ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*眼*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -眼-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[眼, yǎn, ㄧㄢˇ] eyelet, hole, opening
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 281

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] eye, #644 [Add to Longdo]
[yǎn jing, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ˙, ] eye, #1,047 [Add to Longdo]
[yǎn qián, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, ] now; present, #2,490 [Add to Longdo]
[yǎn lèi, ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ, / ] tears; crying, #2,973 [Add to Longdo]
[yǎn shén, ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ, ] expression or emotion showing in one's eyes, #3,269 [Add to Longdo]
[yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] vision, #4,732 [Add to Longdo]
[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
[yǎn qiú, ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, ] eyeball, #6,514 [Add to Longdo]
[yǎn xià, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˋ, ] now; at present, #6,907 [Add to Longdo]
[zhuó yǎn, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄢˇ, / ] to have one's eyes on (a goal); having sth in mind; to concentrate, #7,938 [Add to Longdo]
[yǎn kàn, ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ, ] soon; in a moment, #8,121 [Add to Longdo]
[qīn yǎn, ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ, / ] with one's own eyes; personally, #10,104 [Add to Longdo]
耀[yào yǎn, ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ, 耀] dazzle, #10,505 [Add to Longdo]
线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] police informer, #12,191 [Add to Longdo]
[yǎn yā, ㄧㄢˇ ㄧㄚ, / ] intraocular pressure, #12,333 [Add to Longdo]
[yǎn kuàng, ㄧㄢˇ ㄎㄨㄤˋ, ] the eye socket, #13,221 [Add to Longdo]
[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] in a flash; in the blink of an eye; to glance, #13,319 [Add to Longdo]
[yǎn pí, ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, ] eyelid, #13,919 [Add to Longdo]
[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] right away, #13,939 [Add to Longdo]
[zì yǎn, ㄗˋ ㄧㄢˇ, ] wording, #14,957 [Add to Longdo]
[yǎn yǐng, ㄧㄢˇ ㄧㄥˇ, ] eye shadow (cosmetic), #15,592 [Add to Longdo]
[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, ] wink; twinkle; very short time, #16,049 [Add to Longdo]
睁睁[yǎn zhēng zhēng, ㄧㄢˇ ㄓㄥ ㄓㄥ, / ] to look on helplessly; to daydream, #16,756 [Add to Longdo]
[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, / ] conspicuous; eye-catching; glamorous, #16,999 [Add to Longdo]
[ròu yǎn, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ, ] naked eye; layman's eyes, #17,062 [Add to Longdo]
[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, ] bags of eyes, #17,080 [Add to Longdo]
[yǎn jiè, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, ] ken; scope, #17,864 [Add to Longdo]
[zhēng yǎn, ㄓㄥ ㄧㄢˇ, / ] open the eyes, #18,062 [Add to Longdo]
不起[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about, #18,095 [Add to Longdo]
[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, ] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama, #18,190 [Add to Longdo]
[yǎn jiǎn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] eyelid, #18,313 [Add to Longdo]
青光[qīng guāng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄤ ㄧㄢˇ, ] glaucoma, #18,598 [Add to Longdo]
花缭乱[yǎn huā liáo luàn, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] be dazzled, #18,712 [Add to Longdo]
[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye, #18,909 [Add to Longdo]
[yǎn shú, ㄧㄢˇ ㄕㄨˊ, ] familiar-looking; to seem familiar, #19,028 [Add to Longdo]
隐形[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
[yǎn lián, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] eyes (in literature); eyesight, #20,751 [Add to Longdo]
[yǎn sè, ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, ] a wink; to signal with one's eyes, #21,505 [Add to Longdo]
[yǎn zhū, ㄧㄢˇ ㄓㄨ, ] eyeball, #21,679 [Add to Longdo]
[mǎn yǎn, ㄇㄢˇ ㄧㄢˇ, / 滿] filling the eyes; to get an eyeful, #21,779 [Add to Longdo]
[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, ] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments, #21,899 [Add to Longdo]
[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, / ] longan fruit (Dimocarpus longan), #22,028 [Add to Longdo]
[bái yǎn, ㄅㄞˊ ㄧㄢˇ, ] supercilious look, #22,302 [Add to Longdo]
[shuāng yǎn pí, ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] double eyelid, #24,903 [Add to Longdo]
[yǎn hóng, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] to covet; envious; jealous; green with envy; infuriated; furious, #26,472 [Add to Longdo]
[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted, #26,936 [Add to Longdo]
[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] pleasing to the eye; nice to look at, #27,180 [Add to Longdo]
[kāi yǎn, ㄎㄞ ㄧㄢˇ, / ] to open one's eyes; to widen one's horizons, #31,078 [Add to Longdo]
珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, ] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person), #31,799 [Add to Longdo]
[zhuó yǎn diǎn, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] place of interest; a place one has one's eye on, #31,929 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[がんけん, ganken] (n) เปลือกตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
科学[がんかがく, gankagaku] (n) จักษุวิทยา, See also: R. ophthalmology
科医[がんかい, gankai] (n) จักษุแพทย์, See also: R. ophthalmologist
[がんかい, hakuganshi] (n, vt) การมองบน (เมื่อเอือมระอา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鏡;御[おめがね, omegane] (n) (See 鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
はやり目;流行り目;流行目;流行[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
アウトオブ[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
メガネっ娘;鏡っ娘;メガネっ子;鏡っ子;めがねっ娘;鏡娘[めがねっこ(眼鏡っ娘;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘);メガネっこ(メガネっ娘;メガネっ子), meganekko ( megane tsu musume ; megane tsu ko ; meganetsu musume ; megane musume );] (n) (m-sl) girl (usu. attractive) with glasses; glasses-wearing girl [Add to Longdo]
ロイド[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims [Add to Longdo]
伊達メガネ;伊達[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses [Add to Longdo]
[いちがん, ichigan] (n,adj-no) one eye [Add to Longdo]
レフ[いちがんレフ, ichigan refu] (n) (See レフ・1) single-lens reflex camera [Add to Longdo]
レフカメラ[いちがんレフカメラ, ichigan refukamera] (n) single lens reflex camera [Add to Longdo]
一隻[いっせきがん, issekigan] (n) sharp eye; critical eye; discerning eye; an opinion [Add to Longdo]
雲煙過[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
猿の腰掛け;胡孫[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
[えんがん, engan] (n) (See 遠視) farsightedness; hyperopia; hypermetropia; far-sightedness [Add to Longdo]
[とおめがね;えんがんきょう, toomegane ; engankyou] (n) (1) (obs) spectacles for far-sightedness; (2) telescope [Add to Longdo]
遠視[えんしがん, enshigan] (n) farsightedness [Add to Longdo]
[おうがん, ougan] (n) cavernous eyes [Add to Longdo]
[おうがんきょう, ougankyou] (n) concave glasses [Add to Longdo]
[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul) [Add to Longdo]
[がいがんきん, gaigankin] (n) extraocular muscle; external eye muscle [Add to Longdo]
外套[がいとうがん, gaitougan] (n) mantle eye [Add to Longdo]
[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye [Add to Longdo]
観察[かんさつがん, kansatsugan] (n) observing eye [Add to Longdo]
鑑識[かんしきがん, kanshikigan] (n) discerning eye [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) [Add to Longdo]
が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep [Add to Longdo]
を付ける;をつける[がんをつける, ganwotsukeru] (exp,v1) to fasten one's eye on (a person); to stare at [Add to Longdo]
[がんあつ, gan'atsu] (n) ocular tension; intraocular pressure; IOP [Add to Longdo]
医者;目医者[めいしゃ, meisha] (n) eye doctor; oculist [Add to Longdo]
[がんか, ganka] (n,adj-no) under one's eyes; below [Add to Longdo]
[がんか, ganka] (n,adj-no) ophthalmology; (P) [Add to Longdo]
科医[がんかい, gankai] (n) ophthalmologist; eye specialist; (P) [Add to Longdo]
科検診[がんかけんしん, gankakenshin] (n) ophtamological examination; eye check-up [Add to Longdo]
[がんかい, gankai] (n) range of vision; field of vision [Add to Longdo]
梶木;旗魚[めかじき;メカジキ, mekajiki ; mekajiki] (n) (uk) swordfish (Xiphias gladius); broadbill [Add to Longdo]
[がんきゅう, gankyuu] (n,adj-no) eyeball [Add to Longdo]
球銀行[がんきゅうぎんこう, gankyuuginkou] (n) eye bank [Add to Longdo]
球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 振) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) [Add to Longdo]
鏡にかなう;鏡に適う;鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to [Add to Longdo]
鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
鏡を掛ける;鏡をかける[めがねをかける, meganewokakeru] (exp,v1) to wear glasses [Add to Longdo]
鏡カイマン[めがねカイマン;メガネカイマン, megane kaiman ; meganekaiman] (n) (uk) spectacled caiman (Caiman sclerops) [Add to Longdo]
鏡違い[めがねちがい, meganechigai] (n) misjudgment; misjudgement [Add to Longdo]
鏡猿[めがねざる;メガネザル, meganezaru ; meganezaru] (n) (uk) tarsier (Tarsius syrichta); specter lemur; spectre lemur [Add to Longdo]
鏡屋[めがねや, meganeya] (n) optician [Add to Longdo]
鏡橋[めがねばし, meganebashi] (n) arched bridge [Add to Longdo]
鏡熊[めがねぐま;メガネグマ, meganeguma ; meganeguma] (n) (uk) spectacled bear (Tremarctos ornatus) [Add to Longdo]
鏡蛇[めがねへび, meganehebi] (n) spectacled cobra; Indian cobra; Asian cobra (Naja naja) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better have your eyes examined.あなたはの検査をしてもらった方がいいよ。
That person has a mole at the side of his eye.あの人はの横にほくろがある。
The museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.ある時代の最も洗練された審美によって美しいと考えられたものが美術館にはたくさんあるのだが、それは今の私たちには価値のないものに見えるのである。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人と比べてみると、我々は近視的すぎる。
This large type is easy on the eyes.この大きな活字はに楽だ。
Are these the glasses you are looking for?これが探している鏡かい。
This happened under my nose.これは僕の前で起こったことです。 [M]
All these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.これらはみんな、人間の生来の特質によって私たちに負わされた界を超えるための手段である。
Jennifer has a good eye for beauty.ジェニファーには審美がある。
How much were the glasses?その鏡はいくらだったの。
The hand of the magician was quicker than our eyes; before we could say Jack Robinson, the cards he was holding between his fingers disappeared.その手品師の手は私たちのより早かった。あっとゆうまに、彼が指の間にはさんでいたトランプは消えた。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に双鏡を持っていた。
The girl's eyes were filled with tears.その少女はに涙をいっぱいうかべていた。
The star is so bright as to be seen with the naked eye.その星はとても明るいので肉で見える。
We cannot necessarily see the star with the naked eye.その星は必ずしも肉で見えるわけではない。
You can see the stars with your naked eye, and even better through a telescope.それらの星は肉で見える、まして望遠鏡ならなおさらである。
Among other things, he has an eye for good pictures.とりわけ、彼は名画の鑑識がある。
Bacteria are invisible to the naked eye.バクテリアは肉では見えない。
Mr Brown is looking for his own glasses.ブラウン氏は自分の鏡を探している。
What did you do with my glasses?ぼくの鏡をどうしたの。 [M]
When the boss checks our expenses it can be pretty dicey. He knows how to read between the lines.ボスの経費チェックは厳しいね。まさに、光紙背に徹す、だよ。
I don't have to wear glasses any more.もう鏡をかけていないのです。
A pair of good glasses will assist you to read.よい鏡は読書の助けになる。
We cannot necessarily see the star with the naked eye.われわれは必ずしもあの星を肉で見られるとは限らない。
Home life was being screened from foreign eyes.家庭生活は外国人のからさえぎられていた。
A person with weak eyes can't see far.がわるい人は遠くが見えない。
The eye may see for the hand, but not for the mind.は手を見極め得るが、心までは見極め得ない。
Survey the landscape below.下の景色を見る。
Since the bridge looks like a pair of glasses, they call it Meganebashi.鏡の形をしていることから、その橋を鏡橋とよぶ。
Wear glasses.鏡をかけている。
Without his glasses he is as blind as a bat.鏡をかけないと彼はさっぱり見えない。
Wearing glasses should correct your vision.鏡をかければ君の視力は矯正されるだろう。 [M]
I've lost my glasses.鏡を無くしてしまったのです。
You have to adjust your glasses to your eyes.鏡を目に合わせなくてはいけない。
I don't exist to you.中にない。
Your eyes remind me of stars.君のは、私に星を思い出させる。 [M]
To the eye of an artist, this is valuable, I hear.芸術家の識によると、これは価値があるそうだ。
Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.結婚前は両を大きく見開いておれ、その後は、その半ばを閉じよ。
The trouble is that glasses always get lost.困ったことに鏡がいつもどこかに行ってしまう。
My wife shuddered at the sight of a one-eyed cat.妻は独の猫を見て身震いした。
Germs are too tiny for our eyes to see.細菌は小さすぎて我々のには見えない。
Where are my glasses?私の鏡はどこですか。
Have you seen my glasses anywhere?私の鏡をどこかで見かけなかったですか。
I asked him to go to my room for my glasses.私は、彼に、私の鏡を取りに私の部屋へ行くように頼んだ。
I saw it with my own eyes.私はそれを自分自身のでみた。
I got my eyes tested.私はの検査をしてもらった。
I can hardly see without my glasses.私は鏡なしではほとんどみえない。
I can read without glasses.私は鏡なしで読書できる。
I had broken my glasses, so that I couldn't see the blackboard.私は鏡を壊してしまった。それで黒板が見えなかった。
I went to the hospital to have my eyes tested.私は検をしてもらいに病院に行きました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一隻[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
千里[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]
[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
批評[ひひょうがん, hihyougan] kritisches_Auge [Add to Longdo]
[まなこ, manako] Auge [Add to Longdo]
科医[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
[きんがん, kingan] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
[せきがん, sekigan] einaeugig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top