ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*甲*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -甲-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 1106
[押, yā, ㄧㄚ] to arrest, to detain; to deposit, to pledge; mortgage
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1775
[鸭, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: , Decomposition:   甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 2133
[匣, xiá, ㄒㄧㄚˊ] case, coffer, small box
Radical: , Decomposition:   匚 [fāng, ㄈㄤ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] box, Rank: 3061
[闸, zhá, ㄓㄚˊ] sluice, floodgate, canal lock
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 3280
[钾, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] potassium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3801
[呷, gā, ㄍㄚ] to swallow, to suck, to drink
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] mouth, Rank: 4071
[岬, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] cape; promontory, headland
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] mountain, Rank: 4077
[胛, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] shoulder; shoulder blade
Radical: , Decomposition:     甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 4715
[厣, yǎn, ㄧㄢˇ] shell
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] armor, Rank: 5160
[狎, xiá, ㄒㄧㄚˊ] to be familiar with; to disrespect
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 5592
[柙, xiá, ㄒㄧㄚˊ] a cage or pen for wild animals
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 6150
[鉀, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] potassium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 6840
[鴨, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: , Decomposition:   甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]  鳥 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 7961
[閘, zhá, ㄓㄚˊ] sluice, floodgate, canal lock
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] gate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
[zhī jia, ㄓ ㄐㄧㄚ˙, ] fingernail, #8,541 [Add to Longdo]
状腺[jiǎ zhuàng xiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] thyroid gland, #10,304 [Add to Longdo]
[jiǎ jí, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ, / ] grade A, #11,075 [Add to Longdo]
[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, ] formaldehyde (HCHO), #11,590 [Add to Longdo]
[zhuāng jiǎ, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ, / ] vehicle armor, #13,785 [Add to Longdo]
[mǎ jiǎ, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] corset, #14,487 [Add to Longdo]
[jiǎ chún, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄣˊ, ] methyl alcohol; methanol CH3OH; wood alcohol; wood spirit, #15,994 [Add to Longdo]
[jiǎ jī, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ, ] methyl group CH3- (chem.), #16,849 [Add to Longdo]
[jiǎ bǎn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˇ, ] deck (of a boat etc), #18,431 [Add to Longdo]
骨文[jiǎ gǔ wén, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] oracle script; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script), #19,105 [Add to Longdo]
[zhǐ jiǎ yóu, ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄡˊ, ] nail polish, #20,513 [Add to Longdo]
[zhuāng jiǎ chē, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ ㄔㄜ, / ] armored car, #21,168 [Add to Longdo]
[kuī jiǎ, ㄎㄨㄟ ㄐㄧㄚˇ, ] armor, #23,697 [Add to Longdo]
[jiǎ yú, ㄐㄧㄚˇ ㄩˊ, / ] turtle; terrapin, #26,854 [Add to Longdo]
[jiǎ wán, ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] methane CH4, #27,802 [Add to Longdo]
[kǎi jiǎ, ㄎㄞˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] armor, #28,163 [Add to Longdo]
[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, / ] carapace; crust; outer shell, #29,352 [Add to Longdo]
[jiǎ suān, ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨㄢ, ] formylic acid (HCOOH); formic acid; methanoic acid, #31,724 [Add to Longdo]
[jiǎ zǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄗˇ, ] first of 10 heavenly trunks 天干 and first of 12 earthly branches 地支; by ext., the 60 combinations 子, 乙丑, 丙寅 etc making up the year cycle; first year A1 of the 60 year cycle, e.g. 1984 or 2044, #36,260 [Add to Longdo]
[jiǎ běn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] toluene C6H5CH3; methylbenzene, #36,832 [Add to Longdo]
[jiǎ gān, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄢ, ] hepatitis A, #37,805 [Add to Longdo]
[jiǎ děng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄥˇ, ] grade A; first-class, #38,382 [Add to Longdo]
[èr jiǎ běn, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] xylene, #40,251 [Add to Longdo]
[běn jiǎ suān, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨㄢ, ] benzoic acid C6H5COOH, #40,398 [Add to Longdo]
[jiǎ wǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄨˇ, ] thirty first year A7 of the 60 year cycle, e.g. 1954 or 2014; cf 午戰爭|午战争, the first Sino-Japanese War of 1894-95, #41,306 [Add to Longdo]
[huā jiǎ, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄚˇ, ] complete sexagenary cycle; fig. passage of time, #42,162 [Add to Longdo]
[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle, #42,279 [Add to Longdo]
马六海峡[Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] the Strait of Malacca or Melaka, #45,159 [Add to Longdo]
穿山[chuān shān jiǎ, ㄔㄨㄢ ㄕㄢ ㄐㄧㄚˇ, 穿] pangolin (Manis pentadactylata); scaly ant-eater, #48,372 [Add to Longdo]
状腺素[jiǎ zhuàng xiàn sù, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] thyroid hormone; thyroxine (used to treat underactive thyroid), #49,657 [Add to Longdo]
午战争[Jiǎ wǔ Zhàn zhēng, ㄐㄧㄚˇ ㄨˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the first Sino-Japanese War of 1894-95, #49,895 [Add to Longdo]
[jiǎ shēn, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄣ, ] twenty first year A9 of the 60 year cycle, e.g. 2004 or 2064, #51,072 [Add to Longdo]
[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, ] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054, #53,385 [Add to Longdo]
马六[Mǎ liù jiǎ, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] Malacca or Melaka (town and state in Malaysia), also strait between Malaysia and Sumatra), #57,573 [Add to Longdo]
[jiǎ yín, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄣˊ, ] fifty first year A3 of the 60 year cycle, e.g. 1974 or 2034, #59,820 [Add to Longdo]
[jiǎ chén, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄣˊ, ] forty first year A5 of the 60 year cycle, e.g. 1964 or 2024, #62,184 [Add to Longdo]
[lín jiǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄚˇ, / ] scale; plate of armor, #62,578 [Add to Longdo]
型肝炎[jiǎ xíng gān yán, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis A, #74,641 [Add to Longdo]
下鼻[xià bí jiǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ, ] inferior nasal conchae, #74,787 [Add to Longdo]
[xiōng jiǎ, ㄒㄩㄥ ㄐㄧㄚˇ, ] breastplate, #86,982 [Add to Longdo]
[jiě jiǎ, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ, ] to remove armor; to return to civilian life, #90,238 [Add to Longdo]
归田[jiě jiǎ guī tián, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄢˊ, / ] to remove armor and return to the farm; to return to civilian life, #100,045 [Add to Longdo]
壳类[jiǎ qiào lèi, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄌㄟˋ, / ] crustacean, #100,241 [Add to Longdo]
丘逢[qiū féng jiǎ, ㄑㄧㄡ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚˇ, ] Qiu Fengjia or Ch’iu Feng-chia (1864-1912), Taiwanese Hakkanese poet, #111,211 [Add to Longdo]
[tiě jiǎ jiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] ironclad; an armor-plated battleship, #119,004 [Add to Longdo]
[Dà jiǎ zhèn, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄓㄣˋ, / ] (N) Tachia (town in Taiwan), #154,776 [Add to Longdo]
[jiǎ fāng, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄤ, ] first party (in legal contract, as opposed to second party 乙方), #739,517 [Add to Longdo]
三硝基[sān xiāo jī jiǎ běn, ㄙㄢ ㄒㄧㄠ ㄐㄧ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] trinitrotoluene (TNT) [Add to Longdo]
二氯[èr lǜ jiǎ wán, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] dichloromethane [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
亀の[かめのこう, kamenokou] (n) กระดองเต่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かぶとむし, kabutomushi] (n) ตัวด้วง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) ต่อมไทรอยด์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする斐がある) (See やり斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
べっこう飴;鼈[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
やり斐(P);遣り[やりがい, yarigai] (n) (uk) being worth doing; (P) [Add to Longdo]
イカの;烏賊の[イカのこう(イカの甲);いかのこう(烏賊の甲), ika nokou ( ika no kabuto ); ikanokou ( ika no kabuto )] (n) cuttlebone [Add to Longdo]
[かこう, kakou] (n) aged 61 [Add to Longdo]
[かいこう, kaikou] (n) crust-like shell [Add to Longdo]
鎧;[よろい, yoroi] (n) armor; armour [Add to Longdo]
兜(P);冑;;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
兜蟹;蟹;鱟魚;鱟[かぶとがに;カブトガニ, kabutogani ; kabutogani] (n) (uk) horseshoe crab [Add to Longdo]
勘所;肝所;[かんどころ, kandokoro] (n) (1) finger board (of a musical instrument); (2) vital point [Add to Longdo]
[きこう, kikou] (n,adj-no) armour (e.g. tank); armor [Add to Longdo]
亀の;龜の(oK)[かめのこう, kamenokou] (n) (See 亀) tortoise shell [Add to Longdo]
亀のより年の功[かめのこうよりとしのこう, kamenokouyoritoshinokou] (n) The older, the wiser [Add to Longdo]
;龜(oK)[きっこう;きこう, kikkou ; kikou] (n) (See 亀の) tortoise shell [Add to Longdo]
獣骨文字[きっこうじゅうこつもじ, kikkoujuukotsumoji] (n) oracle bone script [Add to Longdo]
縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage [Add to Longdo]
模様[きっこうもよう, kikkoumoyou] (n) hexagonal pattern [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] (n) sternum; breastplate; plastron [Add to Longdo]
骨;肩胛骨[けんこうこつ, kenkoukotsu] (n) shoulder-blade; scapula [Add to Longdo]
[けんこうたい, kenkoutai] (n) shoulder girdle [Add to Longdo]
言い斐;言[いいがい, iigai] (n) worth mentioning [Add to Longdo]
[こうかんぱん, koukanpan] (n) afterdeck [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) treble range (in Japanese music); high note [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 十干) first sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P) [Add to Longdo]
と乙[こうとおつ, koutootsu] (exp) the former and the latter; A and B [Add to Longdo]
の薬は乙の毒[こうのくすりはおつのどく, kounokusurihaotsunodoku] (exp) One man's meat is another man's poison; lit [Add to Longdo]
烏賊;イカ[こういか(甲烏賊);こうイカ(甲イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P) [Add to Longdo]
乙付け難い;乙付けがたい;乙つけがたい[こうおつつけがたい, kouotsutsukegatai] (exp) it is difficult to say which of the two is better [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] (n) ABC; 1, 2 and 3 [Add to Longdo]
乙丙丁[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth [Add to Longdo]
[こうかく, koukaku] (n,adj-no) carapace; shell; crust [Add to Longdo]
殻綱[こうかくこう, koukakukou] (n) Crustacea [Add to Longdo]
殻類[こうかくるい, koukakurui] (n) crustacean [Add to Longdo]
掛け[こうがけ, kougake] (n) gauntlet; spats [Add to Longdo]
[きのえうま;こうご, kinoeuma ; kougo] (n) (See 干支) 31st of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
午農民戦争[こうごのうみんせんそう, kougonouminsensou] (n) Donghak Peasant Revolution [Add to Longdo]
[こうだか, koudaka] (adj-na,n,adj-no) high-pitched; high in the instep [Add to Longdo]
高い(P);疳高い;癇高い[かんだかい, kandakai] (adj-i) high-pitched; shrill; (P) [Add to Longdo]
骨文[こうこつぶん, koukotsubun] (n) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and tortoise shells [Add to Longdo]
骨文字[こうこつもじ, koukotsumoji] (n) (See 亀獣骨文字) ancient inscriptions of Chinese characters on oracle bones and carapaces [Add to Longdo]
[きのえね(P);かっし;こうし, kinoene (P); kasshi ; koushi] (n) first of the sexagenary cycle; (P) [Add to Longdo]
子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held) [Add to Longdo]
[こうしゅ, koushu] (n) A-grade; first-class; (P) [Add to Longdo]
[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser [Add to Longdo]
状腺[こうじょうせん, koujousen] (n) thyroid gland; (P) [Add to Longdo]
状腺炎[こうじょうせんえん, koujousen'en] (n) thyroiditis [Add to Longdo]
状腺癌;状腺がん[こうじょうせんがん, koujousengan] (n) thyroid cancer [Add to Longdo]
状腺腫[こうじょうせんしゅ, koujousenshu] (n) goiter; goitre [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You make life worth living.あなたのお陰で私は生き斐を感じます。
A man was complaining of something in a sharp voice.ある男が高い声で何か不平を言っていた。
My husband isn't quite the provider he should be.うちの亭主は斐性がない。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑誌に載ったんだよ。頑張って出し続けた斐があったよ。
This car isn't worth repairing.この車は直しても斐が無い。
Any result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.乙が受託業務の実施により得た成果は、乙双方に帰属するものとする。
Experience without learning is better than learning without experience.亀のより年の功。
One man's meat is another man's poison. [Proverb]の食物は乙の毒。
It is an ill wind that blows nobody good. [Proverb]の損は乙の得。 [Proverb]
One man's medicine is another man's poison. [Proverb]の薬は乙の毒。 [Proverb]
Work like a bee.斐しく働く。
Because of disaffection with her good-for-nothing husband.斐性のない夫に愛想を尽かして。
I have nothing to live for.私には生き斐がない。
I go to Koushien stadium.私は、子園球場に行く。
I went on deck from my cabin.私は船室から板へ出た。
One who is not willing to learn is not worth teaching.進んで学ぼうとする気の無い者には教える斐がない。
The ship had three decks.船には板が3つあった。
Morning found them on deck.朝が明けると彼らは板に出ていた。
It is said that the secret of long life is to have something to live for.長生きの秘訣は、生き斐を持つ事だそうだ。
All at once she began to shout in a shrill voice.突然彼女は高い声で叫び出した。
He had an unpleasant screechy voice.彼は不快な高い声の持ち主だ。
He is a dependable boss.彼は頼り斐のある上司だ。
Mt. Fuji is about four times as high as Mt. Rokko.富士山は六山のおよそ四倍の高さです。
She knows Kabuto mountain.#A: 彼女は、山を知る。
Kojin Kudo is a born poet.工藤人氏は生まれながらの詩人である。
Seeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.おもちゃコンサルタントの方々が斐しく働く姿がとても印象的でした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] HOHE_STIMME [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
[こうおつ, kouotsu] A_und_B, Unterschied, Abstufung [Add to Longdo]
乙丙[こうおつへい, kouotsuhei] A,B,C;, (Nr.) 1,2,3 [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
[こうはん, kouhan] Schiffsdeck [Add to Longdo]
状腺[こうじょうせん, koujousen] Schilddruese [Add to Longdo]
[こうしゅ, koushu] Klasse_A, erste_Klasse, erste_Wahl [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] Panzer, Panzerplatte [Add to Longdo]
高い[かんだかい, kandakai] gellend, schrill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top