ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*科*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -科-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾, Rank: 277
[蝌, kē, ㄎㄜ] tadpole
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  科 [, ㄎㄜ]
Etymology: [pictophonetic] worm, Rank: 4114

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[kē yán, ㄎㄜ ㄧㄢˊ, ] (scientific) research, #2,616 [Add to Longdo]
[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] subject; branch of learning; course, #3,613 [Add to Longdo]
学家[kē xué jiā, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] scientist, #4,189 [Add to Longdo]
[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
学技术[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] undergraduate course; regular college course, #5,205 [Add to Longdo]
莫斯[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, ] Moscow (capital of Russia), #5,542 [Add to Longdo]
[wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ, ] surgical department, #5,870 [Add to Longdo]
[zhuān kē, ㄓㄨㄢ ㄎㄜ, / ] vocational school, #8,161 [Add to Longdo]
[kē mù, ㄎㄜ ㄇㄨˋ, ] subject, #8,329 [Add to Longdo]
[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, / ] medical department, #8,516 [Add to Longdo]
[kē pǔ, ㄎㄜ ㄆㄨˇ, ] popular science; popularization of science; abbr. of 學普及|学普及, #8,765 [Add to Longdo]
[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
社会[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] social sciences, #10,629 [Add to Longdo]
学院[kē xué yuàn, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] academy of sciences, #10,744 [Add to Longdo]
中国学院[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science, #11,249 [Add to Longdo]
[kē jiào, ㄎㄜ ㄐㄧㄠˋ, ] science education; popular science, #11,910 [Add to Longdo]
自然[zì rán kē xué, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] natural sciences, #12,232 [Add to Longdo]
[kē zhǎng, ㄎㄜ ㄓㄤˇ, / ] section chief, #12,424 [Add to Longdo]
[wén kē, ㄨㄣˊ ㄎㄜ, ] liberal arts; humanities, #12,749 [Add to Longdo]
[fù kē, ㄈㄨˋ ㄎㄜ, / ] gynecology, #12,835 [Add to Longdo]
[zhōng kē yuàn, ㄓㄨㄥ ㄎㄜ ㄩㄢˋ, ] abbr. for Chinese Academy of Sciences (CAS), #13,289 [Add to Longdo]
[shè kē yuàn, ㄕㄜˋ ㄎㄜ ㄩㄢˋ, ] (Chinese) Academy of Social Sciences (CASS), #13,705 [Add to Longdo]
[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, / ] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998, #14,174 [Add to Longdo]
威特[Kē wēi tè, ㄎㄜ ㄨㄟ ㄊㄜˋ, ] Kuwait, #14,204 [Add to Longdo]
[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics, #15,247 [Add to Longdo]
[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, ] orthopedics; orthopedic surgery, #16,435 [Add to Longdo]
妇产[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]
[kē huàn, ㄎㄜ ㄏㄨㄢˋ, ] science fiction, #16,936 [Add to Longdo]
中国社会学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS), #19,210 [Add to Longdo]
[yī kē, ㄧ ㄎㄜ, / ] medicine (as a science); medical science, #21,334 [Add to Longdo]
[kē jǔ, ㄎㄜ ㄐㄩˇ, / ] imperial examination, #22,664 [Add to Longdo]
特迪瓦[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa, #23,650 [Add to Longdo]
手术[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgery, #24,121 [Add to Longdo]
[shè kē, ㄕㄜˋ ㄎㄜ, ] social science (abbr.), #24,174 [Add to Longdo]
[Sī kē, ㄙ ㄎㄜ, ] Cisco Systems Company, #24,701 [Add to Longdo]
索沃[Kē suǒ wò, ㄎㄜ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄛˋ, ] Kosovo, #25,386 [Add to Longdo]
全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] encyclopedia, #26,446 [Add to Longdo]
[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] maternity department; maternity ward; obstetrics, #26,919 [Add to Longdo]
[yù kē, ㄩˋ ㄎㄜ, / ] preparatory course (in college), #29,934 [Add to Longdo]
医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] surgeon, #31,324 [Add to Longdo]
[Kē lóng, ㄎㄜ ㄌㄨㄥˊ, ] Cologne, Germany or Colon, Panama, #32,522 [Add to Longdo]
[Sà kē qí, ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄑㄧˊ, / ] Sarkozy (French president), #32,750 [Add to Longdo]
上海第二医大学[Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Second Medical University, #36,216 [Add to Longdo]
[wěi kē xué, ㄨㄟˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] pseudoscience, #38,392 [Add to Longdo]
理工[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, ] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理, 工), #38,870 [Add to Longdo]
小儿[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish, #40,420 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ないか, naika] (n) แผนกอายุรกรรม
[げか, geka] (n) แผนกศัลยกรรม
[しか, shika] (n) ทันตแพทยศาสตร์ แผนกทันตกรรม
研費[かけんひ, kakenhi] (n) ทุนวิจัย
長岡技術学大学[ながおかぎじゅつかがくだいがく, nagaokagijutsukagakudaigaku] (name) Nagaoka University of Technology

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
工学[こうがくか, kougakuka] (n) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
学的管理[かがくてきかんり, kagakutekikanri] (n) การควบคุมอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์
[ひゃっか, hyakka] (n) สารานุกรม
[ひゃっか, gekai] ศัลยแพทย์
[がんかがく, gankagaku] (n) จักษุวิทยา, See also: R. ophthalmology
[がんかい, gankai] (n) จักษุแพทย์, See also: R. ophthalmologist

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かがく, kagaku] TH: วิทยาศาสตร์  EN: science
[か, ka] TH: แผนก  EN: department

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゴ[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイザメ[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アイナメ;鮎魚女;鮎並[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
アウケニプテルス[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アカザ;藜[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family) [Add to Longdo]
アケビ[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family [Add to Longdo]
アザラシ[アザラシか, azarashi ka] (n) Phocidae (seals) [Add to Longdo]
アジサイ;紫陽花[アジサイか(アジサイ科);あじさいか(紫陽花科), ajisai ka ( ajisai ka ); ajisaika ( ajisai ka )] (n) (See 紫陽花) Hydrangeaceae (plant family); hydrangea [Add to Longdo]
アブラナ;油菜[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アマシイラ[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アリドリ;蟻鳥[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family) [Add to Longdo]
イグサ;藺草[イグサか(イグサ科);いぐさか(藺草科), igusa ka ( igusa ka ); igusaka ( rin kusa ka )] (n) Juncaceae (the rush family) [Add to Longdo]
イタチ[イタチか, itachi ka] (n) Mustelidae; Mustelids [Add to Longdo]
イチイ[イチイか, ichii ka] (n) Taxaceae (plant family); yew [Add to Longdo]
イチョウ[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo [Add to Longdo]
イッカク[イッカクか, ikkaku ka] (n) Monodontidae [Add to Longdo]
イネ;稲[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
ウオノエ;魚の餌[ウオノエか(ウオノエ科);うおのえか(魚の餌科), uonoe ka ( uonoe ka ); uonoeka ( sakana no esa ka )] (n) Cymothoidae (family of isopods) [Add to Longdo]
ウコギ[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng [Add to Longdo]
ウサギ[ウサギか, usagi ka] (n) Leporidae; Leporids [Add to Longdo]
ウバザメ[ウバザメか, ubazame ka] (n) Cetorhinidae (family whose only member is the basking shark) [Add to Longdo]
ウリノキ[ウリノキか, urinoki ka] (n) Alangiaceae (plant family); (common name) the Alangium family [Add to Longdo]
ウルシ[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family [Add to Longdo]
エゴノキ[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family [Add to Longdo]
エゾバイ[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
オオセ[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオトカゲ[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus) [Add to Longdo]
オオバコ;車前[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family) [Add to Longdo]
オオワニザメ[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
オシザメ[オシザメか, oshizame ka] (n) Pseudotriakidae (family with only one species of false catshark, Pseudotriakis microdon) [Add to Longdo]
オトギリソウ;弟切草[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
オナガザメ[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
オンライン学コンピュータ[オンラインかがくコンピュータ, onrain kagaku konpyu-ta] (n) {comp} online scientific computer [Add to Longdo]
カエデ[カエデか, kaede ka] (n) (See 槭樹) Aceraceae (plant family); maple [Add to Longdo]
カキノキ[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony [Add to Longdo]
カグラザメ[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
カツラ;桂[カツラか(カツラ科);かつらか(桂科), katsura ka ( katsura ka ); katsuraka ( katsura ka )] (n) (See 桂・かつら) Cercidiphyllaceae (monotypic plant family containing the Japanese Judas trees) [Add to Longdo]
カバノキ;樺木;樺の木[カバノキか(カバノキ科);かばのきか(樺木科;樺の木科), kabanoki ka ( kabanoki ka ); kabanokika ( kaba ki ka ; kaba no ki ka )] (n) Betulaceae (plant family); hazelnut [Add to Longdo]
カモ;鴨[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
カラシン[カラシンか, karashin ka] (n) Characidae (family comprising the characins) [Add to Longdo]
カワスズメ[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ガガイモ[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
キク;菊[キクか(キク科);きくか(菊科), kiku ka ( kiku ka ); kikuka ( kiku ka )] (n) (uk) (See 菊) Asteraceae, Compositae (plant family); aster family; daisy family; sunflower family [Add to Longdo]
キジ;雉[キジか(キジ科);きじか(雉科), kiji ka ( kiji ka ); kijika ( kiji ka )] (n) Phasianidae (pheasant family of birds) [Add to Longdo]
キンポウゲ[キンポウゲか, kinpouge ka] (n) (See 金鳳花) Ranunculaceae (plant family); crowfoot [Add to Longdo]
ギンザメ[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts) [Add to Longdo]
クスノキ;樟[クスノキか(クスノキ科);くすのきか(樟科), kusunoki ka ( kusunoki ka ); kusunokika ( kusu ka )] (n) Lauraceae (laurel family of plants) [Add to Longdo]
クマツヅラ;熊葛[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
クラカケザメ[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera) [Add to Longdo]
クルミ[クルミか, kurumi ka] (n) (See 胡桃) Juglandaceae (plant family); (common name) the walnut family [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に学技術はおおいに進歩するだろう。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は学の一分野となった。
I was fined a dollar.1ドルの罰金をせられた。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。
Such scientists as Einstein are rare.アインシュタインのような学者はまれである。
Einstein's theories contributed greatly to modern science.アインシュタインの理論は現代の学に大いに貢献した。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、学者は宇宙に際限がないものと思っていた。
What subject do you like best?あなたはどの学が好きですか。
What subject do you major in?あなたは何の目を専攻しているのですか。
You should go on to a technical college.あなたは理系の大学に進んだほうがいいよ。
Those scientists are the cream of the crop.あの学者たちは選り抜きだ。
That scholar made a great scientific discovery.あの学者は、学的な大発見をした。
That textbook is out of date.あの教書はもう古い。
One American scientist, William Keeton, used a very interesting experiment to solve this mystery.あるアメリカの学者ウィリアム・キートンはこの謎を説くために非常に面白い実験をしました。
Some scientists think that dolphins are the most intelligent animals in the world except for man, and that we may be able to talk with them one day.イルカは人間に次いで最も知能が高く、やがては彼らとの対話も夢ではないと考えている学者もいる。
Tiger lilies are one species of the lily family.オニユリはユリに属する1つの種である。
There was a great conflict between religion and science.かつては宗教と学のあいだに大きな衝突があった。
Chris is in a risky situation in science class.クリスは学の授業でおちこぼれそうです。
Ken was fined 7,000 yen for speeding.ケンはスピード違反で7千円の罰金をされた。
This plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.このビニール製のゴミ袋は有害な学物質を含んでいません。
The scientist is famous not only in Japan but also in foreign countries.この学者は日本だけでなく外国でも有名である。
Everyone knows that this chemical is harmful to man.この学物質が人体に有害であるという事実は、すべての人に知られている。
This scientific article reads like a novel.この学論文は小説のように読める。
How many credits is this course?この目は何単位ですか。
This school supplies students with textbooks.この学校は、生徒に教書を支給します。
How many credits can I get for this course?この教は何単位ですか。
This textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes.この教書は、急いで印刷したためにミスプリントがたくさんある。
This textbook is too hard for me.この教書はボクにとっては難しいよ。
This textbook is good.この教書はよい。
This textbook is intended for foreign students.この教書は外国人学生向けのものである。
Whose is this textbook?この教書は誰のですか。
This encyclopedia belongs to my wife.この百事典は、妻のものです。
This encyclopedia is beyond the reach of an ordinary student.この百事典は普通の学生の手には届かない。
This encyclopedia is issued in monthly parts.この百事典は毎月分冊で発行されている。
Many scientists are working in this field.この分野では多くの学者たちが研究している。
This book is of great value to students of science.この本は、学を勉強する人にとっては大変価値がある。
You should ask a physician for his advice before taking this medicine.この薬を飲む前には内医の意見を聞くべきだ。
This was to arrange things so that I obtained the result already written in the textbooks.これは、すでに教書に書かれている結果が得られるようにお膳立てをするというものだった。
Whose textbook is this?これはだれの教書ですか。
This is a good textbook.これはよい教書だ。
For these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.これらの患者には外的な処置だけでは十分とは言い難い。
By obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.これらの国はまた、進んだ学技術を日本から得ることによって、国民に技術教育を施すことも計画している。
There is no scientific basis for these claims.これらの主張には学的な根拠がない。
Knowledge of computers is basic to all sciences.コンピューターの知識はすべての学にとって基本である。
But a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.しかし、事実を集めたものが学でないのは、辞書が詩でないのと同じである。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点で珍しい鳥である。というのは彼は、かつて学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
The salesman talked my parents into buying a set of encyclopedias.セールスマンは両親を説得して百事典を買わせた。
A prize was given in honor of the great scientist.その偉大な学者に敬意を表して賞が贈られた。
The committee man is a dentist in private life.その委員は私生活においては歯医である。
The committee consists of scientists and engineers.その委員会は学者と技術者からなる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学技術計算[かがくぎじゅつけいさん, kagakugijutsukeisan] scientific computing [Add to Longdo]
学的[かがくてき, kagakuteki] scientific (an) [Add to Longdo]
学的記数法[かがくてききすうほう, kagakutekikisuuhou] scientific notation [Add to Longdo]
[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]
計算機[けいさんきかがく, keisankikagaku] computer science [Add to Longdo]
行動[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]
情報[じょうほうかがく, jouhoukagaku] computer science, information science [Add to Longdo]
事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]
[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げか, geka] Chirurgie [Add to Longdo]
小児[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
必修[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
[きょうかしょ, kyoukasho] Lehrbuch, Schulbuch [Add to Longdo]
整形外[せいけいげか, seikeigeka] plastische_Chirurgie [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]
泌尿器[ひにょうきか, hinyoukika] urologische_Abteilung, Urologie [Add to Longdo]
[りか, rika] Naturwissenschaft, naturwissentschaftliche_Abteilung [Add to Longdo]
産婦人[さんふじんかい, sanfujinkai] Gynaekologe [Add to Longdo]
事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]
[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
[か, ka] Lehrfach, Abteilung, Fakultaet [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] Wissenschaft [Add to Longdo]
選択[せんたくかもく, sentakukamoku] Wahlfach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top