ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*終える*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 終える, -終える-
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
終える[おえる, oeru] TH: ทำให้เสร็จ  EN: to finish

Japanese-English: EDICT Dictionary
終える;為終える[しおえる, shioeru] (v1,vt) to finish [Add to Longdo]
為し終える;為しおえる[なしおえる, nashioeru] (v1,vt) to accomplish; to finish [Add to Longdo]
言い終える[いいおえる, iioeru] (v1) to finish saying [Add to Longdo]
終える(P);了える;卒える[おえる, oeru] (v1,vt) (1) (終える, 了える only) to finish; (2) to graduate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll get it through in a couple of minutes.2、3分でそれを終えるつもりだ。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは不可能だと思いますか。
I'll wait until you finish the work.あなたがその仕事を終えるまで待ちます。
Dinner will be ready by this time you have finished your work.あなたが仕事を終える頃までには夕食の用意はできているでしょう。
Thanks to your help, I was able to finish early.あなたのおかげで、私は早く終えることが出来ました。
Without your help, I couldn't have finished the work.あなたの援助がなかったら、私はその仕事を終えることが出来なかっただろう。
You ought to finish your homework at once.あなたはすぐに宿題を終えるべきです。
I expected to finish this work, but I couldn't.この仕事を終えるつもりだったが、できなかった。
There is enough time to finish this homework.この宿題を終えるのに十分な時間がかかる。
This survey is too long to finish quickly.この調査は長すぎて早く終える事ができない。
Do you think It difficult to finish reading this book in a week?この本を一週間で読み終えるのは難しいとおもいますか。
It'll take a week or so to read through this book.この本を読み終えるには1週間かそこらかかるだろう。
It took me three days to read through this book.この本を読み終えるのに私は3日かかった。
It is impossible to finish this in two days.これを2日で終えるのは不可能だ。
It is impossible for me to finish the work in a day.その仕事を1日で終えるのは私には不可能だ。
It is difficult to finish the work in a day.その仕事を一日で終えるのは難しい。
How long will it take to finish the work?その仕事を終えるのにどの位時間がかかりますか。
It won't take long to finish the job.その仕事を終えるのにはそれほど時間がかからないでしょう。
It took me five hours to finish the work.その仕事を終えるのに五時間かかった。
It took her all afternoon to finish the work.その仕事を終えるのに彼女は午後全部かかった。
It is up to you to finish the task.その仕事を終えるのは君の義務だ。 [M]
It was such a hard test that we did not have time to finish.それはとても難しいテストだったので、私たちは最後まで終える時間がなかった。
It's next to impossible to finish it in a day.それを1日で終えるのはほとんど不可能だ。
At last he could finish the work.とうとう彼はその仕事を終えることが出来た。
I'll finish of the work inside of a week.一週間以内にその仕事を終えるでしょう。
After completing his examination the doctor lifted his head up and said:一通りの診察を終えると、医者は頭を上げてこう言った。
It is next to impossible for you to finish the work in a day.一日でその仕事をやり終えるのは君にはまず不可能だ。 [M]
The rain prevented us from finishing our game of tennis.雨のために私たちはテニスの試合を終えることができなかった。
Finishing the job by Tuesday will be a piece of cake.火曜日までにこの仕事を終えるのはたやすいことさ。
I needn't have watered the flowers. Just after I finished it started raining.花に水をやる必要はなかったのに。終えるとすぐ雨がふりだした。
Had it not been for your cooperation, I could not have finished the work in time.君の協力がなかったら、私はその仕事を時間までに終えることはできなかっただろう。 [M]
I'll do my best, I'll not be able to finish it before Thursday at best.最善を尽くしますが、よくいっても木曜以前に終える事は出来ません。
Please wait till I have finished my coffee.私がコーヒーを飲み終えるまで待ってください。
It took me about an hour to read this book through.私がこの本を読み終えるのに約1時間かかった。
All we can do is carry on the work until we finish it.私たちにできることはただ仕事を終えるまでやり続けることだ。
We were unable to finish our homework in time.私たちは宿題を時間内に終えることができなかった。
My plan is to finish writing all the letters today.私の計画は、今日すべての手紙を書き終えることだ。
We did not expect him to finish the task in so short a time.私は、彼がそんなに短い時間でこの仕事を終えるとは期待していなかった。
I will finish reading the book in a week.私は1週間すればその本を読み終えるつもりだ。
I could not possibly finish the work in a few days.私は2、3日ではとうていその仕事を終えることはできない。
I will finish this work by 5 o'clock.私は5時までにこの仕事を終えるつもりです。
It is impossible for me to finish the work in an hour.私はその仕事を一時間で終えるのは不可能です。
I was to have finished the work yesterday.私はその仕事を昨日終える予定だったが終えることができなかった。
I was unable to complete the task.私はその仕事を終えることができなかった。
I intended to have finished the work.私はその仕事を終えるつもりだったのだが。
I think it necessary to finish the work by noon.私はその仕事を正午までに終える必要があると思う。
I check off each task on my list as soon as I complete it.私は仕事を一つ終えるごとにリストの上でチェックする。
I was unable to finish my homework.私は宿題を終えることができなかった。
I told her to quickly finish the report.私は彼女に急いで報告書を書き終えるように言った。
I will be through with my homework before supper.私は夕食前に宿題を終えるつもりです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
終える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top