ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*童*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -童-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[童, tóng, ㄊㄨㄥˊ] child, boy; servant boy; virgin
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A child standing 立 in the village 里, Rank: 1229
[撞, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] to bump into, to collide, to hit, to knock against
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1540
[幢, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] carriage curtain; sun screen; tent; measure word for buildings
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 2566
[憧, chōng, ㄔㄨㄥ] indecisive, irresolute; to yearn for
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 3626
[瞳, tóng, ㄊㄨㄥˊ] the pupil of the eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3733
[潼, tóng, ㄊㄨㄥˊ] high, lofty; a mountain pass
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 4021
[僮, tóng, ㄊㄨㄥˊ] page, servant boy
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A servant boy 童; 童 also provides the pronunciation, Rank: 4523
[疃, tuǎn, ㄊㄨㄢˇ] hamlet; area near a city
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] land, Rank: 5693
[艟, chōng, ㄔㄨㄥ] ancient warship
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] ship, Rank: 6100
[鐘, zhōng, ㄓㄨㄥ] clock; bell
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6921

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] surname Tong; boy; child; children, #2,434 [Add to Longdo]
[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] childhood, #6,345 [Add to Longdo]
[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] children's fairy tales, #6,952 [Add to Longdo]
[nǚ tóng, ㄋㄩˇ ㄊㄨㄥˊ, ] small girl, #14,705 [Add to Longdo]
[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child, #18,312 [Add to Longdo]
[shén tóng, ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥˊ, ] child prodigy, #21,474 [Add to Longdo]
[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]
[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ, ] ball boy (tennis); caddie (golf), #33,048 [Add to Longdo]
[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] child labor, #33,196 [Add to Longdo]
[wán tóng, ㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] urchin, #34,482 [Add to Longdo]
联合国儿基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations Children's Fund; UNICEF, #41,392 [Add to Longdo]
[tóng xīng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] child star, #44,378 [Add to Longdo]
[xué tóng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] schoolboy, #48,939 [Add to Longdo]
子军[tóng zǐ jūn, ㄊㄨㄥˊ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] boy scout, #65,331 [Add to Longdo]
[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo, #75,114 [Add to Longdo]
[bào tóng, ㄅㄠˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] paperboy, #80,850 [Add to Longdo]
[tóng nǚ, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄩˇ, ] virgin female, #90,887 [Add to Longdo]
[liàn tóng pǐ, ㄌㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄆㄧˇ, / ] pedophilia, #94,176 [Add to Longdo]
[tóng nán, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, ] virgin male, #105,615 [Add to Longdo]
[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] young and ignorant; ignorant and uneducated, #129,094 [Add to Longdo]
[jī tóng, ㄐㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] child medium [Add to Longdo]
[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ, ] elf; leprechaun [Add to Longdo]
基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] UNICEF (United Nation's Children's fund) [Add to Longdo]
挽救儿[wǎn jiù ér tóng, ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to rescue a child; Save the Children, a British charity [Add to Longdo]
话故事[tóng huà gù shì, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ, / ] fairy tale [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じどう, jidou] (n) เด็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じどう, jidou] (n) 児 [じどう, jidou] (n) children, juvenile, (P

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソップ[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables [Add to Longdo]
シロウト貞;素人[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers [Add to Longdo]
[あくどう, akudou] (n) bad boy [Add to Longdo]
雨宝[うほうどうじ, uhoudouji] (n) {Buddh} Uho Doji (divine rain-making boy) [Add to Longdo]
[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]
の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
の屁[かっぱのへ, kappanohe] (n) a cinch [Add to Longdo]
巻;河巻き[かっぱまき, kappamaki] (n) cucumber sushi wrapped in nori (seaweed) [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth [Add to Longdo]
[がくどう, gakudou] (n) school child; pupil; (P) [Add to Longdo]
疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
保育[がくどうほいく, gakudouhoiku] (n) care of schoolchildren outside of school time [Add to Longdo]
学齢児[がくれいじどう, gakureijidou] (n) children of school age [Add to Longdo]
[きょうわらべ;きょうわらわ, kyouwarabe ; kyouwarawa] (n) (See 京部) Kyoto's young people [Add to Longdo]
[きょうわらわべ, kyouwarawabe] (n) Kyoto's young people [Add to Longdo]
欠食児[けっしょくじどう, kesshokujidou] (n) schoolchild without lunch [Add to Longdo]
[こどう, kodou] (n) Kodou (wadaiko drumming group from Sado Island) [Add to Longdo]
御河;お河[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style) [Add to Longdo]
国際連合児基金[こくさいれんごうじどうききん, kokusairengoujidoukikin] (n) (See UNICEF) United Nations Children's Fund; UNICEF [Add to Longdo]
国連児基金[こくれんじどうききん, kokurenjidoukikin] (n) United Nations Children's Fund; UNICEF [Add to Longdo]
座敷;座敷[ざしきわらし, zashikiwarashi] (n) protective household deity in Tohoku, appearing as a red-faced child spirit with bobbed-hair [Add to Longdo]
三尺の[さんじゃくのどうじ, sanjakunodouji] (n) mere child [Add to Longdo]
[やまわろ, yamawaro] (n) one-eyed mountain spirit [Add to Longdo]
[じどう, jidou] (n) children; juvenile; (P) [Add to Longdo]
ポルノ[じどうポルノ, jidou poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
[じどうが, jidouga] (n) pictures drawn by a child [Add to Longdo]
[じどうかい, jidoukai] (n) elementary school student council [Add to Longdo]
[じどうかん, jidoukan] (n) children's house; child welfare residential facility [Add to Longdo]
虐待[じどうぎゃくたい, jidougyakutai] (n,adj-no) child abuse [Add to Longdo]
[じどうげき, jidougeki] (n) juvenile play [Add to Longdo]
手当[じどうてあて, jidouteate] (n) child-care allowance [Add to Longdo]
[じどうしょ, jidousho] (n) children's book [Add to Longdo]
心理学[じどうしんりがく, jidoushinrigaku] (n) child psychology [Add to Longdo]
心理学者[じどうしんりがくしゃ, jidoushinrigakusha] (n) child psychologist [Add to Longdo]
相談所[じどうそうだんじょ, jidousoudanjo] (n) child consultation center; child consultation centre [Add to Longdo]
売春[じどうばいしゅん, jidoubaishun] (n) child prostitution [Add to Longdo]
福祉[じどうふくし, jidoufukushi] (n) child welfare [Add to Longdo]
福祉施設[じどうふくししせつ, jidoufukushishisetsu] (n) child welfare facility [Add to Longdo]
福祉法[じどうふくしほう, jidoufukushihou] (n) Child Welfare Law (1947) [Add to Longdo]
文学[じどうぶんがく, jidoubungaku] (n) juvenile literature [Add to Longdo]
[じどう, jidou] (n) type of No-mask [Add to Longdo]
酒呑[しゅてんどうじ, shutendouji] (n) Oni (demon), said to be one of the most wicked and powerful monster in Japanese mythology [Add to Longdo]
就学児[しゅうがくじどう, shuugakujidou] (n) school child [Add to Longdo]
[しゅんどう, shundou] (n) precocious child [Add to Longdo]
女の[めのわらべ;めのわらわ, menowarabe ; menowarawa] (n) (arch) girl [Add to Longdo]
小さ;小[ちいさわらわ, chiisawarawa] (n) (arch) small child (esp. a servant child in the Heian-period imperial palace) [Add to Longdo]
小職;小[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
[こわっぱ;こわらわ(ok);こわらべ(ok), kowappa ; kowarawa (ok); kowarabe (ok)] (n) (uk) (derog) boy; child; youth; brat [Add to Longdo]
;少[しょうどう, shoudou] (n) (arch) young person; young servant [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] (n) prodigy; wonder child; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you write this fairy tale by yourself?あなたはこの話を一人で書いたのですか。
I understand you're looking for a record album of nursery rhymes.あなたは謡のレコードのセットをさがしているそうですね。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この話は七歳の子が読むのに十分やさしい。
Every child in the school took to the new teacher.その学校の児はみんなその新しい先生になついた。
That publisher specialises in children's books.その出版社は児文学を専門にしている。
Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何千人というイギリスの学にとっては生活に不可欠のものである。
The best swimmers are oftenest drowned.の川流れ。 [Proverb]
Schools are expected to meet the needs of every child, regardless of ability.学校は能力に関係なく、すべての児のニーズに応えることが期待されている。
The pupils burst out laughing.たちはどっと笑った。
At school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.私は学校で日本文学の英語訳、特に漱石の『吾輩は猫である』や『心』、芥川の『鼻』や『河』を楽しく読んだ。
The pupils are looking forward to the upcoming excursion.たちは、もうすぐやって来る遠足を楽しみにしている。
Every child took to the new teacher.はみんなその新しい先生が好きになった。
Many child psychologists think that parents should play with their children more often and give them problems to think about.心理学者の中には、親はもっと子供と遊んでやり、考えさせる問題を与えてやるべきだ、と考える人が多い。
We have a lot of children's books in the library.図書館にはたくさんの児書がある。
I will mentally return to childhood and do it all over again.心にかえってもう一度やり直しましょう。
English fairy tales retold in Japanese.日本語に書き直された英国の話。
Opera! He cannot even sing children's songs!彼は、オペラはもちろんのこと、謡すら歌えない。
He wrote this fairy tale by himself.彼はこの話をひとりで書いた。
They are both school children.彼らは2人とも学である。
She majors in child psychology.彼女は児心理学専攻だ。
The cowboys rounded up the herd of cattle.たちは牛の群れを駆り集めた。
The cowboys rode into an unknown town.達は馬で名もない町に入っていった。
A fish out of water. [Proverb]陸に上がった河。 [Proverb]
So? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]どーお?貞卒業した翌朝は気分爽快? [XXX]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じどう, jidou] -Kind [Add to Longdo]
[がくどう, gakudou] Schulkind [Add to Longdo]
[しんどう, shindou] Wunderkind [Add to Longdo]
[わらべ, warabe] Kind [Add to Longdo]
[どうしん, doushin] die_Gefuehle_eines_Kindes [Add to Longdo]
[どうわ, douwa] Maerchen [Add to Longdo]
[どうよう, douyou] Kinderlied [Add to Longdo]
[どうがん, dougan] Kindergesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top