ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*票*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -票-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[票, piào, ㄆㄧㄠˋ] bank note; ticket; vote; a slip of paper
Radical: , Decomposition:   覀 [, ㄒㄧ]  示 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [ideographic] Flames 覀 over an altar 示, referring to a Chinese tradition of burning fake money as an offering, Rank: 910
[飘, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  风 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wind, Rank: 1527
[漂, piào, ㄆㄧㄠˋ] to drift, to float; to be tossed about; bleach
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1568
[镖, biāo, ㄅㄧㄠ] spear, harpoon, dart; to escort
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2727
[嫖, piáo, ㄆㄧㄠˊ] to patronize a prostitute; to frequent
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3463
[瞟, piǎo, ㄆㄧㄠˇ] to squint, to glare, to look askance
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3627
[瓢, piáo, ㄆㄧㄠˊ] a ladle made from a dried gourd
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] gourd, Rank: 3735
[剽, piāo, ㄆㄧㄠ] to rob, to plunder, to slice off; nimble, quick
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4386
[缥, piāo, ㄆㄧㄠ] dim, misty, indistinct; a silk veil
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 4460
[膘, biāo, ㄅㄧㄠ] sfat; rump
Radical: , Decomposition:     票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4884
[嘌, piào, ㄆㄧㄠˋ] fast, speedy
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 5162
[骠, biāo, ㄅㄧㄠ] charger, steed; swift, valiant
Radical: , Decomposition:   马 [, ㄇㄚˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] horse, Rank: 5321
[鳔, biào, ㄅㄧㄠˋ] swim bladder
Radical: , Decomposition:   鱼 [, ㄩˊ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish, Rank: 5765
[螵, piāo, ㄆㄧㄠ] chrysalis
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 6842
[鏢, biāo, ㄅㄧㄠ] spear, harpoon, dart; to escort
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 8578
[縹, piāo, ㄆㄧㄠ] dim, misty, indistinct; a silk veil
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 9462
[摽, biāo, ㄅㄧㄠ] to sign, to signal; to throw
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand
[標, biāo, ㄅㄧㄠ] mark, sign, symbol; bid, prize
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood
[瘭, biāo, ㄅㄧㄠ] whitlow
Radical: , Decomposition:   疒 [, ㄋㄜˋ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] sickness
[飄, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: , Decomposition:   票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]  風 [fēng, ㄈㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wind
[鰾, biào, ㄅㄧㄠˋ] swim bladder
Radical: , Decomposition:   魚 [, ㄩˊ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
[gǔ piào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, ] share; stock (market), #1,278 [Add to Longdo]
[tóu piào, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] to vote; vote, #1,336 [Add to Longdo]
[mén piào, ㄇㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket (for theater, cinema etc), #5,045 [Add to Longdo]
[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, ] the lottery; lottery ticket, #6,021 [Add to Longdo]
[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] invoice; receipt or bill for purchase, #6,289 [Add to Longdo]
[jī piào, ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ, / ] air ticket; passenger ticket, #6,297 [Add to Longdo]
[piào fáng, ㄆㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, ] box office, #7,316 [Add to Longdo]
[chē piào, ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] ticket, #7,897 [Add to Longdo]
[yóu piào, ㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] (postage) stamp, #9,489 [Add to Longdo]
[piào jù, ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, / ] bill; banknote; voucher; receipt, #10,072 [Add to Longdo]
火车[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
[xuǎn piào, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote; ballot, #10,701 [Add to Longdo]
[chāo piào, ㄔㄠ ㄆㄧㄠˋ, / ] paper money; a bill (e.g. 100 yuan), #11,578 [Add to Longdo]
市场[gǔ piào shì chǎng, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] stock market; stock exchange, #11,687 [Add to Longdo]
[dìng piào, ㄉㄧㄥˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] to book tickets; to issue tickets, #12,273 [Add to Longdo]
[zhī piào, ㄓ ㄆㄧㄠˋ, ] (bank) check; check, #15,199 [Add to Longdo]
[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, ] monthly ticket, #19,264 [Add to Longdo]
[tóu piào quán, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] suffrage; right to vote, #19,294 [Add to Longdo]
[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] ticket seller, #19,467 [Add to Longdo]
[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, ] campaign for votes; ask voters for support, #20,125 [Add to Longdo]
反对[fǎn duì piào, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] a vote against; a veto, #20,698 [Add to Longdo]
退[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退] bounce (a check); ticket refund, #24,470 [Add to Longdo]
赞成[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] approval; affirmative vote, #25,495 [Add to Longdo]
[huì piào, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, / ] bill of exchange, #28,896 [Add to Longdo]
[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] percentage of votes obtained, #31,340 [Add to Longdo]
[chuán piào, ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] summons, #32,852 [Add to Longdo]
[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] ticket office, #34,054 [Add to Longdo]
[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]
[piào zhèng, ㄆㄧㄠˋ ㄓㄥˋ, / ] a ticket; a pass (e.g. to enter a building), #42,059 [Add to Longdo]
[yín piào, ㄧㄣˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] (in former times) banknote with a value in silver, #42,199 [Add to Longdo]
[quán piào, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, ] full-priced ticket; by unanimous vote, #42,575 [Add to Longdo]
[tóu piào lǜ, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] proportion of vote; turnout in election, #42,970 [Add to Longdo]
[piào yǒu, ㄆㄧㄠˋ ㄧㄡˇ, ] an amateur actor (e.g. in Chinese opera), #44,482 [Add to Longdo]
[běn piào, ㄅㄣˇ ㄆㄧㄠˋ, ] cashier's check, #59,660 [Add to Longdo]
[tōng piào, ㄊㄨㄥ ㄆㄧㄠˋ, ] a through ticket, #61,554 [Add to Longdo]
[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, ] ballot box, #61,830 [Add to Longdo]
[piào gēn, ㄆㄧㄠˋ ㄍㄣ, ] ticket stub, #61,932 [Add to Longdo]
[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] buy one's ticket after the normal time, #62,655 [Add to Longdo]
[qī piào, ㄑㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] promissory note; IOU, #68,542 [Add to Longdo]
[bǎng piào, ㄅㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] kidnap (for ransom), #75,078 [Add to Longdo]
统一发[tǒng yī fā piào, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] invoice, #78,229 [Add to Longdo]
旅行支[lǚ xíng zhī piào, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓ ㄆㄧㄠˋ, ] a traveler's check, #88,618 [Add to Longdo]
[bàn piào, ㄅㄢˋ ㄆㄧㄠˋ, ] half-price ticket; half fare, #89,484 [Add to Longdo]
[jiān piào, ㄐㄧㄢ ㄆㄧㄠˋ, / ] to scrutinize balloting, #105,904 [Add to Longdo]
[bāo piào, ㄅㄠ ㄆㄧㄠˋ, ] guarantee certificate, #116,837 [Add to Longdo]
[xī piào, ㄒㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] interest coupon; dividend coupon, #120,432 [Add to Longdo]
[Běi piào, ㄅㄟˇ ㄆㄧㄠˋ, ] Beipiao county level city in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning, #122,342 [Add to Longdo]
[dǎng piào, ㄉㄤˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] party membership; membership card, #144,098 [Add to Longdo]
[Běi piào shì, ㄅㄟˇ ㄆㄧㄠˋ ㄕˋ, ] Beipiao county level city in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning, #152,815 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[でんぴょう, denpyou] (n) ใบสั่งอาหาร สินค้า
住民[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) สำเนาทะเบียนบ้าน
[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょうひょう, chouhyou] (n) รายงาน
[ちょうひょう, chouhyou] (n) file, document

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国一[いっこくいっぴょう, ikkokuippyou] (n) one vote per nation [Add to Longdo]
一般投[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite [Add to Longdo]
[いっぴょう, ippyou] (n) ballot; vote; (P) [Add to Longdo]
[かいひょう, kaihyou] (n,vs) counting ballots; tally (of votes); (P) [Add to Longdo]
結果[かいひょうけっか, kaihyoukekka] (n) results of the vote count [Add to Longdo]
[かいひょうじょ, kaihyoujo] (n) ballot-counting place [Add to Longdo]
速報[かいひょうそくほう, kaihyousokuhou] (n) quick (flash) report of votes counted [Add to Longdo]
[かいひょうりつ, kaihyouritsu] (n) percentage of votes counted so far [Add to Longdo]
外国人登録原記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
株主投[かぶぬしとうひょう, kabunushitouhyou] (n) shareholder vote [Add to Longdo]
期日前投[きじつまえとうひょう, kijitsumaetouhyou] (n) early voting [Add to Longdo]
記名投[きめいとうひょう, kimeitouhyou] (n) signed ballot [Add to Longdo]
[きひょう, kihyou] (n,vs) issue of a voucher [Add to Longdo]
疑問[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
[ぐんぴょう, gunpyou] (n) military scrip [Add to Longdo]
決選投(P);決戦投(iK)[けっせんとうひょう, kessentouhyou] (n) final vote; run-off ballot; (P) [Add to Longdo]
決定投[けっていとうひょう, ketteitouhyou] (n) casting vote [Add to Longdo]
[げんぴょう, genpyou] (n) stub (of a checkbook, chequebook) [Add to Longdo]
源泉徴収[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate [Add to Longdo]
固定[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support [Add to Longdo]
国民投[こくみんとうひょう, kokumintouhyou] (n) national referendum; (P) [Add to Longdo]
再投[さいとうひょう, saitouhyou] (n) revoting [Add to Longdo]
在外投[ざいがいとうひょう, zaigaitouhyou] (n) overseas ballot [Add to Longdo]
[さんぴょう, sanpyou] (n) scattered votes [Add to Longdo]
賛成[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
賛否同[さんぴどうひょう, sanpidouhyou] (n) tie vote [Add to Longdo]
指名投[しめいとうひょう, shimeitouhyou] (n) roll call vote [Add to Longdo]
[しひょう, shihyou] (n) useless vote [Add to Longdo]
持ち[もちひょう, mochihyou] (n) vote-assignment; assigning votes (e.g. to UN member countries) [Add to Longdo]
受験[じゅけんひょう, jukenhyou] (n) admission ticket for an examination [Add to Longdo]
[しゅうひょう, shuuhyou] (n,vs) gathering votes; (P) [Add to Longdo]
住民投[じゅうみんとうひょう, juumintouhyou] (n) local referendum; poll of residents [Add to Longdo]
住民投条例[じゅうみんとうひょうじょうれい, juumintouhyoujourei] (n) public referendum ordinance [Add to Longdo]
住民[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) certificate of residence; (P) [Add to Longdo]
[しょうひょう, shouhyou] (n) certificate; voucher; chit [Add to Longdo]
信任投[しんにんとうひょう, shinnintouhyou] (n) vote of confidence [Add to Longdo]
信任[しんにんひょう, shinninhyou] (n) vote of confidence [Add to Longdo]
人気投[にんきとうひょう, ninkitouhyou] (n) popularity contest [Add to Longdo]
人民投[じんみんとうひょう, jinmintouhyou] (n) plebiscite; referendum [Add to Longdo]
[せいひょう, seihyou] (n) blue ballot (representing an opposition vote) [Add to Longdo]
戦略的投[せんりゃくてきとうひょう, senryakutekitouhyou] (n) strategic voting [Add to Longdo]
組織[そしきひょう, soshikihyou] (n) block votes (e.g. of a labor union, labour union) [Add to Longdo]
総括[そうかつひょう, soukatsuhyou] (n) {comp} batch-header document [Add to Longdo]
蔵書[ぞうしょひょう, zoushohyou] (n) bookplate; ex libris [Add to Longdo]
即日開[そくじつかいひょう, sokujitsukaihyou] (n) same-day counting of ballots [Add to Longdo]
代理投[だいりとうひょう, dairitouhyou] (n) voting by proxy [Add to Longdo]
単記投[たんきとうひょう, tankitouhyou] (n) voting for one person only [Add to Longdo]
[たんぴょう, tanpyou] (n) {comp} cut form [Add to Longdo]
弾劾投[だんがいとうひょう, dangaitouhyou] (n) impeachment vote [Add to Longdo]
[ちょうひょう, chouhyou] (n) report; form [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If I were twenty, I could vote.20歳になっていれば、投できるのに。
Who did you vote for in the election?あなたは選挙で誰に投しましたか。
In the U.S., most people can vote when they reach eighteen years of age.アメリカではほとんどの人は18才になると投することができます。
When it was time to vote, he abstained.いざ投という時、彼は棄権した。
Kilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 1948.キルビーは1948年のギリシャ国民投にエメット理論を適用した。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投権を行使するように会員に勧めている。
In the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.これまでに民主党に投したものだが、これからは共和党に乗り換えるつもりだ。
In the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.これまでは民主党に投したものだが、これからは共和党に乗りかえるつもりだ。
Everyone should exercise their right to vote.すべての人は投権を行使すべきだ。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投をするとは君も勇敢だね。 [M]
An overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.圧倒的多数がその残酷な刑罰を廃止することにを投じた。
The majority of the committee voted against the bill.委員の大多数はその議案に反対投をした。
Simply follow the instructions below, and in no time you will be printing full color documents Just as easily and quickly as black and white.下記の指示に従いさえすれば、すぐに白と同様に容易かつ迅速にフルカラーの書類を印刷することができる。
We voted against the bill.我々はその議案に反対投をした。
We balloted for the resolution.我々はその決議案に賛成投をした。
We voted for the candidate.我々はその候補者に賛成投した。
We selected the chairman by a vote.我々は投で議長を選んだ。
We decided by vote.我々は投で決めた。
We are entitled to vote at the age of twenty.我々は二十歳になると投する権利を与えられる。
For whom will you vote for president?会長選挙でだれに投しますか。
Election returns were what we had expected.は予想した通りだ。
Each man must cast a vote.各人が1ずつを投じなければならない。
Strange to say, no one voted for the candidate.奇妙な話だが、誰もその候補者に投しなかった。
There were two abstentions.棄権が二あった。
The bill passed by a small majority of 10 votes.議案は10の小差で通過した。
Now you've come of age you have the right to vote.君はもう成人したから投する権利がある。 [M]
Management will have all employees vote at the upcoming meeting.経営陣は全社員に今度の会議で投を行わせる。
The President of the U.S. is chosen in a national election.合衆国大統領は国民投によって選ばれる。
International observers stood by to monitor the ballot counts.国際監視団は投の集計をしました。
The final vote was decisive.最終投がすべてを決めた。
I figure that my vote won't change anything.私が選挙で一入れたところで、何も変わらないと思ってしまう。
The candidate whom I cast a vote for was elected.私が投した候補者は当選した。
We are free citizens with the right of vote.私たちは投の権利を持った、自由な市民である。
I gave my vote to Ken.私はケンに投した。
We are entitled to vote at the age of 20.私達は20歳になると投権が与えられる。
Voters are taking out their frustrations at the polls.選挙民は投によって不満をぶつけています。
The whole nation voted in the election.全国民が選挙で投した。
Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote.素早い決定を切望していたので、議長は投を要求した。
In most countries, people under the age of 18 are considered minors - they cannot vote.多くの国で、18才以下は未成年とみなされ、投することはできない。
A majority voted against the bill.大多数がその法案に反対投した。
The president shall be selected by majority vote.大統領は投の過半数をもって選ばれる。
No one will vote for the budget.誰も予算案に賛成の投をしないだろう。
Nagano beat Salt Lake City by 46 votes to 42.長野はソルト・レイク・シティーを46対42で破った。
We would like separate checks please.は別々にお願いします。
Are you old enough to vote?ができる年齢ですか。
We'll decide by vote.で決める。
The result of the vote was a win for the Liberals.の結果は自由党の勝利だった。
The poll was taken yesterday.は昨日行われた。
The result of the poll will be known soon.結果はもうすぐわかるだろう。
Were those women in favor of votes for women?当時の女性は、女性に投することを支持していたのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総括[そうかつひょう, soukatsuhyou] batch-header document [Add to Longdo]
[たんぴょう, tanpyou] cut form [Add to Longdo]
発行処理[でんぴょうはっこうしょり, denpyouhakkoushori] billing [Add to Longdo]
連続帳[れんぞくちょうひょう, renzokuchouhyou] continuous form [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いっぴょう, ippyou] eine_Stimme [Add to Longdo]
[でんぴょう, denpyou] Zettel [Add to Longdo]
反対[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]
[とくひょう, tokuhyou] (gewonnene) Stimmenzahl [Add to Longdo]
[とうひょう, touhyou] Abstimmung [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] ZETTEL, STIMMZETTEL, STIMME [Add to Longdo]
[かいひょう, kaihyou] Stimmenzaehlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top