ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*终*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -终-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[终, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 558

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]
[zuì zhōng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] final; ultimate, #724 [Add to Longdo]
[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, / ] from beginning to end; all along, #1,809 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] end; finish, #3,462 [Add to Longdo]
[zhōng duān, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] end; terminal, #5,629 [Add to Longdo]
[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong, #6,741 [Add to Longdo]
[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, / ] to stop; to terminate (legal), #7,049 [Add to Longdo]
[zhōng jiū, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ, / ] in the end; after all is said and done, #7,557 [Add to Longdo]
[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the end; end point; finishing line (in a race); destination; terminus, #8,551 [Add to Longdo]
[nián zhōng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ, / ] end of the year, #8,750 [Add to Longdo]
[zhōng jié, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] end, #9,542 [Add to Longdo]
[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] last rites (Christian ceremony), #10,934 [Add to Longdo]
[gào zhōng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄥ, / ] end; reach an end, #17,768 [Add to Longdo]
自始至[zì shǐ zhì zhōng, ㄗˋ ㄕˇ ㄓˋ ㄓㄨㄥ, / ] from start to finish, #19,822 [Add to Longdo]
[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] approaching one's end; with one foot in the grave, #21,644 [Add to Longdo]
[zhōng rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] all day long, #21,951 [Add to Longdo]
点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ, / ] terminus; final stop on rail or bus line, #23,064 [Add to Longdo]
[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] entire year; throughout the year; age at death, #25,936 [Add to Longdo]
结者[Zhōng jié zhě, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] The Terminator, #32,456 [Add to Longdo]
如一[shǐ zhōng rú yī, ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄖㄨˊ ㄧ, / ] unswerving from start to finish (成语 saw), #33,098 [Add to Longdo]
有情人成眷属[yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄢˋ ㄕㄨˇ, / ] to get married in the end (谚语 proverb); love will find a way; the guy gets his girl etc, #38,973 [Add to Longdo]
身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, / ] major turning point of lifelong import (esp. marriage), #49,059 [Add to Longdo]
寿正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age, #52,602 [Add to Longdo]
从一而[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying), #56,674 [Add to Longdo]
成眷属[zhōng chéng juàn shǔ, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄢˋ ㄕㄨˇ, / ] to get married in the end (谚语 proverb); love will find a way; the guy gets his girl etc, #60,786 [Add to Longdo]
[zhōng jú, ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ, / ] end, #61,486 [Add to Longdo]
点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] finishing line, #64,925 [Add to Longdo]
[sòng zhōng, ㄙㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ, / ] pay last respects, #73,310 [Add to Longdo]
年积雪[zhōng nián jī xuě, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄒㄩㄝˇ, / ] permanent snow-cover, #93,406 [Add to Longdo]
饱食[bǎo shí zhōng rì, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] to spend the whole day eating (i.e. not doing any work), #107,743 [Add to Longdo]
南捷径[zhōng nán jié jìng, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (成语 saw); fig. to take a shortcut to promotion, #146,059 [Add to Longdo]
不可[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation, #174,352 [Add to Longdo]
而复始[zhōng ér fù shǐ, ㄓㄨㄥ ㄦˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ, / ] lit. the end comes back to the start (成语 saw); the wheel comes full circle, #247,885 [Add to Longdo]
[yā zhōng duān, ㄧㄚ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dumb terminal, #375,212 [Add to Longdo]
奏雅[qǔ zhōng zòu yǎ, ㄑㄩˇ ㄓㄨㄥ ㄗㄡˋ ㄧㄚˇ, / ] (成语 saw), #487,161 [Add to Longdo]
带着希望去旅行,比到达点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄥˋ ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ, / ] It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]
幻想[zuì zhōng huàn xiǎng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] Final Fantasy (video game) [Add to Longdo]
[qī zhōng, ㄑㄧ ㄓㄨㄥ, / ] end of a fixed term [Add to Longdo]
[zhōng Fù, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˋ, / ] last rites (Christian ceremony) [Add to Longdo]
审法院[zhōng shěn fǎ yuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣˇ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] Court of Final Appeal [Add to Longdo]
成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ㄧㄥˇ, / ] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky [Add to Longdo]
[zhōng zhàn, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ, / ] end of war; armistice; cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, / ] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
[zhōng qī, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ, / ] terminal; final [Add to Longdo]
期癌[zhōng qī ái, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ ㄞˊ, / ] terminal cancer [Add to Longdo]
端机[zhōng duān jī, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄐㄧ, / ] terminal [Add to Longdo]
端用户[zhōng duān yòng hù, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] end user [Add to Longdo]
身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] life sentence [Add to Longdo]
点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]
至始至[zhì shǐ zhì zhōng, ㄓˋ ㄕˇ ㄓˋ ㄓㄨㄥ, / ] from start to finish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top