ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*网络*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 网络, -网络-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò céng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ, / ] network layer, #78,015 [Add to Longdo]
网络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network protocol, #78,208 [Add to Longdo]
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] core network [Add to Longdo]
互联网络[hù lián wǎng luò, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network [Add to Longdo]
交换以太网络[jiāo huàn yǐ tài wǎng luò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] switched Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
以太网络端口[yǐ tài wǎng luò duān kǒu, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, / ] Ethernet port [Add to Longdo]
僵尸网络[jiāng shī wǎng luò, ㄐㄧㄤ ㄕ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] a slave network; a botnet (used by spammers) [Add to Longdo]
共享以太网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed network [Add to Longdo]
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed connectionist network [Add to Longdo]
分销网络[fēn xiāo wǎng luò, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distribution network [Add to Longdo]
区域网络[qū yù wǎng luò, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] local area network; LAN [Add to Longdo]
十亿位元以太网络[shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò, ㄕˊ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 亿 / ] Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
十亿位元以太网络联盟[shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò lián méng, ㄕˊ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 亿 / ] Gigabit Ethernet Alliance [Add to Longdo]
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ㄧㄣˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] attractor network [Add to Longdo]
国际互联网络[guó jì hù lián wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络[guó jì wǎng luò, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Internet [Add to Longdo]
国际网络公司[guó jì wǎng luò gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] internet company [Add to Longdo]
国际网络门户[guó jì wǎng luò mén hù, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] internet portal [Add to Longdo]
局部连结网络[jú bù lián jié wǎng luò, ㄐㄩˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] local connectionist network [Add to Longdo]
快速以太网络[kuài sù yǐ tài wǎng luò, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Fast Ethernet [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
激活扩散网络[jī huó kuò sàn wǎng luò, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] spread activation model [Add to Longdo]
用户到网络接口[yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] user-network interface; UNI [Add to Longdo]
用户到网络的接口[yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] User-Network Interface; UNI [Add to Longdo]
神经网络[shén jīng wǎng luò, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] neurological; neural network(s) [Add to Longdo]
简单网络管理协议[jiǎn dān wǎng luò guǎn lǐ xié yì, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] Simple Network Management Protocol; SNMP [Add to Longdo]
综合服务数位网络[zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Integrated Services Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
网络[wǎng luò kè, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] web user; guest user [Add to Longdo]
网络层协议[wǎng luò céng xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network layer protocol [Add to Longdo]
网络广告[wǎng luò guǎng gào, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] online advertising [Add to Longdo]
网络应用[wǎng luò yìng yòng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] network application [Add to Longdo]
网络打印机[wǎng luò dǎ yìn jī, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄚˇ ㄧㄣˋ ㄐㄧ, / ] network printer [Add to Longdo]
网络技术[wǎng luò jì shù, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] network technology [Add to Longdo]
网络操作系统[wǎng luò cāo zuò xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] network operating system [Add to Longdo]
网络日记[wǎng luò rì jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] blog; web log; same as 博客 [Add to Longdo]
网络浏览器[wǎng luò liú lǎn qì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] network browser; Internet browser [Add to Longdo]
网络特工[wǎng luò tè gōng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
网络环境[wǎng luò huán jìng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] network environment [Add to Longdo]
网络直径[wǎng luò zhí jìng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] network diameter [Add to Longdo]
网络科技[wǎng luò kē jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] network technology [Add to Longdo]
网络管理[wǎng luò guǎn lǐ, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] network management [Add to Longdo]
网络管理员[wǎng luò guǎn lǐ yuán, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] network administrator [Add to Longdo]
网络管理系统[wǎng luò guǎn lǐ xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] network management system; NMS [Add to Longdo]
网络规划人员[wǎng luò guī huà rén yuán, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] network planner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top