ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*良*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -良-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[食, shí, ㄕˊ] food; to eat
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictographic] A dish of food 良 with a lid on top 人, Rank: 671
[良, liáng, ㄌㄧㄤˊ] good, virtuous, respectable
Radical: , Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 835
[娘, niáng, ㄋㄧㄤˊ] mother; young girl; woman; wife
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 881
[浪, làng, ㄌㄤˋ] breaker, wave; reckless, wasteful
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1186
[朗, lǎng, ㄌㄤˇ] bright, clear, distinct
Radical: , Decomposition:   良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] moon, Rank: 1276
[粮, liáng, ㄌㄧㄤˊ] food, grain, provisions
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1303
[郎, láng, ㄌㄤˊ] gentleman, young man; husband
Radical: , Decomposition:   良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man from a good 良 place 阝;  良 also provides the pronunciation, Rank: 1457
[狼, láng, ㄌㄤˊ] wolf
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1708
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒, Rank: 1925
[酿, niàng, ㄋㄧㄤˋ] to ferment, to brew
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 2764
[踉, liáng, ㄌㄧㄤˊ] to hop, to jump; hurried, urgent
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3244
[琅, láng, ㄌㄤˊ] pure, white; carnelian
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 3585
[阆, láng, ㄌㄤˊ] high door, high gate; high, lofty
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 良 gate 门; 良 also provides the pronunciation, Rank: 5334
[锒, láng, ㄌㄤˊ] chain, lock; ornament
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5340
[莨, làng, ㄌㄤˋ] Japanese belladonna; Scopolia japonica
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 6154
[稂, láng, ㄌㄤˊ] grass; weeds
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 8008
[閬, láng, ㄌㄤˊ] high door, high gate; high, lofty
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A lofty 良 gate 門; 良 also provides the pronunciation, Rank: 8706
[籑, zhuàn, ㄓㄨㄢˋ] to feed, to provide for; danties, delicacies
Radical: , Decomposition:   算 [suàn, ㄙㄨㄢˋ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] food
[鋃, láng, ㄌㄤˊ] chain, lock; ornament
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng hǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ, ] good; favorable; well; fine, #1,008 [Add to Longdo]
[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] bad; harmful; unhealthy, #2,920 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] good; very; very much, #4,236 [Add to Longdo]
[shàn liáng, ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, ] good and honest; kind-hearted, #4,854 [Add to Longdo]
[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] fine; good, #5,183 [Add to Longdo]
[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, ] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor), #7,377 [Add to Longdo]
[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscience, #8,812 [Add to Longdo]
[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, ] improve, #8,881 [Add to Longdo]
[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] improved type; good breed; pedigree, #11,868 [Add to Longdo]
[liáng jī, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ, / ] a good chance; a golden opportunity, #13,746 [Add to Longdo]
[liáng zhī, ㄌㄧㄤˊ ㄓ, ] intuitive knowledge, #15,342 [Add to Longdo]
[liáng jiǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄡˇ, ] a good while back; some time ago, #15,655 [Add to Longdo]
营养不[yíng yǎng bù liáng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] malnutrition; undernourishment; deficiency disease; dystrophy, #19,201 [Add to Longdo]
张学[Zhāng Xué liáng, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Zhang Xueliang (1901-2001) son of Fengtian clique warlord, then senior general for the Nationalist and subsequently for PRC People's liberation army, #20,515 [Add to Longdo]
消化不[xiāo huà bù liáng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, ] indigestion, #21,683 [Add to Longdo]
[liáng yào, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄠˋ, / ] good medicine; panacea; fig. a good solution; a good remedy (e.g. to a social problem), #23,972 [Add to Longdo]
新奥尔[Xīn ào ěr liáng, ㄒㄧㄣ ㄠˋ ㄦˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] New Orleans, Louisiana, #24,455 [Add to Longdo]
[liáng fāng, ㄌㄧㄤˊ ㄈㄤ, ] good medicine; effective prescription; fig. good plan; effective strategy, #30,131 [Add to Longdo]
[liáng tián, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄢˊ, ] good agricultural land; fertile land, #30,895 [Add to Longdo]
贤妻[xián qī liáng mǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧ ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˇ, / ] a good wife; a virtuous wife (Confucianism), #33,649 [Add to Longdo]
莠不齐[liáng yǒu bù qí, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] good and bad people intermingled, #35,977 [Add to Longdo]
[liáng cè, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄜˋ, ] good plan; good idea, #36,005 [Add to Longdo]
[Huí Liáng yù, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄧㄤˊ ㄩˋ, ] Hui Liangyu (1944-) PRC Hui national career politician from Guilin, background in economics, politburo member from 2002, deputy chair of State Council from 2003, #37,019 [Add to Longdo]
心地善[xīn dì shàn liáng, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, ] kind-hearted; good-natured, #39,342 [Add to Longdo]
性肿瘤[liáng xìng zhǒng liú, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, / ] benign tumor, #40,125 [Add to Longdo]
[liáng yuán, ㄌㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] good karma; opportune connection with marriage partner, #41,460 [Add to Longdo]
苦用心[liáng kǔ yòng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] (set phrase) cudgel one's brain, have really given a lot of thought to the matter, #41,882 [Add to Longdo]
[liáng mín, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄧㄣˊ, ] good people; ordinary people (i.e. not the lowest class), #45,670 [Add to Longdo]
[xián liáng, ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] worthy, #48,660 [Add to Longdo]
[liáng yǒu, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄡˇ, ] good friend; companion, #49,598 [Add to Longdo]
[liáng jiā, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄚ, ] good family; innocent people, #49,980 [Add to Longdo]
辰美景[liáng chén měi jǐng, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄥˇ, ] fine time, beautiful scenery (成语 saw); everything lovely, #54,292 [Add to Longdo]
丧尽天[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, / ] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless, #54,968 [Add to Longdo]
[Nài liáng, ㄋㄞˋ ㄌㄧㄤˊ, ] Nara, the capital of Japan throughout the Tang period, #58,734 [Add to Longdo]
[liáng shàn, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢˋ, ] good, #62,204 [Add to Longdo]
[liáng gǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄤˇ, ] good harbor, #63,430 [Add to Longdo]
[Liáng xiāng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄤ, / ] Liangxiang town in Beijing municipality, #66,419 [Add to Longdo]
渚文化[Liáng zhǔ wén huà, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Liangzhu (c. 3400-2250 BC), neolithic culture of Changjiang delta, #66,756 [Add to Longdo]
[liáng rén, ㄌㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, ] husband (arch.), #74,398 [Add to Longdo]
陈德[Chén Dé liáng, ㄔㄣˊ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Tran Duc Luong (former president of Vietnam), #76,990 [Add to Longdo]
金玉[jīn yù liáng yán, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄌㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, ] gems of wisdom (成语 saw); priceless advice, #78,258 [Add to Longdo]
[Mǎ Liáng, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] Ma Liang (Three Kingdoms), #78,331 [Add to Longdo]
[Lù liáng, ㄌㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] (N) Luliang (place in Yunnan), #79,956 [Add to Longdo]
[liáng yī, ㄌㄧㄤˊ ㄧ, / ] good doctor; skilled doctor, #84,482 [Add to Longdo]
马连[Mǎ Lián liáng, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Ma Lianliang (1901-1966), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生, #86,065 [Add to Longdo]
除暴安[chú bào ān liáng, ㄔㄨˊ ㄅㄠˋ ㄢ ㄌㄧㄤˊ, ] to root out the strong and give people peace (成语 saw); to rob the rich and give to the poor, #87,910 [Add to Longdo]
辰吉日[liáng chén jí rì, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] fine time, lucky day (成语 saw); fig. good opportunity, #96,521 [Add to Longdo]
奥尔[Ào ěr liáng, ㄠˋ ㄦˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] Orléans, #98,075 [Add to Longdo]
的确[dí què liáng, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] dacron, #101,478 [Add to Longdo]
[mèi liáng xīn, ㄇㄟˋ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] it goes against one's conscience, #104,060 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
並び不[ならびふりょう, narabifuryou] (n) การเรียงตัวไม่ดี
幅不[はばふりょう, habafuryou] ความกว้างไม่ได้
消化不[しょうかふりょう, shoukafuryou] dyspepsia
い統治[よいとうじ, yoitouji] (n) ธรรมาภิบาล(Good Governance)
債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆうりょう, yuuryou] TH: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  EN: superior (an)
[ゆうりょう, yuuryou] TH: เยี่ยมยอด  EN: excellent
[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine
[りょうしん, ryoushin] TH: สำนึกที่ดี  EN: conscience

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい頃;い頃[いいころ;よいころ(良い頃), iikoro ; yoikoro ( yoi goro )] (exp) high time; about time [Add to Longdo]
いい事;好い事;い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いい線;い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線を行く;い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい薬になる;い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
するが[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
と言ってもいい;と言ってもい;と言ってもよい[といってもいい(と言ってもいい;と言っても良い);といってもよい(と言っても良い;と言ってもよい), toittemoii ( to itsutte moii ; to itsutte mo yoi ); toittemoyoi ( to itsutte mo yoi] (exp) you could say; you might say; verging on the [Add to Longdo]
どうしたら[どうしたらいい;どうしたらよい, doushitaraii ; doushitarayoi] (exp,adj-i) (uk) what's the best thing to do? [Add to Longdo]
なくてもい;無くても[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
よくあるご質問(P);くあるご質問;よくある御質問;くある御質問[よくあるごしつもん, yokuarugoshitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ; (P) [Add to Longdo]
よくある事だが;くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See くある) as often is the case [Add to Longdo]
より[よりよい, yoriyoi] (adj-i) superior; better [Add to Longdo]
ノリの[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリがい) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
悪貨は貨を駆逐する[あっかはりょうかをくちくする;あくかはりょうかをくちくする, akkaharyoukawokuchikusuru ; akukaharyoukawokuchikusuru] (exp) (id) (See グレシャムの法則) when there is a legal tender currency, bad money drives out good money (Gresham's Law) [Add to Longdo]
[いら, ira] (n) (uk) scarbreast tuskfin (Choerodon azurio) [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢がい;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢のい;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
育ちがいい;育ちがい;育ちがよい[そだちがいい(育ちがいい;育ちが良い);そだちがよい(育ちが良い;育ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちのいい) well-bred [Add to Longdo]
育ちのいい;育ちのい;育ちのよい[そだちのいい(育ちのいい;育ちの良い);そだちのよい(育ちの良い;育ちのよい), sodachinoii ( sodachi noii ; sodachi no yoi ); sodachinoyoi ( sodachi no yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちがいい) well bred [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りがい;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
く(P);運よく[うんよく, unyoku] (adv) (ant [Add to Longdo]
栄養不[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
部鰻[えらぶうなぎ;エラブウナギ, erabuunagi ; erabuunagi] (n) (uk) (See 永部海蛇) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
部海蛇[えらぶうみへび;エラブウミヘビ, erabuumihebi ; erabuumihebi] (n) (uk) Erabu black-banded sea krait (Laticauda semifasciata) [Add to Longdo]
部大蝙蝠[えらぶおおこうもり;エラブオオコウモリ, erabuookoumori ; erabuookoumori] (n) (uk) northern Ryukyu fruit bat (Pteropus dasymallus dasymallus) [Add to Longdo]
縁起がい;縁起がよい;縁起がいい[えんぎがよい(縁起が良い;縁起がよい);えんぎがいい(縁起が良い;縁起がいい), engigayoi ( engi ga yoi ; engi gayoi ); engigaii ( engi ga yoi ; engi gaii )] (exp,adj-i) of good omen; augur well (for); boding well for; good fortune [Add to Longdo]
[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable [Add to Longdo]
何だっていい;何だって[なんだっていい, nandatteii] (exp) (col) (See 何でもいい) (it doesn't matter what) anything is OK [Add to Longdo]
[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful [Add to Longdo]
[かいりょう, kairyou] (n,vs) improvement; reform; (P) [Add to Longdo]
[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen) [Add to Longdo]
主義[かいりょうしゅぎ, kairyoushugi] (n) reformism [Add to Longdo]
[かいりょうしゅ, kairyoushu] (n) improved strain; improved breed [Add to Longdo]
[かいりょうてん, kairyouten] (n) point(s) for improvement [Add to Longdo]
半紙[かいりょうばんし, kairyoubanshi] (n) type of Japanese calligraphy paper [Add to Longdo]
[かいりょうひん, kairyouhin] (n) improved product [Add to Longdo]
格好のいい;格好のよい;格好の[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool [Add to Longdo]
割の[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
勘のい人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception [Add to Longdo]
感度[かんどりょうこう, kandoryoukou] (n) loud and clear [Add to Longdo]
間がいい;間が[まがいい, magaii] (adj-i) lucky [Add to Longdo]
機嫌がいい;機嫌がい;機嫌がよい[きげんがいい(機嫌がいい;機嫌が良い);きげんがよい(機嫌が良い;機嫌がよい), kigengaii ( kigen gaii ; kigen ga yoi ); kigengayoi ( kigen ga yoi ; kigen gayoi )] (exp,adj-i) (See 機嫌が悪い) in a good mood [Add to Longdo]
気をよくする;気をくする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood [Add to Longdo]
気持ちいい;気持ちよい;気持ち[きもちいい(気持ちいい;気持ち良い);きもちよい(気持ちよい;気持ち良い), kimochiii ( kimochi ii ; kimochiyoi ); kimochiyoi ( kimochi yoi ; kimochiyoi )] (exp,adj-i) (ant [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かにい生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改は科学の一分野となった。
It was a week before she got well.1週間してやっと彼女はくなった。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇を取ってもい事になった。
Of the two stories, the latter story is better.2つの物語のうち、後の方がい。
The two brother couldn't get along with each other.2人の兄弟はお互いに仲くやっていくことができなかった。
You ought to have started half an hour ago.30分前に出発すればかったのに。
I received your Model 345 in good condition.345型はい状態で受け取りました。
Ai and Mariko are close friends; they go everywhere together.あいとまりこはとても仲がく、どこにでもいっしょに行く。
You are rude.あなたの態度はくない。
You may as well give up.あきらめた方がいのではないでしょうか。
The camera which you bought is better than mine.あなたが買ったカメラは私のよりい。
Are you aware of the fact that you are not spoken well of?あなたがく言われていないという事実にお気づきですか。
Please do the work at your own convenience.あなたのご都合のい時にその仕事をして下さい。
Your team is very good, but theirs is the best.あなたのチームはとてもよいが、彼等のチームが一番い。
Your opinion sounds like a goods idea.あなたの意見はい考えのようだ。
Your argument came across well.あなたの議論はく相手に伝わった。
Your plan is a good one but mine is a better one.あなたの計画はいものだが私の計画はもっといものだ。
I wish I had listened to your advice.あなたの忠告を聞いておけばかったのだが。
I perceive by your face that you have good news.あなたの表情からい知らせがあるとすぐ分かります。
I doubt your good sense.あなたの識を疑います。
You should know better now you are eighteen.あなたは18になったのだから、もっと分別があってもい。
If you take this medicine, you'll feel better.あなたはこの薬をのめば、くなるだろう。
It is not good to tell a lie.うそをつくのはくない。
You had better go at once.あなたはすぐに行った方がい。
I hope you will soon get well.あなたはすぐにくなるだろうと思います。
You ought to have told me that before.あなたはそのことを前もって言ってくれてもかったのに。
You have only to push the button.あなたはそのボタンを押しさえすればい。
You had better made use of the opportunity.あなたはその機会を利用したほうがい。
You should acquaint yourself with the local customs.あなたはその地方の習慣をく知るべきだ。
You had better stop smoking.あなたはタバコを止めた方がい。
You should go over a house before buying it.あなたは家を買う前にく調べるべきだ。
You should act according to your conscience.あなたは自分の心に従って行動すべきだ。
Keep in mind that you're not so young as you used to be.あなたは昔のように若くはないということをく覚えておきなさい。
You may stay with me for the time being.あなたは当分の間私のところにいてもい。
All you have to do is to meet her.あなたは彼女に会いさえすればい。
I wish you had been there.あなたも来たらかったのに。
You may as well make friends with people who need you.あなたを必要とする人々と仲くなった方がよい。
I wish I had been kind to her then.あのとき彼女にやさしくしていたらかったのに。
That bar is one of his favorite haunts.あのバーは彼がく顔を出すお気に入りの場所である。
That house is much better than this.あの家はこれよりもずっとい。
I don't how to get along with those difficult people.あの気難しい人達とどう仲くしたらいいのか、わからない。
That old house is thought to be haunted.あの古い家にはくお化けが出るそうだ。
I wish I had been kind to her then.あの時彼女に優しくしていたらかった。
They sell good foods at that shop.あの店では質の食料品を売っている。
That store gives good service.あの店はサービスがい。
If you push yourself too hard, you'll make yourself ill.あまり根を詰めるのは体にくないよ。
Don't get your dander up, but I have bad news to tell you.あまりい知らせではないんだけど、怒らないでね。
American parents are willing to say good things about their children in public.アメリカの両親は人前で自分の子供についていことを進んで言いたがります。
The USA is a good market for Japanese products.アメリカ合衆国は日本製品のい市場である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
初期不[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]
効率の[こうりつのよい, kouritsunoyoi] efficient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふりょう, furyou] schlecht [Add to Longdo]
[なかよく, nakayoku] eintraechtig, harmonisch, vertraut [Add to Longdo]
[ぜんりょう, zenryou] -gut, tugendhaft, aufrichtig [Add to Longdo]
[かいりょう, kairyou] Verbesserung, Reform [Add to Longdo]
[さいりょう, sairyou] am_besten [Add to Longdo]
[りょうこう, ryoukou] -gut, ausgezeichnet, befriedigend [Add to Longdo]
[りょうさい, ryousai] gute_Frau, gute_Ehefrau [Add to Longdo]
[りょうしん, ryoushin] Gewissen [Add to Longdo]
[りょうしつ, ryoushitsu] gute_Qualitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top