ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*皿*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -皿-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[益, yì, ㄧˋ] to profit, to benefit; advantage
Radical: , Decomposition:   水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A container 皿 overflowing with water 水, Rank: 649
[血, xuè, ㄒㄩㄝˋ] blood
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A chalice 皿 filled with blood 丿, Rank: 658
[监, jiān, ㄐㄧㄢ] to supervise, to direct, to control; to inspect; prison, jail
Radical: , Decomposition:   ?  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 838
[盘, pán, ㄆㄢˊ] tray, plate, dish; to examine
Radical: , Decomposition:   舟 [zhōu, ㄓㄡ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 1049
[盖, gài, ㄍㄞˋ] to cover, to hide, to protect
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A dish 皿 with a lid 羊, Rank: 1052
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: , Decomposition:   成 [chéng, ㄔㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 1142
[盟, méng, ㄇㄥˊ] alliance, covenant; oath; to swear
Radical: , Decomposition:   明 [míng, ㄇㄧㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] offering dish, Rank: 1163
[孟, mèng, ㄇㄥˋ] first in a series; great, eminent
Radical: , Decomposition:   子 [zi, ㄗ˙]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A child 子 sitting on a throne 皿, Rank: 1575
[盗, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 1619
[盐, yán, ㄧㄢˊ] salt
Radical: , Decomposition:   圤 [, ㄆㄨˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 1885
[盆, pén, ㄆㄣˊ] basin, bowl, pot, tub
Radical: , Decomposition:   分 [fēn, ㄈㄣ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 2035
[盒, hé, ㄏㄜˊ] small box or case; casket
Radical: , Decomposition:   合 [, ㄏㄜˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] container, Rank: 2067
[盈, yíng, ㄧㄥˊ] full, overflowing; surplus; to fill
Radical: , Decomposition:   夃 [, ㄍㄨˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 2111
[盏, zhǎn, ㄓㄢˇ] small cup or container
Radical: , Decomposition:   戋 [jiān, ㄐㄧㄢ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A small 戋 dish 皿; 戋 also provides the pronunciation, Rank: 2803
[盔, kuī, ㄎㄨㄟ] helmet; bowl, basin
Radical: , Decomposition:   灰 [huī, ㄏㄨㄟ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 3030
[盎, àng, ㄤˋ] pot, cup, bowl; abundant
Radical: , Decomposition:   央 [yāng, ㄧㄤ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 3410
[皿, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] dish, vessel; shallow container
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: -, Rank: 3763
[蛊, gǔ, ㄍㄨˇ] poison, venom; to bewitch, to harm
Radical: , Decomposition:   虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 3808
[盅, zhōng, ㄓㄨㄥ] small cup or bowl
Radical: , Decomposition:   中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 3998
[谧, mì, ㄇㄧˋ] calm, quiet, still; cautious
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]    必 [, ㄅㄧˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 4058
[盂, yú, ㄩˊ] basin; cup
Radical: , Decomposition:   于 [, ㄩˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 4100
[醯, xī, ㄒㄧ] vinegar, acid; to pickle
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]    㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4445
[盥, guàn, ㄍㄨㄢˋ] to wash
Radical: , Decomposition:     ?  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Washing 水 one's hands 彐 in a basin 皿, Rank: 4758
[醢, hǎi, ㄏㄞˇ] minced pickled meat; to mince
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]    右 [yòu, ㄧㄡˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Meat 皿 left in wine 酉; 右 provides the pronunciation, Rank: 5363
[盍, hé, ㄏㄜˊ] what? why not?
Radical: , Decomposition:   去 [, ㄑㄩˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 5625
[盡, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] to exhaust, to use up, to deplete
Radical: , Decomposition:     聿 [, ㄩˋ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A brush 聿 using the last drops 灬 of ink 皿, Rank: 6567
[簋, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] bamboo basket for grain
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    艮 [gěn, ㄍㄣˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A bamboo ⺮ basket 皿 used to store food 艮, Rank: 6715
[鹽, yán, ㄧㄢˊ] salt
Radical: , Decomposition:     臣 [chén, ㄔㄣˊ]    ?  鹵 [, ㄌㄨˇ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] salt, Rank: 6923
[盤, pán, ㄆㄢˊ] tray, plate, dish; to examine
Radical: , Decomposition:   般 [bān, ㄅㄢ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish, Rank: 6956
[監, jiān, ㄐㄧㄢ] to supervise, to direct, to control; to inspect; prison, jail
Radical: , Decomposition:     臣 [chén, ㄔㄣˊ]  ?  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] minister, Rank: 7406
[盜, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:     氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 7855
[縕, yūn, ㄩㄣ] tangled hemp, raveled silk; vague, confused
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7864
[盞, zhǎn, ㄓㄢˇ] small cup or container
Radical: , Decomposition:   戔 [jiān, ㄐㄧㄢ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A small 戔 dish 皿; 戔 also provides the pronunciation, Rank: 8441
[盪, dàng, ㄉㄤˋ] pond, pool; ripple, shake; to wash away, to wipe out
Radical: , Decomposition:   湯 [tāng, ㄊㄤ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Hot soup 湯 in a bowl 皿; 湯 also provides the pronunciation, Rank: 9402
[醞, yùn, ㄩㄣˋ] liquor, spirits, wine; to ferment
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 9591
[㿽, xī, ㄒㄧ] small bowl, small basin
Radical: , Decomposition:   兮 [, ㄒㄧ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish
[寧, níng, ㄋㄧㄥˊ] calm, peaceful; healthy; rather; to prefer
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]    心 [xīn, ㄒㄧㄣ]    皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] heart
[昷, wēn, ㄨㄣ] warm, a warm meal
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] A warm 日 meal 皿
[榲, wēn, ㄨㄣ] pillar; conifer; Cryptomeria
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] tree
[氳, yūn, ㄩㄣ] prosperity; the breath of life; the spirit of harmony
Radical: , Decomposition:   气 [, ㄑㄧˋ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] air
[溫, wēn, ㄨㄣ] warm, lukewarm
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] water
[盃, bēi, ㄅㄟ] glass, cup
Radical: , Decomposition:   不 [, ㄅㄨˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dish
[盧, lú, ㄌㄨˊ] cottage, hut; black; surname
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]    田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic]
[膃, wà, ㄨㄚˋ] fat, blubber
Radical: , Decomposition:       囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] flesh
[蠱, gǔ, ㄍㄨˇ] poison, venom; to bewitch, to harm
Radical: , Decomposition:   蟲 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] insect
[轀, wēn, ㄨㄣ] hearse
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]    囚 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108, #16,418 [Add to Longdo]
[qì mǐn, ㄑㄧˋ ㄇㄧㄣˇ, ] household utensils, #27,774 [Add to Longdo]
培养[péi yǎng mǐn, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄇㄧㄣˇ, / ] Petri dish, #55,054 [Add to Longdo]
彼得里[Bǐ dé lǐ mǐn, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄣˇ, ] Petri dish [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さら, sara] (n) จาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
携帯灰[けいたいはいざら, keitaihaizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おさら, osara] (n) (See ) plate; dish [Add to Longdo]
サラダ一[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad [Add to Longdo]
スープ[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl [Add to Longdo]
ペトリ[ペトリさら;ペトリざら, petori sara ; petori zara] (n) Petri dish [Add to Longdo]
ペン[ペンざら, pen zara] (n) pen tray [Add to Longdo]
[ひとさら, hitosara] (n) plate; dish (of food) [Add to Longdo]
[ひざら, hizara] (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl [Add to Longdo]
菓子[かしざら, kashizara] (n) cake dish [Add to Longdo]
[はいざら, haizara] (n) ashtray; (P) [Add to Longdo]
[えざら, ezara] (n) decorative plate; palette [Add to Longdo]
最初の[さいしょのさら, saishonosara] (n) first course [Add to Longdo]
(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P) [Add to Longdo]
うどん;饂飩[さらうどん, saraudon] (n) Nagasaki dish of noodles with various toppings [Add to Longdo]
ネジ;螺子[さらネジ(皿ネジ);さらねじ(皿螺子);サラネジ, sara neji ( sara neji ); saraneji ( sara neji ); saraneji] (n) countersunk screw [Add to Longdo]
回し[さらまわし, saramawashi] (n) plate-spinning trick; plate spinner [Add to Longdo]
洗い[さらあらい, saraarai] (n) washing-up; dish-washing; (P) [Add to Longdo]
洗い機[さらあらいき, saraaraiki] (n) (See 食器洗い機) dish-washer (machine) [Add to Longdo]
[さらばかり, sarabakari] (n) balance [Add to Longdo]
時計[とけいざら, tokeizara] (n) watch glass [Add to Longdo]
取り;取[とりざら, torizara] (n) single individual's small dish on which food taken from shared serving dishes is placed [Add to Longdo]
手塩[てしおざら, teshiozara] (n) small plate [Add to Longdo]
受け[うけざら, ukezara] (n) (1) saucer; (2) receptacle for things; receiving something (e.g. funds); (P) [Add to Longdo]
[こざら, kozara] (n) small dish; (P) [Add to Longdo]
醤油[しょうゆざら, shouyuzara] (n) soy sauce dish [Add to Longdo]
蒸発[じょうはつざら, jouhatsuzara] (n) evaporating dish [Add to Longdo]
飾り[かざりざら, kazarizara] (n) ornamental plate [Add to Longdo]
[ふかざら, fukazara] (n) deep dish (dish with a high rim) [Add to Longdo]
製氷[せいひょうざら, seihyouzara] (n) ice tray; ice-cube tray [Add to Longdo]
石鹸;石けん[せっけんざら, sekkenzara] (n) soap-dish [Add to Longdo]
[おおざら, oozara] (n) large plate; platter [Add to Longdo]
[ちゅうざら, chuuzara] (n) medium-sized dish [Add to Longdo]
毒を食らわば[どくをくらわばさらまで, dokuwokurawabasaramade] (exp) (id) In for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
膝の[ひざのさら, hizanosara] (n) kneecap [Add to Longdo]
貝;火貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica) [Add to Longdo]
[ひらざら, hirazara] (n) flat dish [Add to Longdo]
銘々;銘銘[めいめいざら, meimeizara] (n) small plates for individual helpings of food [Add to Longdo]
[きざら, kizara] (n) wooden plate [Add to Longdo]
目をにする[めをさらにする, mewosaranisuru] (exp,vs-i) open one's eyes wide; with eyes open like saucers [Add to Longdo]
野菜一[やさいひとさら, yasaihitosara] (n) a dish of vegetables [Add to Longdo]
薬味[やくみざら, yakumizara] (n) plate for compounding condiments; small dish for serving condiments [Add to Longdo]
[つぼざら, tsubozara] (n) small, deep dish; dice cup [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These bus ladies seem to like to do so.ああいう洗いはそうするのがいいらしい。
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたがを洗っている間に、私は床を掃除します。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、掃除、洗いその他の家事ができるでしょう。
You need not wash the dishes after meals.あなたは食後にを洗う必要はありません。
Please wash the dishes.洗いをして下さい。
You'd better eat everything that's on your plate.に取ったものは全部食べなさい。
Eat everything on your plate, or you won't get any dessert.のものを全部食べなければ、デザートはありません。
Would you put the dishes in the sink?を流しに置いてもらえますか。
Bring me a clean plate and take the dirty one away.きれいなを持って来て汚れたのをさげてください。
I haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.この2日間洗いする時間もないよ。キッチンの流しに山積みしているよ。
These dishes don't retain heat very well.このではあまり熱を保てない。
I feel terrible, but I've just broken your ashtray.ゴメン、灰を割っちゃったよ。
Please take these dishes away.これらのを片づけて下さい。
All you have to do is wash the dishes.しなければならないのは、洗いだけです。
Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him.ジャックは壊したを隠していたが、下の妹が告げ口した。
Susan eats like a bird and leaves most of the food on her plate.スーザンは何も食べないで、おの上はほとんど残っているよ。
Susan broke the dish on purpose to show her anger.スーザンは怒りを表すためにわざとそのを割った。
Do you have a hollow dish for soup?スープを入れるくぼんだおがありますか。
The can will do for an ashtray.その缶は灰の代わりになる。
The plate is made of plastic.そのは、プラスチックで出来ている。
The girl did not like to wash dishes but she made the best of it.その少女は洗いは好きではなかったが、何とか我慢した。
The boy had the dish empty in a moment.その男の子はたちまちを空っぽにした。
I've just washed the dishes.ちょうどを洗い終えたところだ。
Fold the napkins at put one by each plate.ナプキンをたたんでそれぞれおのそばに置きなさい。
A plastic dish will melt on the stove.プラスチックのはこんろにかけると溶ける。
You wash the dishes, Ben.ベン、君はを洗いなさい。 [M]
Bob was washing the dishes at that time.ボブはその時洗いをしていた。
Michael broke the dishes.マイケルはを割ってしまった。
He sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.まっすぐにすわり、かいばおけをつつく動物のようにの上にかがみこまない。
Soon the same waiter came back to pick up the dishes.まもなく例のウエーターがを片付けに戻ってきた。
We're all going to split it. Could you bring us some extra plates?みんなで分けて食べたいので、取りをもらえますか。
The dirty plates in the restaurant disgusted us.レストランの不潔なに私達は吐き気を催させられた。
Put the ashtray within eyes reach.はすぐ手の届く所に置いてください。
I need an ashtray.を下さい。
I broke your ashtray.を割ってしまいました。
The waiter brought a new plate.給仕は新しいおを持ってきた。
All you have to do is wash the dishes.君はただを洗いさえすればいい。 [M]
All you have to do is wash the dish.君はを洗いさえすればよい。 [M]
The dog licked the plate with its tongue.犬は舌でをすっかりなめた。
Go and help wash the dishes.行って洗いを手伝いなさい。
The dish fell on the floor with a crash.が床に落ちてガチャンと大きな音がした。
The plate slipped from her hand and crashed to the floor.が彼女の手から滑り、床に落ちて割れた。
The dishes crashed to the floor.はガチャガチャと床に落ちた。
The dishes can be washed in half an hour.は半時間で洗えます。
Will you put the dishes away in the cupboard?を戸棚へしまってくれますか。
Let me help you with the dishes.を洗うのを手伝いましょう。
Will you help me wash the dishes?を洗うのを手伝ってくれませんか。
I usually do the dishes.洗いは私がやる。
I'll let you off doing the dishes.洗いめんじてやろう。
I'll wash the dishes.洗いをやります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ一[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
受け[うけざら, ukezara] Untertasse [Add to Longdo]
[おおざら, oozara] grosser_Teller, grosse_Schuessel [Add to Longdo]
[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
[はいざら, haizara] Aschenbecher [Add to Longdo]
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]
洗い[さらあらい, saraarai] das_Tellerwaschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top