ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*禾*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -禾-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[和, hé, ㄏㄜˊ] harmony, peace; calm, peaceful
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 19
[种, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 57
[利, lì, ㄌㄧˋ] gains, advantage, profit, merit
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Harvesting 刂 grain 禾, Rank: 155
[科, kē, ㄎㄜ] section, department; field, branch; science
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 grain 禾, Rank: 277
[程, chéng, ㄔㄥˊ] process, rules; journey, trip; agenda, schedule
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 314
[称, chēng, ㄔㄥ] balanced; name, brand; to say, to call
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: -, Rank: 449
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]
Etymology: -, Rank: 457
[积, jī, ㄐㄧ] to store up, to amass, to accumulate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  只 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 728
[香, xiāng, ㄒㄧㄤ] incense; fragrant, aromatic
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A herb 禾 with a sweet 甘 smell, Rank: 776
[税, shuì, ㄕㄨㄟˋ] taxes
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Grain 禾 paid as tribute 兑; 兑 also provides the pronunciation, Rank: 781
[移, yí, ㄧˊ] to shift, to move about, to drift
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: -, Rank: 880
[秘, mì, ㄇㄧˋ] secret, mysterious, abstruse
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 896
[私, sī, ] personal, private, secret; selfish
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  厶 [, ]
Etymology: [ideographic] 厶 provides the meaning and pronunciation, Rank: 1023
[稳, wěn, ㄨㄣˇ] steady, stable; solid, firm
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  急 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1055
[秀, xiù, ㄒㄧㄡˋ] elegant, graceful, refined; flowing, luxuriant
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  乃 [nǎi, ㄋㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] flower, Rank: 1136
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火, Rank: 1151
[乘, chéng, ㄔㄥˊ] ride, mount; to make use of; to ascend; to multiply
Radical: 丿, Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  北 [běi, ㄅㄟˇ]
Etymology: [ideographic] Two feet 北 climbing a beanstalk 禾, Rank: 1231
[季, jì, ㄐㄧˋ] a quarter-year, a season; surname
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] The time for planting seeds 子 of grain 禾, Rank: 1279
[稍, shāo, ㄕㄠ] somewhat, slightly, a little; rather
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [ideographic] Resembling 肖 grain 禾; 肖 also provides the pronunciation, Rank: 1373
[秦, qín, ㄑㄧㄣˊ] the Qin dynasty (eponymous for China)
Radical: , Decomposition:   ?  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: -, Rank: 1394
[租, zū, ㄗㄨ] to rent, to lease; tax, rent
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] Regularly paid 且 tribute in grain 禾, Rank: 1397
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    彐 [, ㄐㄧˋ]    禾 [, ㄏㄜˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾, Rank: 1515
稿[稿, gǎo, ㄍㄠˇ] draft, manuscript, rough copy
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  高 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1587
[穆, mù, ㄇㄨˋ] majestic; reverent, solemn
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  㣎 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1683
[秩, zhì, ㄓˋ] order; ordered
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  失 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1749
[稀, xī, ㄒㄧ] rare, unusual; scarce, sparse
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  希 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1788
[秒, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] a second; a corn kernel; measure word for time
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  少 [shǎo, ㄕㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2028
[稣, sū, ㄙㄨ] to revive; to rise again
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2292
[稽, jī, ㄐㄧ] to examine, to investigate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]    尤 [yóu, ㄧㄡˊ]  旨 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2427
[颖, yǐng, ㄧㄥˇ] rice tassel; sharp; clever
Radical: , Decomposition:     匕 [, ㄅㄧˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 2514
[秃, tū, ㄊㄨ] bald
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Grains of hair 禾 on a person's head 几, Rank: 2521
[稻, dào, ㄉㄠˋ] rice plant; rice growing in the field
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2529
[稚, zhì, ㄓˋ] young, immature; childhood
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2720
[稼, jià, ㄐㄧㄚˋ] crops; to sow grain
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  家 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 2800
[秉, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] to grasp, to hold; to maintain, to preside over
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 彐 grasping a bundle of grain 禾, Rank: 2809
[秽, huì, ㄏㄨㄟˋ] dirty, unclean; immoral, obscene
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  岁 [suì, ㄙㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3096
[稠, chóu, ㄔㄡˊ] crowded, dense; viscous, thick
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3367
[穗, suì, ㄙㄨㄟˋ] ear of grain; fringe, tassel; Guangzhou
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  惠 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3378
[酥, sū, ㄙㄨ] butter; crispy, flaky; fluffy, light
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3516
[秧, yāng, ㄧㄤ] shoots, sprouts; young rice plants
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 3522
[禾, hé, ㄏㄜˊ] cereal, grain, rice; plant, stalk
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A plant stalk with a sagging head, Rank: 3587
[秤, chèng, ㄔㄥˋ] balance, scale; steelyard
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  平 [píng, ㄆㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A balance 平 used to measure grain 禾, Rank: 3737
[秸, jiē, ㄐㄧㄝ] stalks of millet or corn
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  吉 [, ㄐㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3840
[稷, jì, ㄐㄧˋ] god of cereals; minister of agriculture
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  畟 [, ㄘㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3887
[羲, xī, ㄒㄧ] an ancient emperor; breath, vapor
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]      禾 [, ㄏㄜˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: -, Rank: 3942
[穑, sè, ㄙㄜˋ] to farm, to harvest grain
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  啬 [, ㄙㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4068
[秆, gǎn, ㄍㄢˇ] straw, hay
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [ideographic] Dried 干 grain stalks 禾; 干 also provides the pronunciation, Rank: 4132
[嵇, jī, ㄐㄧ] a mountain in Henan; surname
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]    尤 [yóu, ㄧㄡˊ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4138
[秣, mò, ㄇㄛˋ] fodder, horse feed; to feed a horse
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  末 [, ㄇㄛˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4903
[種, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  重 [zhòng, ㄓㄨㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4905

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] cereal; grain, #10,089 [Add to Longdo]
[Jiā hé, ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, ] (N) Jiahe (place in Hunan), #36,236 [Add to Longdo]
[hé miáo, ㄏㄜˊ ㄇㄧㄠˊ, ] seedling (of rice or other grain), #43,261 [Add to Longdo]
本科[hé běn kē, ㄏㄜˊ ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] poaceae (i.e. grasses, old name Gramineae), #74,099 [Add to Longdo]
[hé cǎo, ㄏㄜˊ ㄘㄠˇ, ] grass, #115,524 [Add to Longdo]
木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, ] gramineae (family including bamboo, cereals, rice) [Add to Longdo]
[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] cereal; food grain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノ木偏;[のぎへん, nogihen] (n) kanji "two-branch tree" radical at left (radical 115) [Add to Longdo]
穀類[かこくるい, kakokurui] (n) cereal crops [Add to Longdo]
本科[かほんか, kahonka] (n) (obs) (See イネ科) Gramineae; Poaceae [Add to Longdo]
杼(iK);[じょ, jo] (n) (correct kanji is JISX-0213 1-89-39, Unicode U+25771) 10^24 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top