ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*県*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -県-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[県, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:     目 [, ㄇㄨˋ]  ?  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] head, Rank: 8781
[縣, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] county, district, subdivision
Radical: , Decomposition:   県 [xiàn, ㄒㄧㄢˋ]  系 [, ㄒㄧˋ]
Etymology: [ideographic] District 県 borders 系; 県 also provides the pronunciation, Rank: 9461

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] Japanese variant of 縣|县; Japanese prefecture, #116,923 [Add to Longdo]
秋田[Qiū tián xiàn, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] Akita prefecture in north of Honshū island, Japan [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんえい, ken'ei] การบริหารโดยจังหวัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けん, ken] TH: จังหวัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛知[あいちけん, aichiken] (n) Aichi prefecture (Chuubu area) [Add to Longdo]
愛媛[えひめけん, ehimeken] (n) Ehime prefecture (Shikoku) [Add to Longdo]
茨城[いばらきけん, ibarakiken] (n) Ibaraki prefecture (Kantou area) [Add to Longdo]
岡山[おかやまけん, okayamaken] (n) Okayama prefecture (Chuugoku area) [Add to Longdo]
沖縄[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
[かくけん, kakuken] (n,adj-no) all prefectures [Add to Longdo]
観光立[かんこうりっけん, kankourikken] (n) aim to make a prefecture a travel destination [Add to Longdo]
岩手[いわてけん, iwateken] (n) Iwate prefecture (Tohoku area) [Add to Longdo]
岐阜[ぎふけん, gifuken] (n) Gifu prefecture (Chuubu area) [Add to Longdo]
宮崎[みやざきけん, miyazakiken] (n) Miyazaki prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
宮城[みやぎけん, miyagiken] (n) Miyagi prefecture (Tohoku area) [Add to Longdo]
[きんけん, kinken] (n) neighboring prefectures; neighbouring prefectures [Add to Longdo]
熊本[くまもとけん, kumamotoken] (n) Kumamoto prefecture (Kyushu) [Add to Longdo]
群馬[ぐんまけん, gunmaken] (n) Gunma prefecture (Kantou area) [Add to Longdo]
[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures [Add to Longdo]
制度[ぐんけんせいど, gunkenseido] (n) county and prefecture system [Add to Longdo]
(P);縣(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) [Add to Longdo]
;縣(oK)[あがた, agata] (n) (1) territory (pre-Taika [Add to Longdo]
[けんえい, ken'ei] (n,adj-no) prefectural; under prefectural management; (P) [Add to Longdo]
[けんか, kenka] (adj-no,n) in the prefecture; prefectural; (P) [Add to Longdo]
[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture [Add to Longdo]
[けんかい, kenkai] (n) prefectural assembly; (P) [Add to Longdo]
[けんがい, kengai] (n,adj-no) outside the prefecture; (P) [Add to Longdo]
[けんぎ, kengi] (n) prefectural assembly; (P) [Add to Longdo]
議会[けんぎかい, kengikai] (n) prefectural assembly [Add to Longdo]
級市[けんきゅうし, kenkyuushi] (n) county-level city (of China) [Add to Longdo]
[けんきょう;けんざかい, kenkyou ; kenzakai] (n) prefectural border; prefectural boundary [Add to Longdo]
[けんけい, kenkei] (n) (abbr) (See 警察・けんけいさつ) prefectural police; (P) [Add to Longdo]
警察[けんけいさつ, kenkeisatsu] (n) (See 警・けんけい) prefectural police [Add to Longdo]
警察学校[けんけいさつがっこう, kenkeisatsugakkou] (n) (See 警察学校・けいさつがっこう) prefectural police academy; prefectural police training school [Add to Longdo]
警察本部[けんけいさつほんぶ, kenkeisatsuhonbu] (n) prefectural police headquarters [Add to Longdo]
研修所[けんけんしゅうじょ, kenkenshuujo] (n) prefectural training institute [Add to Longdo]
[けんしゃ, kensha] (n) prefectural shrine (of prefectures other than Kyoto and Osaka) [Add to Longdo]
[あがたぬし, agatanushi] (n) (See ・あがた) territorial ruler (Yamato-period) [Add to Longdo]
[けんじん, kenjin] (n) native of a prefecture [Add to Longdo]
人会[けんじんかい, kenjinkai] (n) association of people from the same prefecture [Add to Longdo]
[けんせい, kensei] (n) prefectural strengths (conditions, resources) [Add to Longdo]
[けんせい, kensei] (n) prefectural government; prefectural administration [Add to Longdo]
[けんぜい, kenzei] (n) prefectural tax [Add to Longdo]
知事[けんちじ, kenchiji] (n) prefectural governor; (P) [Add to Longdo]
[けんちょう, kenchou] (n) prefectural office; (P) [Add to Longdo]
庁所在地[けんちょうしょざいち, kenchoushozaichi] (n) prefectural capital [Add to Longdo]
[けんと, kento] (n) prefectural capital [Add to Longdo]
[けんどう, kendou] (n) prefectural road; (P) [Add to Longdo]
[けんない, kennai] (adj-no) within the prefecture; (P) [Add to Longdo]
内市外通話[けんないしがいつうわ, kennaishigaitsuuwa] (n) intraprefectural call [Add to Longdo]
[けんぴ;けんひ, kenpi ; kenhi] (n) prefectural expense; prefectural funding [Add to Longdo]
病院[けんびょういん, kenbyouin] (n) (See 立病院) prefectural hospital [Add to Longdo]
[けんみん, kenmin] (n) citizens of a prefecture; (P) [Add to Longdo]
民会館[けんみんかいかん, kenminkaikan] (n) prefectural meeting hall [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がそのに支社を設立した。
The geographical features here are similar to those of our prefecture.ここの地理的特徴は私達ののそれと似ている。
The prefectural governor got the upper hand in the July elections.その知事は7月の選挙で勝利をおさめました。
Tulips are our prefecture's official flower.チューリップは、私たちの花です。
The village which I visited last summer was a small one in Nagano Prefecture.去年の夏に私が訪れた村は長野の小さな村だった。
My parents were born in Aichi Prefecture.私の両親は愛知で生まれた。
I am sure I'll get along with him because we are from the same prefecture.私はきっと彼と気が合うと思います。私たちは同じの出身だから。
I am a citizen of Chiba, but work in Tokyo.私は千葉市民ですが、東京で勤めています。
I live in Hyogo.私は兵庫にすんでいる。
The economy of Aomori Prefecture depends heavily on apple growing.青森の経済はリンゴの栽培に大きく依存している。
The damage of the typhoon spread over several prefectures.台風の被害は数にまたがっていた。
He is from some small town in Nagano.彼は長野のある小さな町の出身です。
Prefectures are governmental divisions of France and Japan.はフランスや日本の行政区域である。
What is the population of Hyogo prefecture?兵庫の人口はどれぐらいですか。
Ah, I reckon you go straight down this prefectural road ...ああ、多分この道まっすぐで・・・。
The Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.高松塚古墳は、奈良明日香村に存在する古墳。
Tadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.只見町は福島南会津地方にあり、急峻な山を隔てて新潟との境に位置しています。
Hasn't it been solved yet? Whose responsibility is it, the prefecture's or the country's?まだ解決していないのか?と国のどちらが責任?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宮城[みやぎけん, miyagiken] Praefektur_Miyagi [Add to Longdo]
山口[やまぐちけん, yamaguchiken] Yamaguchiken (Praefektur im Suedwesten Honshus) [Add to Longdo]
廃藩置[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
新潟[にいがたけん, niigataken] (Praefektur an der Westkueste Honshus) [Add to Longdo]
滋賀[しがけん, shigaken] (Praefektur nordoestlich von Kyoto) [Add to Longdo]
[けん, ken] PRAEFEKTUR, PROVINZ [Add to Longdo]
[けんかい, kenkai] Provinzialversammlung [Add to Longdo]
[けんちょう, kenchou] Praefekturbehoerde [Add to Longdo]
[けんりつ, kenritsu] Praefektur- [Add to Longdo]
[けんどう, kendou] Praefektur-Strasse [Add to Longdo]
[ぐんけん, gunken] Landkreise und Praefekturen [Add to Longdo]
都道府[とどうふけん, todoufuken] die_japanischen_Praefekturen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top