ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*窩*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -窩-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窩, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 7051

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
酒窝[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
蜂窝[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
窝心[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
窝藏[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
腋窝[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, / ] hexagonal household coal briquet, #54,084 [Add to Longdo]
萨拉热窝[Sà lā rè wō, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄖㄜˋ ㄨㄛ, / ] Sarajevo (capital of Bosnia and Herzegovina), #55,874 [Add to Longdo]
窝阔台[Wō kuò tái, ㄨㄛ ㄎㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, / ] Ögedei Khan (1186-1242), a son of Genghis Khan, #85,383 [Add to Longdo]
胳肢窝[gé zhi wō, ㄍㄜˊ ㄓ˙ ㄨㄛ, / ] armpit, #89,309 [Add to Longdo]
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, / ] gamblers' den; illegal casino, #104,772 [Add to Longdo]
髂窝[qià wō, ㄑㄧㄚˋ ㄨㄛ, / ] iliac fossa (anat.); pelvic basin internal to ilium, #136,828 [Add to Longdo]
挪窝儿[nuó wō r, ㄋㄨㄛˊ ㄨㄛ ㄖ˙, / ] to move (house); to move elsewhere, #348,119 [Add to Longdo]
卵巢窝[luǎn cháo wō, ㄌㄨㄢˇ ㄔㄠˊ ㄨㄛ, / ] ovary [Add to Longdo]
报窝[bào wō, ㄅㄠˋ ㄨㄛ, / ] brood; hatch [Add to Longdo]
太阳窝[tài yáng wō, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄛ, / ] temple (on the sides of human head) [Add to Longdo]
心窝儿[xīn wō r, ㄒㄧㄣ ㄨㄛ ㄖ˙, / ] one's breast; the pit of one's stomach [Add to Longdo]
挑三窝四[tiǎo sān wō sì, ㄊㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄨㄛ ㄙˋ, / ] to sow discord everywhere [Add to Longdo]
窝咑[wō dā, ㄨㄛ ㄉㄚ, / ] otak, a Malay food (GM) [Add to Longdo]
窝巢[wō cháo, ㄨㄛ ㄔㄠˊ, / ] nest [Add to Longdo]
窝脖儿[wō bó r, ㄨㄛ ㄅㄛˊ ㄖ˙, / ] to suffer a snub; to meet with a rebuff [Add to Longdo]
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]
窝阔台汗[Wō kuò tái hàn, ㄨㄛ ㄎㄨㄛˋ ㄊㄞˊ ㄏㄢˋ, / ] Ögedei Khan (1186-1242), a son of Genghis Khan [Add to Longdo]
鸟窝[niǎo wō, ㄋㄧㄠˇ ㄨㄛ, / ] bird's nest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えんか;イェンウオ, enka ; ien'uo] (n) (uk) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
関節[かんせつか, kansetsuka] (n) glenoid cavity [Add to Longdo]
[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit [Add to Longdo]
[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]
系図買い;主買い;主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
[さんか;サンカ, sanka ; sanka] (n) group of mountain nomads (in Japan); group of mountain people; the Sanka [Add to Longdo]
[しかし, shikashi] (n) (See 淫売婦,私娼) prostitute; harlot [Add to Longdo]
中心[ちゅうしんか, chuushinka] (n) fovea centralis [Add to Longdo]
[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee [Add to Longdo]
;蜂か[ほうか, houka] (n,adj-f) wasp nest [Add to Longdo]
縁;か縁[かえん, kaen] (n) cavity margin (e.g. tooth, body) [Add to Longdo]
腋下;腋[えきか, ekika] (n,adj-no) armpit [Add to Longdo]
[えきかせん, ekikasen] (n) axillary gland [Add to Longdo]
動脈[えきかどうみゃく, ekikadoumyaku] (n) axillary artery; arteria axillaris [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.太った女性も、若いカップルも、眠っているインド人も、そして、背の高い黒服の男も。しかし、今では皮膚も肉も髪もなくなって、ぼんやり光る白い頭蓋骨から、からっぽの眼がにらみつけていた。
The eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.とは、目をいれている骨のいれもののことです。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top