ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*秋*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -秋-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火, Rank: 1151
[愁, chóu, ㄔㄡˊ] anxious, worried
Radical: , Decomposition:   秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2113
[瞅, chǒu, ㄔㄡˇ] to see, to look at, to gaze at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2767
[揪, jiū, ㄐㄧㄡ] to pinch, to grasp
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 3065
[啾, jiū, ㄐㄧㄡ] the wailing of a child
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4081
[锹, qiāo, ㄑㄧㄠ] shovel
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4137
[鳅, qiū, ㄑㄧㄡ] loach
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 4462
[湫, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] marsh, swamp, small pond
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 5470
[愀, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] anxious; blushing; to change one's countenance
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 5481
[楸, qiū, ㄑㄧㄡ] Mallotus japonicus
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] tree, Rank: 5691
[鬏, jiū, ㄐㄧㄡ] coiffure, topknot
Radical: , Decomposition:   髟 [biāo, ㄅㄧㄠ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 7322
[鞦, qiū, ㄑㄧㄡ] leather strap; to swing
Radical: , Decomposition:   革 [, ㄍㄜˊ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 8276
[鹙, qiū, ㄑㄧㄡ] waterfowl; Garrulus glandarius
Radical: , Decomposition:   秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 9206
[鶖, qiū, ㄑㄧㄡ] waterfowl; Garrulus glandarius
Radical: , Decomposition:   秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu, #1,577 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, / ] a swing, #1,577 [Add to Longdo]
[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, ] autumn; fall semester, #7,659 [Add to Longdo]
[qiū tiān, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢ, ] autumn, #7,664 [Add to Longdo]
[zhōng qiū, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ, ] the Mid-autumn festival, the traditional moon-viewing festival on 15th of 8th lunar month, #12,551 [Add to Longdo]
[qiū shōu, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ, ] fall harvest; to reap, #18,884 [Add to Longdo]
[qiū fēng, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, / ] autumn wind; autumn breeze, #19,046 [Add to Longdo]
[zhōng qiū jié, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] the Mid-Autumn Festival on 15th of 8th lunar month, #19,544 [Add to Longdo]
[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, / ] swing; seesaw; trapeze, #27,488 [Add to Longdo]
春夏[chūn xià qiū dōng, ㄔㄨㄣ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄡ ㄉㄨㄥ, ] the four seasons; spring, summer, autumn and winter, #27,994 [Add to Longdo]
战国[chūn qiū zhàn guó, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] the Spring and Autumn (770-476 BC) and Warring States (475-221 BC) periods, #38,850 [Add to Longdo]
[Lì qiū, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡ, ] Liqiu or Start of Autumn, 13th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd August, #42,612 [Add to Longdo]
[Qū Qiū bái, ㄑㄩ ㄑㄧㄡ ㄅㄞˊ, ] Qu Qiubai (1899-1935), politician, Soviet expert of the Chinese communists at time of Soviet influence, publisher and Russian translator, captured and executed by Guomindang at the time of the Long March, #42,898 [Add to Longdo]
高气爽[qiū gāo qì shuǎng, ㄑㄧㄡ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ, / ] clear and refreshing autumn weather, #45,295 [Add to Longdo]
[qiū liáng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] autumn grain crops, #49,822 [Add to Longdo]
[qiū gēng, ㄑㄧㄡ ㄍㄥ, ] autumn plowing, #59,701 [Add to Longdo]
收起义[Qiū shōu qǐ yì, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Autumn Harvest Uprising, #63,207 [Add to Longdo]
[zǎo qiū, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] early autumn, #63,985 [Add to Longdo]
万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]
[qiū cài, ㄑㄧㄡ ㄘㄞˋ, ] autumn vegetables, #69,087 [Add to Longdo]
[Qiū fēn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ, ] Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October, #69,162 [Add to Longdo]
[qiū bō, ㄑㄧㄡ ㄅㄛ, ] sowing in autumn (for a crop in spring), #71,628 [Add to Longdo]
老虎[qiū lǎo hǔ, ㄑㄧㄡ ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ, ] hot spell during autumn; Indian summer, #74,268 [Add to Longdo]
[qiū liáng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ, / ] the cool of autumn, #75,079 [Add to Longdo]
海棠[qiū hǎi táng, ㄑㄧㄡ ㄏㄞˇ ㄊㄤˊ, ] begonia, #75,900 [Add to Longdo]
[qiū jǐng, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄥˇ, ] autumn scenery; harvest season, #79,669 [Add to Longdo]
风扫落叶[qiū fēng sǎo luò yè, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ ㄙㄠˇ ㄌㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] lit. as the autumn gale sweeps away the fallen leaves (成语 saw); to drive out the old and make a clean sweep, #90,955 [Add to Longdo]
黑不溜[hēi bù liū qiū, ㄏㄟ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡ ㄑㄧㄡ, ] dark and swarthy, #98,238 [Add to Longdo]
暗送[àn sòng qiū bō, ㄢˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧㄡ ㄅㄛ, ] make eyes at sb; while others are not looking; stealthily give sb; the glad eye; make secret overtures to sb, #99,586 [Add to Longdo]
毫无犯[qiū háo wú fàn, ㄑㄧㄡ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄈㄢˋ, / ] lit. not harming a new feather (成语 saw); not commit the slightest offense against the people (of soldiers); would not hurt a fly, #105,734 [Add to Longdo]
[qiū háo, ㄑㄧㄡ ㄏㄠˊ, ] new down (fine feather); fig. the small thing, #110,565 [Add to Longdo]
繁露[chūn qiū fán lù, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄈㄢˊ ㄌㄨˋ, ] "Rich Dew of Spring and Autumn" by Dong Zhongshu, #111,264 [Add to Longdo]
[Zhāng Qiū, ㄓㄤ ㄑㄧㄡ, / ] Cho Chang (character in Harry Potter), #125,545 [Add to Longdo]
[qiū lìng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˋ, ] autumn; autumn weather, #154,899 [Add to Longdo]
鼎盛[chūn qiū dǐng shèng, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] the prime of one's life, #231,165 [Add to Longdo]
[qiū guàn, ㄑㄧㄡ ㄍㄨㄢˋ, ] autumn irrigation, #359,014 [Add to Longdo]
风过耳[qiū fēng guò ěr, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] lit. as the autumn breeze passes the ear (成语 saw); not in the least concerned, #450,438 [Add to Longdo]
分点[qiū fēn diǎn, ㄑㄧㄡ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] the autumn equinox, #532,937 [Add to Longdo]
公羊春[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传 [Add to Longdo]
十六国春[Shí liù guó Chūn qiū, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] history of the Sixteen Kingdoms 304-439 by Cui Hong 崔鴻|崔鸿, written towards the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏, 100 scrolls [Add to Longdo]
十国春[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls [Add to Longdo]
吴越春[Wú Yuè chūn qiū, ㄨˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls [Add to Longdo]
吕氏春[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
[kū qiū fēng, ㄎㄨ ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, / ] autumnal sadness [Add to Longdo]
左氏春[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
三传[Chūn qiū sān zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄙㄢ ㄓㄨㄢˋ, / ] Three commentaries on the Spring and Autumn annals 春, including Mr Gongyang's annals 公羊傳|公羊传, Mr Yuliang's annals 谷梁傳|谷梁传 and Mr Zuo's annals or Zuozhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄨˇ ㄅㄚˋ, ] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King [Add to Longdo]
左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
战国时代[Chūn qiū Zhàn guó shí dài, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Spring and Autumn (770-476 BC) and Warring States (475-221) periods; Eastern Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あき, aki] (n) ฤดูใบไม้ร่วง
晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง
[あきざくら, akizakura] (n) ตอกดาวกระจาย ซึ่งเปรียบเสมือนดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
めく[あきめく, akimeku] (vi) ดูสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗送[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes [Add to Longdo]
一日三[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
[おうちゅう;オウチュウ, ouchuu ; ouchuu] (n) (uk) black drongo (Dicrurus macrocercus) [Add to Longdo]
[うみあいさ, umiaisa] (n) red-breasted merganser [Add to Longdo]
危急存亡の;危急存亡の時[ききゅうそんぼうのとき, kikyuusonbounotoki] (n) crisis; critical moment; critical time [Add to Longdo]
[きしゅう, kishuu] (n) (1) (obs) end of autumn; (2) ninth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
[きんしゅう, kinshuu] (n) (See 錦繍・3) autumn where the foliage is as beautiful as brocade; autumn with beautiful leaves [Add to Longdo]
[こんしゅう, konshuu] (n-adv,n-t) this (next, last) autumn (fall); (P) [Add to Longdo]
[さくしゅう, sakushuu] (n-adv,n-t) autumn of last year; fall of last year; (P) [Add to Longdo]
三尺の[さんじゃくのしゅうすい, sanjakunoshuusui] (n) sharpened sword [Add to Longdo]
[さんしゅう, sanshuu] (n) three autumn months; three fall months; three years [Add to Longdo]
の思い[さんしゅうのおもい, sanshuunoomoi] (n) longing for loved ones [Add to Longdo]
[あき, aki] (n-t) autumn; fall; (P) [Add to Longdo]
の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower) [Add to Longdo]
の色[あきのいろ, akinoiro] (n) autumnal tints; fall tints [Add to Longdo]
の扇[あきのおうぎ, akinoougi] (exp) woman who has lost a man's affection or interest (as does a fan when summer turns to autumn) [Add to Longdo]
の日は釣瓶落とし[あきのひはつるべおとし, akinohihatsurubeotoshi] (exp) the autumn sun sets as quickly as a bucket dropping into a well [Add to Longdo]
の暮れ[あきのくれ, akinokure] (n) (1) (obsc) autumn dusk; (2) the end of autumn [Add to Longdo]
の野芥子[あきののげし;キノノゲシ, akinonogeshi ; kinonogeshi] (n) Indian lettuce (Lactuca indica) [Add to Longdo]
めく[あきめく, akimeku] (v5k,vi) to become autumnal [Add to Longdo]
[あきあかね;アキアカネ, akiakane ; akiakane] (n) (uk) var. of red dragonfly (Sympetrum frequens) [Add to Longdo]
[あきあわせ, akiawase] (n) (See 袷) autumn lined kimono [Add to Longdo]
[しゅうい, shuui] (n) signs of autumn; appearance of autumn [Add to Longdo]
[あきさめ;しゅうう, akisame ; shuuu] (n) autumn rain; fall rain [Add to Longdo]
雨前線[あきさめぜんせん, akisamezensen] (n) autumn rain front; fall rain front [Add to Longdo]
茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn [Add to Longdo]
茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
海棠[しゅうかいどう;シュウカイドウ, shuukaidou ; shuukaidou] (n) (uk) hardy begonia (Begonia grandis) [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] (n) (See 六官) Ministry of Justice (Zhou-dynasty China) [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) autumn period; autumn term (e.g. school); fall period; fall term [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) autumn air; fall air [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] (n) fall season; autumn season; (P) [Add to Longdo]
季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox [Add to Longdo]
[しゅうきょう, shuukyou] (n) the pleasantness of autumn [Add to Longdo]
[あきぞら, akizora] (n) autumn sky; clear blue autumnal sky [Add to Longdo]
[あきぐち, akiguchi] (n) beginning of autumn; beginning of fall; (P) [Add to Longdo]
更けて[あきふけて, akifukete] (exp) late in autumn; late in fall [Add to Longdo]
[しゅうこう, shuukou] (n,vs) plowing right after the autumn harvest [Add to Longdo]
[あいさ;あきさ(ok);アイサ, aisa ; akisa (ok); aisa] (n) (uk) merganser (any duck of genus Mergus) [Add to Longdo]
祭り[あきまつり, akimatsuri] (n) autumn festival; fall festival [Add to Longdo]
[あきさく, akisaku] (n) autumn crops; fall crops [Add to Longdo]
[あきざくら, akizakura] (n) (See コスモス) cosmos (flower) [Add to Longdo]
[しゅうさん;あきご, shuusan ; akigo] (n) autumn silkworms; fall silkworms [Add to Longdo]
[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy [Add to Longdo]
蒔き[あきまき, akimaki] (n) autumn sowing; fall sowing [Add to Longdo]
[しゅうしょ, shuusho] (n) (obsc) lingering heat (in autumn) [Add to Longdo]
場所;あき場所[あきばしょ, akibasho] (n) autumn (fall) (September) sumo tournament, held in Tokyo [Add to Longdo]
[しゅうしょく, shuushoku] (n) autumn scenery; fall scenery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、春、夏、、冬がある。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に田につきますか。
It will be late autumn when you get to London.あなたがロンドンに着く頃には晩となっているだろう。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日千の思いでお待ちしています。
Are you going to pay a visit to China this fall?あなたはこの中国を訪れるつもりですか。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡ったの日になったね。これが台風一過というやつかね。
Those two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.うまくいっていたあのふたりも、とうとう風が立ち始めたね。
Maples turn red in fall.かえではに赤くなります。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい晴れは、雨の多かった夏の埋め合わせをしてくれている。
They are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.このには「ロミオとジュリエット」が上演されます。
They say there will be a general election this fall.このには総選挙があるという噂です。
It is said that there will be a general election this fall.このに総選挙があるといわれている。
We expect stormy days this fall.このは荒れた日が続くと思います。
We have had lots of typhoons this fall.このは台風が多い。
These green leaves turn red or yellow in fall.これらの緑の葉はには赤や黄色になる。
These green leaves turn red in the fall.これらの緑の葉はには赤色になる。
Cool fall is here.さわやかなとなりました。
As she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.じっと見つめていると、鳥たちは、特にチズコの作った金の鶴は、のそよ風の中で生きているように見えた。
Late autumn in Scotland is rather cold.スコットランドの晩はかなり寒い。
It was a lovely autumn evening.すばらしいの晩でした。
Typhoons are frequent there in fall.そこでは台風がに頻繁に起こっている。
Now she couldn't tell when Spring came, or summer or fall, or winter.そしていつ春がきたのか夏が来たのか、いつがでいつが冬なのかわかりません。
Is it possible to acquire the bestseller in the bookstore in Akita?そのベストセラーを田の書店で入手できますか。
That popular television series is going to spin off two new shows in the fall.その人気テレビシリーズが発端となって、には二つのショー番組が誕生することになっている。
Is it possible to buy the book at the bookstore in Akita?その本を田の書店で購入できますか。
The leaves turn red in the fall.その葉はに赤くなる。
It has become quite autumnal.だいぶめいてまいりました。
Such poets as Toson and Hakushu are rare.たとえば藤村や白のような詩人はまれだ。
Autumn is the best season for going on hikes.ハイキングはに限る。
Paris is best in autumn.パリはが一番いい。
Bill came to see me last autumn.ビルは去年のに私に会いに来た。
It looks as if autumn is really here.もうすっかりめいてきました。
Once again she could watch Spring and summer and fall and winter come and go.もう一度小さいおうちは春や夏やや冬を眺めることができました。
It's getting dark early around here. The sun seems to drop like a rock when autumn rolls around.もう辺りが暗くなってきた。の日は釣瓶落としだね。
I couldn't wait to get my hands on one of those iBooks and now I got one as a present. I feel so lucky!一日千の思いで待ち焦がれていたiBookをやっと買ってもらったよ。ラッキー。
The rain made the autumn day dismal.雨が降って、そのの日を陰うつにした。
In late summer and autumn can see the leaves change colour.夏の末とには紅葉が見られる。
In the fall we harvest our summer crops.我々はに夏の穀物を収穫します。
As a rule, we have a lot of rain in fall.概してには雨が多い。
We moved to New York last fall.去年の、私たちはニューヨークに引っ越した。
Kyoto is most beautiful in autumn.京都はがもっとも美しい。
It is mid-autumn now.今はたけなわです。
A great earthquake hit Mexico this fall.今年のにメキシコで大地震があった。
I'm going to Paris this fall.今年のはパリへ行くつもりだ。
We have had few typhoons this autumn.今年のは台風が少なかった。
We have a cold autumn this year.今年は寒いです。
We had a spell of fine weather last autumn.は晴天続きだった。
It is fall that I like best of all the seasons.四季の中で私が一番好きなのはだ。
An athletic meet is held at our school every day.私たちの学校では毎年に運動会がある。
I like autumn most.私の場合はが一番好きです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
春夏[しゅんかしゅうとう, shunkashuutou] Fruehling,Sommer,Herbst_und_Winter [Add to Longdo]
[しゅんじゅう, shunjuu] Fruehling_und_Herbst, Jahre, Alter [Add to Longdo]
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
吉洞[あきよしどう, akiyoshidou] (groesste_Hoehle_in_Japan) [Add to Longdo]
晴れ[あきばれ, akibare] klares_Herbstwetter [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top