ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*礻*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -礻-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[神, shén, ㄕㄣˊ] god, spirit; divine, mysterious, supernatural
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  申 [shēn, ㄕㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 227
[社, shè, ㄕㄜˋ] group, organization, society; a god of the soil
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] An earth 土 spirit 礻; 礻 also provides the pronunciation, Rank: 270
[视, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  见 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 438
[福, fú, ㄈㄨˊ] happiness, good fortune, blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  畐 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 683
[礼, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 926
[祖, zǔ, ㄗㄨˇ] ancestor, forefather; grandfather; surname
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1025
[祝, zhù, ㄓㄨˋ] to pray; to wish well; surname
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A person 兄 praying before an altar 礻, Rank: 1651
[祥, xiáng, ㄒㄧㄤˊ] happiness, good fortune; auspicious
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1674
[祸, huò, ㄏㄨㄛˋ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 1870
[禧, xǐ, ㄒㄧˇ] happiness; congratulations
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  喜 [, ㄒㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Celebrating 喜 good fortune 礻; 壴 also provides the pronunciation, Rank: 2085
[禅, chán, ㄔㄢˊ] meditation, contemplation
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  单 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [ideographic] To pray 礻 alone 单; 单 also provides the pronunciation, Rank: 2196
[禄, lù, ㄌㄨˋ] blessing, happiness, prosperity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  录 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2381
[祈, qí, ㄑㄧˊ] to pray, to entreat, to beseech
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2443
[祷, dǎo, ㄉㄠˇ] to pray, to entreat, to beg; prayer
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 2483
[祀, sì, ㄙˋ] to sacrifice, to worship
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  巳 [, ㄙˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3123
[祠, cí, ㄘˊ] ancestral temple; to sacrifice
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  司 [, ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3319
[祁, qí, ㄑㄧˊ] to pray; numerous, ample, abundant
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3477
[祺, qí, ㄑㄧˊ] good luck, good fortune
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  其 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3499
[祯, zhēn, ㄓㄣ] lucky, auspicious; a good omen
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  贞 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 3838
[祛, qū, ㄑㄩ] to expel, to disperse; to exorcise
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  去 [, ㄑㄩˋ]
Etymology: [ideographic] To banish 去 a spirit 礻; 去 also provides the pronunciation, Rank: 4176
[祗, zhī, ] to revere, to respect, to look up to
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 4203
[祉, zhǐ, ㄓˇ] blessings, happiness, good luck
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 4484
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  見 [jiàn, ㄐㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] see, Rank: 4572
[祚, zuò, ㄗㄨㄛˋ] throne; happiness, blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 4799
[祜, hù, ㄏㄨˋ] blessings, happiness, prosperity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 4988
[祇, qí, ㄑㄧˊ] only, just, simply; one of a pair; an earth god
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 5064
[禳, ráng, ㄖㄤˊ] to sacrifice; to pray; to exorcise
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  襄 [xiāng, ㄒㄧㄤ]
Etymology: [ideographic] To pray 礻for help 襄; 襄 also provides the pronunciation, Rank: 5310
[祕, mì, ㄇㄧˋ] secret, mysterious, abstruse
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  必 [, ㄅㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 5927
[祢, mí, ㄇㄧˊ] one's deceased father
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  尔 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6020
[祆, xiān, ㄒㄧㄢ] Ormazda, the Zoroastrian sun god
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  天 [tiān, ㄊㄧㄢ]
Etymology: [ideographic] A spirit 礻 in the sky 天; 天 also provides the pronunciation, Rank: 6108
[祎, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6124
[祧, tiāo, ㄊㄧㄠ] ancestral hall
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6339
[祓, fú, ㄈㄨˊ] to exorcise; to cleanse
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  犮 [, ㄅㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6423
[禊, xì, ㄒㄧˋ] a semi-annual ceremony of purification
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  契 [, ㄑㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6727
[禛, zhēn, ㄓㄣ] to receive blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6845
[禍, huò, ㄏㄨㄛˋ] misfortune, disaster, calamity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  咼 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7050
[禎, zhēn, ㄓㄣ] lucky, auspicious; a good omen
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  貞 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7494
[禱, dǎo, ㄉㄠˇ] to pray, to entreat, to beg; prayer
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  壽 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 7647
祿[祿, lù, ㄌㄨˋ] blessing, happiness, prosperity
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  彔 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 8587
[禮, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 8598
[禪, chán, ㄔㄢˊ] meditation, contemplation
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  單 [dān, ㄉㄢ]
Etymology: [ideographic] To pray 礻 alone 單; 單 also provides the pronunciation, Rank: 9355
[禰, mí, ㄇㄧˊ] one's deceased father
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  爾 [ěr, ㄦˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 9797
[礻, shì, ㄕˋ] spirit
Radical: , Decomposition:   ?  卜 [bo, ㄅㄛ˙]
Etymology: -
[禕, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit
[禚, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] a place name
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  羔 [gāo, ㄍㄠ]
Etymology: -

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top