ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*狂*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -狂-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狂, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] insane, mad; violent; wild
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1147
[逛, guàng, ㄍㄨㄤˋ] to ramble, to stroll, to wander
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  狂 [kuáng, ㄎㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2642
[诳, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] to lie, to deceive; to delude, to cheat
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  狂 [kuáng, ㄎㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Mad 狂 speech 讠; 狂 also provides the pronunciation, Rank: 4488
[誑, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] to lie, to deceive; to delude, to cheat
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  狂 [kuáng, ㄎㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Mad 狂 speech 言; 狂 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad, #2,727 [Add to Longdo]
[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, / ] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse, #7,339 [Add to Longdo]
[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, / ] craze, #12,793 [Add to Longdo]
[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]
[kuáng fēng, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] fierce wind, #16,685 [Add to Longdo]
[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, ] savage; furious, #19,284 [Add to Longdo]
[kuáng xiào, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧㄠˋ, ] to laugh wildly; laughing to one's heart's content, #20,164 [Add to Longdo]
[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
犬病[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]
[kuáng yě, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄝˇ, ] coarse and wild, #23,217 [Add to Longdo]
[kuáng rén, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ, ] madman, #24,853 [Add to Longdo]
[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, ] ecstasy; rapt, #27,599 [Add to Longdo]
欣喜若[xīn xǐ ruò kuáng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, ] wild with joy (成语 saw); to rejoice; to exult, #30,523 [Add to Longdo]
[kuáng bào, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄠˋ, ] frantic, #32,283 [Add to Longdo]
[fā kuáng, ㄈㄚ ㄎㄨㄤˊ, / ] crazy; mad; madly, #32,892 [Add to Longdo]
[qīng kuáng, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] frivolous, #32,986 [Add to Longdo]
[kuáng zào, ㄎㄨㄤˊ ㄗㄠˋ, ] rash; impetuous; irritable, #39,124 [Add to Longdo]
丧心病[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty, #41,165 [Add to Longdo]
力挽[lì wǎn kuáng lán, ㄌㄧˋ ㄨㄢˇ ㄎㄨㄤˊ ㄌㄢˊ, / ] to pull strongly against a crazy tide (成语 saw); fig. to try hard to save a desperate crisis, #43,330 [Add to Longdo]
轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately, #43,975 [Add to Longdo]
[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, ] domineering; haughty, #49,031 [Add to Longdo]
想曲[kuáng xiǎng qǔ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˇ, ] rhapsody (music), #50,408 [Add to Longdo]
[kuáng luàn, ㄎㄨㄤˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] hysterical, #52,154 [Add to Longdo]
偏执[piān zhí kuáng, ㄆㄧㄢ ㄓˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] paranoia, #53,156 [Add to Longdo]
[kuáng fèi, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄟˋ, ] howl, #53,700 [Add to Longdo]
[kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, ] raving; wild language; idiocy; gaffe, #57,952 [Add to Longdo]
[kuáng nù, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄨˋ, ] furious, #60,197 [Add to Longdo]
妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant and conceited, #69,527 [Add to Longdo]
自大[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, ] megalomania; egomania; delusions of grandeur, #98,741 [Add to Longdo]
[zào kuáng zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄓㄥˋ, ] mania; manic episode, #100,825 [Add to Longdo]
色情[sè qíng kuáng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˊ, ] mad about sex; nymphomania, #103,940 [Add to Longdo]
惊喜若[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, / ] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure, #181,403 [Add to Longdo]
[xiōng kuáng, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] fierce; ferocious; savage, #227,170 [Add to Longdo]
妄想[wàng xiǎng kuáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨㄤˊ, ] paranoia; megalomaniac [Add to Longdo]
屡出[lǚ chū kuáng yán, ㄌㄩˇ ㄔㄨ ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] repeated gaffes [Add to Longdo]
杀人[shā rén kuáng, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] homicidal maniac [Add to Longdo]
人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]
[kuáng zì, ㄎㄨㄤˊ ㄗˋ, ] arrogant and unbridled [Add to Longdo]
欢节[kuáng huān jié, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] party; merriment [Add to Longdo]
牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE [Add to Longdo]
[kuáng yǐn, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ, / ] to drink hard [Add to Longdo]
饮大嚼[kuáng yǐn dà jiào, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to drink and eat wildly (set phrase) [Add to Longdo]
饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, / ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
[zào kuáng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ, ] manic [Add to Longdo]
抑郁症[zào kuáng yì yù zhèng, ㄗㄠˋ ㄎㄨㄤˊ ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] manic depression [Add to Longdo]
[diān kuáng, ㄉㄧㄢ ㄎㄨㄤˊ, / ] demented [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) โรควัวบ้า
殺人[さつじんはんにん, satsujinhannin] (n) ฆาตกร
犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] โรคพิษสุนัขบ้า
猛りう;たけり[たけりくるう, takerikuruu] (exp) โหมกระหน่ำ, ซัดสาด(ความโกรธ, ความเดือดดาล)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くるう, kuruu] TH: เพี้ยน  EN: to go mad
[くるう, kuruu] TH: ผิดปกติไปจากเดิม  EN: to get out of order

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とちう) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
トランプ[トランプきょう, toranpu kyou] (n) card freak [Add to Longdo]
映画[えいがきょう, eigakyou] (n) movie fan; cinema enthusiast [Add to Longdo]
歌舞伎[かぶききょうげん, kabukikyougen] (n) (1) kabuki play; kabuki drama; (2) kabuki script [Add to Longdo]
[にわかきょうげん, niwakakyougen] (n) impromptu skit; (theatrical) farce [Add to Longdo]
間の[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
顔見世[かおみせきょうげん, kaomisekyougen] (n) December kabuki performance at Kyoto's Minamiza Theater in which all famous actors perform [Add to Longdo]
気が[きがくるう, kigakuruu] (exp,v5u) to go mad; to go crazy [Add to Longdo]
気もわんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction [Add to Longdo]
気違い(P);気い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
気違いじみる;気違い染みる;気いじみる;気い染みる[きちがいじみる, kichigaijimiru] (v1,vi) (sens) to look mad; to act nuts; to seem crazy [Add to Longdo]
気違いに刃物;気いに刃物[きちがいにはもの, kichigainihamono] (exp) (sens) incredible danger (lit [Add to Longdo]
気違い沙汰;気い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck) [Add to Longdo]
い咲き[くるいざき, kuruizaki] (n) off-season flowering [Add to Longdo]
い咲く[くるいざく, kuruizaku] (v5k) to bloom out of season [Add to Longdo]
い死に;[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]
おしい思い[くるおしいおもい, kuruoshiiomoi] (n) maddening thought [Add to Longdo]
しい;おしい[くるおしい, kuruoshii] (adj-i) crazy about; maddening [Add to Longdo]
する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vi) to go mad (over something); to be crazy (about something) [Add to Longdo]
れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (uk) (usu. as 気がふれる) to go mad [Add to Longdo]
わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
わせる[くるわせる, kuruwaseru] (v1,vt) (1) to drive mad; (2) to cause a malfunction; to put out of order; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] (n,vs,adj-no) wild joy; ecstasy [Add to Longdo]
喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P) [Add to Longdo]
気の沙汰;気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness [Add to Longdo]
牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease [Add to Longdo]
[きょうく, kyouku] (n) type of comic haiku [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (n) crazy fist (dragonball technique) [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (n) mad dog [Add to Longdo]
犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] (n) rabies; hydrophobia [Add to Longdo]
[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本言,間言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) [Add to Longdo]
言回し;言廻し[きょうげんまわし, kyougenmawashi] (n) supporting, but indispensable role; major supporting role [Add to Longdo]
言強盗[きょうげんごうとう, kyougengoutou] (n) fake (staged) robbery [Add to Longdo]
言座[きょうげんざ, kyougenza] (n) (where the interlude kyogen actors wait) (See 間言) place on bridge passageway next to the rear of a noh stage [Add to Longdo]
言作者[きょうげんさくしゃ, kyougensakusha] (n) house playwright (of kabuki) [Add to Longdo]
言師[きょうげんし, kyougenshi] (n) kyogen performer [Add to Longdo]
言自殺[きょうげんじさつ, kyougenjisatsu] (n) faked suicide [Add to Longdo]
言方[きょうげんかた, kyougenkata] (n) (1) kyogen performer; (2) low-ranked house playwright (of kabuki) [Add to Longdo]
言誘拐[きょうげんゆうかい, kyougenyuukai] (n) fake (staged) kidnapping [Add to Longdo]
言綺語[きょうげんきご, kyougenkigo] (n) (a derogatory term for) fiction (lit [Add to Longdo]
[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane [Add to Longdo]
[きょうし, kyoushi] (n) (Edo-period) type of humorous poem (humourous) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.あなたはってる。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシングはエンジンをすこぶる強力にした。
Adam was furious with me when I broke his watch.アダムは私が彼の時計を壊した時、怒りった。
Does your watch keep good time?あなたの時計、時間はいませんか。
You did a lot of work in frantic haste.あなたはたくさんの仕事をわんばかりに急いで片づけた。
You will drive me mad.あなたは気がうだろう。
That terrible noise is driving me mad.あのひどい音を聞くと気がいそうになる。
That noise is almost driving me mad.あの音を聞いていると気がいそうだ。
That man who committed that crime was out of his mind.あの犯罪を犯した男は、気がっている。
He must be crazy to behave like that.あんな風に振る舞うなんて彼は気がってるに違いない。
The poor girl went out of her mind.かわいそうに、あの女の子は気がってしまった。
I guarantee this watch to keep perfect time.この時計は絶対にわないこと請け合いだ。
You are mad to go out in the snow without a coat.この雪の中をオーバーも着ないで出て行くなんて気でもってるのか。
You could say that Mrs. Smith is a television addict.スミス夫人はテレビといってもいいくらいです。
Zen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.ゼンの最新の任務は、緑の絶滅を図る人による生態系破壊から地球を救うことです。
The poet went mad in the end.その詩人はとうとう発した。
The clock is wrong.その時計はっている。
The prisoners fought one another like so many mad people.その囚人達はまるで人のように互いに争った。
The tragic news drove his mother mad.その悲報に打たれて彼の母は気がった。
He went insane from the unhappy accident.その不幸な出来事のために気がった。
It is little short of lunacy to try it.それをやってみるなんて気に近い。
He must be crazy that he should do so.そんなことをするなんて彼は気がっているに違いない。
It would be foolish, not to say mad, to do such a thing.そんなことをするのは、っているとまでは言わないが、愚かなことだろう。
Have you lost your senses to say so?そんなことを言うとは気でもったのか。
Have you lost your sense to say so?そんなことを言うなんて気でもったのか。
It's the height of madness to say so.そんなことを言うのは気のさただ。
He must be crazy to talk like that.そんな話し方をするとは、彼はっていたに違いない。
A lot of things happened and my schedule was messed up.たくさんのことが起こって、スケジュールがってしまった。
The poet went mad in the end.ついにその詩人は気がった。
Tom worked like a madman.トムは気がったように働いた。
Hamlet acts as if he were insane.ハムレットはまるで気がったかのようにふるまう。
There are a lot of beach bums in Hawaii.ハワイにはサーフがいっぱいいる。
The piano was out of tune; it sounded very bad.ピアノは調子がっていて、ひどい音色だった。
It was a big upset when Hingis was eliminated in the first round.ヒンギスが一回戦敗退の大番わせ。
Nobody can stop my turning to madness.もう誰にも止められない、気に向かうオレを。 [M]
If that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.もしその洗濯機の調子がまたったら、製造会社に文句を言ってやろう。
Unless you turn the radio off, I will go mad.ラジオを消してくれないと気がいそうだ。
A miss is as good as a mile. [Proverb]一つ間違えば一里もう。
The astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.宇宙飛行士たちは、彼らの熱的な歓呼と喝采で迎えられた。
The astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.宇宙飛行士達は熱した人々の励ましと喝采に迎えられた。
We've got to break out tonight or I'll go crazy!何としても今晩脱獄するんだ。さもなきゃ気がってしまう。
We are enthusiastic Hanshin Tigers fans.我々は熱的な阪神タイガースファンである。
When the cold winter began, the old man's health deteriorated.寒い冬が始まってから、その老人は体の調子がってしまった。
It is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.危機のさいにも冷静さを失わず、気に走るのを避けることが肝要である。
I'm out of my mind.気がいそうだ。
Off one's rocker.気がって。
I'm shouting out loud insanity takes hold over me.叫んでいる、気に染まり行く中で。
Are you mad.ったのかい?
It is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.気の状態のさいに、善悪を区別させようとしても無駄である。
Look out for the wild dog!犬にご注意。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い咲き[くるいざき, kuruizaki] ausserhalb_der_Saison_bluehen [Add to Longdo]
[くるう, kuruu] verrueckt_werden, Amok_laufen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
おしい[くるおしい, kuruoshii] (fast) verrueckt_sein (vor Angst=Schmerz) [Add to Longdo]
[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]
[きょうほん, kyouhon] herumrennen, versessen_sein (auf) [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] Wahnsinn, Irrsinn [Add to Longdo]
[きょうげん, kyougen] Stueck, Drama, No-Schwank [Add to Longdo]
[はっきょう, hakkyou] Verruecktheit, Wahnsinn [Add to Longdo]
[すいきょう, suikyou] neugierig [Add to Longdo]
荒れ[あれくるう, arekuruu] wueten, rasen, toben [Add to Longdo]
誇大妄想[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] Groessenwahn [Add to Longdo]
踊り[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top