ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*臼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -臼-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[うす] (n) mortar

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[毁, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike 工 a clay vessel 臼, Rank: 1160
[鼠, shǔ, ㄕㄨˇ] rat, mouse
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A mouse, with two paws to the left and the tail to the right, Rank: 1693
[舅, jiù, ㄐㄧㄡˋ] mother's brother, uncle
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] man, Rank: 2375
[叟, sǒu, ㄙㄡˇ] old man; elder
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding up a candle, representing failing vision, Rank: 3804
[臼, jiù, ㄐㄧㄡˋ] mortar; bone joint socket
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A mortar used to grind out powders, Rank: 4066
[舀, yǎo, ㄧㄠˇ] to ladle out; to scoop
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 爫 fetching food from a container 臼, Rank: 4302
[與, yǔ, ㄩˇ] and; with; to; for; to give, to grant
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  ?  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 4482
[臾, yú, ㄩˊ] moment, instant, short while
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: -, Rank: 4584
[舂, chōng, ㄔㄨㄥ] to grind in a mortar
Radical: , Decomposition:   ?  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] mortar, Rank: 5145
[桕, jiù, ㄐㄧㄡˋ] tallow tree
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 6251
[興, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  ?  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 6661
[舁, yú, ㄩˊ] to lift, to raise, to carry on one's shoulder
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 lifting a mortar 臼, Rank: 6672
[裒, póu, ㄆㄡˊ] to gather, to collect, to assemble; to praise
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 6787
[舄, xì, ㄒㄧˋ] shoe, the sole of a shoe; magpie
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]    勹 [bāo, ㄅㄠ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A magpie; compare 鳥, Rank: 6827
[舊, jiù, ㄐㄧㄡˋ] old, ancient; former, past
Radical: , Decomposition:   雈 [huán, ㄏㄨㄢˊ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 7504
[臿, chā, ㄔㄚ] to separate the grain from the husk
Radical: , Decomposition:   千 [qiān, ㄑㄧㄢ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A mortar 臼 and pestle 千, Rank: 8531
[鑿, záo, ㄗㄠˊ] chisel; to bore, to pierce
Radical: , Decomposition:       丵 [zhuó, ㄓㄨㄛˊ]  臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  殳 [shū, ㄕㄨ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A metal 金 drill 丵 boring a hole 臼; 殳 provides the pronunciation, Rank: 9613
[舋, xìn, ㄒㄧㄣˋ] split, quarrel, dispute; blood sacrifice
Radical: , Decomposition:   興 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] A sacrifice made on an altar 且, Rank: 9772
[兒, ér, ㄦˊ] son, child
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] son
[毀, huǐ, ㄏㄨㄟˇ] to damage, to ruin; to defame, to slander
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A man using a tool 殳 to strike a clay 土 vessel 臼
[湼, niè, ㄋㄧㄝˋ] mud, slime
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic]
[臽, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] pit, hole
Radical: , Decomposition:     臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A person ⺈ falling in a pit 臼
[隉, niè, ㄋㄧㄝˋ] chaos, disorder
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] city

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] mortar, #22,066 [Add to Longdo]
[tuō jiù, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄡˋ, ] dislocation (of a joint), #50,330 [Add to Longdo]
齿[jiù chǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] molar tooth, #105,265 [Add to Longdo]
不落窠[bù luò kē jiù, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧㄡˋ, ] not follow the beaten track; have an original style, #181,617 [Add to Longdo]
齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜脱[あだっきゅう, adakkyuu] (n) subluxation [Add to Longdo]
;碓;舂[うす, usu] (n) mill-stone; mortar [Add to Longdo]
[きゅうがい, kyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
蓋形成不全[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
[きゅうし;うすば, kyuushi ; usuba] (n) molar [Add to Longdo]
状火山[きゅうじょうかざん, kyuujoukazan] (n) pyroclastic cone [Add to Longdo]
[きゅうほう, kyuuhou] (n) mortar [Add to Longdo]
搗く;づく;舂く[うすづく;うすつく(臼搗く;舂く), usuduku ; usutsuku ( usu tsuku ; shou ku )] (v5k,vt) (arch) to pound (rice, etc.) [Add to Longdo]
[したうす, shitausu] (n) (See 下石) lower millstone; nether millstone [Add to Longdo]
寛骨[かんこつきゅう, kankotsukyuu] (n) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]
寛骨[かんこつきゅうがい, kankotsukyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
股関節脱[こかんせつだっきゅう, kokansetsudakkyuu] (n) dislocation of the hip; hip dislocation [Add to Longdo]
[こうきゅうし, koukyuushi] (n) (See 大歯) molar [Add to Longdo]
[あつうす, atsuusu] (n) stone hand mill [Add to Longdo]
[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n) premolar (tooth) [Add to Longdo]
[うわうす, uwausu] (n) upper millstone [Add to Longdo]
;石うす[いしうす, ishiusu] (n) stone mortar; millstone; quern [Add to Longdo]
先天性股関節脱[せんてんせいこかんせつだっきゅう, sentenseikokansetsudakkyuu] (n) congenital hip dislocation [Add to Longdo]
[ぜんきゅうし, zenkyuushi] (n) (See 小歯) premolar [Add to Longdo]
[だいきゅうし, daikyuushi] (n) molar [Add to Longdo]
[だっきゅう, dakkyuu] (n,vs) dislocation [Add to Longdo]
[ちゃうす, chausu] (n) tea grinding mortar (hand mill) [Add to Longdo]
[からうす, karausu] (n) mortar [Add to Longdo]
[ひらうす, hirausu] (n) horizontal stone hand mill [Add to Longdo]
六歳[ろくさいきゅうし, rokusaikyuushi] (n) six-year molar [Add to Longdo]
搗き[つきうす, tsukiusu] (n) mortar (for pounding rice) [Add to Longdo]
碾き;碾[ひきうす, hikiusu] (n) quern; hand mill [Add to Longdo]
頸椎脱[けいついだっきゅう, keitsuidakkyuu] (n) cervical dislocation [Add to Longdo]
[ひきゅう, hikyuu] (n) (See 寛骨) acetabulum; cotyloid cavity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm afraid I dislocated my right arm.右腕の関節が脱したようです。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top