ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*肖*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -肖-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
[あやかる] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
る(oK)[あやかる] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[消, xiāo, ㄒㄧㄠ] news, rumors; to die out, to melt away, to vanish
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 439
[销, xiāo, ㄒㄧㄠ] to fuse, to melt; to market, to sell
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 904
[稍, shāo, ㄕㄠ] somewhat, slightly, a little; rather
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [ideographic] Resembling 肖 grain 禾; 肖 also provides the pronunciation, Rank: 1373
[悄, qiāo, ㄑㄧㄠ] quiet, silent, still; anxious
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1434
[削, xuē, ㄒㄩㄝ] to pare, to scrape, to trim
Radical: , Decomposition:   肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1794
[肖, xiào, ㄒㄧㄠˋ] to resemble, to look like; to be like
Radical: , Decomposition:     
Etymology: [pictophonetic] flesh - "in the flesh", Rank: 2019
[哨, shào, ㄕㄠˋ] to whistle; to chirp
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 2383
[屑, xiè, ㄒㄧㄝˋ] bits, crumbs, scraps; fragments; not worthwhile
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] body, Rank: 2516
[梢, shāo, ㄕㄠ] the tip of a branch; rudder
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 2785
[俏, qiào, ㄑㄧㄠˋ] to resemble; similar, alike; pretty
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [ideographic] A similar 肖 person 亻; 肖 also provides the pronunciation, Rank: 2880
[峭, qiào, ㄑㄧㄠˋ] steep, precipitous, rugged
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 2990
[鞘, qiào, ㄑㄧㄠˋ] scabbard, sheath
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3036
[硝, xiāo, ㄒㄧㄠ] saltpeter; to tan leather
Radical: , Decomposition:   石 [shí, ㄕˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mineral, Rank: 3085
[霄, xiāo, ㄒㄧㄠ] clouds, mist; sky
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [ideographic] To look like 肖 rain 雨; 肖 also provides the pronunciation, Rank: 3129
[宵, xiāo, ㄒㄧㄠ] night, evening, darkness
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] roof, Rank: 3131
[逍, xiāo, ㄒㄧㄠ] to ramble, to stroll; to jaunt, to loiter
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 3556
[捎, shāo, ㄕㄠ] to carry, to take; to select
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3603
[诮, qiào, ㄑㄧㄠˋ] to scold, to blame; to ridicule, to criticize
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4613
[艄, shāo, ㄕㄠ] the stern of a ship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 4898
[魈, xiāo, ㄒㄧㄠ] mischievious mountain spirit
Radical: , Decomposition:   鬼 [guǐ, ㄍㄨㄟˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] demon, Rank: 5684
[筲, shāo, ㄕㄠ] basket, bucket
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 6158
[绡, xiāo, ㄒㄧㄠ] raw silk
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6191
[蛸, shāo, ㄕㄠ] octopus; long-legged spider; mantis nest
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mollusk, Rank: 6545
[銷, xiāo, ㄒㄧㄠ] to fuse, to melt; to market, to sell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7489
[趙, zhào, ㄓㄠˋ] ancient state; surname
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 8421
[誚, qiào, ㄑㄧㄠˋ] to scold, to blame; to ridicule, to criticize
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] similar; resembling; to resemble; to be like, #13,487 [Add to Longdo]
[shēng xiào, ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] 12 animals symbolic of the Terrestrial Branches, #19,564 [Add to Longdo]
[xiào xiàng, ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] portrait, #21,907 [Add to Longdo]
[Xiào Yáng, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄤˊ, / ] Xiao Yang, #32,969 [Add to Longdo]
惟妙惟[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] imitate to perfection; be remarkably true to life, #39,514 [Add to Longdo]
[bù xiào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, ] unworthy, #46,880 [Add to Longdo]
努瓦克[nǔ wǎ kè xiào tè, ㄋㄨˇ ㄨㄚˇ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄜˋ, ] Nouakchott (capital of Mauritania), #123,213 [Add to Longdo]
伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, / ] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright, #153,110 [Add to Longdo]
[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of, #222,684 [Add to Longdo]
维妙维[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] imitate to perfection; be remarkably true to life [Add to Longdo]
[bī xiào, ㄅㄧ ㄒㄧㄠˋ, ] bear a close resemblance to; be the very image of [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
る(oK)[あやかる, ayakaru] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย
[あやかる, ayakaru] (vi) อาศัยผลบุญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
り者;あやかり者[あやかりもの, ayakarimono] (n) lucky person [Add to Longdo]
る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after [Add to Longdo]
[しょうぞう, shouzou] (n,adj-no) portrait; (P) [Add to Longdo]
像画[しょうぞうが, shouzouga] (n) portrait [Add to Longdo]
像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]
[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This portrait is nearly as large as life.この像画はほぼ実物大です。
Whose image is on this stamp?この切手には誰の像が印刷してありますか。
This is a portrait of my late father.これは亡くなった父の像画です。
The portrait looks exactly like the real thing..その像画は実物そっくりだ。
The portrait shows the profile of a beautiful woman.その像画は美人の横顔を描いている。
The portrait was taken from the wall.その像画は壁から取り除かれた。
That portrait reminds me of someone I knew a long time ago.その像画を見ると私は昔知っていた人を思い出す。
Bob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.ボブは装飾された額にその像画を収めたけれど、上下さかさまだった。
I am pleased with this vivid portrait in particular.私が特に気に入っているのは、この鮮やかな色彩の像画です。
I had the artist paint my portrait.私はその画家に像画を描いてもらった。
In preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.像画を書く準備として、私の友達は対象をよく観察するための写真を沢山撮る。
His portrait was mounted in the fancy frame.彼の像画は装飾の施された額縁にはめられた。
What a lucky person he is!彼はたいしたり者だ。
This is a portrait of my late father.彼は亡くなった父の像画です。
The portrait of her was true to life.彼女の像画は本物そっくりだ。
She sat for her portrait.彼女は自分の像画を描かせた。
A portrait was hung on the wall.壁には像画が飾ってあった。
A portrait of an old man was hanging on the wall.老人の像画が壁に掛かっていた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll be you there, Steve.[JP] 次は君の像が飾られるよ Arthur Christmas (2011)
Here's a portrait he painted of himself.[CN] 这是他为自己画的 The Lodger (1944)
Most of you don't know Shane.[CN] 你们都还没见过恩吧 Shane (1953)
First half of the 16th century, inspired by the Portrait of a Young Girl by Petrus Christus.[JP] 16世紀 ペトルス・クリストゥスによる 若い女性の The Best Offer (2013)
- he never passed it on to Chopin.[CN] -他从来没有把它交给 I vinti (1953)
Yeah. The smell will be gone in no time.[JP] 臭L丶も麦えるわ Evil Dead (2013)
But among his many splendid landscapes, he painted three portraits.[JP] 像画を3つ描いた The Best Offer (2013)
I still want him to paint my portrait.[CN] 我还是想让你画我的 The Two Mrs. Carrolls (1947)
It began 40 years ago... when I was young... in the service of Mr. Earnshaw...[CN] 故事在40年以前开始 当我还年轻的时候... 为欧先生服务时... Wuthering Heights (1939)
Or that your aunt's necklace, the same one she wears in the Klimt portrait, came to adorn the neck of Emmy Goering,[JP] 叔母さんのネックレスは クリムトの像画に 映っているのと同じ物 ナチス幹部 ヘルマン・ゲーリングの Woman in Gold (2015)
- Mr. Shane. Yes, I suppose so.[CN] 恩先生 会的 我想他会来的 Shane (1953)
- Catherine Earnshaw, Father.[CN] -凯萨琳 欧 父亲 Wuthering Heights (1939)
I want my portrait hung just there.[JP] 私の像画は あそこが良いわ Go to Hell (2014)
- It's my portrait.[CN] -这是我的像! The Woman on the Beach (1947)
What is wrong with me? Have you ever seen Elaine's portrait?[JP] エレーンの像画見た? The Graduate (1967)
When I was small, he did a portrait of me this big.[CN] 我小的时候,他给我画过 这么大一张像呢 Paisan (1946)
Hey, Sean![CN] New Birthday (2013)
While you painted, we were together. I had some excuse for watching you,[CN] 你给我画像时,我们在一起 我才有借口... The Two Mrs. Carrolls (1947)
I was going to be the picture of elegance and class! And you pinheads screwed it up! No no no.[JP] 最高級の像画になるはずだった_ Minions (2015)
Mrs. Altmann, your aunt is around this corner.[JP] アルトマンさん、叔母様の 像画は隣です Woman in Gold (2015)
- They're effigies.[JP] - 彼らは像です。 The Da Vinci Code (2006)
Unfilial![CN] 的东西! Jan Dara (2001)
That portrait... was done by Kirian Boyd.[JP] あの像画は キリアン・ボイドの作だ Possibility Two (2013)
If I'm not mistaken, he painted this marvelous portrait of his[JP] 間違ってなけば この素晴らしい像画は Midnight in Paris (2011)
Why... Why, everybody knows someone by the name of Shaw.[CN] - 干嘛,每个人都得认识个叫的人吗? A Streetcar Named Desire (1951)
Yes. His image is in all churches.[JP] ああ 像はどこの教会にもある 5 Days of War (2011)
Um, all of her wounds are on her anterior side, so it's tough to see how her blood ended up on the portrait.[JP] 彼女の傷はすべて 体の前にあるから 彼女の血が像画にまで飛ぶとは 考えにくい Possibility Two (2013)
It the space of a single night, portraits and statues of Stalin disappeared[JP] 像は一晩で消えました スターリン像は消えました The Dust of Time (2008)
Her portrait hangs in my room. My father painted it.[CN] 她的像就掛在我房間 是我爸爸畫的 The Uninvited (1944)
Food is what he needs most, Mr. Earnshaw.[CN] 食物是他最需要的 欧先生 Wuthering Heights (1939)
Oh, you're looking well tonight. Let me give you some advice. Get your portrait painted when you're young.[JP] 皆さん今夜はお元気そうで 少しアドバイスさせて 若いうちに像画を 作りなさい The Replacements (2013)
"The theft of the Velasquez portrait King of Spain.[JP] "ヴェラスケス作の スペイン国王の像画の盗難と" Sherlock Holmes (2009)
Oh, great, great. He painted me. A portrait, from here up.[CN] 好极了 他给我画了像 半身像画 Design for Living (1933)
- It's more like a still-life than a portrait. - Non. Non.[JP] これじゃ像画より むしろ静物画だわ Midnight in Paris (2011)
Then hop over and meet Rick at Grimshaw's.[CN] 然后去格里姆和瑞克碰头 Raw Deal (1948)
Gustave Rett, Portrait of a Woman With a Hat.[JP] グスタフ・レット 帽子を被った女性の The Best Offer (2013)
- As handsome as in his portrait.[JP] 像画通りの美男子ね Episode #1.4 (1995)
I know you have not loved me deeply, Horatio.[CN] 我知道你愛我並不深 霍雷 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Make sure they hang my portrait in the place I chose.[JP] 指定した場所に像画を 掛けさせてね The Sacred Taking (2013)
A whimsical portraiture of recycling.[JP] 気紛れなリサイクルの We Bought a Zoo (2011)
- Shane, this is Yank Potts.[CN] -恩 这是杨克·波茨 Shane (1953)
I rarely do portraits. I pick a detail.[JP] 像はあまり描かないけど 描くときは細部にこだわる Blue Is the Warmest Color (2013)
I enjoy portraiture.[JP] 像画を楽しんでいる Yakimono (2014)
Captain Horatio Hornblower?[CN] 霍雷·霍恩布洛爾船長 如果你的眼力夠好 我夠冷靜的話 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
If the decision of the committee is in your favor, take the three landscapes, but we implore you, not the portraits.[JP] K. の結論なら 風景画を3点お持ち下さい しかし像画は ご勘弁下さい Woman in Gold (2015)
Evening, Mr. Earnshaw.[CN] 晚上好 欧先生 Wuthering Heights (1939)
One day Mr. Earnshaw was returning from a visit to Liverpool.[CN] 有一天欧先生正在从利物浦的回来 Wuthering Heights (1939)
It's a portrait of my mother.[JP] 母の像なの The Best Offer (2013)
You could paint my portrait.[JP] 私の像画が描ける Scarlet Street (1945)
When people see the famous portrait, they see a masterpiece by one of Austria's finest artists.[JP] 人はこの有名な像画を オーストリアの 最も優れた画家の 傑作として見る Woman in Gold (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふしょう, fushou] unwuerdig, ich, meine_Wenigkeit [Add to Longdo]
[しょう, shou] AEHNLICH_SEIN [Add to Longdo]
像画[しょうぞうが, shouzouga] Portraet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top