ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*男*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -男-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田, Rank: 602
[舅, jiù, ㄐㄧㄡˋ] mother's brother, uncle
Radical: , Decomposition:   臼 [jiù, ㄐㄧㄡˋ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] man, Rank: 2375
[甥, shēng, ㄕㄥ] niece, nephew; sister's child
Radical: , Decomposition:   生 [shēng, ㄕㄥ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] boy, Rank: 3809
[嬲, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] to tease, to play, to flirt; to frolic
Radical: , Decomposition:   男 [nán, ㄋㄢˊ]  女 [, ㄋㄩˇ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A woman 女 flirting with two men 男, Rank: 5866
[虜, lǔ, ㄌㄨˇ] prisoner; to capture, to imprison, to sieze
Radical: , Decomposition:   虍 [, ㄏㄨ]  男 [nán, ㄋㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 9514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán rén, ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ, ] a man; a male; men, #527 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] male, #604 [Add to Longdo]
[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
[nán nǚ, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] male-female, #2,906 [Add to Longdo]
[nán hái, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ, ] boy, #3,228 [Add to Longdo]
[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
[nán xìng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] a male, #3,246 [Add to Longdo]
朋友[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[nán zhuāng, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄤ, / ] men's clothes, #11,314 [Add to Longdo]
孩子[nán hái zi, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] boy, #13,565 [Add to Longdo]
[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child, #18,312 [Add to Longdo]
[nán yīng, ㄋㄢˊ ㄧㄥ, / ] male baby, #23,389 [Add to Longdo]
子汉[nán zǐ hàn, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄏㄢˋ, / ] man (i.e. manly, masculine), #24,247 [Add to Longdo]
女老少[nán nǚ lǎo shào, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄌㄠˇ ㄕㄠˋ, ] men, women, young and old; all kinds of people; people of all ages; each and everyone, #29,492 [Add to Longdo]
高音[nán gāo yīn, ㄋㄢˊ ㄍㄠ ㄧㄣ, ] tenor, #44,008 [Add to Longdo]
[nán jué, ㄋㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] baron, #45,182 [Add to Longdo]
轻女[zhòng nán qīng nǚ, ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄋㄩˇ, / ] lit. valuing men and belittling women (成语 saw); fig. the feudal view esteeming men above women; sexism, #48,556 [Add to Longdo]
扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] dress in drag (male to female); man disguised as a woman, #64,711 [Add to Longdo]
中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄣ, ] baritone, #69,987 [Add to Longdo]
[nán jiā, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄚ, ] man's family (in marriage), #82,971 [Add to Longdo]
绿女[hóng nán lǜ nǚ, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄢˊ ㄌㄩˋ ㄋㄩˇ, 绿 / ] young people decked out in gorgeous clothes (成语 saw), #85,814 [Add to Longdo]
低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ ㄧㄣ, ] bass (music); lower register male voice, #99,543 [Add to Longdo]
[tóng nán, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, ] virgin male, #105,615 [Add to Longdo]
金正[Jīn Zhèng nán, ㄐㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄋㄢˊ, ] Kim Jong-nam, #105,678 [Add to Longdo]
绿女红[lǜ nǚ hóng nán, ㄌㄩˋ ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, 绿 / ] young people decked out in gorgeous clothes (成语 saw), #803,763 [Add to Longdo]
姨甥[yí sheng nán nǚ, ㄧˊ ㄕㄥ˙ ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ, ] wife's sister's children [Add to Longdo]
[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, ] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅 house male); fan of computer games; by extension, nerd [Add to Longdo]
成功的人后面必有一个奉献的女人[chéng gōng de nán rén hòu mian bì yǒu yī gè fèng xiàn de nǚ rén, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧ ㄍㄜˋ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] (proverb) Every successful man has a dedicated woman behind him. [Add to Longdo]
修道院长[nán xiū dào yuàn zhǎng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] abbot [Add to Longdo]
女关系[nán nǚ guān xì, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] man-woman connection; intimate relationship [Add to Longdo]
子单[nán zǐ dān, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢ, / ] men's singles (sports) [Add to Longdo]
子气[nán zǐ qì, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] manly; masculine [Add to Longdo]
子篮球[nán zǐ lán qiú, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] men's basketball [Add to Longdo]
孩儿[nán hái er, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄦ˙, / ] boy [Add to Longdo]
孩乐队[nán hái yuè duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] boy band (type of pop group) [Add to Longdo]
[nán wū, ㄋㄢˊ ㄨ, ] wizard; warlock [Add to Longdo]
性尊称[nán xìng zūn chēng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] esquire [Add to Longdo]
性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]
才女貌[nán cái nǚ mào, ㄋㄢˊ ㄘㄞˊ ㄋㄩˇ ㄇㄠˋ, ] (set phrase) talented man and beautiful woman; an ideal couple [Add to Longdo]
按摩师[nán àn mó shī, ㄋㄢˊ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseur [Add to Longdo]
[nán de, ㄋㄢˊ ㄉㄜ˙, ] male [Add to Longdo]
管家[nán guǎn jiā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] butler; majordomo; housekeeper [Add to Longdo]
[nán sè, ㄋㄢˊ ㄙㄜˋ, ] sodomy [Add to Longdo]
[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]
[chǔ nán, ㄔㄨˇ ㄋㄢˊ, / ] virgin (male) [Add to Longdo]
[yí nán, ㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] orphan; posthumous son [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おとこ, otoko] (n) ผู้ชาย
[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย
[だんせい, dansei] (n) เพศชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やもめ[おとこやもめ, otokoyamome] (n) ชายโสด(ที่ไม่ต้องการแต่งงาน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャル[ギャルお, gyaru o] (n) man who imitates girls in dress, hair style, etc. [Add to Longdo]
ダサ;ださ[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ハーメルンの笛吹き[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin [Add to Longdo]
;醜[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
モテ[モテお;モテおとこ, mote o ; mote otoko] (n) man who is popular with women [Add to Longdo]
伊達[だておとこ, dateotoko] (n) dandy; dude [Add to Longdo]
[いちなん, ichinan] (n) boy; eldest son; (P) [Add to Longdo]
隠し[かくしおとこ, kakushiotoko] (n) (arch) secret (male) lover [Add to Longdo]
[あめおとこ, ameotoko] (n) (See 雨女) man whose presence seems to cause rain [Add to Longdo]
益荒猛[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
乙女[おとめだんし, otomedanshi] (n) effeminate man [Add to Longdo]
下女下[げじょげなん, gejogenan] (n) servants [Add to Longdo]
[げなん, genan] (n) manservant [Add to Longdo]
;鰥夫;鰥[やもお, yamoo] (n) widower [Add to Longdo]
火之夜芸速[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]
[かいだんじ, kaidanji] (n) nice guy [Add to Longdo]
[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
既婚[きこんだんせい, kikondansei] (n) married man [Add to Longdo]
貴方(P);貴女;貴[あなた, anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [Add to Longdo]
侠気;気;俠気[きょうき(侠気;俠気);おとこぎ, kyouki ( kyou ki ; esa ki ); otokogi] (n) chivalrous spirit; chivalry [Add to Longdo]
[かつらおとこ;かつらお, katsuraotoko ; katsurao] (n) (arch) man in the moon [Add to Longdo]
[ごなん, gonan] (n) fifth son [Add to Longdo]
[こうだんし, koudanshi] (n) handsome man [Add to Longdo]
荒くれ[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
骨の有る;骨のある[ほねのあるおとこ, honenoaruotoko] (n) man of spirit [Add to Longdo]
[さくおとこ, sakuotoko] (n) farm hand; tenant [Add to Longdo]
[さんなん, sannan] (n) three men; third son; (P) [Add to Longdo]
[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist [Add to Longdo]
[よんなん, yonnan] (n) fourth son [Add to Longdo]
[てらおとこ, teraotoko] (n) temple employee [Add to Longdo]
(P);二[じなん, jinan] (n) second son; (P) [Add to Longdo]
[じなんぼう, jinanbou] (n) second son [Add to Longdo]
女尊[じょそんだんぴ, josondanpi] (n) placing women above men [Add to Longdo]
性寮[めおせいりょう, meoseiryou] (n) co-ed dormitory; mixed student accommodation [Add to Longdo]
[こおとこ, kootoko] (n) small man [Add to Longdo]
丈夫;益荒[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior [Add to Longdo]
職人体の[しょくにんていのおとこ, shokuninteinootoko] (n) man dressed like an artisan; man of workmanlike appearance [Add to Longdo]
[いろおとこ, irootoko] (n) lover; lady-killer; sexy guy [Add to Longdo]
心は良い[しんはよいおとこ, shinhayoiotoko] (n) a good man at heart [Add to Longdo]
据え膳食わぬはの恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]
晴れ;晴[はれおとこ, hareotoko] (n) (See 雨) man who causes the weather to become sunny when he gets out [Add to Longdo]
[ゆきおとこ, yukiotoko] (n) abominable snowman; yeti [Add to Longdo]
善女[ぜんなんぜんにょ, zennanzennyo] (n) pious men and women [Add to Longdo]
草食系[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented [Add to Longdo]
草食子;装飾子(iK);裝飾子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
大の[だいのおとこ, dainootoko] (n) adult man [Add to Longdo]
[おおおとこ, oootoko] (n) great man; giant; (P) [Add to Longdo]
総身に知恵が回り兼ね[おおおとこそうみにちえがまわりかね, oootokosouminichiegamawarikane] (exp) (id) Big head, little wit [Add to Longdo]
[おとこ, otoko] (n) man; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目に入るとヒステリー状態になるのように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"I want to buy things," the boy said.「ぼくは、買いたいものがあるのだ」との子がいいました。 [M]
"I am too big to climb and play," said the boy.「ぼくは大き過ぎてのぼれないね」との子は言いました。 [M]
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶら下がるには、年をとりすぎています。」との子はいいました。
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていて遊べないね」の子は言いました。
He asked the men, "Would you share a room?" "Certainly, we will," answered the three men.「一部屋に3人で泊まっていただけますか。」と彼はたずねました。「ええ、かまいませんよ。」と3人の性は答えました。
"My teeth are too weak for apples," said the boy.「私のはとっても弱ってりんごはかめません」との子は言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かい家がほしいのだ」の子は言いました。
"I am too busy to climb," said the boy.「私は忙しくて登っていられないね」との子は言いました。
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い帽子をかぶっているの人は誰ですか」と私は彼女に言った。
He doesn't come any more, the one smoking said.「彼はもう来ないよ」タバコをすっていたが言った。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳のの子は、父親と同じくらいの背のあるものが多い。
The man who telephoned an hour ago was Frank.1時間前に電話して来たの人はフランクでした。
An ugly man knocked on my door.1人の醜いが私の家の戸をたたいた。
A man appeared at the door.1人のが戸口に現れた。
A man stood waving his hand to me.1人のが私に手を振っていた。
I saw two men struggling for the knife.2人のがナイフを奪い合っているのを見た。
Two men were on watch round the body.2人のが見張りをしていた。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の性が車の故障の原因を調べている。
Three big men attacked him and stole his money.3人の大が彼を攻撃して彼のお金を盗んだ。
Three men broke out of prison yesterday.3人のが昨日脱獄した。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人のが飛び降り、古い芝刈り機をトラックと地面にかけた板で降ろした。
There were three men.3人の性がいた。
Three men menaced him with knives.3人組のが彼をナイフで脅した。
Oh! I know the man.あぁ、私はそのを知っています。
Break off with such a man as that.ああいうとは縁を切れ。
It will be better for you to keep away from such a man.ああいうには近づかないほうが君のためによいだろう。 [M]
He is a daredevil.あいつは無鉄砲なだ。
In Asia men usually precede women when walking.アジアでは性はいつも女性の前を歩く。
The boy over there is bowing to you.あそこにいるの子が君におじぎをしているよ。 [M]
That boy over there will be Tom's brother.あそこにいるの子はトムの弟でしょう。
Do you know the name of the boy standing over there?あそこに立っているの子の名前をしっていますか。
The fellow standing over there is my friend.あそこに立っているは私の友人です。
He was a kind man, as I later discovered.あとでわかったことだが、彼は親切なだった。
You and I are man.あなたと私はです。
Judging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.あなたが彼について見たことから判断すると、このは臆病者ではない。
How many boys are there in your class?あなたのクラスにの子は何人いますか。
Does every boy have to learn cooking in your school?あなたの学校では子も料理を学習しなければなりませんか。
Do you know that crying boy?あなたはあの泣いているの子を知っていますか。
Do you know that man with a big hat on?あなたは大きな帽子をかぶったあのの人を知ってますか。
I will make a man of you.あなたを一人前のにしてあげよう。
Do you know the man gazing at you?あなたを見つめている性は知り合いですか。
Look at that good-looking boy.あのハンサムなの子を見て。
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気なが病気で倒れるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
That young man is our teacher.あの若い性は私たちの先生です。
Every time you go out with him, it seems to rain. So we call him the rain man.あの人と出かけるときは必ず雨が降るので、雨と呼ばれている。
Something in his face really reminded me of an old boyfriend of mine.あの人の顔の一部が私の昔の友達を想い起こさせた。
That big boy is bullying the little children.あの大きなの子は小さな子供達をいじめている。
If that man makes one more mistake, I'll fire him.あのがもう1つでも間違いを犯したらクビにする。
I can't make out what the man is saying.あのが言っていることがわからない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおおとこ, oootoko] grosser_Mann, Riese [Add to Longdo]
[ちゃくなん, chakunan] Stammhalter, aeltester_Sohn [Add to Longdo]
[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
[じなん, jinan] der_zweitaelteste_Sohn [Add to Longdo]
[おとこ, otoko] Mann [Add to Longdo]
の人[おとこのひと, otokonohito] Mann [Add to Longdo]
の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
[だんじょ, danjo] Maenner_und_Frauen [Add to Longdo]
[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
子用[だんしよう, danshiyou] fuer_Maenner, Herren- [Add to Longdo]
尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
[だんせい, dansei] Mann, das_maennliche_Geschlecht [Add to Longdo]
[だんしゃく, danshaku] Baron [Add to Longdo]
[ちょうなん, chounan] aeltester_Sohn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top