ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*竟*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -竟-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] เป็นคำที่ใช้เน้นความหมายของประโยคที่ว่า ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[境, jìng, ㄐㄧㄥˋ] boundary, frontier; area, region
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 582
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音, Rank: 706
[镜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1251
[鏡, jìng, ㄐㄧㄥˋ] mirror, glass; lens, glasses
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4994
[獍, jìng, ㄐㄧㄥˋ] the Manchurian tiger
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  竟 [jìng, ㄐㄧㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 6004

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly, #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed, #1,912 [Add to Longdo]
[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result, #2,344 [Add to Longdo]
有志者事[yǒu zhì zhě shì jìng chéng, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, ] where there is a will, there is a way (成语 saw), #82,688 [Add to Longdo]
教授毕是教授[jiào shòu bì jìng shì jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] professors are (after all) professors [Add to Longdo]
[Jìng líng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˊ, ] Jingling, former name of Tianmen 天門|天门, Hubei [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (n,adj-no) {Buddh} culmination; conclusion [Add to Longdo]
[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
終わる(P);終る;了わる;卒わる;畢わる;わる[おわる, owaru] (v5r,vi) (also written 了る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) [Add to Longdo]
遂に(P);終に;[ついに, tsuini] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) (with neg) in the end; (P) [Add to Longdo]
;必(oK)[ひっきょう, hikkyou] (adv,n) after all [Add to Longdo]
するに[ひっきょうするに, hikkyousuruni] (exp,adv) after all; in the end [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top