ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*犭*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -犭-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[独, dú, ㄉㄨˊ] alone, independent, only, single, solitary
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 627
[犯, fàn, ㄈㄢˋ] criminal; to violate, to commit a crime
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 767
[狂, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] insane, mad; violent; wild
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1147
[猛, měng, ㄇㄥˇ] violent, savage, cruel, bold
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  孟 [mèng, ㄇㄥˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1157
[犹, yóu, ㄧㄡˊ] similar to, just like, as
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1230
[狗, gǒu, ㄍㄡˇ] dog
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  句 [jù,gōu, ㄐˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1281
[狱, yù, ㄩˋ] prison, jail; case; lawsuit
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A guard dog 犭 talking 讠 to a prisoner 犬, Rank: 1597
[猜, cāi, ㄘㄞ] to guess, to conjecture, to suppose; to feel
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  青 [qīng, ㄑㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1598
[狠, hěn, ㄏㄣˇ] vicious, fierce, cruel
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1654
[猫, māo, ㄇㄠ] cat
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  苗 [miáo, ㄇㄧㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 1673
[猎, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1687
[狼, láng, ㄌㄤˊ] wolf
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1708
[猪, zhū, ㄓㄨ] pig, hog, wild boar
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 1762
[猩, xīng, ㄒㄧㄥ] ape, orangutan
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  星 [xīng, ㄒㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2016
[狭, xiá, ㄒㄧㄚˊ] narrow, limited; narrow-minded
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  夹 [jiā, ㄐㄧㄚ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 2018
[猴, hóu, ㄏㄡˊ] monkey, ape; like a monkey
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  侯 [hóu, ㄏㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2187
[狮, shī, ] lion
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  师 [shī, ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2211
[狄, dí, ㄉㄧˊ] barbarians; a tribe from northern China; surname
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2219
[猿, yuán, ㄩㄢˊ] ape
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  袁 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 2312
[狐, hú, ㄏㄨˊ] fox
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  瓜 [guā, ㄍㄨㄚ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 2321
[狡, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] cunning, deceitful, treacherous
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  交 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 2670
[狸, lí, ㄌㄧˊ] fox
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 2738
[猾, huá, ㄏㄨㄚˊ] crafty, cunning, shrewd; deceitful
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  骨 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3083
[狈, bèi, ㄅㄟˋ] a legendary wolf; distressed, wretched
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  贝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3090
[狩, shòu, ㄕㄡˋ] winter hunting; a hunting dog; an imperial tour
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  守 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3190
[狒, fèi, ㄈㄟˋ] baboon
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  弗 [, ㄈㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 3281
[猝, cù, ㄘㄨˋ] sudden, abrupt
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3316
[猖, chāng, ㄔㄤ] mad, wild; reckless, unruly
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3392
[狞, níng, ㄋㄧㄥˊ] fierce; hideous
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  宁 [níng, ㄋㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3457
[狙, jū, ㄐㄩ] monkey, ape; to spy, to watch for; to lie in ambush
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 3621
[獗, jué, ㄐㄩㄝˊ] wild, violent; unruly, lawless
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  厥 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3899
[猓, guǒ, ㄍㄨㄛˇ] monkey
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  果 [guǒ, ㄍㄨㄛˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 3940
[狰, zhēng, ㄓㄥ] fierce-looking, ferocious
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  争 [zhēng, ㄓㄥ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4047
[猥, wěi, ㄨㄟˇ] vulgar, low; wanton, obscene
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  畏 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4270
[獾, huān, ㄏㄨㄢ] badger
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  雚 [guàn, ㄍㄨㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 4312
[獭, tǎ, ㄊㄚˇ] otter
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  赖 [lài, ㄌㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 4427
[猬, wèi, ㄨㄟˋ] porcupine, hedgehog; many, varied; vulgar, low
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  胃 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 4455
[犷, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] fierce, rude, uncivilized
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4624
[獠, liáo, ㄌㄧㄠˊ] to hunt at night with torches
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  尞 [liào, ㄌㄧㄠˋ]
Etymology: [ideographic] Hunting with dogs 犭 and torches 尞; 尞 also provides the pronunciation, Rank: 4625
[狻, suān, ㄙㄨㄢ] a fabulous beast
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 4637
[猕, mí, ㄇㄧˊ] macacus monkey
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  弥 [, ㄇㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 4681
[獐, zhāng, ㄓㄤ] roebuck, hornless river deer
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  章 [zhāng, ㄓㄤ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5379
[獯, xūn, ㄒㄩㄣ] barbarians; a tribe of Scythian nomads
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  熏 [xūn, ㄒㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5411
[獬, xiè, ㄒㄧㄝˋ] mythical unicorn
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  解 [jiě, ㄐㄧㄝˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5582
[狎, xiá, ㄒㄧㄚˊ] to be familiar with; to disrespect
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 5592
[狷, juàn, ㄐㄩㄢˋ] rash, irritable, impulsive, impetuous
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  肙 [yuàn, ㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 5730
[狯, kuài, ㄎㄨㄞˋ] sly, cunning, crafty
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  会 [huì, ㄏㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 5782
[猢, hú, ㄏㄨˊ] a kind of monkey found in western China
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  胡 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5783
[狲, sūn, ㄙㄨㄣ] monkey
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  孙 [sūn, ㄙㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5797
[狍, páo, ㄆㄠˊ] a species of deer found in northern China
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] animal, Rank: 5804

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top