ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*目*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -目-
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[mak4 jap4] (n) น้ำตา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[着, zhe, ㄓㄜ˙] to make a move, to take action
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 41
[自, zì, ㄗˋ] self; private, personal; from
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A nose; in China, people refer to themselves by pointing to their noses, Rank: 43
[看, kàn, ㄎㄢˋ] to look, to see; to examine, to scrutinize
Radical: , Decomposition:   手 [shǒu, ㄕㄡˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Shielding one's eyes 目 with a hand 手 to look to the distance, Rank: 76
[相, xiāng, ㄒㄧㄤ] mutual, reciprocal; equal; each other
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] To stare 目 at a tree 木, meaning to observe, Rank: 152
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: , Decomposition:   直 [zhí, ㄓˊ]  几 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几, Rank: 204
[目, mù, ㄇㄨˋ] eye; to look, to see; division, topic
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: [pictographic] An eye drawn on its side, Rank: 239
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: , Decomposition:   十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目, Rank: 255
[眼, yǎn, ㄧㄢˇ] eyelet, hole, opening
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 281
[具, jù, ㄐㄩˋ] tool, implement; to draw up, to write
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]    一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 writing on a tablet 目, Rank: 391
[省, shěng, ㄕㄥˇ] province; frugal; to save, to leave out
Radical: , Decomposition:   少 [shǎo, ㄕㄠˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] division, Rank: 666
[睛, jīng, ㄐㄧㄥ] eyeball; pupil
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 934
[督, dū, ㄉㄨ] to supervise, to oversee, to direct
Radical: , Decomposition:   叔 [shū, ㄕㄨ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 946
[睡, shuì, ㄕㄨㄟˋ] to sleep, to doze
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  垂 [chuí, ㄔㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 964
[冒, mào, ㄇㄠˋ] to risk, to brave, to dare
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 1222
[泪, lèi, ㄌㄟˋ] tears; to cry, to weep
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Water 氵 from the eyes 目, Rank: 1271
[盾, dùn, ㄉㄨㄣˋ] shield; Dutch guilder
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    十 [shí, ㄕˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] An eye 目 peering from behind a shield 厂, Rank: 1395
[眉, méi, ㄇㄟˊ] eyebrows; upper margin of book
Radical: , Decomposition:   尸 [shī, ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Picture of hair 尸 above an eye 目, Rank: 1460
[瞧, qiáo, ㄑㄧㄠˊ] to glance at, to look at, to see
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  焦 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 1551
[盯, dīng, ㄉㄧㄥ] to rivet one's gaze upon; to keep eyes on
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 1906
[睁, zhēng, ㄓㄥ] to open one's eyes; to stare
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 1963
[眠, mián, ㄇㄧㄢˊ] sleep, shut-eye, hibernatation
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  民 [mín, ㄇㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 1986
[瞪, dèng, ㄉㄥˋ] to stare at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  登 [dēng, ㄉㄥ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2049
[盲, máng, ㄇㄤˊ] blind; shortsighted; unperceptive
Radical: , Decomposition:   亡 [wáng, ㄨㄤˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Losing 亡 one's sight 目; 亡 also provides the pronunciation, Rank: 2079
[瞬, shùn, ㄕㄨㄣˋ] to wink, to blink; an instant, the blink of an eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  舜 [shùn, ㄕㄨㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2114
[盼, pàn, ㄆㄢˋ] to look, to gaze; to expect, to hope for
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2174
[鼎, dǐng, ㄉㄧㄥˇ] large, three-legged bronze cauldron
Radical: , Decomposition:   ?  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A cauldron on its bronze tripod, Rank: 2356
[眨, zhǎ, ㄓㄚˇ] to wink
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  乏 [, ㄈㄚˊ]
Etymology: [ideographic] Two eyes, one open 目 and one shut 乏, Rank: 2371
[瞎, xiā, ㄒㄧㄚ] blind, reckless; rash
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  害 [hài, ㄏㄞˋ]
Etymology: [ideographic] To damage 害 one's eyes 目; 害 also provides the pronunciation, Rank: 2395
[瞒, mán, ㄇㄢˊ] to deceive, to lie; to regard with suspicion
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]    艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  两 [liǎng, ㄌㄧㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2405
[瞄, miáo, ㄇㄧㄠˊ] to take aim at; to look at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2565
[睹, dǔ, ㄉㄨˇ] to look at, to gaze at; to observe
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2568
[瞥, piē, ㄆㄧㄝ] to take a fleeting glance at
Radical: , Decomposition:   敝 [, ㄅㄧˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2706
[瞅, chǒu, ㄔㄡˇ] to see, to look at, to gaze at
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  秋 [qiū, ㄑㄧㄡ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2767
[眩, xuàn, ㄒㄩㄢˋ] to confuse; dazed, disoriented
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  玄 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2909
[眯, mī, ㄇㄧ] to squint, to narrow the eyes; blindness
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  米 [, ㄇㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2955
[瞻, zhān, ㄓㄢ] to look; to look out for; to respect
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  詹 [zhān, ㄓㄢ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2960
[眷, juàn, ㄐㄩㄢˋ] to take an interest in; to care for
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 2967
[睦, mù, ㄇㄨˋ] amiable, friendly, peaceful
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  坴 [, ㄌㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3019
[矗, chù, ㄔㄨˋ] straight, upright; erect, lofty
Radical: , Decomposition:   直 [zhí, ㄓˊ]    直 [zhí, ㄓˊ]  直 [zhí, ㄓˊ]
Etymology: [ideographic] Three people standing up straight 直, Rank: 3029
[眶, kuàng, ㄎㄨㄤˋ] eye socket; the corner of the eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  匡 [kuāng, ㄎㄨㄤ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3191
[睬, cǎi, ㄘㄞˇ] to notice, to pay attention to
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  采 [cǎi, ㄘㄞˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3250
[瞿, jù, ㄐㄩˋ] startled; surname
Radical: , Decomposition:     目 [, ㄇㄨˋ]  目 [, ㄇㄨˋ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 with two wide eyes 目, Rank: 3305
[瞩, zhǔ, ㄓㄨˇ] to focus on, to stare at, to watch carefully
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  属 [shǔ, ㄕㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3320
[眺, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to gaze, to look at; to scan, to survey
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3351
[眸, móu, ㄇㄡˊ] eye; pupil
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  牟 [móu, ㄇㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3368
[睿, ruì, ㄖㄨㄟˋ] keen, clever, astute
Radical: , Decomposition:       冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]    八 [, ㄅㄚ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]  目 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 3407
[睫, jié, ㄐㄧㄝˊ] eyelashes
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  疌 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3415
[睾, gāo, ㄍㄠ] testicle
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  幸 [xìng, ㄒㄧㄥˋ]
Etymology: -, Rank: 3529
[瞟, piǎo, ㄆㄧㄠˇ] to squint, to glare, to look askance
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  票 [piào, ㄆㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3627
[瞳, tóng, ㄊㄨㄥˊ] the pupil of the eye
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] eye, Rank: 3733

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, ] at the present time; currently, #137 [Add to Longdo]
[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] target; goal; objective, #559 [Add to Longdo]
[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program), #1,365 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title, #2,277 [Add to Longdo]
[mù guāng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ, ] sight; vision; view, #2,696 [Add to Longdo]
[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]
[lán mù, ㄌㄢˊ ㄇㄨˋ, / ] a column (in newspaper or news website), #5,708 [Add to Longdo]
[xīn mù, ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ, ] mentality; mental attitude; viewpoint, #5,792 [Add to Longdo]
[tí mù, ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, / ] subject; title; topic, #6,235 [Add to Longdo]
[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents, #7,457 [Add to Longdo]
[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, / ] amount; number, #7,766 [Add to Longdo]
的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location), #8,147 [Add to Longdo]
[kē mù, ㄎㄜ ㄇㄨˋ, ] subject, #8,329 [Add to Longdo]
击者[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, / ] eyewitness, #9,592 [Add to Longdo]
[mù dǔ, ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ, ] to witness; to see at first hand; to see with one's own eyes, #9,714 [Add to Longdo]
[zhǔ mù, ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, / ] to focus on, #9,734 [Add to Longdo]
引人注[yǐn rén zhù mù, ㄧㄣˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] to attract attention; eye-catching; conspicuous, #9,828 [Add to Longdo]
[xǐng mù, ㄒㄧㄥˇ ㄇㄨˋ, ] eye-grabbing (headline); striking (illustration), #10,899 [Add to Longdo]
电视节[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program, #11,052 [Add to Longdo]
[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] ringleader; gang leader; chieftain, #13,214 [Add to Longdo]
[miàn mù, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] appearance; facial features; look, #13,852 [Add to Longdo]
瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, ] dumbstruck; stunned; stupefied, #16,377 [Add to Longdo]
以待[shì mù yǐ dài, ㄕˋ ㄇㄨˋ ㄧˇ ㄉㄞˋ, ] lit. to wipe one's eyes and wait (成语 saw); to wait and see, #17,964 [Add to Longdo]
了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw), #18,167 [Add to Longdo]
惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shocking; dreadful to see, #19,486 [Add to Longdo]
[mù jī, ㄇㄨˋ ㄐㄧ, / ] to see with one's own eyes; to witness, #19,652 [Add to Longdo]
共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, ] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see, #20,245 [Add to Longdo]
[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, ] attention; to stare at; to fix attention on sth, #20,311 [Add to Longdo]
[duó mù, ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, / ] dazzle the eyes, #22,053 [Add to Longdo]
[zhàng mù, ㄓㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] an item in accounts; an entry, #22,443 [Add to Longdo]
赏心悦[shǎng xīn yuè mù, ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] warms the heart and delights the eye (成语 saw); pleasing; delightful, #22,947 [Add to Longdo]
真面[zhēn miàn mù, ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] true identity; true colors, #23,088 [Add to Longdo]
张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, / ] frank and unscrupulous, #23,737 [Add to Longdo]
琳琅满[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up, #24,316 [Add to Longdo]
[mù sòng, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, ] to see off (a departing guest), #24,832 [Add to Longdo]
举世瞩[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, / ] attract worldwide attention, #25,967 [Add to Longdo]
[míng mù, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] name of an item; fame, #28,155 [Add to Longdo]
[mù cè, ㄇㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] to estimate by eye; to measure with the naked eye, #28,984 [Add to Longdo]
本来面[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] true colors; true features, #29,207 [Add to Longdo]
[méi mù, ㄇㄟˊ ㄇㄨˋ, ] general facial appearance; features; arrangement; sequence of ideas; logic (of writing); rough sketch or general idea of things, #31,585 [Add to Longdo]
[méi mu, ㄇㄟˊ ㄇㄨ˙, ] progress; prospect of solution; sign of positive outcome, #31,585 [Add to Longdo]
[tiáo mù, ㄊㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] clauses and sub-clauses (in formal document); (dictionary) entry, #31,809 [Add to Longdo]
不转睛[mù bù zhuǎn jīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ, / ] unable to take one's eyes off (成语 saw); to gaze steadily; to stare, #32,990 [Add to Longdo]
[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc), #33,076 [Add to Longdo]
[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] at present, #33,793 [Add to Longdo]
不暇接[mù bù xiá jiē, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄝ, ] lit. too much for the eye to take in (成语 saw); a feast for the eyes, #34,381 [Add to Longdo]
[guò mù, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ, / ] to look over, #35,468 [Add to Longdo]
[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, ] glare (of lights); dazzling, #37,389 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お出度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ
指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
[もくひょう, mokuhyou] (n) เป้าหมาย
真面[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปลุก, See also: R. 腕時計
[めやく, meyaku] (n) เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย
[だめ, dame] (n, adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม
控え[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง
[ちょうめ, choume] ช่วงตึก (แถวติดต่อกันของอาคาร)
[めやす, meyasu] (n) เกณฑ์ บรรทัดฐาน จุดประสงค์ ความมุ่งหมาย คร่าว ๆ
[ひとめ, hitome] (vi) [VI] เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง
[はめ, hame] (n) n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
[よこめ, yokome] แอบมอง ชำเลืองมอง
白押し[めじろおし, mejirooshi] (vt) เบียด, กระแทก, ผลัก, แก่งแย่ง
[こうもく, koumoku] หัวข้อ, heading

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[め, me] TH: ตา  EN: eye
指す[めざす, mezasu] TH: ตั้งเป้าไว้
立つ[めだつ, medatsu] TH: โดดเด่น  EN: to stand out
[だいもく, daimoku] TH: ชื่อเรื่อง  EN: title of a book
[おおめに, oomeni] TH: หยวน
[めぐすり, megusuri] TH: นำ้ยาล้างตา  EN: eyewash
[もくてき, mokuteki] TH: จุดประสงค์  EN: purpose
[ちゅうもく, chuumoku] TH: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ  EN: notice (vs)
[ちゅうもく, chuumoku] TH: ความสนใจ  EN: attention
[ちゅうもく, chuumoku] TH: สังเกต  EN: observation
[かいめ, kaime] TH: ครั้งที่
[めうえ, meue] TH: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น  EN: superior(s)
[もくじ, mokuji] TH: สารบัญ  EN: table of contents
覚める[めざめる, mezameru] TH: ลืมตาตื่น  EN: to wake up

Japanese-English: EDICT Dictionary
うるめ節;潤[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤) finely chopped round herring [Add to Longdo]
えらい;偉い[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
お題;御題[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お茶[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
お披露;御披露;お広め;御広[おひろめ, ohirome] (n,vs) (See 披露) debut [Add to Longdo]
;御[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See ・め・1) eye; eyes; (2) (See ・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
にかかる;おに掛かる;御にかかる;御に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
にかける;おに掛ける;御に掛ける;御にかける[おめにかける, omenikakeru] (exp,v1) (hum) to show [Add to Longdo]
に留まる;おにとまる;御に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
出度い(ateji);御出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
出度う(ateji)(P);御出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
出度うご座います;御出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
通り;御通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
;御;お々;御[おめめ, omeme] (n) (chn) eyes [Add to Longdo]
お役;御役[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
かえるの借時;蛙の借時;蛙の借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
かさねの色;襲の色[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
がちゃ[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
きめ細か;木細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
ここで会ったが百年;ここで逢ったが百年;此処で会ったが百年;此処で逢ったが百年[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
さいの;賽の;采の[さいのめ, sainome] (n) (1) pip (spot on a die); (2) small cube (esp. of food); die; dice [Add to Longdo]
しばしば[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
ぞろ[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
つなぎ[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
なんてじゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
はやり;流行り;流行;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
ひどいにあう;酷いに遭う;酷いに遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ひどいに遭わせる;ひどいにあわせる;酷いに遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See にあう) to bring someone to grief; to give someone hell [Add to Longdo]
ます;升;枡[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
わきも振らずに;脇も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アオイ[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アナバス亜[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ;網蜉蝣[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アラスカ[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
アルペン種[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
イチイ[イチイもく, ichii moku] (n) (obs) (See マツ) Taxales (order of plants) [Add to Longdo]
イチョウ[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
イヌ亜[イヌあもく, inu amoku] (n) Caniformia [Add to Longdo]
イラクサ[イラクサもく, irakusa moku] (n) (obs) (See バラ) Urticales (order of plants) [Add to Longdo]
オトギリソウ;弟切草[オトギリソウもく(オトギリソウ目);おとぎりそうもく(弟切草目), otogirisou moku ( otogirisou me ); otogirisoumoku ( otogirisou me )] (n) Guttiferales (plant order) [Add to Longdo]
オリンピック種[オリンピックしゅもく, orinpikku shumoku] (n) Olympic event [Add to Longdo]
カキノキ[カキノキもく, kakinoki moku] (n) Ebenales (order of plants) [Add to Longdo]
カマアシムシ;鎌足虫[カマアシムシもく(カマアシムシ目);かまあしむしもく(鎌足虫目), kamaashimushi moku ( kamaashimushi me ); kamaashimushimoku ( kama ashi mushi me )] (n) Protura (order of wingless insects) [Add to Longdo]
カメムシ;椿象[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs) [Add to Longdo]
カメ[カメもく, kame moku] (n) Testudines [Add to Longdo]
カモ;鴨[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸がに入るとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっとまいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"I love you," she murmured and closed her eyes.「愛してる」と彼女はそっとつぶやくとを閉じた。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の的は論文の主要な論点を要約することだ。
Let's begin with the fifth line on page 10.10ページの5行をみなさい。
One day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.10月のある日、禎子がを覚ますと、お母さんが泣いていた。
As many as ten people saw the accident.10人もの人がその事故を撃した。
The first class begins at 8:30.1時間は8時半に始まります。
Turn right at the second corner.2つの角を右に曲がりなさい。
I lost the eyesight in my right eye two years ago.2年前に右を失明しました。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番の議論は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
Do I take the second street on the left?2番の通りを左に曲がるのですか。
The second sentence was just as long.2番の文もちょうど同じくらいの長さだった。
We have French in third period.3時間にはフランス語があります。
The age of the carpet is a third thing to consider.3番に考慮すべき事柄は、カーペットの時代性である。
The third star belonged to a king.3番の星はある王様の物でした。
I got out of the car at 40th Street.40丁で車を降りた。
April is the fourth month of the year.4月は一年の4番の月です。
At the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.5年の初めにトニーはもっとお金をもらわねばならないと言った。
In about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.5年頃に芝刈りはもう自分でやりたくない、と思った。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手紙につきまして私共の最新の録を同封します。
She went to bed, having set the alarm for seven.7時に鳴るように覚しを掛けた後で、彼女は就寝した。
In the word "tomorrow", the accent is on the second syllable.tomorrowという語ではアクセントは2番の音節にある。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ち合わせの時間に遅れてくるかもしれないから、集合は7時だって駄を押しておいてよ。
I'll take my revenge on him at all costs tomorrow.あいつめ明日こそ痛いにあわせてくれる。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄だった。
Please look through these papers at your leisure.あなたが暇な時にこの書類にを通してください。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが長島さんに色をつかってるのをみたわよ。 [F]
I am very glad to see you.あなたにおにかかって大変うれしく存じます。
I think he will be glad to see you.あなたにおにかかると彼は喜ぶだろうと思います。
I am happy to see you.あなたにおにかかれてうれしいです。
It was a pleasure meeting you, Mr Tamori.あなたにおにかかれてうれしかったです、タモリさん。
I'm very glad to see you.あなたにおにかかれて私は大変嬉しい。
I am looking forward to seeing you in this town.あなたにこの町でおにかかることを心からお待ちしています。
Your colorful shirt really stands out.あなたのカラフルなシャツは本当に立ちます。
Your left eye is congested.あなたの左は充血していますよ。
What is your ultimate goal in your life?あなたの人生の最終的は何ですか。
Had it not been for your advice he would have been ruined.あなたの忠告がなかったならば、彼は駄になっていたでしょう。
Your advice will have no effect on them.あなたの忠告は彼らには何の効きもないだろう。
Your advice will have no effect on them.あなたの忠告は彼らに何の効きもないだろう。
I've looked through your report and made some notes on it.あなたの報告書にを通し、コメントを書いておきました。
Did you accomplish your purpose?あなたは、的を成し遂げましたか。
You should get your eyes examined by the doctor.あなたはお医者さんにを検査してもらうべきです。
What subject do you major in?あなたは何の科を専攻しているのですか。
You seem to have lost sight of original objective.あなたは最初の標を見失っているようです。
You must not lose sight of your main object.あなたは自分の主要な的を見失っては行けない。
What time do you wake up in the morning?あなたは朝何時に覚めますか。
Are your eyes bad?あなたはが悪いのですか。
Can you walk with your eyes closed?あなたはを閉じて歩くことができますか。
That salesman looks pretty smart.あのセールスマンはなかなか抜けがなさそうだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
シソーラスの項[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
ゼロ番[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument [Add to Longdo]
データ項[データこうもく, de-ta koumoku] item, data item [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
フィルタ項[フィルタこうもく, firuta koumoku] filter-item [Add to Longdo]
ミシン[ミシンめ, mishin me] perforation [Add to Longdo]
メニュー項[メニューこうもく, menyu-koumoku] menu item [Add to Longdo]
レコーディング細[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
印字項[いんじこうもく, injikoumoku] printable item [Add to Longdo]
可変反復データ項[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
外部データ項[がいぶデータこうもく, gaibu de-ta koumoku] external data item [Add to Longdo]
関連項[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
基本項[きほんこうもく, kihonkoumoku] elementary item [Add to Longdo]
基本[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective [Add to Longdo]
共通細[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
継ぎなし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless [Add to Longdo]
検索項[けんさくこうもく, kensakukoumoku] search item [Add to Longdo]
源項[げんこうもく, genkoumoku] source item [Add to Longdo]
[こうもく, koumoku] item, data item [Add to Longdo]
識別子[こうもくしきべつし, koumokushikibetsushi] item identifier [Add to Longdo]
選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection [Add to Longdo]
[こうもくめい, koumokumei] item name [Add to Longdo]
指標データ項[しひょうデータこうもく, shihyou de-ta koumoku] index data item [Add to Longdo]
試験群[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] test group objective [Add to Longdo]
試験項[しけんこうもく, shikenkoumoku] test case [Add to Longdo]
試験項誤り[しけんこうもくあやまり, shikenkoumokuayamari] test case error [Add to Longdo]
試験項[しけんこうもくめい, shikenkoumokumei] test item name [Add to Longdo]
試験[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose [Add to Longdo]
自己規定項[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
実行可能試験項[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case [Add to Longdo]
実行可能試験項[じっこうかのうしけんこうもくぐん, jikkoukanoushikenkoumokugun] executable test suite [Add to Longdo]
実施項[じっしこうもく, jisshikoumoku] working item [Add to Longdo]
集団項[しゅうだんこうもく, shuudankoumoku] group item [Add to Longdo]
数字項[すうじこうもく, suujikoumoku] numeric item [Add to Longdo]
制御データ項[せいぎょデータこうもく, seigyo de-ta koumoku] control data item [Add to Longdo]
選択された実行可能試験項[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
選択された抽象的試験項[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]
束表項[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
抽象的試験項[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case [Add to Longdo]
抽象的試験項[ちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, chuushoutekishikenkoumokugun] abstract test suite [Add to Longdo]
独立項[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] noncontiguous item [Add to Longdo]
内部データ項[ないぶデータこうもく, naibu de-ta koumoku] internal data item [Add to Longdo]
汎用的試験項[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
汎用的試験項[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
文字項[もじこうもく, mojikoumoku] nonnumeric item [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
[ひとめ, hitome] ein_Blick [Add to Longdo]
二番[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
[ひとめ, hitome] die_Augen_der_Welt, Oeffentlichkeit [Add to Longdo]
充血した[じゅうけつしため, juuketsushitame] blutunterlaufene_Augen [Add to Longdo]
[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
[ひだりめ, hidarime] das_linke_Auge [Add to Longdo]
必修科[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
憂き[うきめ, ukime] bittere_Erfahrung, Muehsal [Add to Longdo]
控え[ひかえめ, hikaeme] Maessigung, Zurueckhaltung [Add to Longdo]
[はやめに, hayameni] frueher (als sonst), rechtzeitig [Add to Longdo]
[よこめ, yokome] Seitenblick, verliebter_Blick [Add to Longdo]
[ちゅうもく, chuumoku] Aufmerksamkeit, Beachtung [Add to Longdo]
[かため, katame] ein_Auge, das_eine_Auge [Add to Longdo]
[かいもく, kaimoku] vollkommen, nicht_im_geringsten [Add to Longdo]
[め, me] Auge, (Suffix_bei_Ordnungszahlen) [Add to Longdo]
[めうえ, meue] Vorgesetzter, Ranghoeherer [Add to Longdo]
[もっか, mokka] Untergebener [Add to Longdo]
[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
[めかた, mekata] Gewicht [Add to Longdo]
[もくひょう, mokuhyou] Ziel [Add to Longdo]
[もくじ, mokuji] Inhaltsverzeichnis [Add to Longdo]
[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]
[もくてき, mokuteki] Zweck, -Ziel, Absicht [Add to Longdo]
立つ[めだつ, medatsu] auffallen [Add to Longdo]
覚し[めざまし, mezamashi] Wecker [Add to Longdo]
覚し時計[めざましとけい, mezamashitokei] Wecker [Add to Longdo]
[もくろく, mokuroku] Verzeichnis, Register [Add to Longdo]
[もうもく, moumoku] Blindheit [Add to Longdo]
破れ[やぶれめ, yabureme] Spalt, Spalte, Riss [Add to Longdo]
碁盤の[ごばんのめ, gobannome] Feld(er) (auf_dem_Go-Brett) [Add to Longdo]
窮極[きゅうきょくもくてき, kyuukyokumokuteki] Endzweck [Add to Longdo]
縫い[ぬいめ, nuime] -Naht [Add to Longdo]
[ぬいめ, nuime] -Naht [Add to Longdo]
[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
蛇の[じゃのめ, janome] (altjapanischer) Oelpapierregenschirm [Add to Longdo]
裂け[さけめ, sakeme] -Riss, Sprung, -Spalt [Add to Longdo]
[かもく, kamoku] Lehrfach, Unterrichtsfach [Add to Longdo]
選択科[せんたくかもく, sentakukamoku] Wahlfach [Add to Longdo]
[めんぼく, menboku] Ehre, Wuerde, Gesicht [Add to Longdo]
[こうもく, koumoku] Abschnitt, Absatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top