ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*罒*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -罒-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[德, dé, ㄉㄜˊ] ethics, morality; compassion, kindness
Radical: , Decomposition:   彳 [chì, ㄔˋ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 256
[罗, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 392
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  直 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 677
[罪, zuì, ㄗㄨㄟˋ] sin, vice; fault, guilt; crime
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [ideographic] A net 罒 of wrongdoing 非, Rank: 718
[罚, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 罰; to punish 刂 the accused 詈, Rank: 1215
[曼, màn, ㄇㄢˋ] long, extended, vast; beautiful
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Two hands 日, 又 pulling an eye open 罒, Rank: 1224
[罢, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable to leave 去, Rank: 1305
[署, shǔ, ㄕㄨˇ] bureau, public office; to sign
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] network, Rank: 1379
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: , Decomposition:   爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒, Rank: 1925
[罩, zhào, ㄓㄠˋ] cover, shroud; basket for catching fish
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  卓 [zhuō, ㄓㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 1978
[愣, lèng, ㄌㄥˋ] dazed, stupefied
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2263
[蔑, miè, ㄇㄧㄝˋ] to disdain, to disregard, to slight
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  戍 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 2575
[蜀, shǔ, ㄕㄨˇ] the name of an ancient state
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    勹 [bāo, ㄅㄠ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: -, Rank: 2602
[楞, léng, ㄌㄥˊ] used for Ceylon in Buddhist texts
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 3223
[羁, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  马 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  马, Rank: 3297
[罡, gāng, ㄍㄤ] the stars at the end of the Big Dipper
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  正 [zhèng, ㄓㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 3980
[罹, lí, ㄌㄧˊ] sorrow, grief; to incur, to meet with
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  惟 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4168
[詈, lì, ㄌㄧˋ] to curse, to scold; to accuse
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] To implicate 罒 someone by one's words 言, Rank: 4626
[篾, miè, ㄇㄧㄝˋ] bamboo splints or slats
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  戍 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A framework 罒 made of bamboo ⺮, Rank: 4892
[罘, fú, ㄈㄨˊ] a screen used in ancient times
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  不 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 5614
[罴, pí, ㄆㄧˊ] brown bear, Ursus arctos
Radical: , Decomposition:   罢 [, ㄅㄚˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: -, Rank: 5639
[罟, gǔ, ㄍㄨˇ] net, snare; to implicate
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 5741
[罱, lǎn, ㄌㄢˇ] fishing net
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  南 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 5761
[薨, hōng, ㄏㄨㄥ] the death of a prince; to swarm
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  死 [, ㄙˇ]
Etymology: [pictophonetic] death, Rank: 5775
[罾, zēng, ㄗㄥ] a large square net for catching fish
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 5786
[罨, yǎn, ㄧㄢˇ] medical compress; fishing net
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 6156
[塄, léng, ㄌㄥˊ] a furrow in a field
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6374
[眾, zhòng, ㄓㄨㄥˋ] multitude, crowd; masses, public
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  众 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] crowd, Rank: 6404
[聽, tīng, ㄊㄧㄥ] to hear, to listen; to understand; to obey
Radical: , Decomposition:     耳 [ěr, ㄦˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]      十 [shí, ㄕˊ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    一 [, ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Someone listening 耳 attentively 心, Rank: 6620
[瞢, méng, ㄇㄥˊ] to hide one's eyes; to feel ashamed
Radical: , Decomposition:     艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To cover 冖 one's eyes 目; 罒 provides the pronunciation, Rank: 7031
[買, mǎi, ㄇㄞˇ] to buy, to purchase; to bribe, to persuade
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7123
[甍, méng, ㄇㄥˊ] rafters supporting roof tiles
Radical: , Decomposition:     艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  瓦 [, ㄨㄚˇ]
Etymology: [ideographic] Beams 罒 supporting roof 冖 tiles 瓦, Rank: 7161
[賣, mài, ㄇㄞˋ] to sell; to betray; to show off
Radical: , Decomposition:   士 [shì, ㄕˋ]  罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7385
[睪, yì, ㄧˋ] to spy on
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] An eye 目 on top of a tower 幸, Rank: 7464
[罷, bà, ㄅㄚˋ] to cease, to finish, to stop, to quit
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  能 [néng, ㄋㄥˊ]
Etymology: [ideographic] Stuck in a net 罒, unable 能 to leave, Rank: 7866
[褱, huái, ㄏㄨㄞˊ] to wrap, to conceal; to carry in one's bosom or up one's sleeve
Radical: , Decomposition:   衣 [, ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 7936
[羅, luō, ㄌㄨㄛ] gauze, net; to collect, to display
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  維 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [ideographic] A silk 糹 net 罒 for catching birds 隹, Rank: 8129
[罵, mà, ㄇㄚˋ] to accuse, to blame, to curse, to scold
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] net, Rank: 8407
[羈, jī, ㄐㄧ] halter; to restrain, to hold, to control
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    革 [, ㄍㄜˊ]  馬 [, ㄇㄚˇ]
Etymology: [ideographic] A leather 革 halter used to control 罒a horse  馬, Rank: 8620
[睘, qióng, ㄑㄩㄥˊ] round; to stare
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  一 [, ]  ?
Etymology: -, Rank: 9213
[罰, fá, ㄈㄚˊ] penalty, fine; to punish, to penalize
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    言 [yán, ㄧㄢˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] To punish 刂 the accused 詈, Rank: 9469
[啰, luō, ㄌㄨㄛ] long-winded, verbose
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  罗 [luō, ㄌㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] mouth
[夢, mèng, ㄇㄥˋ] dream
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Two eyes 艹 shut 罒 at night 夕
[憲, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] constitution, statute, law
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]        罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Rules 宀 for living 龶; 心 provides the pronunciation
[罒, wǎng, ㄨㄤˇ] net, network
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  ?
Etymology: -
[羆, pí, ㄆㄧˊ] brown bear, Ursus arctos
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  熊 [xióng, ㄒㄩㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] bear

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top