ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*羽*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -羽-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[翻, fān, ㄈㄢ] to upset, to capsize, to flip over
Radical: , Decomposition:   番 [fān, ㄈㄢ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 1027
[翼, yì, ㄧˋ] wings, fins; shelter
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  異 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 1294
耀[耀, yào, ㄧㄠˋ] to sparkle, to shine, to dazzle; glory
Radical: , Decomposition:   光 [guāng, ㄍㄨㄤ]  翟 [, ㄉㄧˊ]
Etymology: [ideographic] A peacock 翟 with a brilliant 光 tail, Rank: 1804
[羽, yǔ, ㄩˇ] feather, plume; wings
Radical: , Decomposition:   习 [, ㄒㄧˊ]  习 [, ㄒㄧˊ]
Etymology: [pictographic] Two feathers or wings, Rank: 1865
[翰, hàn, ㄏㄢˋ] pen, pencil, writing brush
Radical: , Decomposition:   倝 [gàn, ㄍㄢˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 1881
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户, Rank: 1993
[翅, chì, ㄔˋ] wings; fins
Radical: , Decomposition:   支 [zhī, ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 2066
[翁, wēng, ㄨㄥ] old man; father, father-in-law
Radical: , Decomposition:   公 [gōng, ㄍㄨㄥ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] feather, Rank: 2112
[翠, cuì, ㄘㄨㄟˋ] kingfisher; jade, emerald
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 2177
[翔, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] to soar, to hover, to glide
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 2184
[塌, tā, ㄊㄚ] to collapse, to fall into ruin
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 2465
[翘, qiào, ㄑㄧㄠˋ] outstanding; to elevate, to lift, to raise
Radical: , Decomposition:   尧 [yáo, ㄧㄠˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 2992
[榻, tà, ㄊㄚˋ] bed, cot, couch
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A bed of wood 木 and feathers 羽 to sleep in at night 日, Rank: 3033
[翩, piān, ㄆㄧㄢ] to fly, to flutter
Radical: , Decomposition:   扁 [biǎn, ㄅㄧㄢˇ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 3234
[翎, líng, ㄌㄧㄥˊ] plume, tail feathers
Radical: , Decomposition:   令 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 3417
[蹋, tà, ㄊㄚˋ] to step on, to tread on
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 3678
[翌, yì, ㄧˋ] bright; dawn, daybreak; tomorrow
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 3708
[栩, xǔ, ㄒㄩˇ] oak tree; pleased, glad
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3743
[诩, xǔ, ㄒㄩˇ] to brag, to boast; popular, well-known
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 3861
[翟, dí, ㄉㄧˊ] long-tailed pheasant; plume; surname
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 with a plumed 羽 tail, Rank: 3919
[鳎, tǎ, ㄊㄚˇ] sole
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4080
[翡, fěi, ㄈㄟˇ] kingfisher; jade, emerald
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] plume, Rank: 4135
[翱, áo, ㄠˊ] to soar; to roam
Radical: , Decomposition:   皋 [gāo, ㄍㄠ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 4148
[翊, yì, ㄧˋ] flying; to assist, to help; to respect
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 4429
[翦, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] scissors; to cut, to clip; to annihilate
Radical: , Decomposition:   前 [qián, ㄑㄧㄢˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] feather, Rank: 4765
羿[羿, yì, ㄧˋ] a legendary archer
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A man drawing 廾 an arrow 羽, Rank: 4860
[翳, yì, ㄧˋ] shade, screen; to hide, to screen
Radical: , Decomposition:   殹 [, ㄧˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] feather, Rank: 4968
[遢, tà, ㄊㄚˋ] careless, negligent, slipshod
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5040
[翕, xī, ㄒㄧ] to agree; to open and close the mouth
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] Birds 羽 flocking together 合, Rank: 5066
[翥, zhù, ㄓㄨˋ] to soar; to take off
Radical: , Decomposition:   者 [zhě, ㄓㄜˇ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 6123
[習, xí, ㄒㄧˊ] to study, to practice; habit
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [ideographic] Birds flying 羽 in the daytime 白, Rank: 6126
[翮, hé, ㄏㄜˊ] quill, feather stem
Radical: , Decomposition:   鬲 [, ㄍㄜˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] feather, Rank: 6716
[翹, qiào, ㄑㄧㄠˋ] outstanding; to elevate, to lift, to raise
Radical: , Decomposition:   堯 [yáo, ㄧㄠˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wings, Rank: 7007
[溻, tā, ㄊㄚ] wet
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 7229
[翏, liù, ㄌㄧㄡˋ] the sound of the wind; to soar
Radical: , Decomposition:   羽 [, ㄩˇ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] To feel the wind 羽 in one's 人 hair 彡
[褟, tā, ㄊㄚ] singlet, inner shirt; to sew
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]    日 [, ㄖˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] clothes
[詡, xǔ, ㄒㄩˇ] to brag, to boast; popular, well-known
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔ, ㄩˇ, ] feather, #5,644 [Add to Longdo]
毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, ] shuttlecock; badminton, #9,115 [Add to Longdo]
[yǔ máo, ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feather; plumage; plume, #14,959 [Add to Longdo]
[yǔ róng, ㄩˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] down (soft feathers), #15,530 [Add to Longdo]
[Xiàng Yǔ, ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ, / ] Xiangyu the Conqueror (232-202 BC), warlord defeated by first Han emperor, #18,862 [Add to Longdo]
[Guān Yǔ, ㄍㄨㄢ ㄩˇ, / ] Guan Yu (-219), general of Shu and blood-brother of Liu Bei in Romance of the Three Kingdoms, fearsome fighter famous for virtue and loyalty; posthumously worshipped and identified with the guardian Bodhisattva Sangharama, #21,913 [Add to Longdo]
[dǎng yǔ, ㄉㄤˇ ㄩˇ, / ] henchmen, #47,932 [Add to Longdo]
[yǔ huà, ㄩˇ ㄏㄨㄚˋ, ] levitation (of Daoist immortal); to become as light as a feather and ascend to heaven, #49,309 [Add to Longdo]
[yǔ lín, ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, ] armed escort, #85,597 [Add to Longdo]
[huàn yǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to molt; to change feathers, #88,851 [Add to Longdo]
翼丰满[yǔ yì fēng mǎn, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] fully fledged, #89,418 [Add to Longdo]
[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, ] feathered crest (of bird), #159,398 [Add to Longdo]
状复叶[yǔ zhuàng fù yè, ㄩˇ ㄓㄨㄤˋ ㄈㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] bipinnate leaf (in phyllotaxy), #172,616 [Add to Longdo]
[yǔ liú, ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ, ] plume, #231,856 [Add to Longdo]
[Yǔ tián, ㄩˇ ㄊㄧㄢˊ, ] Haneda airport, Tokyo, #386,562 [Add to Longdo]
[Yì yǔ, ㄧˋ ㄩˇ, ] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
国际毛球联合会[Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] International Badminton Federation [Add to Longdo]
威凤一[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, / ] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole [Add to Longdo]
宫商角征[gōng shāng jué zhǐ yǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄐㄩㄝˊ ㄓˇ ㄩˇ, / ] pre-Tang names of the five notes of the pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la [Add to Longdo]
[wěi yǔ, ㄨㄟˇ ㄩˇ, ] tail feathers [Add to Longdo]
[wěi yǔ lóng, ㄨㄟˇ ㄩˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] caudipteryx (a feathered dinosaur) [Add to Longdo]
放射性烟[fàng shè xìng yān yǔ, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢ ㄩˇ, / ] radiation plume [Add to Longdo]
[bǎn yǔ qiú, ㄅㄢˇ ㄩˇ ㄑㄧㄡˊ, ] battledore and shuttlecock; shuttlecock [Add to Longdo]
柏崎刈[Bǎi qí Yì yǔ, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄩˇ, ] Kashiwasaki Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
[yǔ kè, ㄩˇ ㄎㄜˋ, ] Daoist priest [Add to Longdo]
毛笔[yǔ máo bǐ, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, / ] feather pen [Add to Longdo]
毛缎[yǔ máo duàn, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] camlet (silk fabric) [Add to Longdo]
[yǔ duàn, ㄩˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] camlet (silk fabric) [Add to Longdo]
[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
[yǔ liè, ㄩˇ ㄌㄧㄝˋ, ] pinnation (splitting of leaves into lobes) [Add to Longdo]
身披[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feathered [Add to Longdo]
[niǎo yǔ, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ, / ] pinion [Add to Longdo]
[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] the poisonous feathers of the legendary bird Zhen 鴆|鸩 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はめ, hame] (n) n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポロ薄白蝶[アポロうすばしろちょう, aporo usubashirochou] (n) parnassian butterfly [Add to Longdo]
ガラパゴス小[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
;1[いちわ, ichiwa] (n) one (bird) [Add to Longdo]
烏の濡れ色;からすの濡れ[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]
[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline [Add to Longdo]
[からすばいろ, karasubairo] (n) glossy black [Add to Longdo]
烏揚[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (n) (See 五音) fifth degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale) [Add to Longdo]
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (ctr) counter for birds and rabbits; (P) [Add to Longdo]
(P);根(P);翅;[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) [Add to Longdo]
をたたむ;を畳む[はねをたたむ, hanewotatamu] (exp,v5m) to fold one's wings [Add to Longdo]
を広げる[はねをひろげる, hanewohirogeru] (exp,v1) to spread one's wings [Add to Longdo]
を伸ばす[はねをのばす, hanewonobasu] (exp,v5s) to let your hair down; to have fun after a period of work or stress [Add to Longdo]
[はごろも(P);うい, hagoromo (P); ui] (n) (1) angel's raiment; robe of feathers; (2) wings of birds or insects; plumage of birds; (3) (はごろも only) type of bug; (P) [Add to Longdo]
衣烏[はごろもがらす;ハゴロモガラス, hagoromogarasu ; hagoromogarasu] (n) (uk) red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus) [Add to Longdo]
衣甘藍[はごろもかんらん;ハゴロモカンラン, hagoromokanran ; hagoromokanran] (n) (uk) (See 緑葉甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
衣虫喰[はごろもむしくい;ハゴロモムシクイ, hagoromomushikui ; hagoromomushikui] (n) (uk) American redstart (Setophaga ruticilla) [Add to Longdo]
隠;隠翅虫;隠虫;隠し[はねかくし;ハネカクシ, hanekakushi ; hanekakushi] (n) (uk) rove beetle [Add to Longdo]
[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]
[うか, uka] (n,vs) emergence (of insects); growing wings and flying [Add to Longdo]
化登仙[うかとうせん, ukatousen] (n) a sense of release (as if one had wings and were riding on air) [Add to Longdo]
[うかん, ukan] (n) (See 冠) bird's crest [Add to Longdo]
[はあり;はねあり, haari ; haneari] (n) winged ant; flying ant [Add to Longdo]
撃く(P);ばたく[はばたく, habataku] (v5k,vi) to flap (wings); (P) [Add to Longdo]
交い[はがい, hagai] (n) wings; pinion [Add to Longdo]
交い絞め;交絞め(io)[はがいじめ, hagaijime] (n,vs) pinioning; binding arms behind the back [Add to Longdo]
根ペン;ペン[はねペン, hane pen] (n) quill; quill pen [Add to Longdo]
根車[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]
根付き;子突;突き;根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock [Add to Longdo]
[はご, hago] (n) shuttlecock [Add to Longdo]
子板[はごいた, hagoita] (n) battledore (early form of badminton racket) [Add to Longdo]
子板市;はごいた市[はごいたいち, hagoitaichi] (n) battledore fair [Add to Longdo]
[うし, ushi] (n) barb (of a feather) [Add to Longdo]
[うじく, ujiku] (n) (ornithological) rachis [Add to Longdo]
[はぐるま, haguruma] (n) (See 御車) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
状複葉[うじょうふくよう, ujoufukuyou] (n) pinnate compound leaf [Add to Longdo]
状脈[うじょうみゃく, ujoumyaku] (n) pinnately venation [Add to Longdo]
[はおり, haori] (n) haori (Japanese formal coat); (P) [Add to Longdo]
織る[はおる, haoru] (v5r,vt) to put on [Add to Longdo]
織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period) [Add to Longdo]
織袴[はおりはかま, haorihakama] (n) Japanese male formal attire [Add to Longdo]
織虫[はおりむし;ハオリムシ, haorimushi ; haorimushi] (n) (uk) vestimentiferan (any tube worm of order Vestimentifera) [Add to Longdo]
織紐;織ひも[はおりひも, haorihimo] (n) string tied across the open chest of a haori [Add to Longdo]
振り[はぶり, haburi] (n) (1) plumage; (2) influence; power [Add to Longdo]
振りがいい;振りが良い;振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 振り,振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
振りのいい;振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
繕い[はづくろい, hadukuroi] (n,vs) preening [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]
団扇[はうちわ, hauchiwa] (n) Japanese fan made of feathers [Add to Longdo]
団扇楓[はうちわかえで;ハウチワカエデ, hauchiwakaede ; hauchiwakaede] (n) (uk) Japanese maple (Acer japonicum) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A bird was flying in the sky.の鳥が空を飛んでいた。
A bird flew into the tree.の鳥が木に飛んでいった。
Six hundred and forty-four ... and she went to sleep.644だ。そして彼女は眠ってしまった。
Some birds are sitting on the branch of that tree.あの木の枝に数の鳥がとまっている。
The peacock has fair feathers but foul feet.くじゃくはは美しいが足は汚い。
This bird's large wings enable it to fly very fast.この鳥には大きながあるので、たいへん速く飛べる。
The eagle spread its wings ready for flight.そのワシは飛ぼうとしてを広げた。
The man shot three birds with a gun.その男は銃で3の鳥を撃った。
The bird quivered its wings.その鳥はを震わせた。
The bird was covered with white feathers.その鳥は白いに覆われていた。
It was the first of the one thousand cranes that Sadako had to make.その鶴は、禎子が折らなければならない千鶴の最初の一だった。
The ostrich has wings but it cannot fly.ダチョウはがあるが飛べない。
One swallow does not make a summer.ツバメ1来ただけで夏にはならない。
A couple of swallows are flying overhead.つばめが二頭上を飛んでいる。
One swallow does not make a summer.ツバメ一で夏にはならぬ。
I can't even make a crane, she said to herself.もう一の鶴さえ折ることができない、と心の中でつぶやいた。
If a sick person folds one thousand paper cranes, her wish will come true.もし病気の人が千の鶴を折ると、その人の願いが叶うの。
With great effort she managed to fold one more.一生懸命頑張ってどうにかもう1折ることができた。
I found a bird whose wing was severely damaged.がひどくけがをしている小鳥を見つけました。
Feathers are peculiar to birds.は鳥に固有のものだ。
Drink with abandon.目を外して飲む。
I see a bird on the roof.屋根の上には鳥が一みえる。
Some of the birds didn't fly.かの鳥は飛ばなかった。
We shot pheasants by the hundred.何百とキジを撃った。
We have a dog, a cat and three canaries.犬が1匹、猫が1匹、カナリヤが3います。
There were hundreds of bird in the lake.湖には何百もの鳥がいた。
The lake is calm, with some swans swimming on it.湖は穏やかで、白鳥が何か泳いでいる。
Some swans were swimming on it.湖は白鳥が何か泳いでいて美しかった。
He was left to do the difficult part of the work.仕事の難しい部分は彼がやる目になった。
We have two dogs, three cats, and six chickens.私たちは2匹の犬と3匹の猫と6の鶏を飼っている。
I saw a bird flying over a tree.私は1の鳥が木の上を飛んでいるのを見た。
I caught sight of hundreds of birds.私は何百もの鳥を見つけた。
I saw a bird fly across the sky.私は鳥が1空を飛ぶのを見た。
The unemployed always wind up at the bottom of the heap.失業者は常にどん底におちる目になります。
A bird in the hand is worth two in the bush.手の中の一の鳥は、藪の中の二の価値がある。
Better a fowl in hand than two flying.手の中の鳥一は森の中の十に勝る。
Three women and a goose make a market.女3人と鵞鳥一で市ができる。
It's a good idea to bring something to slip on over your bathing suit.水着の上に織られるもの持っていったほうがいいね。
Several birds were flying in the air.の鳥が空を飛んでいた。
Kill two birds with one stone.石1つで鳥2をしとめる。
Who shall I choose?誰に白の矢を立てようかな。
A bird was caught by a cat.鳥が1猫に捕まえられた。
Birds came flying by twos and threes.鳥が2飛んできた。
A bird soared above.鳥が一空に舞い上がった。
Some birds alighted on the window sill.鳥が数窓の敷居にとまった。
Sadako had folded six hundred and forty-three so far.禎子はこれまで644の鶴を折った。
Speak of angels, and you will hear their wings.天使の話をするとそのばたきが聞こえるであろう。
In the winter I wear a coat on top of my vest.冬にはコートを織ります。
Not dressing warmly in winter can result in catching a bad cold.冬場に暖かい格好をしていないと結局ひどい風邪をひく目になる。
Birds of a feather flock together.同じの鳥は一緒に集まる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しらは, shiraha] weisse_Feder [Add to Longdo]
[はね, hane] Feder, Fluegel [Add to Longdo]
根突き[はねつき, hanetsuki] Federball, Federballspiel [Add to Longdo]
[うもう, umou] Feder, Gefieder [Add to Longdo]
[はねだ, haneda] (Flughafen_in_Tokyo) [Add to Longdo]
[はおり, haori] japanischer_Ueberwurf [Add to Longdo]
[はごろも, hagoromo] Kleid_aus_Federn, Federkleid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top