ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*耳*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -耳-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[取, qǔ, ㄑㄩˇ] to take, to receive, to obtain; to select
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 taking the ear 耳 of a fallen enemy, Rank: 323
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 356
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 616
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: , Decomposition:     ?  耳 [ěr, ㄦˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳, Rank: 795
[闻, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 825
[耳, ěr, ㄦˇ] ear; to hear, to hear of; handle
Radical: , Decomposition:   ?  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] An ear, Rank: 887
[耶, yé, ㄧㄝˊ] used in transliterations
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 1174
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: , Decomposition:   取 [, ㄑㄩˇ]  乑 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取, Rank: 1306
[聪, cōng, ㄘㄨㄥ] sharp (of sight and hearing); intelligent, clever, bright
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  总 [zǒng, ㄗㄨㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 1669
[聊, liáo, ㄌㄧㄠˊ] somewhat, slightly, at least
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 1932
[耸, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: , Decomposition:   从 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 2163
[耻, chǐ, ㄔˇ] shame, humiliation; ashamed
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 2169
[聘, pìn, ㄆㄧㄣˋ] to employ, to engage; betrothed
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  甹 [pīng, ㄆㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 2253
[耽, dān, ㄉㄢ] to indulge; to delay
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  冘 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 2658
[耿, gěng, ㄍㄥˇ] bright, shining; brave, loyal
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 2687
[聂, niè, ㄋㄧㄝˋ] to whisper; surname
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  双 [shuāng, ㄕㄨㄤ]
Etymology: [ideographic] A pair 双 of ears 耳, Rank: 2797
[聋, lóng, ㄌㄨㄥˊ] deaf
Radical: , Decomposition:   龙 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 2873
[饵, ěr, ㄦˇ] bait; cake; dumplings; to bait, to entice
Radical: , Decomposition:   饣 [shí, ㄕˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 3135
[茸, rōng, ㄖㄨㄥ] soft, downy; buds, sprouts
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 3343
[聆, líng, ㄌㄧㄥˊ] to hear, to listen
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 3770
[珥, ěr, ㄦˇ] pearl or jade earring; to insert, to stick
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] An ear 耳 ring 王; 耳 also provides the pronunciation, Rank: 3904
[耷, dā, ㄉㄚ] drooping ears
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 4120
[弭, mǐ, ㄇㄧˇ] to stop, to repress, to quell
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: -, Rank: 4871
[聒, guā, ㄍㄨㄚ] clamor, din, hubbub
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [ideographic] The sound 耳 of a bell 舌, Rank: 5079
[洱, ěr, ㄦˇ] a lake in Yunnan province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5109
[聩, kuì, ㄎㄨㄟˋ] deaf
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  贵 [guì, ㄍㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 5209
[聃, dān, ㄉㄢ] ears without rims; a nickname
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  冉 [rǎn, ㄖㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 5598
[铒, ěr, ㄦˇ] erbium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 5951
[佴, èr, ㄦˋ] a second, an assistant
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] A second 耳 person 亻; 耳 also provides the pronunciation, Rank: 6265
[聱, áo, ㄠˊ] bent, twisted; overcomplicated
Radical: , Decomposition:   敖 [áo, ㄠˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6515
[聽, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: , Decomposition:     耳 [ěr, ㄦˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Someone listening 耳 attentively 心, Rank: 6620
[聍, níng, ㄋㄧㄥˊ] earwax
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  宁 [níng, ㄋㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6657
[耵, dīng, ㄉㄧㄥ] earwax
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6738
[聲, shēng, ㄕㄥ] sound, noise; voice, tone, music
Radical: , Decomposition:   殸 [qìng, ㄑㄧㄥˋ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6748
[聞, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 6959
[聯, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  絲 [, ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7008
[聖, shèng, ㄕㄥˋ] holy, sacred; sage, saint
Radical: , Decomposition:     耳 [ěr, ㄦˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A ruler 王 who speaks 口 and listens 耳, Rank: 7054
[職, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  戠 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 7201
[聰, cōng, ㄘㄨㄥ] sharp (of sight and hearing); intelligent, clever, bright
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  悤 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 8132
[耴, yì, ㄧˋ]
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: -, Rank: 8882
[聾, lóng, ㄌㄨㄥˊ] deaf
Radical: , Decomposition:   龍 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear, Rank: 9475
[餌, ěr, ㄦˇ] bait; cake; dumplings; to bait, to entice
Radical: , Decomposition:   飠 [shí, ㄕˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] food, Rank: 9642
[聶, niè, ㄋㄧㄝˋ] to whisper; surname
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]    耳 [ěr, ㄦˇ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] A rumor passing by many ears 耳, Rank: 9800
[叢, cóng, ㄘㄨㄥˊ] bush, shrub; thicket; collection
Radical: , Decomposition:   丵 [zhuó, ㄓㄨㄛˊ]    耳 [ěr, ㄦˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] thick
[咠, qì, ㄑㄧˋ] to whisper, to slander, to blame
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [ideographic] To whisper 口 in someone's ear 耳
[恥, chǐ, ㄔˇ] shame, humiliation; ashamed
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[聳, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: , Decomposition:   從 [cóng, ㄘㄨㄥˊ]  耳 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] ear

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] ear; (archeol.) handle, #2,809 [Add to Longdo]
[ěr duo, ㄦˇ ㄉㄨㄛ˙, ] ear, #4,764 [Add to Longdo]
[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones, #6,370 [Add to Longdo]
[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] slap on the face, #13,111 [Add to Longdo]
[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[ěr huán, ㄦˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] ear-ring, #18,217 [Add to Longdo]
蒲式[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, ] bushel (one eight of a gallon), #18,516 [Add to Longdo]
[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, ] ear-piercing, #20,240 [Add to Longdo]
[yín ěr, ㄧㄣˊ ㄦˇ, / ] white mushroom; silver tree-ear fungus; Tremella fuciformis, #21,276 [Add to Longdo]
黑木[hēi mù ěr, ㄏㄟ ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] Auricularia auricula-judae, #22,402 [Add to Longdo]
[ěr míng, ㄦˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] tinnitus, #26,875 [Add to Longdo]
[ěr sāi, ㄦˇ ㄙㄞ, ] earplug, #29,949 [Add to Longdo]
欲聋[zhèn ěr yù lóng, ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] deafening, #31,542 [Add to Longdo]
面红[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, / ] flushed with anger (or excitement), #37,621 [Add to Longdo]
[ěr yǔ, ㄦˇ ㄩˇ, / ] whisper, #38,820 [Add to Longdo]
[cè ěr, ㄘㄜˋ ㄦˇ, / ] to bend an ear (to); to listen, #39,522 [Add to Longdo]
[zhōng ěr yán, ㄓㄨㄥ ㄦˇ ㄧㄢˊ, ] inflammation of middle ear; otitis media, #41,726 [Add to Longdo]
[Mǎ ěr tā, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄊㄚ, / ] Malta, #41,996 [Add to Longdo]
[ěr mó, ㄦˇ ㄇㄛˊ, ] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane; same as 鼓膜, #42,019 [Add to Longdo]
[Rì ěr màn, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, ] Germanic, #47,469 [Add to Longdo]
不闻[chōng ěr bù wén, ㄔㄨㄥ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ, / ] to block one's ears and not listen (成语 saw); to turn a deaf ear, #47,907 [Add to Longdo]
掩人[yǎn rén ěr mù, ㄧㄢˇ ㄖㄣˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, ] to block the ears and eyes (成语 saw); to hoowink; to dissimulate; to deceive; surreptitious, #49,819 [Add to Longdo]
[nèi ěr, ㄋㄟˋ ㄦˇ, / ] inner ear, #52,967 [Add to Longdo]
[zhōng ěr, ㄓㄨㄥ ㄦˇ, ] middle ear, #53,003 [Add to Longdo]
盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand, #54,959 [Add to Longdo]
[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外 and tympanum 鼓膜, #55,752 [Add to Longdo]
恭听[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]
[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, / ] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲, #63,013 [Add to Longdo]
[ěr shǐ, ㄦˇ ㄕˇ, ] earwax; cerumen, #67,387 [Add to Longdo]
[shùn ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄦˇ, / ] pleasing to the ear, #68,032 [Add to Longdo]
[fù ěr, ㄈㄨˋ ㄦˇ, ] to approach sb's ear (to whisper), #72,090 [Add to Longdo]
白木[bái mù ěr, ㄅㄞˊ ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] tremella, #76,451 [Add to Longdo]
[dǎ ěr guāng, ㄉㄚˇ ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] to slap on the face; to box sb's ears, #76,489 [Add to Longdo]
[Jiāo ěr, ㄐㄧㄠ ㄦˇ, ] joule, #83,033 [Add to Longdo]
顺风[shùn fēng ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄦˇ, / ] sb with preternaturally good hearing (in fiction); fig. a well informed person, #83,408 [Add to Longdo]
肥头大[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, / ] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern), #85,448 [Add to Longdo]
[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths), #95,189 [Add to Longdo]
忠言逆[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] loyal advice jars on the ears (成语 saw), #95,351 [Add to Longdo]
[yǎn ěr, ㄧㄢˇ ㄦˇ, ] to refuse to listen, #97,585 [Add to Longdo]
[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear, #97,912 [Add to Longdo]
俯首帖[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, ] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call, #107,694 [Add to Longdo]
[ěr tòng, ㄦˇ ㄊㄨㄥˋ, ] ear-ache, #109,737 [Add to Longdo]
[ěr gòu, ㄦˇ ㄍㄡˋ, ] ear dirt; common word for earwax 耵聹|耵聍, #149,656 [Add to Longdo]
之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, ] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear), #156,394 [Add to Longdo]
[nèi ěr dào, ㄋㄟˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, / ] internal auditory meatus (canal in temporal bone of skull housing auditory nerves), #162,207 [Add to Longdo]
[guō ěr, ㄍㄨㄛ ㄦˇ, ] raucous; ear-splitting, #273,474 [Add to Longdo]
秋风过[qiū fēng guò ěr, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] lit. as the autumn breeze passes the ear (成语 saw); not in the least concerned, #450,438 [Add to Longdo]
使[shǐ ěr lóng, ㄕˇ ㄦˇ ㄌㄨㄥˊ, 使 / 使] deafen [Add to Longdo]
[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, / ] listen attentively [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じかい, jikai] (n) ใบหู, Syn. 耳殻

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンの[パンのみみ, pan nomimi] (n) bread crust [Add to Longdo]
パン[パンみみ, pan mimi] (n) (See パンの) (bread) crust [Add to Longdo]
右のから左の[みぎのみみからひだりのみみ, miginomimikarahidarinomimi] (exp) in one ear and out the other [Add to Longdo]
[とおみみ, toomimi] (n) sharp hearing [Add to Longdo]
垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa) [Add to Longdo]
[がいじ, gaiji] (n) external ear; concha [Add to Longdo]
[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear [Add to Longdo]
[がいじどう, gaijidou] (n) external auditory canal (meatus) [Add to Longdo]
[ぎゅうじ, gyuuji] (n) ears of an ox [Add to Longdo]
[ぎゅうじる, gyuujiru] (v5r,vt) to control; to take the lead in; to have under one's thumb [Add to Longdo]
を執る[ぎゅうじをとる, gyuujiwotoru] (exp,v5r) to take the lead in; to control; to be the leader [Add to Longdo]
;そら[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] (n) mouth and ear [Add to Longdo]
の学[こうじのがく, koujinogaku] (n) shallow learning [Add to Longdo]
[ひだりみみ, hidarimimi] (n) left ear [Add to Longdo]
殺がれた[そがれたみみ, sogaretamimi] (n) mutilated ear [Add to Longdo]
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) [Add to Longdo]
あて;当て[みみあて, mimiate] (n) (See 覆い) earmuffs [Add to Longdo]
かす;[みみかす, mimikasu] (n) (See 垢) earwax; cerumen [Add to Longdo]
が遠い;がとおい[みみがとおい, mimigatooi] (exp,adj-i) (See の遠い) poor hearing [Add to Longdo]
が早い;が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See の早い) being quick-eared; having sharp ears [Add to Longdo]
が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home [Add to Longdo]
が肥えている;が肥ている[みみがこえている, mimigakoeteiru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が肥える[みみがこえる, mimigakoeru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が利く[みみがきく, mimigakiku] (exp,v5k) to have a sharp ear [Add to Longdo]
くそ;屎;[みみくそ, mimikuso] (n) earwax; cerumen [Add to Longdo]
そろえて;揃えて[みみそろえて, mimisoroete] (exp) (col) all at once (usu. of payment); at one go [Add to Longdo]
にする[みみにする, miminisuru] (exp,vs-i) to hear; to hear by chance; to hear by accident; to catch (the sound) [Add to Longdo]
に入る;にはいる[みみにはいる, miminihairu] (exp,v5r) to hear of [Add to Longdo]
に胼胝ができる;にたこができる[みみにたこができる, miminitakogadekiru] (exp,v1) to be told or made to hear something so often that you (metaphorically) get calluses on your ears [Add to Longdo]
の遠い;のとおい[みみのとおい, miminotooi] (exp,adj-i) (See が遠い) hard of hearing [Add to Longdo]
の折れた本[みみのおれたほん, miminooretahon] (n) dog-eared book [Add to Longdo]
の早い[みみのはやい, miminohayai] (adj-i) (See が早い) quick-eared [Add to Longdo]
の痛い真実[みみのいたいしんじつ, miminoitaishinjitsu] (exp) home truth; truth that is painful to accept [Add to Longdo]
の日[みみのひ, miminohi] (n) (col) March 3rd; Ear Day [Add to Longdo]
の不自由[みみのふじゆう, miminofujiyuu] (n,adj-na) deafness; the deaf [Add to Longdo]
を疑う[みみをうたがう, mimiwoutagau] (exp,v5u) to not believe one's ears [Add to Longdo]
を傾ける[みみをかたむける, mimiwokatamukeru] (exp,v1) to lend an ear; to hearken; to give an ear to; to listen carefully [Add to Longdo]
を塞ぐ[みみをふさぐ, mimiwofusagu] (exp,v5g) to stop (plug) one's ears [Add to Longdo]
を澄ます;をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears [Add to Longdo]
を揃えて;をそろえて[みみをそろえて, mimiwosoroete] (exp) (to pay off) in full [Add to Longdo]
を貸す[みみをかす, mimiwokasu] (exp,v5s) to lend an ear to; to listen to [Add to Longdo]
[みみピ, mimi pi] (n) (abbr) (sl) (See ピアス) ear piercing; earring [Add to Longdo]
ピアス[みみピアス, mimi piasu] (n) ear piercing; earring [Add to Longdo]
隠し[みみかくし, mimikakushi] (n) hairdo covering the ears [Add to Longdo]
[じえん, jien] (n) otitis; inflammation of the ear [Add to Longdo]
遠い[みみどおい, mimidooi] (adj-i) (1) hard of hearing; (2) unfamiliar [Add to Longdo]
下腺[じかせん, jikasen] (n) parotid gland [Add to Longdo]
下腺炎[じかせんえん, jikasen'en] (n) mumps [Add to Longdo]
[じかい, jikai] (n) (1) auricle; (adj-no) (2) auricular [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yours is a very strange story.あなたのは初めてにする妙なお話です。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、音楽がに残るよ。
If only I had listened to my parents!あの頃親の言うことにを傾けていたらなあ。
The ears of a rabbit are longer than those of a fox.ウサギのはキツネのより長い。
A rabbit has long ears.うさぎのは長い。
My grandfather is a bit hard of hearing.おじいさんはすこしがとおい。
The chances are he's already heard the news.おそらく彼はその知らせをもうにしただろう。
My father turned a dead ear to my requests.お父さんは僕の要求に全くをかさなかった。 [M]
Koko knows and uses more than 500 words in sign language, the language of deaf people.ココは、が不自由な人の言葉である手話を500語以上も知っていて、それらを使う。
This news is new to me.このニュースは初です。
We often hear about an energy crisis these days.この頃は、エネルギー危機の話をよくにする。
When the Englishman heard this last question, he could not believe his ears.この最後の質問を聞いたとき、イギリス人は自分のが信じられませんでした。
What a revelation!これは初だ。
No one stops to listen to him.じっくり彼にを貸す者はいない。
Talking of Professor Smith, his assistant is hard of hearing.スミス教授と言えば、彼の助手はが遠い。
Then they picked dandelions and put them in their ears.そのとき彼らはたんぽぽをつみとって、彼らのにつけました。
It's news to me.そのニュースは全く寝に水だ。
They were all ears while the pianist was playing.そのピアニストの演奏中、彼らは一心にを傾けた。
That's news to me.それは初ですね。
The dog pricked up his ears at the sound.その犬はその音を聞いてをピンと立てた。
The man gave no heed to her loud protest.その男は彼女が大声で反対するのにを貸さなかった。
The news hit me like a bolt from the blue.その知らせは全く寝に水だった。
The old man was man was hard of hearing.その老人は、がとおかった。
The old man was hard of hearing.その老人はが遠かった。
It's a tiny country that most people have never heard of.それはたいていの人はのもしたことのない小さな国です。
When you watch television or listen to the radio, the music which you hear is often African in origin.テレビを見たりラジオを聞いたりするとき、にする音楽はしばしばアフリカ起源のものです。
How did you come to hear of it?どうしてそれをにするようになったのか。
Why are your ears so big?なぜ、あなたのはそんなに大きいの?
Have you ever heard of Nessie?ネッシーのうわさをにしたことがありますか。
My ears sang from begin beaten.ぶたれて鳴りがした。
Beethoven was deaf in his late years.ベートーベンは晩年が聞こえなかった。
Hearing the bell, the examinees knew it was time to stop.ベルの音をにしたので、試験を受けている人たちは終了の時刻であることを知った。
Helen Keller was deaf and blind.ヘレン・ケラーはが聞こえない上に目も見えなかった。
Helen Keller was blind, deaf and dumb.ヘレン・ケラーは目とと口が不自由だった。
I can still hear your voice.まだ、あなたの声が、に残っている。
Could you speak louder? I'm hard of hearing.もっと大きな声で話してくれませんか。私はが遠いんです。
I tried to warn her, but she wouldn't listen.わたしは彼女を注意しようとしたが、彼女は聞くを持たなかった。
The belly has no ears.胃袋はを持たぬ。
She hears English all through the day.一日中英語をにします。
Pus is coming out of my right ear.からうみが出ます。
We heard tigers roaring in the distance.遠くで虎がほえているのをにした。
Music gratifies the ears.音楽はを楽しませてくれる。
We heard a cry from above.我々は上のほうから叫び声がするのをにした。
If you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).海に潜ったら抜きしてください。
What with joy and shame, she blushed to the ears.嬉しいやら恥ずかしいやらで、彼女はまで赤くなった。
I had otitis media last year.去年中炎をわずらいました。
You are hearing things.ですよ。
We often hear it said that ours is essentially a tragic age.現代は本質的に悲劇的な時代だと言われるのをよくにする。
We often hear it said that time flies.光陰矢のごとしと言うのをよくにする。
I've just heard a disturbing rumor.今ちょっと気になる噂をにした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅうじ, chuuji] Mittelohr [Add to Longdo]
[ちゅうじえん, chuujien] Mittelohrentzuendung [Add to Longdo]
[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]
[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top