ] a cat's meow
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4550
[鹋, miáo, ㄇㄧㄠˊ] emu
Radical: , Decomposition:   苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 6324
[貓, māo, ㄇㄠ] cat
Radical: , Decomposition:   豸 [zhì, ㄓˋ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] badger, Rank: 6719
[錨, máo, ㄇㄠˊ] anchor
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8697
[鶓, miáo, ㄇㄧㄠˊ] emu
Radical: , Decomposition:   苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 9697

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì miáo, ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] vaccine, #4,802 [Add to Longdo]
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] sprout, #5,388 [Add to Longdo]
[Miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] surname Miao; Hmong or Miao ethnic group of southwest China, #5,388 [Add to Longdo]
[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, ] Hmong or Miao ethnic group of southwest China, #16,200 [Add to Longdo]
[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] slim, slender, graceful, #18,711 [Add to Longdo]
[yāng miáo, ㄧㄤ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling, #27,028 [Add to Longdo]
[yòu miáo, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] young sprout; bud; sapling; seedling, #27,204 [Add to Longdo]
[chū miáo, ㄔㄨ ㄇㄧㄠˊ, ] to sprout; to come out (of seedling); to bud, #34,768 [Add to Longdo]
[hé miáo, ㄏㄜˊ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling (of rice or other grain), #43,261 [Add to Longdo]
[bǎo miáo, ㄅㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, ] keep a full stand of seedlings, #51,176 [Add to Longdo]
卡介[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, ] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine, #51,602 [Add to Longdo]
[miáo chuáng, ㄇㄧㄠˊ ㄔㄨㄤˊ, ] seed bed, #51,677 [Add to Longdo]
[jūn miáo, ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] a vaccine, #55,295 [Add to Longdo]
助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] spoil things through excessive enthusiasm, #59,113 [Add to Longdo]
[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, ] garlic shoot; garlic sprouts, #59,201 [Add to Longdo]
[dòu miáo, ㄉㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] pea shoots; bean seedling, #59,959 [Add to Longdo]
[jiàn miáo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, / ] thinning out seedlings, #78,561 [Add to Longdo]
黔东南族侗族自治州[Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture in Guizhou, capital Kaili 凱裡|凯里, #78,730 [Add to Longdo]
黔南布依族族自治州[Qián nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Duyun 都勻, #84,853 [Add to Longdo]
[bǔ miáo, ㄅㄨˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] to fill gaps with seedlings, #85,081 [Add to Longdo]
[Miáo lì, ㄇㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, ] (N) Miaoli (city in Taiwan), #86,653 [Add to Longdo]
松桃族自治县[Sōng táo Miáo zú zì zhì xiàn, ㄙㄨㄥ ㄊㄠˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Songtao Miaozu autonomous county in Guizhou, #89,509 [Add to Longdo]
助长[yà miáo zhù zhǎng, ㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] to pull up the shoots to make them grow faster; fig. to spoil things by impatience, #100,211 [Add to Longdo]
湘西土家族族自治州[Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首, #100,983 [Add to Longdo]
黔西南布依族族自治州[Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi 興義|兴义, #103,305 [Add to Longdo]
融水族自治县[Róng shuǐ Miáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Rongshui Miaozu autonomous county in Guangxi, #128,232 [Add to Longdo]
恩施土家族族自治州[Ēn shī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄣ ㄕ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture in Hubei, #135,974 [Add to Longdo]
城步族自治县[Chéng bù miáo zú zì zhì xiàn, ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Chengbu Miaozu autonomous county (county in Hunan), #232,266 [Add to Longdo]
屏边族自治县[Píng biān miáo zú zì zhì xiàn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧㄢ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Pingbian Mianzu autonomous county in Yunnan, #371,221 [Add to Longdo]
三合一疫[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]
布氏菌[bù shì jūn miáo, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] Brucella vaccine [Add to Longdo]
流感疫[liú gǎn yì miáo, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] flu shot; influenza vaccination [Add to Longdo]
炭疽菌[tàn jū jūn miáo, ㄊㄢˋ ㄐㄩ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] anthrax vaccine [Add to Longdo]
登革疫[dēng gé yì miáo, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] dengue vaccine [Add to Longdo]
[yá miáo, ㄧㄚˊ ㄇㄧㄠˊ, ] a shoot; a sprout; a seedling [Add to Longdo]
炒肉片[suàn miáo chǎo ròu piàn, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
[yào miáo, ㄧㄠˋ ㄇㄧㄠˊ, / ] immunization [Add to Longdo]
霍乱菌[huò luàn jūn miáo, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, / ] cholera vaccine [Add to Longdo]
[lòu miáo, ㄌㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] (young sprouts) come out; same as 出[chu1 miao2] [Add to Longdo]
鼠疫菌[shǔ yì jūn miáo, ㄕㄨˇ ㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, ] plague vaccine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いくびょう, ikubyou] (n,vs) raising seedlings [Add to Longdo]
[そうびょう, soubyou] (n) mulberry seedling [Add to Longdo]
[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry [Add to Longdo]
[さなえ, sanae] (n) rice seedlings [Add to Longdo]
[さなえづき, sanaeduki] (n) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
[さなえどり, sanaedori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[とうびょう, toubyou] (n,adj-no) vaccine [Add to Longdo]
[ミャオ;びょう, myao ; byou] (n) seedling; (P) [Add to Longdo]
[ミャオ;びょう, myao ; byou] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]
字帯刀[みょうじたいとう, myoujitaitou] (n) the right to bear a surname and to wear a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]
[なえどこ, naedoko] (n) nursery; seedbed; seed-plot; (P) [Add to Longdo]
[なわみず, nawamizu] (n) water for a rice nursery [Add to Longdo]
族;ミャオ族[ミャオぞく, myao zoku] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]
[なわしろ;なえしろ, nawashiro ; naeshiro] (n) rice nursery; bed for rice seedlings [Add to Longdo]
代時[なわしろどき, nawashirodoki] (n) (arch) time to prepare a rice nursery [Add to Longdo]
代苺[なわしろいちご;ナワシロイチゴ, nawashiroichigo ; nawashiroichigo] (n) (uk) native raspberry (Rubus parvifolius) [Add to Longdo]
代茱萸;代胡頽子[なわしろぐみ;ナワシログミ, nawashirogumi ; nawashirogumi] (n) (uk) silverthorn (species of oleaster, Elaeagnus pungens); thorny elaeagnus; thorny olive [Add to Longdo]
[びょうとう, byoutou] (n) deflection (gunnery) [Add to Longdo]
売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman [Add to Longdo]
[なえばたけ, naebatake] (n) field of rice seedlings [Add to Longdo]
[びょうほ, byouho] (n) seedbed; nursery [Add to Longdo]
[なえぎ, naegi] (n) seedling; sapling; young tree; (P) [Add to Longdo]
[びょうえい, byouei] (n) descendant [Add to Longdo]
名字(P);字(P)[みょうじ, myouji] (n,adj-no) (See 名前) surname; family name; (P) [Add to Longdo]
瑠璃虎の尾;兎児尾[るりとらのお, ruritoranoo] (n) beach speedwell; Veronica Longifolia [Add to Longdo]
磚子;莎草[くぐ;いぬくぐ(磚子苗);イヌクグ;クグ, kugu ; inukugu ( sen ko nae ); inukugu ; kugu] (n) (uk) Pacific island flatsedge (Cyperus cyperoides) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The young plants are potted during the winter.冬の間はを鉢植えにする。
He raised tomato plants from seed.彼は種からトマトのを育てた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とうびょう, toubyou] Impfstoff [Add to Longdo]
[なえ, nae] Saemling, Setzling, aus_Samen_gezogene_Pflanze [Add to Longdo]
[なわしろ, nawashiro] Reisbeet [Add to Longdo]
[みょうじ, myouji] Familienname, Zuname [Add to Longdo]
[なえどこ, naedoko] -Beet, Baumschule [Add to Longdo]
[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top