ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*翰*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -翰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[翰, hàn, ㄏㄢˋ] pen, pencil, writing brush
Radical: , Decomposition:   倝 [gàn, ㄍㄢˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 1881
[瀚, hàn, ㄏㄢˋ] wide, vast, extensive
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  翰 [hàn, ㄏㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3666

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] pen, #17,243 [Add to Longdo]
伯明[Bó míng hàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄢˋ, ] Birmingham, #29,124 [Add to Longdo]
内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
[Hàn lín, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, ] refers to academics employed as imperial secretaries from the Tang onwards, forming the Hanlin Imperial Academy 林院, #43,478 [Add to Longdo]
林院[Hàn lín yuàn, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢˋ, ] Imperial Hanlin Academy, lasting from Tang dynasty until 1911, #59,068 [Add to Longdo]
林学士[Hàn lín xué shì, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] members of the Hanlin Imperial Academy 林院, employed as imperial secretaries from the Tang onwards, #65,853 [Add to Longdo]
圣约[Shèng Yuē hàn, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Saint John, #90,679 [Add to Longdo]
斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name, #98,443 [Add to Longdo]
杨百大学[yáng bǎi hàn dà xué, ㄧㄤˊ ㄅㄞˇ ㄏㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Brigham Young University, #245,319 [Add to Longdo]
[Ruò hàn, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄢˋ, ] John (less common form of 若望 or 約|约), #316,751 [Add to Longdo]
圣约[Shèng Yuē hàn sī, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ, / ] St John's, capital of Labrador and Newfoundland province, Canada, #576,271 [Add to Longdo]
杨百[yáng bǎi hàn, ㄧㄤˊ ㄅㄞˇ ㄏㄢˋ, / ] Brigham Young, #833,147 [Add to Longdo]
施洗约[shī xǐ yuē hàn, ㄕ ㄒㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John the Baptist [Add to Longdo]
施洗者约[Shī xǐ zhě Yuē hàn, ㄕ ㄒㄧˇ ㄓㄜˇ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John the Baptist [Add to Longdo]
棒约[bàng Yuē hàn, ㄅㄤˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Papa John's (a pizza chain) [Add to Longdo]
洗者若[Xǐ zhě Ruò hàn, ㄒㄧˇ ㄓㄜˇ ㄖㄨㄛˋ ㄏㄢˋ, ] St John the Baptist [Add to Longdo]
・本仁[Yuē hàn· Ben3 ren2, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, / ] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程 [Add to Longdo]
・霍金斯[Yuē hàn· Huo4 jin1 si1, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huò jīn sī, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣ ㄙ, / ] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain [Add to Longdo]
一书[Yuē hàn yī shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄧ ㄕㄨ, / ] First epistle of St John [Add to Longdo]
三书[Yuē hàn sān shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙㄢ ㄕㄨ, / ] Third epistle of St John [Add to Longdo]
二书[Yuē hàn èr shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄦˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St John [Add to Longdo]
参书[Yuē hàn cān shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄘㄢ ㄕㄨ, / ] Third epistle of St John; also written 約三書|约三书 [Add to Longdo]
壹书[Yuē hàn yī shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄧ ㄕㄨ, / ] First epistle of St John; also written 約一書|约一书 [Add to Longdo]
拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, / ] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre) [Add to Longdo]
福音[Yuē hàn fú yīn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St John [Add to Longdo]
贰书[Yuē hàn èr shū, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄦˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St John; also written 約二書|约二书 [Add to Longdo]
[cí hàn, ㄘˊ ㄏㄢˋ, / ] book; written composition; (lit.) penned words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんちょう, kanchou] (n) Cabinet (Chief) Secretary [Add to Longdo]
[かんぼく, kanboku] (n) brush and ink; writing; drawing [Add to Longdo]
[かんりん, kanrin] (n) literary circles [Add to Longdo]
林院[かんりんいん, kanrin'in] (n) academy; institute [Add to Longdo]
;貴簡[きかん, kikan] (n) (pol) your letter [Add to Longdo]
[しゅかん, shukan] (n) letter [Add to Longdo]
書簡(P);書[しょかん, shokan] (n) letter; note; epistle; correspondence; (P) [Add to Longdo]
書簡箋;書[しょかんせん, shokansen] (n) letter paper [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] (n) Imperial letter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
such as it was given us by God."[JP] "いかなる歴史も 持ちたいと思いません" "プーシキンの チャダーエフ宛の書" The Mirror (1975)
- JohnI[CN] Cyrus (2010)
Friar Tuck! Little John![CN] 塔克修道士 小约 The Adventures of Robin Hood (1938)
- What happened?[CN] ,到底发生什么事? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
-John Little. What's yours?[CN] -小约 你呢 The Adventures of Robin Hood (1938)
Hail to Prince John.[CN] 王子万岁 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Hello, boys.[CN] 大家好 嗨,约 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Supreme Court, State of New York, now in session. The Honourable Judge May presiding.[CN] 纽约州纽约最高法庭九号法庭 由法官约梅伊番理,请坐下 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But since Prince John has seized the regency...[CN] 但自从约王子摄政以来... The Adventures of Robin Hood (1938)
John.[CN] Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)
Close that door.[CN] ... 开门 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- John wouldn't approve of that.[CN] -约会不高兴的 The 39 Steps (1935)
John![CN] ! Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2003)
John?[CN] ... Dolores Claiborne (1995)
John.[CN] Jesus of Nazareth (1977)
John![CN] Two for the Road (2006)
John.[CN] Deus Ex Machina (2005)
Johnnie?[CN] 尼? Good (2008)
That goes for your master, Prince John.[CN] 去找你的主人约王子吧 The Adventures of Robin Hood (1938)
John.[CN] Dawn Rider (2012)
John?[CN] The Crossing (2013)
-Good. Little John![CN] 好的 小约 The Adventures of Robin Hood (1938)
John?[CN] A Beautiful Mind (2001)
Rohan.[CN] William Wilson (2013)
I don't want to be critical, but...[CN] 我不想批评人,约,但是... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Joe Ohara as Tanjiro Etsuji Ok as Old Prosecutor Nobuo Kosaka as Detective T akashi Kawase as Minami[CN] 丹次郎 小原约 刑警 小坂信夫 Taki no shiraito (1933)
- Did you get?[CN] ,你有没有... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
"Princess Johanna Elizabeth, to the court at Moscow[CN] 娜. 伊丽莎白公主前往 莫斯科宫廷 The Scarlet Empress (1934)
John.[CN] White Noise (2005)
I'm John Cedar, of the New York firm of Cedar, Cedar, Cedar Budington.[CN] 我是来自纽约 西达西达西达伯宾顿事务所的 约西达 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
John?[CN] Another Earth (2011)
John![CN] ! Dangerous Crossing (1953)
John.[CN] Battlestar Galactica: The Plan (2009)
... intendedthistreasure for the coffers of Prince John...[CN] 将这些财宝放进约王子的保险箱... The Adventures of Robin Hood (1938)
- You had the right hunch.[CN] ,你的直觉果然没错 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
When you've done with them, give them to Prince John.[CN] 等你用完了 可以把些给约王子 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Yes, John, we got him.[CN] 很好 约,我们找到他了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But whether they come from Amsterdam or Birmingham or Siam... we let them do whatever they wish.[CN] 但是,不管他们来自阿姆斯特丹 伯明还是暹罗(泰国的旧称) 我们都会尽量让他们的需求 得到满足 One Hour with You (1932)
... furtherpublic pronouncement tomorrow."[CN] 王子殿下明天将召告天下" The Adventures of Robin Hood (1938)
John![CN] Vampyres (1974)
Didn't I tell you it was for Prince John, who's just come up from London?[CN] 难道我没告诉你这是给约王子的吗 谁刚从伦敦来 The Adventures of Robin Hood (1938)
John![CN] Spanglish (2004)
John?[CN] ? Snatch (2000)
- John, we can't afford... - I know, Budington.[CN] 恕我说一句,约 我们不能让... Mr. Deeds Goes to Town (1936)
John.[CN] Dark City (1998)
To risk your own life.[CN] 甚至约王子 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Hello, John. Where you been?[CN] ,你上哪儿去了? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
By orders of His Highness Prince John...[CN] 以照约王子的命令 The Adventures of Robin Hood (1938)
... bygivingloyalsupport to Prince John...[CN] ...对约王子给予忠心的支持 The Adventures of Robin Hood (1938)
- Thank heaven. - Wire him.[CN] 谢天谢地 约,你最好马上发电报给他 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top