ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*疑い*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 疑い, -疑い-
Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
合理的疑いを越えて[ごうりてきうたがいをこえて, gouritekiutagaiwokoete] (exp) beyond reasonable doubt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I doubt your good sense.あなたの良識を疑います。
I had my doubts but this last conversation cleared them all up.いろいろな疑いもあったが、今度の話し合いで、すべてはクリアになった。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの余地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
There is no doubt about it.そのことについてはまったく疑いがない。
There is no doubt whatever about it.そのことに関しては、まったく疑いの余地がない。
Such conduct will give rise to suspicion.そのような行動は疑いを生むだろう。
You should sound him out about the matter.その件については彼に疑いを立てるべきだ。
I had to get rid of my doubt about it.その事についての疑いを捨てなくてはならなかった。
No wonder the car is awful condition.その車は疑いなくひどい状態だ。
The evidence left no room for uncertainty.その証拠で疑いの余地はなくなった。
There could be no doubt as to who the man was.その人が誰であるかということに関しては疑いの余地がなかった。
The man was imprisoned for murder.その男は殺人の疑いで投獄された。
The news confirmed my suspicions.その知らせで私の疑いはいっそう強くなった。
There could be no doubt as to who the man was.その日とが誰であるかということに関して疑いの余地がなかった。
That leaves no room for doubt.それで疑いをさしはさむ余地はなくなる。
There is no doubt whatever about it.それについては何の疑いも無い。
There seems no doubt about it.それについては疑いはないようだ。
There is no doubt whatever about it.それについては少しの疑いもありません。
There is no doubt as to who will be elected.だれが選ばれるかについては疑いはない。
How can we dispel their doubts and fears?どうして彼らの疑いと恐怖を払いのけることができようか。
Tom looked at the tall man suspiciously.トムは長身の男を疑いの目で見た。
Barbara's success is beyond question.バーバラの成功は疑いがない。
There is no longer any room for doubt.もはや疑いの余地はない。
Access to a suspected underground nuclear facility.核開発の疑いがもたれる地下核施設への立ち入り。
A steamship is, without doubt, a city in itself.汽船は疑いもなくそれ自体1つの都市である。
There is no room for doubt.疑いの余地はない。
There is little room for doubt.疑いの余地はほとんどない。
Suspicion is destructive of friendship.疑いは友情を破滅させる。
Without a doubt!疑い無く!
I don't for a moment doubt your honesty.君の正直なのを決して疑いはしない。 [M]
I couldn't get rid of my doubt about it.私はそのことについての疑いを取り除けなかった。
I could not get rid of my doubt about it.私はその事に対する疑いを晴らす事ができなかった。
I have a suspicious nature.私は疑い深い性格です。
I am tempted to doubt your friendship.私は君の友情を疑いたくなる。 [M]
I have a suspicion about his death.私は彼の死に対して疑いを持っている。
I began to doubt the accuracy of his statement.私は彼の陳述の正確さを疑い始めた。
We suspected our cashier of stealing the funds.私達は会社の会計係にお金を盗んだ疑いをかけた。
Knowledge is power without doubt.知識は疑いもなく力である。
Country people are traditionally suspicious of strangers.田舎の人々は外部の人に対して昔から疑い深い。
There is no doubt about his ability.彼が才能ある事は疑い無い。
There is no room to doubt that he is a gifted artist.彼が才能のある芸術家であるということには疑いの余地がない。
There is no doubt but he was murdered.彼が殺されたことは疑いの余地は無い。
There is little doubt as to whether he will succeed or not.彼が成功するかどうかについてはほとんど疑いはない。
There is no doubt that he is honest.彼が正直であることに疑いはない。
His honesty is beyond doubt.彼が正直であることは疑いもない。
Her honesty is beyond question.彼が正直なのは疑いのないことだ。
He was purged of all suspicion.彼のすべての疑いは晴れた。
There is no doubt whatever about what he says.彼の言うことには疑いは全くない。
His words gave rise to doubts concerning his true intentions.彼の言葉は、彼の真の意図に関する疑いを生み出した。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top