ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*砂糖*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 砂糖, -砂糖-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砂糖[shā táng, ㄕㄚ ㄊㄤˊ, ] sugar, #30,403 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂糖[さとう, satou] (n) น้ำตาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
砂糖[かくざとう, kakuzatou] (n) cube sugar [Add to Longdo]
砂糖ばさみ[かくさとうばさみ, kakusatoubasami] (n) sugar tongs [Add to Longdo]
口から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet [Add to Longdo]
砂糖[くろざとう, kurozatou] (n) brown sugar [Add to Longdo]
砂糖[さとう, satou] (n) sugar; (P) [Add to Longdo]
砂糖の衣[さとうのころも, satounokoromo] (n) icing [Add to Longdo]
砂糖黍;砂糖きび[さとうきび;サトウキビ, satoukibi ; satoukibi] (n) (uk) sugarcane (Saccharum officinarum) [Add to Longdo]
砂糖醤油[さとうじょうゆ, satoujouyu] (n) sweet soy sauce; sugar with soy sauce [Add to Longdo]
砂糖[さとうみず, satoumizu] (n) sugared water [Add to Longdo]
砂糖大根[さとうだいこん, satoudaikon] (n) (sugar) beet [Add to Longdo]
砂糖漬け;砂糖[さとうづけ, satouduke] (n) preserving in sugar; food preserved in sugar [Add to Longdo]
砂糖[さとうかえで;サトウカエデ, satoukaede ; satoukaede] (n) (uk) sugar maple (Acer saccharum); rock maple [Add to Longdo]
砂糖椰子[さとうやし;サトウヤシ, satouyashi ; satouyashi] (n) (uk) sugar palm (Arenga pinnata) [Add to Longdo]
砂糖蜀黍[さとうもろこし;サトウモロコシ, satoumorokoshi ; satoumorokoshi] (n) (uk) sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) [Add to Longdo]
砂糖[なまざとう, namazatou] (n) raw sugar [Add to Longdo]
砂糖[あかざとう, akazatou] (n) brown sugar [Add to Longdo]
砂糖[しろざとう, shirozatou] (n) white sugar [Add to Longdo]
砂糖[こおりざとう, koorizatou] (n) rock candy; sugar candy [Add to Longdo]
砂糖[こなざとう, konazatou] (n) powdered sugar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."砂糖を取ってくれませんか」「はい、どうぞ」
They sell sugar and salt at that store.あの店では砂糖と塩を売っています。
Ah, we have run short of sugar.あら砂糖を切らしているわ。 [F]
Ants are swarming around the sugar.ありが砂糖にたかっている。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい砂糖水を作った。
Pass the sugar, please.砂糖を取って下さい。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と砂糖を交換した。
Coffee, please, with cream and sugar.クリームと砂糖を入れたコーヒーをください。
May I have a cup of coffee with cream and sugar?クリームと砂糖入りのコーヒーを1杯いただけますか。
I need some sugar to make a cake.ケーキを作るために砂糖がいくらか必要だ。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、卵、バター、砂糖を使わなければいけない。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦粉、砂糖、卵が必要だ。
There is much sugar in this black box.この黒い箱に砂糖がたくさんある。
The store sells foodstuffs, such as butter, cheese, and sugar.この店は食料品、例えばバター、チーズ、砂糖などを売っている。
The taste of sugar is too noticeable.この味は砂糖が勝ち過ぎている。
May I trouble you for the sugar?すみませんが砂糖を取っていただけませんか。
Please pass me the sugar.その砂糖を私に取って下さい。
The fat girl consumes too much food that contains a lot of sugar.その太った女の子は砂糖の多い甘い物を食べ過ぎています。
They sell sugar at the store.その店では砂糖を売っている。
Is there much sugar in the jar?つぼにたくさん砂糖が入っていますか。
There was little sugar left in the pot.つぼには砂糖がほとんど残っていなかった。
Tom puts too much sugar in his tea.トムは紅茶の中へ砂糖をいれすぎます。
There is no sugar in the bowl.はちには砂糖が全然ない。
There wasn't much sugar in the pot.ポットにあまり砂糖がなかった。
There wasn't much sugar in the pot.ポットにはあまり砂糖がなかった。
I need a bit of sugar.ほんの少し砂糖が必要です。
Is there still any sugar?まだ砂糖はありますか。
I want three sugars in my milk.ミルクに砂糖を3つ入れてください。
Put in a little more sugar.もう少し砂糖を入れてください。
If your coffee is too strong, add some sugar.もしコーヒーが苦かったら、砂糖をふやしてください。
Please put a lump of sugar in my coffee.砂糖を1個コーヒーに入れて下さい。
One lump of sugar, please.砂糖を一個入れて下さい。
Sugar replace honey as a sweetener.甘味料として砂糖がはちみつに取って代わった。
There is any sugar in the bag.砂糖はバッグの中にある。
Put two lumps in my tea, please.紅茶に角砂糖を2つ入れて下さい。
Add sugar to the tea.紅茶に砂糖を加えなさい。
We have no sugar.砂糖がないよ。
I need some sugar. Do you have any?砂糖が欲しいのですが、ありますか。
Add a little sugar and cream.砂糖とクリームを少し入れてください。
Would you like sugar and milk?砂糖とミルクはどうされますか。
Don't confuse sugar with salt.砂糖と塩を間違えるな。
We have to do without sugar; we're short of it.砂糖なしでうまくすまさなくてはなりません。きらしているのです。
We have to do without sugar.砂糖なしですまさなければならない。
I got my mother's goat when I gave her the salt instead of the sugar.砂糖のかわりに塩をあげたら、母は怒った。
Sugar will dissolve in a glass of water quickly.砂糖は、すぐにグラスの水の中で溶けるだろう。
How much sugar do you use?砂糖はどれぐらい使いますか。
There is any sugar in the pot?砂糖はポットにありますか。
We sell sugar by the pound.砂糖はポンド単位で売っている。
Is there any sugar?砂糖は残っていますか。
Important as sugar is as article of food, we cannot live on it.砂糖は食品として重要であるが、それを常食とはできない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
砂糖[さとう, satou] -Zucker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top