ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*米*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -米-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiǎo mǐ jiāo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄠ, ] (n) พริกขี้หนู

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[类, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: -, Rank: 311
[断, duàn, ㄉㄨㄢˋ] to sever, to cut off, to interrupt
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Using an axe 斤 to harvest grain 米, Rank: 434
[精, jīng, ㄐㄧㄥ] essence, germ, spirit
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 435
[料, liào, ㄌㄧㄠˋ] ingredients, materials; to conjecture, to guess
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 a cup of rice 米, Rank: 557
[米, mǐ, ㄇㄧˇ] rice, millet, grain
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] Grains of rice, Rank: 575
[继, jì, ㄐㄧˋ] to continue, to carry on; to succeed, to inherit
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]    ?  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 655
[奥, ào, ㄠˋ] mysterious, obscure, profound; used in transliterations
Radical: , Decomposition:     宀 [gài,mián, ㄍˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]  大 [, ㄉㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 大 discovering a house 宀 full of rice 米, Rank: 972
[迷, mí, ㄇㄧˊ] to bewitch, to charm; a fan of; infatuated
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1153
[粮, liáng, ㄌㄧㄤˊ] food, grain, provisions
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1303
[糊, hú, ㄏㄨˊ] muddled; paste; to stick on with paste
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  胡 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1393
[粗, cū, ㄘㄨ] rough, think; coarse, rude
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1414
[番, fān, ㄈㄢ] to take turns, to repeat; to sow; a turn
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Sowing seeds 米 on the farm 田, Rank: 1452
[粉, fěn, ㄈㄣˇ] powder, flour, cosmetic powder; plaster
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1498
[粒, lì, ㄌㄧˋ] grain, granule; bullet, pellet
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1714
[粹, cuì, ㄘㄨㄟˋ] pure, unadulterated; essence
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1736
[糖, táng, ㄊㄤˊ] candy, sugar, sweets
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  唐 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 1746
[糟, zāo, ㄗㄠ] sediment, dregs; to waste, to spoil
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  曹 [cáo, ㄘㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1918
[渊, yuān, ㄩㄢ] abyss, depth; to surge up, to bubble up
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    ?  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2192
[粘, zhān, ㄓㄢ] viscous, sticky, mucous, glutinous
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2240
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  羔 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 2413
[粟, sù, ㄙㄨˋ] oats, millet, barley
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A millet plant 米 bearing grain 覀, Rank: 2883
[粪, fèn, ㄈㄣˋ] manure, dung; shit, excrement
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2884
[眯, mī, ㄇㄧ] to squint, to narrow the eyes; blindness
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2955
[粥, zhōu, ㄓㄡ] porridge, gruel, congee
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  米 [, ㄇㄧˇ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] Steaming 弓 rice 米, Rank: 3021
[糙, cāo, ㄘㄠ] coarse, harsh, rough; coarse rice
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  造 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 3118
[粤, yuè, ㄩㄝˋ] Cantonese; Guandong province
Radical: , Decomposition:     囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  米 [, ㄇㄧˇ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 3151
[咪, mī, ㄇㄧ] a cat's meow; a meter
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3313
[屎, shǐ, ㄕˇ] stool, feces, dung
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A person, crouched 尸 defecating 米; 米 also provides the pronunciation, Rank: 3336
[彝, yí, ㄧˊ] the Yi tribe; tripod; rule, nature
Radical: , Decomposition:   彑 [, ㄐㄧˋ]      米 [, ㄇㄧˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: -, Rank: 3554
[籽, zǐ, ㄗˇ] seed, pit, pip
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] A grain 米 seed 子; 子 also provides the pronunciation, Rank: 3567
[粱, liáng, ㄌㄧㄤˊ] sorghum, millet
Radical: , Decomposition:     氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  刅 [chuāng, ㄔㄨㄤ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] millet, Rank: 3599
[糜, mí, ㄇㄧˊ] rice gruel, congee; mashed
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 3713
[娄, lóu, ㄌㄡˊ] a constellation; to wear; surname
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 looking up at a star 米, Rank: 4052
[糠, kāng, ㄎㄤ] chaff, bran, husk; poor
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  康 [kāng, ㄎㄤ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 4169
[糯, nuò, ㄋㄨㄛˋ] glutinous rice; sticky, viscous
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  需 [, ㄒㄩ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 4208
[粼, lín, ㄌㄧㄣˊ] clear, limpid (as of water)
Radical: , Decomposition:   粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]  巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] river, Rank: 4286
[粑, bā, ㄅㄚ] tsamba, flat rice cake
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 4587
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4655
[麋, mí, ㄇㄧˊ] elk; surname
Radical: 鹿, Decomposition:   鹿 [, ㄌㄨˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] deer, Rank: 4702
[粲, càn, ㄘㄢˋ] bright, radiant; smiling; to polish
Radical: , Decomposition:     歺 [è, ㄜˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 4810
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:     米 [, ㄇㄧˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 4915
[粽, zòng, ㄗㄨㄥˋ] a dumpling made of glutinous rice
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  宗 [zōng, ㄗㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 5076
[粳, jīng, ㄐㄧㄥ] non-glutinous rice
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  更 [gèng, ㄍㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 5458
[糅, róu, ㄖㄡˊ] to mix, to blend; mixed
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  柔 [róu, ㄖㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 5544
[糁, sǎn, ㄙㄢˇ] to mix; a grain of rice
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  参 [cān, ㄘㄢ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 5561
[籴, dí, ㄉㄧˊ] to purchase grain; to store grain
Radical: , Decomposition:   入 [, ㄖㄨˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A house 入 where grain 米 is stored, Rank: 5564
[粜, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to sell grain
Radical: , Decomposition:   出 [chū, ㄔㄨ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A stand 出 where grain 米 is sold, Rank: 5687
[粝, lì, ㄌㄧˋ] coarse rice; brown rice
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  厉 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Rice 米 that must be ground 厉; 厉 also provides the pronunciation, Rank: 5733
[粢, zī, ] common millet; grain offered as a sacrifice
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] millet, Rank: 5749
[糇, hóu, ㄏㄡˊ] dried rice; dry rations
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  侯 [hóu, ㄏㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 5898

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐ, ㄇㄧˇ, ] meter (classifier); rice; surname Mi, #335 [Add to Longdo]
平方[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter, #1,105 [Add to Longdo]
[yù mǐ, ㄩˋ ㄇㄧˇ, ] corn; maize, #3,354 [Add to Longdo]
[Mǐ lán, ㄇㄧˇ ㄌㄢˊ, / ] Milano; Milan (Italy), #4,203 [Add to Longdo]
立方[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] cubic meter (unit of volume), #6,199 [Add to Longdo]
[píng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧˇ, ] square meter; short for 平方, #6,519 [Add to Longdo]
[dà mǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄧˇ, ] rice, #8,273 [Add to Longdo]
[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet, #8,973 [Add to Longdo]
[nà mǐ, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ, / ] nanometer, #10,618 [Add to Longdo]
[mǐ fàn, ㄇㄧˇ ㄈㄢˋ, / ] (cooked) rice, #11,298 [Add to Longdo]
[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, ] polished glutinous rice, #12,697 [Add to Longdo]
[mǐ fěn, ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, ] rice flour, #15,956 [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer, #17,210 [Add to Longdo]
[bào mǐ huā, ㄅㄠˋ ㄇㄧˇ ㄏㄨㄚ, ] puffed rice; popcorn, #19,678 [Add to Longdo]
克什[Kè shí mǐ ěr, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Kashmir, #28,139 [Add to Longdo]
[wēi mǐ, ㄨㄟ ㄇㄧˇ, ] micron (one thousandth of a millimeter or 10^-6 meter, #29,531 [Add to Longdo]
[dào mǐ, ㄉㄠˋ ㄇㄧˇ, ] rice (crop), #33,052 [Add to Longdo]
老鼠[Mǐ lǎo shǔ, ㄇㄧˇ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ, ] Mickey Mouse, #34,465 [Add to Longdo]
[bái mǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧˇ, ] (polished) rice, #36,371 [Add to Longdo]
尼加[Duō mǐ ní jiā, ㄉㄨㄛ ㄇㄧˇ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ, ] Dominica; Dominican Republic, #36,991 [Add to Longdo]
[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley, #37,336 [Add to Longdo]
[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, ] centimeter, #38,658 [Add to Longdo]
[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, / ] centimeter, #38,658 [Add to Longdo]
[háo mǐ, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ, ] millimeter, #40,259 [Add to Longdo]
比亚[Nà mǐ bǐ yà, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Namibia, #41,018 [Add to Longdo]
歇尔[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
西[xī mǐ, ㄒㄧ ㄇㄧˇ, 西] sago, #46,302 [Add to Longdo]
[mǐ kāng, ㄇㄧˇ ㄎㄤ, ] bran, #57,980 [Add to Longdo]
之乡[yú mǐ zhī xiāng, ㄩˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄤ, / ] land of fish and rice, #60,393 [Add to Longdo]
[ā mǐ bā, ㄚ ㄇㄧˇ ㄅㄚ, ] amoeba, #63,500 [Add to Longdo]
[yù mǐ fěn, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, ] cornflour; corn starch, #65,439 [Add to Longdo]
[duō mǐ nuò, ㄉㄨㄛ ㄇㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] domino (loan word), #67,470 [Add to Longdo]
贝拉[Bèi lā mǐ, ㄅㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄧˇ, / ] Bellamy, #68,157 [Add to Longdo]
尔高原[Pà mǐ ěr Gāo yuán, ㄆㄚˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, / ] Pamir high plateau on the border between Xinjiang and Tajikistan, #68,350 [Add to Longdo]
[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] emir, #71,003 [Add to Longdo]
[Mǐ lā, ㄇㄧˇ ㄌㄚ, ] Mira (red giant star, Omicron Ceti), #72,437 [Add to Longdo]
巧妇难为无之炊[qiǎo fù nán wéi wú mǐ zhī chuī, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄋㄢˊ ㄨㄟˊ ㄨˊ ㄇㄧˇ ㄓ ㄔㄨㄟ, / ] The cleverest housewife cannot cook without rice (成语 saw). You won't get anywhere without equipment., #72,745 [Add to Longdo]
[jié mǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧˇ, / ] Jamie; Jim, #75,583 [Add to Longdo]
弗拉基[Fú lā jī mǐ ěr, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Vladimir, #75,719 [Add to Longdo]
开朗基罗[Mǐ kāi lǎng jī luó, ㄇㄧˇ ㄎㄞ ㄌㄤˇ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˊ, / ] Michelangelo, #76,685 [Add to Longdo]
[chén mǐ, ㄔㄣˊ ㄇㄧˇ, / ] old rice; rice kept for many years, #76,848 [Add to Longdo]
波希[Bō xī mǐ yà, ㄅㄛ ㄒㄧ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bohemia, European country (in current Checkia and Slovakia), #77,378 [Add to Longdo]
[Ní mǐ zī, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ, / ] Chester William Nimitz (1885-1966), US admiral, #78,753 [Add to Longdo]
[háo mǐ bō, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄅㄛ, ] millimeter wave (radio signal), #79,181 [Add to Longdo]
克里[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Crimea, #79,888 [Add to Longdo]
[mǐ huáng, ㄇㄧˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] beige, #81,221 [Add to Longdo]
高扬[Mǐ gāo yáng, ㄇㄧˇ ㄍㄠ ㄧㄤˊ, / ] Mikoyan (name); Anastas Ivanonovich Mikoyan (1895-1978), Soviet politician, politburo member in the 1950s and 1960s; Artem Ivanovich Mikoyan (1905-1970), brother of the politician and one designer of MiG military aircraft, #82,168 [Add to Longdo]
煮成熟饭[shēng mǐ zhǔ chéng shú fàn, ㄕㄥ ㄇㄧˇ ㄓㄨˇ ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ ㄈㄢˋ, / ] lit. the raw rice is now cooked (成语 saw); fig. it is done and can't be changed; It's too late to change anything now., #82,215 [Add to Longdo]
[Mǐ Fèi, ㄇㄧˇ ㄈㄟˋ, ] Mi Fei (1051-1107), Song poet and calligrapher, #82,694 [Add to Longdo]
[Mǐ zhī, ㄇㄧˇ ㄓ, ] (N) Mizhi (place in Shaanxi), #85,323 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
[とべい, tobei] (n) การไปสหรัฐ
[べいこく, beikoku] (n) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Syn. アメリカ合衆国, アメリカ
[もちごめ, mochigome] (n) ข้าวเหนียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
久留[くらめ, kurame] (name) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู, See also: R. 福冈
発芽玄[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n) ข้าวกล้องงอก
発芽玄[はつがげんまい,hatsugagenmai, hatsugagenmai ,hatsugagenmai] (n) ข้าวกล้องงอก
[げんまい,genmai, genmai ,genmai] (n) ข้าวกล้อง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しんまい, shinmai] TH: ข้าวสารใหม่  EN: new rice
[せいめい, seimei] TH: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว  EN: polished rice
[がいまい, gaimai] TH: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ  EN: foreign rice
国人[べいこくじん, beikokujin] TH: คนอเมริกัน  EN: an American
[べい, bei] TH: คำเรียกประเทศอเมริกา  EN: Bei (pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おこめ, okome] (n) (See ・こめ) (husked grains of) rice [Add to Longdo]
もち;糯;餅[もちごめ, mochigome] (n) glutinous rice [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
アルファ化;α化[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice [Add to Longdo]
ナンベイウズラ科;南鶉科[ナンベイウズラか(ナンベイウズラ科);なんべいうずらか(南米鶉科), nanbeiuzura ka ( nanbeiuzura ka ); nanbeiuzuraka ( nanbei uzura ka )] (n) Odontophoridae (New World quail family of birds) [Add to Longdo]
偏;釆偏[のごめへん(釆偏);ノごめへん(ノ米偏), nogomehen ( han hen ); no gomehen ( no kome hen )] (n) kanji "topped rice" radical (radical 165) [Add to Longdo]
利加(ateji);亜墨利加(ateji)[アメリカ, amerika] (n) (uk) America; (P) [Add to Longdo]
利加杉[アメリカすぎ, amerika sugi] (n) redwood [Add to Longdo]
[やみごめ, yamigome] (n) black-market rice [Add to Longdo]
[えいべい, eibei] (n) Britain-America [Add to Longdo]
[えいべいじん, eibeijin] (n) Englishmen and Americans [Add to Longdo]
[えいべいほう, eibeihou] (n) Anglo-American law [Add to Longdo]
[おうべい, oubei] (n,adj-no) Europe and America; the West; (P) [Add to Longdo]
諸言語[おうべいしょげんご, oubeishogengo] (n) the languages of Europe and America [Add to Longdo]
諸国[おうべいしょこく, oubeishokoku] (n) the various countries of Europe and America [Add to Longdo]
[おうべいじん, oubeijin] (n) Europeans and Americans; Westerners [Add to Longdo]
並みに[おうべいなみに, oubeinamini] (adv) as in Europe and America [Add to Longdo]
黄変[おうへんまい, ouhenmai] (n) spoiled rice; spoilt rice [Add to Longdo]
加配[かはいまい, kahaimai] (n) extra rice ration [Add to Longdo]
[がいまい, gaimai] (n) foreign rice; (P) [Add to Longdo]
[きべい, kibei] (n) name given to Japanese-American children (nisei) who were sent by their parents to Japan before WW2 to receive their schooling [Add to Longdo]
[くめうた, kumeuta] (n) var. of ancient ballad [Add to Longdo]
供出[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries [Add to Longdo]
[くまい, kumai] (n) rice delivered to the government [Add to Longdo]
[くまい, kumai] (n) rice offered to a god [Add to Longdo]
強化[きょうかまい, kyoukamai] (n) fortified rice [Add to Longdo]
金平糖(ateji);金糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por [Add to Longdo]
[くずまい, kuzumai] (n) rice fragments [Add to Longdo]
[けんまいき, kenmaiki] (n) rice polisher [Add to Longdo]
[けんべい, kenbei] (n) sending to America [Add to Longdo]
[げんまい, genmai] (n) unpolished rice; unmilled rice; brown rice; (P) [Add to Longdo]
[げんまいちゃ, genmaicha] (n) tea (with roasted rice) [Add to Longdo]
古代[こだいまい, kodaimai] (n) ancient rice varieties; wild rice [Add to Longdo]
[こまい, komai] (n) old rice [Add to Longdo]
五斗[ごとべい, gotobei] (n) small salary [Add to Longdo]
五斗[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
[こうべい, koubei] (n) pro-American [Add to Longdo]
[こうべいてき, koubeiteki] (adj-na) pro-American [Add to Longdo]
香り[かおりまい, kaorimai] (n) aromatic rice; fragrant rice [Add to Longdo]
国産[こくさんまい, kokusanmai] (n) domestically produced rice [Add to Longdo]
[くろごめ, kurogome] (n) unpolished rice [Add to Longdo]
在韓[ざいかんべいぐん, zaikanbeigun] (n) US troops stationed in (South) Korean [Add to Longdo]
在日[ざいにちべいぐん, zainichibeigun] (n) US Forces, Japan [Add to Longdo]
在日陸軍[ざいにちべいりくぐん, zainichibeirikugun] (n) US Army, Japan [Add to Longdo]
[ざいべい, zaibei] (n,vs) being in the USA; (P) [Add to Longdo]
邦人[ざいべいほうじん, zaibeihoujin] (n) Japanese living in America [Add to Longdo]
[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]
事故[じこまい, jikomai] (n) rice contaminated by an accident [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は国の労働者の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と不足だった。
Do you think we should import rice from the U.S?あなたはアメリカからを輸入すべきだと思いますか。
They deal in rice at that store.あの店はを扱っている。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、は日本の五分の一の程度の値段で手に入ります。
The ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.アメリカンインディアンの祖先は、ベーリング海峡を経由してアジアから大陸へ渡った。
Edison was an inventive genius of the United States.エジソンは国の発明の天才であった。
The quality of rice is going down.の質は下がりつつある。
The coffee break is an American institution.コーヒー休みは国のしきたりである。
This novel was written by an American writer.この小説は国の作家によって書かれた。
This land yields a good crop of rice.この土地はよくができる。
This is how we cook rice.これがおの炊き方です。
This is about as many as the United States has.これは国の持っている数にだいたい匹敵する。
Chicago is the principal city of the Middle West.シカゴは、国中西部の主要な都市である。
The potato is native to the highlands of General and South America.じゃがいもは中南高地が原産地である。
Mr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.ジョーンズ先生は英の語法の微妙な違いにとても敏感である。
Such a custom is not peculiar to the Americans.そういう習慣は国人独特ではない。
That country broke off diplomatic relations with the United States.その国は国との外交関係を断絶した。
The incident prevented him from going to America.その事件が彼の渡を妨げた。
The manner in which the new salesman made top sales level was an eye-opener to his supervisor.その新のセールスマンが、トップの販売実績をあげたやり方は指導員の目を見はらせた。
There was a great lack of rice that year.その年は大変な不足だった。
Those peasants badly need land to grow rice.それらの小作農は、を作る土地をとても必要としている。
Most Japanese live on rice.たいていの日本人はを主食にしている。
In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.タイではすでに乾燥しすぎて作ができなくなった地方もある。
The population of Germany is less than half that of the United States.ドイツの人口は国の半分以下である。
The hamburger is a famous American dish.ハンバーガーは有名な国料理です。
Most Japanese eat rice at least once a day.ほとんどの日本人が少なくとも1日に1度はを食べる。
The chief crop of our country is rice.わが国の主な農産物はである。
We carry on commerce with the States.わが国は国で通商している。
Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.異常低温が今年のの不作の原因である。
Japan has caught up with Europe and America in medicine.医学では日本は欧に追いつきました。
Unlike Great Britain, the Upper House in the United States is an elected body.英国と違って国の上院は選挙で選ばれる。
In Europe and America they regard the dog as a member of the family.では犬を家族の一員とみなす。
In Europe and America people regard punctuality as a matter of course.では時間厳守は当然の事と考えられている。
We must maintain the friendly relations between Japan and the U.S.我々は日間の友好関係を維持しなければならない。
We Japanese live on rice.我々日本人はを常食としている。
Do you eat rice in your country?君の国では、おをたべますか。 [M]
What do you think has caused the present trade friction between Japan and the U.S?現在の日貿易摩擦の原因は何であると思いますか。
The rice crop was poor, owing to the floods.洪水のためは不作だった。
Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America.今日の新聞によると、首相は渡を断念したそうだ。
There's a good chance that this year's rice crop will be up on last year's.今年のの収穫は、去年よりも上を行く可能性が十分ある。
This year promises a good harvest of rice.今年はの作柄は良さそうだ。
The rice crop was scanty this year.今年は作は不作だった。
We had a bad rice crop last year because it rained a lot.昨年は雨が多くは不作だった。
An abundance of rice was produced last year.昨年は有り余る程のが生産された。
The death penalty has been done away with in many states in the USA.死刑制度は国の様々な州で廃止されている。
We live on bread and rice.私たちはパンとで暮らしています。
We cultivate rice.私たちはをつくっている。
We shouldn't waste even a grain of rice.私たちは一粒でさえ無駄にしてはいけません。
I want to grow good vegetables, rice, fruit and so on.私はよい野菜や、果物などを栽培したいのです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こめじるし, komejirushi] asterisk(*) [Add to Longdo]
政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なんべい, nanbei] Suedamerika [Add to Longdo]
邦人[ざいべいほうじん, zaibeihoujin] (in Amerika lebende) Japaner [Add to Longdo]
[がいまい, gaimai] auslaendischer_Reis [Add to Longdo]
[しんまい, shinmai] neuer_Reis, Neuling [Add to Longdo]
[にちべい, nichibei] Japan_und_Amerika-USA, japanisch-amerikanisch [Add to Longdo]
貿易[にちべいぼうえき, nichibeiboueki] Handel_zwischen_Japan_und_USA [Add to Longdo]
[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
[げんまい, genmai] unpolierter_Reis [Add to Longdo]
[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]
[こめ, kome] -Reis [Add to Longdo]
[べいか, beika] Reispreis [Add to Longdo]
[こめだわら, komedawara] Reissack [Add to Longdo]
[こめつぶ, kometsubu] Reiskorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top