ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*痛み*

   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 痛み, -痛み-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痛み止め[いたみどめ, itamidome, itamidome , itamidome] (n ) ยาแก้ปวด
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
経済的痛み[けいざいてきいたみ, keizaitekiitami] (n) economic pain [Add to Longdo]
喉の痛み[のどのいたみ, nodonoitami] (exp) sore throat [Add to Longdo]
十薬;毒痛み;蕺草(oK)[どくだみ;じゅうやく(十薬);ドクダミ, dokudami ; juuyaku ( juu kusuri ); dokudami] (n) (uk) chameleon plant (Houttuynia cordata) [Add to Longdo]
痛み[いたみ, itami] (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) [Add to Longdo]
痛み止め[いたみどめ, itamidome] (n) painkiller [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
痛み分け;痛分[いたみわけ, itamiwake] (n) match declared drawn due to injury (sumo) [Add to Longdo]
背中の痛み[せなかのいたみ, senakanoitami] (n) backache [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts.胃が痛みます。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日が終わると背中が疲れ、足は痛みました。
Your kindness really touches me.あなたのご親切痛み入ります。
She was never completely free from pain after the accident.あの事故のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
How long have you had this pain?いつから痛みだしましたか。
I have hunger pangs.お腹がすくと胃が痛みます。
My stomach aches after meals.お腹が一杯になると胃が痛みます。
Will it hurt a lot?かなり痛みますか。
The injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.けが人は麻酔から覚めた後痛みで泣きわめいた。
I have a gripping pain here.ここがしくしく痛みます。
I have a throbbing pain here.ここがずきずき痛みます。
I have a pricking pain here.ここがちくちく痛みます。
I have a bad pain here.ここがひどく痛みます。
I have a persistent pain here.ここにしつこい痛みがあります。
I have a mild pain here.ここにちょっとした痛みがあります。
I have a stinging pain here.ここにひりひりする痛みがあります。
I have a sharp pain here.ここに鋭い痛みがあります。
I have an acute pain here.ここに急性の痛みがあります。
I have a burning pain here.ここに焼けるような痛みがあります。
I have a continuous pain here.ここに絶え間ない痛みがあります。
I have a chronic pain here.ここに慢性の痛みがあります。
This corn hurts a lot.このうおのめが痛みます。
I can't stand this pain any more.この痛みはこれ以上我慢できない。
I can't bear this pain.この痛みは我慢できない。
I need some medicine to kill the pain.この痛みをやわらげる薬が何かほしい。
This medicine will take the pain away.この薬を飲むと痛みがやわらぐよ。
This medicine will give you some relief.この薬を飲めば痛みが少し治まりますよ。
This medicine will relieve the pain.この薬を飲めば痛みが和らぐでしょう。
This medicine will decrease your pain.この薬を飲めば痛みは軽くなるでしょう。
Does it hurt a lot?すごく痛みますか。
The operation is accompanied with a lot of pain.その手術には大変な痛みが伴う。
There are various ways of enduring the pain.その痛みに耐えるさまざまな方法がある。
The pain was more than he could stand.その痛みはかれには我慢できないものだった。
The initial symptoms of the disease are fever and sore throat.その病気の初期症状は高熱とのどの痛みです。
It's marvelous how quickly the medicine relieved my pain.その薬で私の痛みがすぐにとれたのには驚いた。
The pain has mostly gone away.だいぶ痛みがなくなりました。
Please rid me of this pain.どうか私のこの痛みを取り除いて下さい。
Where does it hurt?どこが痛みますか。
I have terrible pains.ひどい痛みがあるのです。
I can bear this broken heart no longer.もうこの失恋の痛みに堪えることができない。
The skin of peaches bruises easily.モモも皮は痛みやすい。
The unconscious person feels no pain, but for the family and friends it can be a long and painful experience.意識不明の人は痛みを感じませんが、その家族や友人にとっては、長く、つらい経験になりうるでしょう。
Do you feel any pain in your stomach?胃が痛みますか。
The pain in the stomach has gone.胃の痛みが治まった。
The doctor gave him some drugs to relieve the pain.医者は痛みを取り除くため彼に薬を与えた。
My upper right wisdom tooth hurts.右上の親知らずが痛みます。
When I bite down, this tooth hurts.噛むとこの歯が痛みます。
I have a sharp pain in the chest.胸がひどく痛みます。
Nauseating pain.胸の悪くなるような痛み
Can't you understand the pain of your parents?君には御両親の心の痛みが分からないのか。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mom said that pain would be useful someday.[JA] 母はいつか痛みは 有益になると Sing Me a Song (2016)
I just want to help take away some of your pain.[JA] でも痛みを和らげ取り除いていくことはできる Surf N Turf (2016)
"The hidden pain everyone shares lies deep in my heart. "[CN] 色あせた青ににじむ 白い雲 遠いあの日のいろ 心中隐藏着任何人都不知道的痛 心の奥の誰にも 隠してる痛み The Place Promised in Our Early Days (2004)
Of the pain these dark days bring[JA] of the pain these dark days bring 暗い日々がもたらした痛み Beauty and the Beast (2017)
Your father will be given a chemical that stimulates the pain receptors in his brain.[JA] 痛みを刺激する 彼の脳の受容体。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Will there be pain?[JA] 痛みはある? The Spoils of War (2017)
I can't promise you a life without pain and loss because pain is a part of life.[JA] 苦痛や損失なしの 生活は約束できないわ。 痛みは、生活の 一部だから。 For the Girl Who Has Everything (2016)
That's okay.[JA] ディスカバリーは痛みを免れる便利な方法よ それでいいじゃない The Discovery (2017)
You just tell us what we need to know, and then we'll inject you with a reversing agent, and the pain will stop like somebody hit a switch.[JA] あなたが知る必要があることを教えてくれるだけで , 私たちはあなたに注射します 反転剤を用いて , 痛みは止まる 誰かがスイッチを押すように。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Hydrocodone for pain and alprazolam for anxiety.[JA] 痛み止めのヒドロコドン 情緒不安にアルプラゾラム Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
Now you feel my pain![JA] 今 私の痛みを感じろ! The Legend of Tarzan (2016)
But, you will find that with a proper focus... the mind can overcome any amount of pain.[JA] しかし精神を集中すれば 心をあらゆる痛みを克服できるよ A Cure for Wellness (2016)
This pain?[JA] この痛み The Well-Tempered Clavier (2016)
_[JA] {cH00ffff}あなたの痛みを終わらせる Shiva (2016)
There will be no pain.[JA] 痛みはありません Silence (2016)
Don't worry. He'll just feel a little prick in his neck.[JA] 心配しないで 彼は首に少し痛みを感じるだけだ A Dog's Purpose (2017)
Because I've known pain.[JA] 私は、痛みを知っている。 For the Girl Who Has Everything (2016)
I think... I think you're in pain.[JA] 君は心に痛みが... Alex (2016)
Physical pain is better than emotional any day, but believe it or not, talking helps.[JA] 心の痛みを忘れるために こうやって話をすれば楽になっていく Surf N Turf (2016)
I carried this cross for your pain.[JA] お前の痛みのために この十字架を持っている Silence (2016)
What about pain? You like pain?[JA] 痛みが好きなのか? Little Red and the Wolfz (2016)
I understand your pain.[JA] お前の痛みは分かってる Silence (2016)
Pain is a beautiful thing.[JA] 痛みほど美しい物はないわ Doc's Angels (2016)
We have been given pain to be astounded by joy.[JA] 喜びによって 痛みを与えられる The Day in Question (2016)
Their brains would create a painful but a structural memory[JA] あなたの頭は痛みを覚え The Fate of the Furious (2017)
No, I'll make sure of that.[JA] いや 痛みはない The Spoils of War (2017)
Nothing's ever gonna hurt again.[JA] どんな痛みも これからは感じない Feed (2017)
Will there be pain?[JA] 痛みはあるの? The Queen's Justice (2017)
And my heart is really aching![JA] 心が真に痛みます! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
For the loss we all felt from his passing.[JA] 我々も同様に 痛みを感じてる Feed (2017)
I'm sure Inoue-sama will be pleased to put an end to the pain.[JA] 井上様が痛みを終わらせると 喜ぶに違いない Silence (2016)
I was born into this world to share men's pain.[JA] この世に生まれた男の 痛みを分かち合う Silence (2016)
I feel the same pain you feel[JA] 私はお前が感じてるのと 同じ痛みを感じてる The Monkey King 2 (2016)
She won't feel any pain, will she?[JA] 痛みを感じることはない? Bizarro (2016)
Well, you know, hard to tell sarcasm when people are in extreme pain like that, so...[JA] それは、きっと 究極の痛みの中だからだと Valhalla (2016)
I'll never shake away the pain[JA] I'll never shake away the pain この痛みは拭えない Beauty and the Beast (2017)
Dr. Carson was able to patch Gregory up.[JA] 痛みはあるが無事だ Knots Untie (2016)
Drink it all, please. I'm afraid this is going to hurt.[JA] 飲み干して下さい 残念ですが痛みがあります Stormborn (2017)
She will still torment me Calm me, hurt me[JA] hurt me 私に苦しめ 落ち着かせ 痛みを与え Beauty and the Beast (2017)
ALISE[CN] 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろう 150)\blur3}已经感觉到几次痛楚了呢 ALISE Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
A startup developing new pain drugs.[JA] 痛みの新薬の開発 No Mercy (2016)
They use ladies filled with holes, so the drops would come out slowly and the pain would be prolonged.[JA] 穴のあいた満杯のひしゃくから ゆっくりと滴ってくるので 痛みは長引きます Silence (2016)
Pain's all I got.[JA] 痛みしか俺にはない Surf N Turf (2016)
- And ice is good for the pain.[JA] - そして、氷が痛みのために良いです。 Monster (2016)
The pain, their loss... it's all I have left of them.[JA] この痛みと喪失感が... 彼らを感じさせる Dissonance Theory (2016)
I wanted you wide awake, so I could see the pain and fear in your eyes as you died.[JA] すっかり目が覚めた お前に痛みと恐怖を 与えながら死ぬのを、 ここで見る。 Myriad (2016)
It's the worst pain I ever felt..[JA] こんな最悪の痛みは 感じたことがない The Fate of the Furious (2017)
I've never felt as much pain as I do now.[JA] これほどの痛みを感じたことはない Warcraft (2016)
Is that what it is?[JA] そうなのか? 痛みは? Little Red and the Wolfz (2016)
You know, I couldn't get the knife out. I couldn't make it right.[JA] 私は痛みを 取り除けなかった After Porn Ends 2 (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top