ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*真*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -真-
Longdo Dictionary ภาษา สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
牡蠣[まがき;マガキ] Crassostrea

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: , Decomposition:   直 [zhí, ㄓˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几, Rank: 204
[镇, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 1002
[慎, shèn, ㄕㄣˋ] cautious, prudent
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1765
[填, tián, ㄊㄧㄢˊ] to fill, to pad, to stuff
Radical: , Decomposition:   土 [, ㄊㄨˇ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 1970
[颠, diān, ㄉㄧㄢ] peak, summit, top; to upset
Radical: , Decomposition:   真 [zhēn, ㄓㄣ]  页 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 2134
[滇, diān, ㄉㄧㄢ] Yunnan province
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 3534
[嗔, chēn, ㄔㄣ] to be angry at, to rebuke, to scold
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 3546
[缜, zhěn, ㄓㄣˇ] fine, detailed; closely woven
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4383
[稹, zhěn, ㄓㄣˇ] to accumulate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 4947
[阗, tián, ㄊㄧㄢˊ] a place in Xinjiang province
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: -, Rank: 5190
[瞋, chēn, ㄔㄣ] to glare
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 5846
[鎮, zhèn, ㄓㄣˋ] calm, composed; to control, to suppress
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6548
[禛, zhēn, ㄓㄣ] to receive blessings
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6845
[顛, diān, ㄉㄧㄢ] peak, summit, top; to upset
Radical: , Decomposition:   真 [zhēn, ㄓㄣ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8719
[瑱, zhèn, ㄓㄣˋ] a jade earring
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] jade
[鬒, zhěn, ㄓㄣˇ] glossy black hair
Radical: , Decomposition:   髟 [biāo, ㄅㄧㄠ]  真 [zhēn, ㄓㄣ]
Etymology: [pictophonetic] hair

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
[zhēn zhèng, ㄓㄣ ㄓㄥˋ, ] real; true; genuine, #620 [Add to Longdo]
[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] (idiom) "it is truly...", #758 [Add to Longdo]
[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
[zhēn shí, ㄓㄣ ㄕˊ, / ] true; real, #1,550 [Add to Longdo]
[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, ] sincere; heartfelt, #1,942 [Add to Longdo]
[zhēn xiàng, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] the truth about sth; the actual facts, #3,426 [Add to Longdo]
[zhēn chéng, ㄓㄣ ㄔㄥˊ, / ] true; sincere; genuine, #4,531 [Add to Longdo]
[zhēn lǐ, ㄓㄣ ㄌㄧˇ, ] truth, #5,806 [Add to Longdo]
[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless, #6,983 [Add to Longdo]
[chuán zhēn, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ, / ] fax; facsimile, #7,114 [Add to Longdo]
[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, ] actual person; in the flesh, #7,255 [Add to Longdo]
[zhēn qíng, ㄓㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] real situation; the truth, #8,787 [Add to Longdo]
[dāng zhēn, ㄉㄤ ㄓㄣ, / ] to take seriously; serious; No joking, really!, #9,795 [Add to Longdo]
[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
[zhēn kōng, ㄓㄣ ㄎㄨㄥ, ] vacuum, #10,145 [Add to Longdo]
[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, ] dermis (layer within the skin containing sense of touch), #10,617 [Add to Longdo]
[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, ] really; indeed, #11,276 [Add to Longdo]
主党[Zhēn zhǔ dǎng, ㄓㄣ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Hezbollah (Lebanon Islamic group), #11,491 [Add to Longdo]
仿[fǎng zhēn, ㄈㄤˇ ㄓㄣ, 仿] to emulate; emulation, #11,715 [Add to Longdo]
[chún zhēn, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄣ, / ] sincere, #11,887 [Add to Longdo]
[zhēn zhēn, ㄓㄣ ㄓㄣ, ] really; in fact, #13,934 [Add to Longdo]
[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, ] lifelike; true to life; distinctly; clearly, #14,012 [Add to Longdo]
[zhēn zhì, ㄓㄣ ㄓˋ, / ] sincere; sincerity, #14,179 [Add to Longdo]
[zhēn jūn, ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, ] fungi; fungus, #15,382 [Add to Longdo]
[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear, #15,674 [Add to Longdo]
[zhēn dì, ㄓㄣ ㄉㄧˋ, / ] the real meaning; the true essence, #18,023 [Add to Longdo]
是的[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration), #18,245 [Add to Longdo]
[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, / ] true or bogus, #19,962 [Add to Longdo]
[shī zhēn, ㄕ ㄓㄣ, ] to lack fidelity, #21,880 [Add to Longdo]
面目[zhēn miàn mù, ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] true identity; true colors, #23,088 [Add to Longdo]
[qīng zhēn sì, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ ㄙˋ, ] mosque, #23,150 [Add to Longdo]
[Nǚ zhēn, ㄋㄩˇ ㄓㄣ, ] Nüzhen or Jurchen, a Tungus nationality, predecessor of the Manchu nationality who founded the later Jin dynasty 後金|后金 and Qing dynasty, #24,298 [Add to Longdo]
[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, ] Islamic; Muslim, #29,098 [Add to Longdo]
[Péng Zhēn, ㄆㄥˊ ㄓㄣ, ] Peng Zhen (1902-1997), Chinese communist leader, #29,275 [Add to Longdo]
[zhēn shēn, ㄓㄣ ㄕㄣ, ] the real body (of Buddha or a God); true effigy, #32,967 [Add to Longdo]
[Zhēn zhǔ, ㄓㄣ ㄓㄨˇ, ] Allah, #33,415 [Add to Longdo]
[zhēn gé, ㄓㄣ ㄍㄜˊ, ] true; real, #35,168 [Add to Longdo]
善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, ] truth, goodness and beauty, #35,689 [Add to Longdo]
[zhēn yán, ㄓㄣ ㄧㄢˊ, ] true statement; incantation (translates Sanskrit: dharani 陀羅尼|陀罗尼), #35,961 [Add to Longdo]
相大白[zhēn xiàng dà bái, ㄓㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ, ] the whole truth is revealed (成语 saw); everything becomes clear, #37,214 [Add to Longdo]
[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, ] true meaning; correct interpretation, #37,250 [Add to Longdo]
理报[Zhēn lǐ bào, ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄅㄠˋ, / ] Pravda (newspaper), #37,267 [Add to Longdo]
[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, / ] fax machine, #42,411 [Add to Longdo]
知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist), #44,607 [Add to Longdo]
万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view, #45,555 [Add to Longdo]
[zhēn zhī, ㄓㄣ ㄓ, ] real knowledge, #46,203 [Add to Longdo]
才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] solid learning; real ability and learning; genuine talent, #47,885 [Add to Longdo]
[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, ] genuine people and true events, #48,909 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง
[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก
面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง
[しゃしん, shashin, shashin , shashin] (n) รูปถ่าย
婿(ateji)หี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゃしん, shashin] TH: รูปถ่าย  EN: photograph

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先っ暗;御先っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
ん中;ど中;土ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
エロ写[エロしゃしん, ero shashin] (n) erotic photograph [Add to Longdo]
オウム理教;アウム理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group [Add to Longdo]
カラー写[カラーしゃしん, kara-shashin] (n) color photo; colour photo [Add to Longdo]
コンポラ写[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph [Add to Longdo]
ステレオ写[ステレオしゃしん, sutereo shashin] (n) stereo-photography [Add to Longdo]
スナップ写[スナップしゃしん, sunappu shashin] (n) (See スナップショット) snapshot (esp. of people) [Add to Longdo]
デジタル写[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] (n) digital photography; digital picture [Add to Longdo]
ヌード写[ヌードしゃしん, nu-do shashin] (n) nude photo [Add to Longdo]
パノラマ写[パノラマしゃしん, panorama shashin] (n) panoramic photograph [Add to Longdo]
ポラロイド写[ポラロイドしゃしん, poraroido shashin] (n) Polaroid picture [Add to Longdo]
モンタージュ写[モンタージュしゃしん, monta-ju shashin] (n) (See 合成写) montage [Add to Longdo]
レントゲン写[レントゲンしゃしん, rentogen shashin] (n) X-ray photograph [Add to Longdo]
引き伸ばし写;引伸ばし写;引伸写[ひきのばししゃしん, hikinobashishashin] (n) enlarged photo; enlarged photograph [Add to Longdo]
衛星写[えいせいしゃしん, eiseishashin] (n) satellite photograph [Add to Longdo]
似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
解説正貸付法[かいせつしんせいかしつけほう, kaisetsushinseikashitsukehou] (n) truth in lending act [Add to Longdo]
確認写[かくにんしゃしん, kakuninshashin] (n) portal film (e.g. in radiotherapy) [Add to Longdo]
活動写[かつどうしゃしん, katsudoushashin] (n) (obs) moving picture (i.e. a movie; term esp. used during the silent movie period) [Add to Longdo]
間近(P);近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P) [Add to Longdo]
間近い;近い(iK)[まぢかい, madikai] (adj-i) near at hand [Add to Longdo]
間際(P);[まぎわ, magiwa] (n-adv,n-t) on the verge of; just before; on the point of; (P) [Add to Longdo]
顔写[かおじゃしん, kaojashin] (n) photographic portrait [Add to Longdo]
記念写[きねんしゃしん, kinenshashin] (n) souvenir photograph [Add to Longdo]
泣き[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears [Add to Longdo]
銀板写[ぎんばんしゃしん, ginbanshashin] (n) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
空中写[くうちゅうしゃしん, kuuchuushashin] (n) aerial photograph [Add to Longdo]
[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
見様見似;見よう見まね[みようみまね, miyoumimane] (exp) learning by watching others; learning by imitation [Add to Longdo]
顕微鏡写[けんびきょうしゃしん, kenbikyoushashin] (n) photomicrograph; microphotograph [Add to Longdo]
原色写[げんしょくしゃしんばん, genshokushashinban] (n) tricolor printing; tricolour printing [Add to Longdo]
古義言宗[こぎしんごんしゅう, kogishingonshuu] (n) (See 新義言宗) Kogi Shingon ("Old Shingon" school of Buddhism) [Add to Longdo]
影;ご[ごしんえい, goshin'ei] (n) an imperial portrait [Add to Longdo]
光明[こうみょうしんごん, koumyoushingon] (n) {Buddh} Mantra of Light [Add to Longdo]
[くちまね, kuchimane] (n,vs) mimicry [Add to Longdo]
[こうしんきん, koushinkin] (n) antifungal [Add to Longdo]
航空写[こうくうしゃしん, koukuushashin] (n) aerial photograph [Add to Longdo]
高速度写[こうそくどしゃしん, kousokudoshashin] (n) high-speed photography [Add to Longdo]
合成写[ごうせいしゃしん, gouseishashin] (n,adj-no) (See モンタージュ写) composite or montage photograph [Add to Longdo]
菌薬[さつしんきんやく, satsushinkinyaku] (n) fungicide [Add to Longdo]
耳の痛い[みみのいたいしんじつ, miminoitaishinjitsu] (exp) home truth; truth that is painful to accept [Add to Longdo]
実しやか;しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth [Add to Longdo]
実葛;[さねかずら;サネカズラ, sanekazura ; sanekazura] (n) (uk) scarlet kadsura (Kadsura japonica) [Add to Longdo]
[しゃしん, shashin] (n) (1) photograph; photo; (2) (See 活動写) movie; (P) [Add to Longdo]
を撮る;写をとる[しゃしんをとる, shashinwotoru] (exp,v5r) to take a picture [Add to Longdo]
を写す[しゃしんをうつす, shashinwoutsusu] (exp,v5s) to photograph; to take a picture [Add to Longdo]
コンテスト[しゃしんコンテスト, shashin kontesuto] (n) photography contest; photography competition [Add to Longdo]
レンズ[しゃしんレンズ, shashin renzu] (n) photographic lens [Add to Longdo]
愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の理がある。
"What are these?" "They are your pictures."「これらは何ですか」「あなたの写です」
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」はに迫ったサスペンス映画だった。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」ののインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を取りに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を受け取りに行きます。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写で異状が認められます。
Oh, the toast is burned black.あーあ、トーストがっ黒に焦げてしまっているよ。
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、電話だわ。きっと知子でしょう。 [F]
Let me see the pictures you took in Paris.あなたがパリで撮った写を見せて下さい。
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが実を知っていても今はそうでないふりをしていた方がいいですよ。
Where did you get this photo taken?あなたこの写をどこで撮ってもらったのですか。
Where did you get this photo taken?あなたにはこの写をどこで撮ってもらったのですか。
You have the right to the truth.あなたには実を知る権利がある。
I will show you some pictures.あなたに何枚かの写を見せましょう。
I am sending you a picture of my family.あなたに私の家族の写を送るつもりだ。
Your uncle took these pictures, didn't he?あなたのおじさんがこれらの写を撮ったのですね。
Where did you get this photo taken?あなたのこの写をどこで撮ってもらったらどうなの。
Please give me your picture lest I forget how you look.あなたの顔を忘れるといけないので写を下さい。
Attach a recent photograph to your application form.あなたの願書に最近の写を貼りなさい。
Do you have a recent photo of yourself?あなたの最近の写をお持ちですか。
Can I keep one of your pictures?あなたの写を1枚持っていてもいいですか。
Show your photograph.あなたの写を見せてください。
May I take your picture?あなたの写を撮ってもいいですか。
May I take a picture of you?あなたの写を撮らせてもらってもいいですか。
I think that your story is far from the truth.あなたの話は到底実だとおもえない。
You may give this picture to whoever wants it.あなたは、誰でもほしい人にこの写をあげてもいい。
You will know the truth one day.あなたはいつか実がわかるでしょう。
You should always tell the truth.あなたはいつも実を語るべきだ。
You will have seen this photograph somewhere.あなたはこの写をどこかで見た事があるでしょう。
You may go to the party but you must be home by midnight.あなたはパーティーに行ってもよいが、夜中までには帰宅しなくてはいけない。
Did you really expect him to tell you the truth?あなたはほんとうに彼があなたに実を告げると思っていたのですか。
You look so pale.あなたは顔がっ青です。
You must set about your business in earnest.あなたは剣に自分の仕事にとりかからねばならない。
Where's that picture hiding.あの写はどこに隠れているだろう。
Please take a look at that picture.あの写を見てください。
They live in the house opposite to ours.あの人たちは私たちの家の向いの家に住んでいる。
What that politician said is not at all true.あの政治家が言うことはまるで実ではない。
That picture does not do justice to him.あの彼の写は実物より悪く撮れている。
That story can be true.あの話は実かもしれない。
All the truth is not to be told at all time.あらゆる実がいつでも語られるとは限らない。
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、帽子をかぶって写っている亡き旦那の写をカメラマンの元へ持っていった。
Is that a picture of me?あれは僕の写? [M]
Those photos are hers.あれらの写は彼女のものだ。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつもっ向勝負だけでなく、たまには虚虚実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。
Ellen was white with shock.エレンはショックでっ青だった。
Hey! Don't be silly.おい、馬鹿な似はよせ。
Parrots are the only animal that can imitate human speech.オウムは、人間の言葉を似することができる唯一の動物です。
I saw the picture you took of that fish.お前が釣った魚の写を見た。
The guide told the kids not to take a picture.ガイドは子供たちに写は撮ってはいけませんと言った。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル写[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture [Add to Longdo]
図書館[しゃしんとしょかん, shashintoshokan] photographic library [Add to Longdo]
電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]
部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]
似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]
[ま, ma] Wahrheit, Reinheit, Wirklichkeit [Add to Longdo]
[ま, ma] wahr, -rein, genau [Add to Longdo]
っ暗[まっくら, makkura] stockfinster, ganz_dunkel [Add to Longdo]
[しんぎ, shingi] wahr_oder_falsch, Wahrheit [Add to Longdo]
[まふゆ, mafuyu] der_tiefe_Winter, mitten_im_Winter [Add to Longdo]
[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]
[まなつ, manatsu] Hochsommer [Add to Longdo]
[しんじつ, shinjitsu] Wahrheit, Wirklichkeit, Tatsache [Add to Longdo]
[しんじゅ, shinju] -Perle [Add to Longdo]
珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]
[しんり, shinri] Wahrheit [Add to Longdo]
[しんそう, shinsou] Wahrheit, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]
[しんくう, shinkuu] Vakuum, luftleerer_Raum [Add to Longdo]
[しんく, shinku] scharlachrot, hochrot [Add to Longdo]
[しんずい, shinzui] -Kern, -Wesen, -Geist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top