ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*穴*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -穴-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 272
[究, jiū, ㄐㄧㄡ] to dig into, to investigate; actually, after all
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 429
[突, tū, ㄊㄨ] sudden, abrupt, unexpected
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 rushing out of a cave 穴, Rank: 484
穿[穿, chuān, ㄔㄨㄢ] to drill, to pierce; to dress, to wear
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  牙 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] tooth, Rank: 785
[窗, chuāng, ㄔㄨㄤ] window
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  囱 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 1074
[穷, qióng, ㄑㄩㄥˊ] poor, destitute; to exhaust
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 1343
[穴, xué, ㄒㄩㄝˊ] cave, den, hole
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] The mouth of a cave, Rank: 1940
[窝, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 1962
[窃, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to steal; thief; secret, stealthy
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 2103
[窄, zhǎi, ㄓㄞˇ] narrow, tight; narrow-minded
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 2244
[窑, yáo, ㄧㄠˊ] kiln, oven; pit, coal mine
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  缶 [fǒu, ㄈㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An oven 穴 where pots 缶 are fired; 缶 also provides the pronunciation, Rank: 2342
[帘, lián, ㄌㄧㄢˊ] the flag-sign of a tavern
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A curtain 巾 at the entrance to a cave 穴, Rank: 2458
[窜, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] to run away; to expel; to revise, to edit
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  串 [chuàn, ㄔㄨㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 竄; a mouse 鼠 running out of its hole 穴, Rank: 2461
[窥, kuī, ㄎㄨㄟ] to peep, to spy on, to watch
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  规 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 2748
[窦, dòu, ㄉㄡˋ] sinuses; corrupt; surname
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  卖 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To buy someone off 卖; a nose-hole 穴, Rank: 2895
[窟, kū, ㄎㄨ] hole, cave; cellar; underground
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 2924
[窘, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] distressed; embarrassed; hard-pressed
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  君 [jūn, ㄐㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 2979
[窍, qiào, ㄑㄧㄠˋ] hole, opening, aperture
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  巧 [qiǎo, ㄑㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 3020
[窒, zhì, ㄓˋ] to obstruct, to stop
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  至 [zhì, ㄓˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 3235
[窖, jiào, ㄐㄧㄠˋ] cellar, storeroom
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 3317
[穹, qióng, ㄑㄩㄥˊ] vast, lofty, high; vault, dome, arch
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [ideographic] An arched 弓 vault 穴; 弓 also provides the pronunciation, Rank: 3521
窿[窿, lóng, ㄌㄨㄥˊ] mine shaft; cavity, hole
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  隆 [lóng, ㄌㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 3845
[邃, suì, ㄙㄨㄟˋ] profound, mysterious, deep
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  㒸 [suì, ㄙㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 3950
[窠, kē, ㄎㄜ] den, nest; hole, indentation
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 4118
[窈, yǎo, ㄧㄠˇ] obscure, secluded; quiet, refined
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  幼 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 4541
[窕, tiǎo, ㄊㄧㄠˇ] slender; quiet, modest; charming
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 4684
[窣, sū, ㄙㄨ] to emerge from a hole; rustling, whispering
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 4907
[窸, xī, ㄒㄧ] whisper, faint noise
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  悉 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 4963
[窀, zhūn, ㄓㄨㄣ] to bury
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  屯 [tún, ㄊㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 5718
[窨, xūn, ㄒㄩㄣ] cellar, storeroom
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  音 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 5807
[窳, yǔ, ㄩˇ] dirty; weak, useless; cracked, flawed
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  㼌 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 5821
[窭, jù, ㄐㄩˋ] poor; rustic
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  娄 [lóu, ㄌㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 5870
[穸, xī, ㄒㄧ] the gloom of the grave; tomb, grave; death
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  夕 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] A dark 夕 cave 穴; 夕 also provides the pronunciation, Rank: 5943
[窆, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] to lower a coffin into a grave
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  乏 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 6065
[窬, yú, ㄩˊ] door, window; a hole in a wall
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 6076
[竅, qiào, ㄑㄧㄠˋ] hole, opening, aperture
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  敫 [jiǎo, ㄐㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 6365
[窩, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 7051
[竇, dòu, ㄉㄡˋ] sinuses; corrupt; surname
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  賣 [mài, ㄇㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To buy someone off 賣; a nose-hole 穴, Rank: 7498
[窮, qióng, ㄑㄩㄥˊ] poor, destitute; to exhaust
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  躬 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 8114
[竄, cuàn, ㄘㄨㄢˋ] to run away; to expel; to revise, to edit
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  鼠 [shǔ, ㄕㄨˇ]
Etymology: [ideographic] A mouse 鼠 running out of its hole 穴, Rank: 8115
[窪, wā, ㄨㄚ] pit, hollow, depression; swamp
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  洼 [, ㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 8236
[窅, yǎo, ㄧㄠˇ] deep, far, hollow; sad; sunken eyes
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Sunken 穴 eyes 目, Rank: 8446
[窾, kuǎn, ㄎㄨㄢˇ] hole; hallow; empty
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  款 [kuǎn, ㄎㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 8447
[穵, wā, ㄨㄚ] a deep hollow; to dig out, to gouge
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  乙 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 9040
[窯, yáo, ㄧㄠˊ] kiln, oven; pit, coal mine
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  羔 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: [ideographic] An oven 穴 where lamb 羔 is cooked; 羔 also provides the pronunciation, Rank: 9077
[竈, zào, ㄗㄠˋ] furnace; kitchen stove
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]    土 [, ㄊㄨˇ]  黽 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 9799
[屄, bī, ㄅㄧ] vagina; to press up to; to force
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A hole 穴 in a woman's body 尸
[窺, kuī, ㄎㄨㄟ] to peep, to spy on, to watch
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  規 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hole
[竊, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to steal; thief; secret, stealthy
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]    米 [, ㄇㄧˇ]  禼 [xiè, ㄒㄧㄝˋ]
Etymology: [ideographic] Termites 禼 taking grain 米 to their nest 穴
[臱, mián, ㄇㄧㄢˊ]
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]    穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4, #5,717 [Add to Longdo]
[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, ] acupuncture point, #13,937 [Add to Longdo]
[dòng xué, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavern, #18,196 [Add to Longdo]
太阳[tài yáng xué, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] temple (on the sides of human head), #24,852 [Add to Longdo]
[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave, #31,425 [Add to Longdo]
[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout, #42,439 [Add to Longdo]
[zǒu xué, ㄗㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, ] (of itinerant entertainers) to tour, playing in many venues, #52,852 [Add to Longdo]
[kòng xué, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] electron hole, #66,672 [Add to Longdo]
[xué jū, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄩ, ] to live in a cave, #70,824 [Add to Longdo]
[Wǔ xué, ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, ] Wuxue (city in Hubei), #98,564 [Add to Longdo]
[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, ] bunch planting, #109,359 [Add to Longdo]
[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, ] aperture; hole; cavity, #123,133 [Add to Longdo]
[yán xué, ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, ] grotto; cave, #146,679 [Add to Longdo]
不入虎焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, ] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have, #224,814 [Add to Longdo]
[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, ] bandit den; rebel stronghold, #322,627 [Add to Longdo]
八会[bā huì xué, ㄅㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] the Eight Strategic Nerve Points [Add to Longdo]
千里之堤,溃于蚁[qiān lǐ zhī dī, kui4 yu2 yi3 xue2, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kuì yú yǐ xué, ㄎㄨㄟˋ ㄩˊ ㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]
[wā xué, ㄨㄚ ㄒㄩㄝˊ, ] to excavate; to dig out a cave [Add to Longdo]
[shòu xué, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] animal den [Add to Longdo]
[shù xué, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] an acupoint (insertion point in acupuncture) [Add to Longdo]
[yīn xué, ㄧㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] underground cave; vagina; female genitalia (in pornography) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あな, ana] (n) รู, ช่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陥し[おとしあな, otoshiana] (n) หลุมพราง

Japanese-English: EDICT Dictionary
けつの[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]
ほぞ;枘(oK)[ほぞあな, hozoana] (n) mortice; mortise [Add to Longdo]
アメリカ[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
ボタン;ボタン孔[ボタンあな, botan ana] (n) buttonhole [Add to Longdo]
;闇[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇道) historical road [Add to Longdo]
道;暗[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762) [Add to Longdo]
一つ;一[ひとつあな;いっけつ(一穴), hitotsuana ; ikketsu ( hitoana )] (n) same hole; one gang [Add to Longdo]
[よこあな;おうけつ, yokoana ; ouketsu] (n) cave; tunnel [Add to Longdo]
[したあな, shitaana] (n) pilot hole; rough hole; prepared hole [Add to Longdo]
管のから天を覗く[くだのあなからてんをのぞく, kudanoanakaratenwonozoku] (exp) (id) Have a narrow view of things [Add to Longdo]
[まるあな, maruana] (n) round hole [Add to Longdo]
[いわあな, iwaana] (n) cavern; grotto [Add to Longdo]
[きんけつ, kinketsu] (n) a gold mine; a provider of funds [Add to Longdo]
空っ[からっけつ, karakketsu] (adj-na,n) flat or stone broke [Add to Longdo]
空気[くうきあな, kuukiana] (n) air vent (hole) [Add to Longdo]
[からけつ, karaketsu] (adj-na,n) flat or stone broke [Add to Longdo]
[けいけつ, keiketsu] (n) acupuncture point [Add to Longdo]
(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) ( only) acupuncture point [Add to Longdo]
あきチーズ;明きチーズ[あなあきチーズ, anaaki chi-zu] (n) cheese with holes in it (e.g. Swiss, Emmenthal) [Add to Longdo]
あけ;開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling [Add to Longdo]
があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]
が開く;が空く;があく[あながあく, anagaaku] (exp,v5k) to have a hole; to be pierced (with a hole) [Add to Longdo]
だらけだ[あなだらけだ, anadarakeda] (n) hold no water; being full of holes [Add to Longdo]
だらけにする[あなだらけにする, anadarakenisuru] (exp,vs-i) (X) (col) to fuck [Add to Longdo]
にでも入り度い[あなにでもはいりたい, ananidemohairitai] (exp) (id) I wish I could sink through the floor [Add to Longdo]
のあくほど見る[あなのあくほどみる, ananoakuhodomiru] (exp,v1) to look hard at [Add to Longdo]
を開ける;を空ける[あなをあける, anawoakeru] (exp,v1) (1) to cause a loss; (2) to make a hole (in) [Add to Longdo]
を塞ぐ[あなをふさぐ, anawofusagu] (exp,v5g) to fill a hole with earth [Add to Longdo]
を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy [Add to Longdo]
マンコ;まんこ[ケツマンコ(穴マンコ);けつまんこ(穴まんこ), ketsumanko ( ana manko ); ketsumanko ( ana manko )] (n) (vulg) (See まんこ・1) anus (typically used in a vulgar, sexual sense) [Add to Longdo]
[あなつばめ;アナツバメ, anatsubame ; anatsubame] (n) (uk) swiftlet [Add to Longdo]
[あなぼこ, anaboko] (n) hole; hollow [Add to Longdo]
開け器;あけ器[あなあけき, anaakeki] (n) (hole) punch; stiletto [Add to Longdo]
[あなかんむり, anakanmuri] (n) kanji "hole" radical at top [Add to Longdo]
[けっきょ, kekkyo] (n,vs,adj-no) cave dwelling; troglodytism [Add to Longdo]
居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman [Add to Longdo]
熊;貛(oK)[あなぐま;アナグマ, anaguma ; anaguma] (n) (1) (uk) badger; (2) (uk) Eurasian badger (Meles meles); (3) (abbr) (See 熊囲い,将棋) defensive opening for shogi [Add to Longdo]
熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle) [Add to Longdo]
兄弟[あなきょうだい, anakyoudai] (n) (sl) men who have slept with the same woman; hole brothers [Add to Longdo]
[けつげき, ketsugeki] (n) crevice; aperture [Add to Longdo]
子;海鰻(oK)[あなご, anago] (n) garden eel; conger eel (esp. the common Japanese conger, Conger myriaster) [Add to Longdo]
杓子[あなじゃくし, anajakushi] (n) perforated ladle [Add to Longdo]
[あなば, anaba] (n) little-known good place [Add to Longdo]
狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse) [Add to Longdo]
蔵;倉;窖;ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground [Add to Longdo]
釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing [Add to Longdo]
[あなうさぎ;アナウサギ, anausagi ; anausagi] (n) (uk) European rabbit (Oryctolagus cuniculus) [Add to Longdo]
[あなうま, anauma] (n) dark horse (candidate) [Add to Longdo]
[あなばち;アナバチ, anabachi ; anabachi] (n) (uk) digger wasp [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞の中で何が起こっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
I found holes here and there.あちこちにがあいていた。
I'm so sorry about what I did. I wish I could just crawl into a hole and die.いやあ面目ない。があったら入りたい心境だよ。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発砲し、壁にを開けた。
The jagged edge ripped a hole in his trousers.ぎざぎざのかどが彼のズボンに引っかかってを空けた。
The fox hid in the hollow tree.キツネはがあいた木の中へ隠れた。
A spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.クモはお腹にある小さなからきぬのような物質を出すことが出来る。
This test has a catch.このテストには落としがある。
There's a hole in this bucket.このバケツにはが開いている。
This hot-spring spa is a great find.この温泉は場だね。
There's a hole in this sock.この靴下にはがあいている。
This hole was formed by a falling of a meteorite.このはいん石の落下でできたものです。
We've got to fill this hole with something.このを何かで詰めなくては。
This stone has a hole in the center.この石には、真ん中にがある。
This board bores easily.この板は楽にがあく。
There's a hole in this.これにが開いています。
I've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.こんなへまをして、があったら入りたいよ。
I got a hole in my jeans.ジーパンにがあいた。
John and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.ジョンとキャシーは興味も性格も違う。その二人を一緒にさせようとするのは丸に角釘を打つようなものだ。
And the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.そして各チームはゴールを蹴ってこのに通そうとして互いに競いあったのです。
The restaurant is a pleasant out-of-the-way spot in New York.そのレストランはニューヨークの楽しい場ですよ。
The leather jacket has worn out at the elbow.その革製の上着の両肘の部分が擦り減ってがあいた。
The argument is full of holes.その議論はだらけだ。
Let's plug up the hole.そのをふさごうよ。
The diameter of the hole was slightly larger.そのの直径のほうがわずかに大きかった。
The hole is about five feet across.そのは直径およそ5フィートだ。
The hole is two meters across.そのは直径二メートルです。
The dog was digging a hole.その犬はを掘っていた。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿易上の赤字の埋めに懸命である。
The glove has a hole in the thumb.その手袋は親指にがあいている。
Was the cave found by the boys?その洞はその少年たちによって発見されたのですか。
The cave was so dark that they had to feel their way.その洞はとても暗かったので、彼らは手探りで進まねばならなかった。
The cave is easy of access.その洞は近づきやすい。
The leather jacket has worn out at the elbows.その皮製の上着の両肘部分が擦り減ってが空いた。
A rat chewed a hole in the wall.ねずみがかじって壁にをあけた。
Rats have gnawed holes in the door.ネズミがドアにをあけた。
A mouse scurried out of the hole.ねずみが一匹からちょこちょこ出てきた。
The rat made a hole in the wall.ねずみが壁にをあけた。
There's a hole in the bottom of the bucket.バケツの底にがあいている。
Let me apologize once again for missing out on our meeting.ミーティングにをあけてしまったことに対し、再度お詫びします。
On colder days, they curl up or dig a pot in the snow.より寒い日には、体を丸めたり、雪の中にを掘ったりする。
You can not pull the wool over my eyes.俺の目は節ではないぞ。 [M]
Watch out! There's a big hole there.気をつけて。そこに大きながあります。
Look out. There's a hole in the road.気を付けろ、道路にがあるぞ。 [M]
There is a hole in your sock.靴下にが開いているよ。
There is a big hole in your stocking.君の靴下には大きながあいてるよ。 [M]
I'm so embarrassed I could dig a hole and crawl into it.があれば入りたい気持ちだ。
I wish I could sink through the floor.があれば入りたい心地だ。
What has many holes but is good for holding liquid?をたくさん持っていて、しかも液体を保つのに適しているのはなんだ。
The dog has bitten a hole in my sleeve.犬は私の袖にかみついてをあけた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼけつ, boketsu] -Grab, -Gruft [Add to Longdo]
[どうけつ, douketsu] -Hoehle, -Grotte [Add to Longdo]
[あな, ana] Loch, Hoehle [Add to Longdo]
あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]
[あなご, anago] Seeaal [Add to Longdo]
居人[けっきょじん, kekkyojin] Hoehlenbewohner [Add to Longdo]
落とし[おとしあな, otoshiana] Falle, Fallgrube [Add to Longdo]
送り[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top