ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*田*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -田-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[里, lǐ, ㄌㄧˇ] unit of distance equal to 0.5km; village; lane
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Unit of measure for farm 田 land 土, Rank: 50
[由, yóu, ㄧㄡˊ] cause, reason; from
Radical: , Decomposition: 田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Road 丨 leading to the farm 田, Rank: 136
[果, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] fruit, nut; result
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Fruit 田 growing on a tree 木, Rank: 165
[界, jiè, ㄐㄧㄝˋ] boundary, limit; domain; society, the world
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 288
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心, Rank: 298
[备, bèi, ㄅㄟˋ] to prepare; to get ready, to equip; ready; perfect
Radical: , Decomposition:   夂 [zhǐ, ㄓˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] To go 夂 to the farm 田 to prepare for a harvest, Rank: 397
[留, liú, ㄌㄧㄡˊ] to stay, to remain; to preserve, to keep; to leave a message; 
Radical: , Decomposition:   卯 [mǎo, ㄇㄠˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 554
[细, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 597
[男, nán, ㄋㄢˊ] man, boy; male; baron; surname
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Someone who can work 力 the farm 田, Rank: 602
[雷, léi, ㄌㄟˊ] thunder; surname
Radical: , Decomposition:   雨 [, ㄩˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A storm 雨 over the fields 田, Rank: 686
[略, lüè, ㄌ˙] approximate, rough; outline, summary; plan, plot
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 704
[田, tián, ㄊㄧㄢˊ] field, farm, arable land; cultivated
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictographic] The plots of a rice paddy, Rank: 778
[鱼, yú, ㄩˊ] fish
Radical: , Decomposition:       田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards, Rank: 852
[画, huà, ㄏㄨㄚˋ] picture, painting, drawing; to draw
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A painting on an easel; compare 畫, which includes the brush, Rank: 883
[甲, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] armor, shell; fingernails; 1st heavenly stem
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  ?
Etymology: -, Rank: 1106
[申, shēn, ㄕㄣ] to report; to extend; to explain; to declare
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A bolt of lightning, Rank: 1110
[奋, fèn, ㄈㄣˋ] to strive, to exert effort; to arouse
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A man 大 working on the farm 田, Rank: 1268
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation, Rank: 1323
[番, fān, ㄈㄢ] to take turns, to repeat; to sow; a turn
Radical: , Decomposition:     ?  米 [, ㄇㄧˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Sowing seeds 米 on the farm 田, Rank: 1452
[兽, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: , Decomposition:     丷 [ha, ㄏㄚ˙]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]    一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An animal with horns 丷, eyes 田, nose 一, and mouth 口, Rank: 1602
[苗, miáo, ㄇㄧㄠˊ] sprouts; Miao nationality
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Grass 艹 growing in a field 田, Rank: 1920
[胃, wèi, ㄨㄟˋ] stomach
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  
Etymology: [ideographic] The stomach ⺼ behind the abdominal muscles 田, Rank: 1957
[畜, chù, ㄔㄨˋ] livestock, domestic animals
Radical: , Decomposition:   玄 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 2030
[疆, jiāng, ㄐㄧㄤ] boundary, border, frontier
Radical: , Decomposition:     弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  土 [, ㄊㄨˇ]  畺 [jiāng, ㄐㄧㄤ]
Etymology: [ideographic] A bow 弓 and arrow 土 used to defend a border 畺; 畺 also provides the pronunciation, Rank: 2036
[畏, wèi, ㄨㄟˋ] fear, dread, awe, reverence
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  一 [, ]  ?
Etymology: [pictographic] A monster with a scary head 田, Rank: 2039
[亩, mǔ, ㄇㄨˇ] fields; unit of area equal to 660 sq. m.
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 2360
[甸, diān, ㄉㄧㄢ] suburbs of the capital; to govern; crops
Radical: , Decomposition:   勹 [bāo, ㄅㄠ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] wrap, Rank: 2588
[畴, chóu, ㄔㄡˊ] field, farmland; class, category
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  寿 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 2699
[畔, pàn, ㄆㄢˋ] river bank; a boundary path that divides fields
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  半 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [ideographic] A farm 田 divided in half 半; 半 also provides the pronunciation, Rank: 2833
[畸, jī, ㄐㄧ] odd, unusual; fraction, remainder
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  奇 [, ㄑㄧˊ]
Etymology: [ideographic] Leftover 奇 farmland 田; 奇 also provides the pronunciation, Rank: 3155
[佃, diàn, ㄉㄧㄢˋ] tenant farmer; to be a tenant farmer
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 on the farm 田; 田 also provides the pronunciation, Rank: 3245
[毗, pí, ㄆㄧˊ] to aid, to help; to adjoin, to connect
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  比 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 3441
[町, tīng, ㄊㄧㄥ] a raised path between fields
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4001
[畹, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4207
[畿, jī, ㄐㄧ] imperial domain; area near the capital
Radical: , Decomposition:     ?  戈 [, ㄍㄜ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] land, Rank: 4401
[畦, qí, ㄑㄧˊ] sections in a vegetable farm
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 4795
[畲, shē, ㄕㄜ] a field reclaimed by burning the forest
Radical: , Decomposition:   佘 [shé, ㄕㄜˊ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] An extra 余 field 田; 佘 provides the pronunciation; compare 畬, Rank: 5102
[钿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 5171
[畛, zhěn, ㄓㄣˇ] border, boundary; raised path
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  㐱 [zhěn, ㄓㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 5466
[畈, fàn, ㄈㄢˋ] field; farm
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 5483
[細, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 5505
[鼍, tuó, ㄊㄨㄛˊ] large reptile, water lizard
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]    一 [, ]  黾 [miǎn, ㄇㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] frog, Rank: 5562
[畚, běn, ㄅㄣˇ] hamper, straw basket
Radical: , Decomposition:     厶 [, ]  大 [, ㄉㄚˋ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 5574
[疃, tuǎn, ㄊㄨㄢˇ] hamlet; area near a city
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  童 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] land, Rank: 5693
[畀, bì, ㄅㄧˋ] to give
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  丌 [, ㄐㄧ]
Etymology: [pictophonetic] farm, Rank: 5859
[甾, zāi, ㄗㄞ] evil; a calamity
Radical: , Decomposition:   巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] A farm 田 wiped out by a flood 巛, Rank: 5907
[畋, tián, ㄊㄧㄢˊ] to till, to cultivate; to hunt
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A man 攵 working on a farm 田; 田 also provides the pronunciation, Rank: 6067
[畎, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] a drain between fields, irrigation; to flow
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 6342
[魚, yú, ㄩˊ] fish
Radical: , Decomposition:       田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  灬 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictographic] A fish swimming upwards, Rank: 7214
[鈿, diàn, ㄉㄧㄢˋ] hairpin; gold-inlaid item; filigree
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 7690

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] field; farm; surname Tian, #2,303 [Add to Longdo]
[fēng tián, ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ, / ] Toyota (car company), #7,810 [Add to Longdo]
[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] track and field (athletics), #8,497 [Add to Longdo]
[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] farmland; cultivated land, #9,243 [Add to Longdo]
[Běn tián, ㄅㄣˇ ㄊㄧㄢˊ, ] Honda (Japanese name), #10,426 [Add to Longdo]
[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] field; farm; farming area; village, #11,747 [Add to Longdo]
[tián yě, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ, ] field; open land, #16,864 [Add to Longdo]
[dào tián, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #16,967 [Add to Longdo]
[Fú tián, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #17,359 [Add to Longdo]
[Tián Liàng, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, ] Tian Liang, #17,471 [Add to Longdo]
[tián dì, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, ] field; farmland; cropland, #17,918 [Add to Longdo]
[Hé tián, ㄏㄜˊ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Hetian (city in Xinjiang); Khotan; Hotan, #21,200 [Add to Longdo]
[shuǐ tián, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ, ] paddy field; rice paddy, #22,794 [Add to Longdo]
[Pú tián, ㄆㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Putian prefecture level city in Fujian, #24,820 [Add to Longdo]
[Dà tián, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, ] Taejon city in South Korea; Datian county in Fujian province, #25,086 [Add to Longdo]
[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]
[mián tián, ㄇㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] cotton field, #27,313 [Add to Longdo]
[tī tián, ㄊㄧ ㄊㄧㄢˊ, ] stepped fields; terracing, #28,524 [Add to Longdo]
[Fú tián qū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #29,345 [Add to Longdo]
[qì tián, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] a gasfield, #29,563 [Add to Longdo]
[liáng tián, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄢˊ, ] good agricultural land; fertile land, #30,895 [Add to Longdo]
[méi tián, ㄇㄟˊ ㄊㄧㄢˊ, ] a coalfield, #32,457 [Add to Longdo]
油气[yóu qì tián, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] oilfields and gasfields, #33,323 [Add to Longdo]
[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, ] winkle mollusc, #35,942 [Add to Longdo]
[yán tián, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] saltpan, #38,519 [Add to Longdo]
[Yán tián, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #38,519 [Add to Longdo]
[Lán tián, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] (N) Lantian (place in Shaanxi), #41,794 [Add to Longdo]
沧海桑[cāng hǎi sāng tián, ㄘㄤ ㄏㄞˇ ㄙㄤ ㄊㄧㄢˊ, / ] lit. blue seas where once was mulberry fields (成语 saw); time brings great changes; life's vicissitudes, #42,797 [Add to Longdo]
[Gǔ tián, ㄍㄨˇ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Gutian (place in Fujian), #44,216 [Add to Longdo]
[Pú tián shì, ㄆㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄕˋ, ] Putian prefecture level city in Fujian, #50,677 [Add to Longdo]
[tián shǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ, ] vole, #54,060 [Add to Longdo]
径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track and field competition, #56,656 [Add to Longdo]
纳西州[Tián nà xī zhōu, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ ㄓㄡ, 西 / 西] Tennessee, #57,385 [Add to Longdo]
[Yán tián qū, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Yantian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #57,415 [Add to Longdo]
[Qīng tián, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Qingtian (place in Zhejiang), #58,626 [Add to Longdo]
[jǐng tián, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧㄢˊ, ] the well-field system of ancient China, #59,709 [Add to Longdo]
[Tián Hàn, ㄊㄧㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] Tian Han (1898-1968), author of the words of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲, #60,343 [Add to Longdo]
[tián qī, ㄊㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] pseudo-ginseng; radix notoginseng, #61,261 [Add to Longdo]
[Yú tián, ㄩˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] (N) Yutian (place in Xinjiang), #62,888 [Add to Longdo]
迟浩[chí hào tián, ㄔˊ ㄏㄠˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] Chinese Defense Minister, #65,673 [Add to Longdo]
[Yù tián, ㄩˋ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Yutian (place in Hebei), #70,512 [Add to Longdo]
[Tián lín, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, ] (N) Tianlin (place in Guangxi), #71,655 [Add to Longdo]
地区[Hé tián dì qū, ㄏㄜˊ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Hetian district (district in Xinjiang), #72,129 [Add to Longdo]
[Xīn tián, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄢˊ, ] (N) Xintian (place in Hunan), #73,410 [Add to Longdo]
康夫[Fú tián Kāng fū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄎㄤ ㄈㄨ, ] FUKUDA Yasuo (1936-), Japanese LDP politician, prime minister from 2007, #80,607 [Add to Longdo]
[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, ] ammonium sulfate fertilizer, #81,287 [Add to Longdo]
英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄥ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Hidetoshi Nakata, #81,637 [Add to Longdo]
纳西[Tián nà xī, ㄊㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄒㄧ, 西 / 西] Tennessee, #85,563 [Add to Longdo]
机场[Chéng tián jī chǎng, ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Narita airport (Tokyo), #85,790 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いなか, inaka] (n) ชนบท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
早稲[わせだ, waseda] (name, org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัยวาเซดะ
[いなか, inaka] บ้านนอก บ้านเกิด(ของคนที่เกิดต่างจังหวัด) ต่างจังหวัด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おだわら, odawara] TH: ชื่อสถานที่  EN: Odawara (pl)

Japanese-English: EDICT Dictionary
植え祭;お植え祭り;御植え祭り;御植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
舎;超舎(iK);度舎(iK);怒舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ガス[ガスでん, gasu den] (n) gas field [Add to Longdo]
ハンダ付け;半付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半田付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering [Add to Longdo]
リフローはんだ付;リフロー半付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering [Add to Longdo]
[あしたず, ashitazu] (n) (arch) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
財閥[やすだざいばつ, yasudazaibatsu] (n) (See 財閥) Yasuda Zaibatsu [Add to Longdo]
[いなだ, inada] (n) paddy field; rice field; (P) [Add to Longdo]
陰金[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
隠し[かくしだ, kakushida] (n) unregistered rice field [Add to Longdo]
[かでん, kaden] (n) melon field or patch [Add to Longdo]
に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
[ながたちょう, nagatachou] (n) Nagata-chou (Japan's political center; equiv. of Downing Street) [Add to Longdo]
[さるたひこ;さるだひこ;さるたびこ;さるだびこ(ok), sarutahiko ; sarudahiko ; sarutabiko ; sarudabiko (ok)] (n) Sarutahiko (Shinto god); Sarudahiko; Sarutabiko; Sarudabiko [Add to Longdo]
[えんでん, enden] (n) saltpan; field for drying salt; (P) [Add to Longdo]
[くぼた, kubota] (n) rice field in a low place [Add to Longdo]
[げでん, geden] (n) worn-out rice land [Add to Longdo]
[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field [Add to Longdo]
海底炭[かいていたんでん, kaiteitanden] (n) submarine coal field [Add to Longdo]
海底油[かいていゆでん, kaiteiyuden] (n) offshore oil field [Add to Longdo]
噛柴;匂辛夷;虫葉[たむしば;タムシバ, tamushiba ; tamushiba] (n) (uk) willow-leafed magnolia (Magnolia salicifolia); anise magnolia [Add to Longdo]
刈り;刈[かりた, karita] (n) harvested rice field [Add to Longdo]
[かんでん, kanden] (n) dry paddy field [Add to Longdo]
[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy [Add to Longdo]
平子[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica) [Add to Longdo]
神道[よしだしんとう, yoshidashintou] (n) Yoshida Shinto (fusion of Shinto, Buddhism, Confucianism & Taoism stressing traditional Japanese elements) [Add to Longdo]
[みやたけ, miyatake] (n) the Miyata family [Add to Longdo]
灸羽[やいとはた;ヤイトハタ, yaitohata ; yaitohata] (n) (uk) malabar grouper (Epinephelus malabaricus); estuary cod; greasy cod; spotted river cod; estuary rock cod [Add to Longdo]
[ぎょでん, gyoden] (n) (See 楽焼き) skewered fish, coated with miso and cooked [Add to Longdo]
[きんでんせい, kindensei] (n) equal-field system (of ancient China) [Add to Longdo]
川花火大会[すみだがわはなびたいかい, sumidagawahanabitaikai] (n) Sumida River Firework Festival (Tokyo) [Add to Longdo]
[そうでん, souden] (n) mulberry plantation; (P) [Add to Longdo]
碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend) [Add to Longdo]
[おでん, oden] (n) (uk) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi); (P) [Add to Longdo]
屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor [Add to Longdo]
[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]
口分[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government [Add to Longdo]
[たかだは, takadaha] (n) Takada sect (of Shin Buddhism) [Add to Longdo]
高島[たかしまだ, takashimada] (n) (See 島髷) traditional women's hair style, with hair worn up and arched back [Add to Longdo]
売買[くろたばいばい, kurotabaibai] (n) dealing in rice speculating on the year's harvest before seedlings are set out [Add to Longdo]
[こんでん, konden] (n) new rice field [Add to Longdo]
[さかたざめ;サカタザメ, sakatazame ; sakatazame] (n) (uk) yellow guitarfish (Rhinobatos schlegelii) [Add to Longdo]
山葵[わさびでん, wasabiden] (n) wetland wasabi terrace [Add to Longdo]
死出の[しでのたおさ, shidenotaosa] (n) (arch) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
死出[しでたおさ, shidetaosa] (n) (arch) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[しでん;わたくしだ(ok), shiden ; watakushida (ok)] (n) privately owned rice field [Add to Longdo]
時鳥;子規;不如帰;杜鵑;霍公鳥;蜀魂;沓手鳥;杜宇;鵑;沓直鳥;郭公[ほととぎす;しき(子規);ふじょき(不如帰);とけん(杜鵑);しょっこん(蜀魂);くつてどり(沓手鳥;沓直鳥);とう(杜宇);ホトトギス, hototogisu ; shiki ( ko ki ); fujoki ( hototogisu ); token ( hototogisu ); shokkon ] (n) (uk) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに英語を教えていますか」「山先生です」
I feel completely restored after a week in the country.1週間舎にいてすっかり元気になったような気がする。
I met Yoshida for the first time in five years.5年ぶりに吉君に会った。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に秋につきますか。
By the time you land at Narita, it will be dark.あなたが成に着陸するころまでには、暗くなっているのでしょう。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから三に住んでいますか。
How often do you see Tanaka?あなたはどのくらい中さんと会っているの。
You will soon be used to rural life.あなたはもうすぐ舎の生活に慣れるでしょう。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに三に住むつもりですか。
Let me introduce you to Mr Tanaka.あなたを中さんに紹介しましょう。
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和慎太郎です。
I visited my uncle in the country one day.ある日、私は舎の叔父を訪ねた。
He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.ウッド夫人が作ってくれるおいしい舎風の料理を食べたし、ミルクをたくさん飲みました。
This is Mr Yasuda.こちらが安さんです。
There used to be rice fields around here.このあたりは昔、んぼだったんだよ。
This house belong to Mr Yamada.この家の所有者は山さんだ。
This house belongs to Mr Yamada.この家は山さんの所有である。
This house belongs to Mr Yamada.この家は山さんの物です。
I never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.この写真を見ると必ず、舎での幸せな日々を私は思い出す。
This country road leads to a small town ten miles away.この舎の道は10マイル離れた小さな町に通じている。
You clown you.この舎者めが。
This land belongs to Mr Ikeda.この土地は池氏の所有だ。
When does this plane reach Narita?この飛行機はいつ成につきますか。
This oil field used to produce orders of magnitude more oil as it does now.この油はかつては現在の何十倍もの石油を産出したものだ。
Don't you think Tanaka is the one who did it?これをやった犯人は、中君だね? [M]
Let's stop this fruitless discussion.こんな小原評定はやめよう。
Hi! I'm Ichirou Tanaka. Nice to meet you.こんにちは。僕は中一郎です。よろしくお願いします。 [M]
However, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.しかし、面倒な乗り換えをしなくてすむJRの成エクスプレス(空港から30分から60分おきに出発します)をお使いになることをおすすめします。
The jet plane reached Narita an hour late.そのジェット機は1時間遅れて成に来た。
Is it possible to acquire the bestseller in the bookstore in Akita?そのベストセラーを秋の書店で入手できますか。
I inquired at the school only to find there was no student by the name of Yamada.その学校に問い合わせたら、山という生徒はいなかった。
The old cottage has a certain charm about it.その古い舎の家にはある魅力がある。
The rice field lies waste.そのんぼは荒れ果てたままだ。
The airplane landed at Narita Airport.その飛行機は成空港に着いた。
Is it possible to buy the book at the bookstore in Akita?その本を秋の書店で購入できますか。
Then the bus left the town and drove along a country road.それからバスは町を出て、舎道を走っていきました。
Why is Mrs. Yamada popular in your school?なぜ山先生はあなたの学校で人気があるのですか。
It is true that Mochida did his best, but he wasn't careful enough.なるほど持は最善を尽くしたが、注意力が足りなかった。
Ms Mizuta likes that "Buska" character so much, last time she happened by a store that had Buska goods, she homed in on them and bought one on the spot.ブースカ大好きの水さんは、偶然入った店でめざとくブースカグッズを見つけて早速買うことにした。
Yesterday I ran into Yamada, whom I hadn't seen in years.ぼくは昨日何年もあったことのなかった山君に出会った。 [M]
Lisa, this is Mr Murata. He's my boss.リサ、こちらが村さん。僕の上司です。 [M]
I feel exactly the same as Mr Isoda.氏に全く同感です。
I arrived at Narita the day before yesterday.一昨日成に着きました。
Do you mind if I join your trip to country?一緒に舎への旅に行ってもいいですか。
When I retire, I'd like to spend the rest of my life in the country.引退したら余生を舎で過ごしたい。
Whether it rains or not, Fujita is planning to have a picnic.雨が降ろうが降るまいが、藤はピクニックをしようと計画している。
Thanks to Mr Nagata.さんのおかげです。
Yamada is second to none in English in his class.英語ではクラスの山の右に出るものはいない。
Minutes or hours later Dr. Numata came in and felt Sadako's forehead.何分か経ったのか、それとも何時間か経ったのか、沼先生が家に入ってきて、禎子の額に手を当てた。
We live in the country during the summer.夏の間私たちは舎で生活する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
十和[とうわだこ, touwadako] (See in Tohoku) [Add to Longdo]
[よしだ, yoshida] Yoshida (Name) [Add to Longdo]
[やまだ, yamada] Yamada (Name) [Add to Longdo]
[にったぐん, nittagun] Landkreis Nitta (in der Praefektur Gunma) [Add to Longdo]
早稲[わせだ, waseda] (Stadtteil in Tokyo) [Add to Longdo]
[ほんだ, honda] Honda (Name) [Add to Longdo]
[そうでん, souden] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
[すいでん, suiden] Reisfeld [Add to Longdo]
[ながたちょう, nagatachou] (Regierungsviertel in Tokyo) [Add to Longdo]
[いけだ, ikeda] Ikeda (Name) [Add to Longdo]
[ゆでん, yuden] Oelfeld [Add to Longdo]
[ぬまた, numata] sumpfiges_Feld, schlammiges_Feld [Add to Longdo]
[はまだ, hamada] Hamada (Name) [Add to Longdo]
[た, ta] Reisfeld [Add to Longdo]
[たなか, tanaka] Tanaka (Name) [Add to Longdo]
中君[たなかくん, tanakakun] (Herr) Tanaka [Add to Longdo]
植え[たうえ, taue] -Pflanzen_des_Reises [Add to Longdo]
[たはた, tahata] Felder [Add to Longdo]
[いなか, inaka] Land, Provinz [Add to Longdo]
舎娘[いなかむすめ, inakamusume] Maedchen_vom_Lande [Add to Longdo]
[はねだ, haneda] (Flughafen_in_Tokyo) [Add to Longdo]
[すみだがわ, sumidagawa] (Fluss_in_Tokyo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top