ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*犬*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -犬-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[器, qì, ㄑㄧˋ] device, instrument, tool; receptacle, vessel
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Four cooking vessels 口 guarded by a dog 犬, Rank: 441
[突, tū, ㄊㄨ] sudden, abrupt, unexpected
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 rushing out of a cave 穴, Rank: 484
[状, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: , Decomposition:   丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 624
[默, mò, ㄇㄛˋ] silent; quiet, still; dark
Radical: , Decomposition:   黑 [hēi, ㄏㄟ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog 犬 watching in the dark 黑, Rank: 1031
[献, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to offer, to present; to show, to display
Radical: , Decomposition:   南 [nán, ㄋㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 1192
[哭, kū, ㄎㄨ] to weep, to cry, to wail
Radical: , Decomposition:     口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] To shed a tear from your eyes 口 over a person 犬, Rank: 1210
[伏, fú, ㄈㄨˊ] to crouch, to crawl, to lie hidden, to conceal
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 acting like a dog 犬, Rank: 1389
[狱, yù, ㄩˋ] prison, jail; case; lawsuit
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    讠 [yán, ㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A guard dog 犭 talking 讠 to a prisoner 犬, Rank: 1597
[厌, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] cliff, Rank: 1633
[臭, chòu, ㄔㄡˋ] to reek, to smell, to stink
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] The smell 自 of a dirty dog 犬, Rank: 2105
[犬, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] dog
Radical: , Decomposition:   大 [, ㄉㄚˋ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [pictographic] A dog turned to the side, Rank: 2649
[莽, mǎng, ㄇㄤˇ] thicket, underbrush; rude, impertinent
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 surrounded by weeds 艹, 廾, Rank: 2714
[倏, shū, ㄕㄨ] hastily, suddenly, abruptly
Radical: , Decomposition:   攸 [yōu, ㄧㄡ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 2796
[吠, fèi, ㄈㄟˋ] to bark
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] The sound a dog 犬 makes with their mouth 口, Rank: 3426
[戾, lì, ㄌㄧˋ] perverse, rebellious, recalcitrant
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 that won't come indoors 户, Rank: 4232
[類, lèi, ㄌㄟˋ] category, class, group, kind; similar to; to resemble
Radical: , Decomposition:     米 [, ㄇㄧˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  頁 [, ㄧㄝˋ]
Etymology: -, Rank: 4915
[猷, yóu, ㄧㄡˊ] to plan, to plot, to scheme
Radical: , Decomposition:   酋 [qiú, ㄑㄧㄡˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 4934
[厣, yǎn, ㄧㄢˇ] shell
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  甲 [jiǎ, ㄐㄧㄚˇ]
Etymology: [pictophonetic] armor, Rank: 5160
[獒, áo, ㄠˊ] smastiff, large fierce dog
Radical: , Decomposition:   敖 [áo, ㄠˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6263
[畎, quǎn, ㄑㄩㄢˇ] a drain between fields, irrigation; to flow
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field, Rank: 6342
[肰, rán, ㄖㄢˊ] dog meat
Radical: , Decomposition:     犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] Dog 犬 meat ⺼, Rank: 9835
[尨, máng, ㄇㄤˊ] shaggy dog; striped, variegated
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [ideographic] A hairy 彡 dog 犬
[犮, bá, ㄅㄚˊ] to pull up
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  ?
Etymology: -
[犾, yín, ㄧㄣˊ]
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: -
[狀, zhuàng, ㄓㄨㄤˋ] state, condition; shape, appearance, form; certificate
Radical: , Decomposition:   爿 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog
[狊, jú, ㄐㄩˊ]
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: -
[猋, biāo, ㄅㄧㄠ] wind, storm, gale; a dog running
Radical: , Decomposition:   犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A pack of ferocious dogs 犬; a storm
[猒, yān, ㄧㄢ]
Radical: , Decomposition:   明 [míng, ㄇㄧㄥˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: -
[獄, yù, ㄩˋ] prison, jail; case; lawsuit
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]    言 [yán, ㄧㄢˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A guard dog 犭 talking 言 to a prisoner 犬
[獎, jiǎng, ㄐㄧㄤˇ] prize, reward; to award
Radical: , Decomposition:   將 [jiāng, ㄐㄧㄤ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog
[獸, shòu, ㄕㄡˋ] beast, animal; bestial
Radical: , Decomposition:   嘼 [chù, ㄔㄨˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] animal
[獻, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to offer, to present; to show, to display
Radical: , Decomposition:   鬳 [yàn, ㄧㄢˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quǎn, ㄑㄩㄢˇ, ] dog, #4,678 [Add to Longdo]
[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]
[jǐng quǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˇ, ] police dog, #25,398 [Add to Longdo]
[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it., #76,239 [Add to Longdo]
丧家之[sàng jiā zhī quǎn, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄓ ㄑㄩㄢˇ, / ] lit. a homeless dog (成语 saw); fig. homeless and with nowhere to go, #76,682 [Add to Longdo]
齿[quǎn chǐ, ㄑㄩㄢˇ ㄔˇ, 齿 / ] canine tooth, #108,172 [Add to Longdo]
儒主义[quǎn rú zhǔ yì, ㄑㄩㄢˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] cynicism, #125,443 [Add to Longdo]
画虎类[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition, #427,783 [Add to Longdo]
[dà quǎn zuò, ㄉㄚˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Canis Major (constellation), #449,201 [Add to Longdo]
[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Canes Venatici (constellation), #609,147 [Add to Longdo]
[xiǎo quǎn zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Canis Minor (constellation), #681,335 [Add to Longdo]
一人得道鸡升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
[gōng quǎn, ㄍㄨㄥ ㄑㄩㄢˇ, ] male dog [Add to Longdo]
[mǔ quǎn, ㄇㄨˇ ㄑㄩㄢˇ, ] female dog; bitch [Add to Longdo]
灰猎[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] greyhound [Add to Longdo]
牛头[niú tóu quǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄑㄩㄢˇ, / ] bulldog [Add to Longdo]
[quǎn kē, ㄑㄩㄢˇ ㄎㄜ, ] the canines [Add to Longdo]
[áo quǎn, ㄠˊ ㄑㄩㄢˇ, ] mastiff (big dog) [Add to Longdo]
短腿猎[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]
虎父无[hǔ fù wú quǎn zǐ, ㄏㄨˇ ㄈㄨˋ ㄨˊ ㄑㄩㄢˇ ㄗˇ, / ] lit. father a lion, son cannot be a dog (honorific); With a distinguished father such as you, the son is sure to do well.; like father, like son [Add to Longdo]
蝴蝶[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, ] papillon (lapdog with butterfly-like ears) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いぬ, inu] (n) สุนัข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こいぬ, koinu] (n) ลูกสุนัข, ลูกหมา
[けんし, kenshi] (n) เขี้ยวสุนัข
[あいけんか, aikenka] (n) คนรักสุนัข
[きょうけんびょう, kyoukenbyou] โรคพิษสุนัขบ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイヌ[アイヌけん, ainu ken] (n) (See 北海道) Hokkaido dog; dog breed native to Hokkaido [Add to Longdo]
エスキモー[エスキモーけん, esukimo-ken] (n) Eskimo dog [Add to Longdo]
パリア[パリアいぬ, paria inu] (n) pariah dog [Add to Longdo]
ポメラニア[ポメラニアけん, pomerania ken] (n) Pomeranian (dog) [Add to Longdo]
[あいけん, aiken] (n) pet dog; (P) [Add to Longdo]
[あいけんか, aikenka] (n) lover of dogs [Add to Longdo]
[いっけん, ikken] (n) one dog [Add to Longdo]
契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris) [Add to Longdo]
介助[かいじょけん, kaijoken] (n) service dog (for the disabled, etc.) [Add to Longdo]
樺太[からふとけん;からふといぬ, karafutoken ; karafutoinu] (n) Sakhalin husky (dog breed) [Add to Longdo]
噛ませ;かませ[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (n) mad dog [Add to Longdo]
[きょうけんびょう, kyoukenbyou] (n) rabies; hydrophobia [Add to Longdo]
[ぐんけん, gunken] (n) war dog [Add to Longdo]
軍用[ぐんようけん, gunyouken] (n) war dog [Add to Longdo]
警察[けいさつけん, keisatsuken] (n) police dog [Add to Longdo]
芸をする[げいをするいぬ, geiwosuruinu] (exp) dog that knows (does) tricks [Add to Longdo]
(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]
ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp [Add to Longdo]
ぞり;[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled [Add to Longdo]
と猿[いぬとさる, inutosaru] (exp) (See 猿) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
も歩けば棒に当たる;も歩けば棒に当る;もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
[けんえん, ken'en] (n) dogs and monkeys (esp. as an example of a bad relationship, like that between cats and dogs) [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (n,adj-no) loggerheads (lit [Add to Longdo]
黄楊[いぬつげ;イヌツゲ, inutsuge ; inutsuge] (n) (uk) Japanese holly (Ilex crenata) [Add to Longdo]
嫌い[いぬぎらい, inugirai] (exp) dog hater; dog hating [Add to Longdo]
香需;こうじゅ;香じゅ[いぬこうじゅ;イヌコウジュ, inukouju ; inukouju] (n) (uk) Mosla punctulata (plant) [Add to Longdo]
殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention [Add to Longdo]
酸漿[いぬほおずき, inuhoozuki] (n) black nightshade (plant) (Solanum nigrum L.) [Add to Longdo]
四手[いぬしで;イヌシデ, inushide ; inushide] (n) (uk) Chonowski's hornbeam (Carpinus tschonoskii) [Add to Longdo]
子;児;狗;狗児[えのこ(犬子;犬児;狗);えのころ;えぬ(狗), enoko ( inu ko ; inu ji ; ku ); enokoro ; enu ( ku )] (n) (arch) (See 子) puppy [Add to Longdo]
死に[いぬじに, inujini] (n,vs) (sens) die in vain [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] (n,adj-no) (See 糸切り歯) eyetooth; cuspid; canine (tooth); dogtooth [Add to Longdo]
[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]
[けんしゃ, kensha] (n) kennel; doghouse [Add to Longdo]
[けんしゅ, kenshu] (n) breed of dog [Add to Longdo]
[けんじゅ, kenju] (n) cynic [Add to Longdo]
儒学派[けんじゅがくは, kenjugakuha] (n) cynic (phil.) [Add to Longdo]
小屋[いぬごや, inugoya] (n) kennel; dog house [Add to Longdo]
食い[いぬぐい;いぬくい, inugui ; inukui] (n,vs) eating like a dog; sloppy eating [Add to Longdo]
掻き;かき[いぬかき, inukaki] (n) dog paddle (swimming style) [Add to Longdo]
畜生[いぬちくしょう, inuchikushou] (n) mangy cur; low animal; beast [Add to Longdo]
張子;張り子[いぬはりこ, inuhariko] (n) papier-mache dog [Add to Longdo]
追物[いぬおうもの, inuoumono] (n) dog-hunting event of Kamakura period [Add to Longdo]
[いぬくぎ, inukugi] (n) spike; dog nail [Add to Longdo]
[いぬぶえ, inubue] (n) dog whistle [Add to Longdo]
[いぬねこ, inuneko] (n) dogs and cats; pets [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you want?" "I want a dog."「あなたは何が欲しいですか」「が欲しいです」
Both dogs are asleep.2匹のは眠っている。
"Does she have a dog?" "No, she doesn't."「彼女はを飼っていますか」「いいえ」
Twelve years is old for a dog.12歳といえばは年寄りだ。
This is my dog.あれは私のです。
I have two dogs. One is white and the other black.2匹を飼っているが、1匹は白でもう1匹は黒だ。
See the boy and his dog that are running over there.あそこを走っている少年と彼のを見なさい。
Both you and I must take care of the dog.あなたと私の両方がの世話をしなければならない。
Your dog always barks at me.あなたのはいつも私に向かってほえつく。
What has become of your dog?あなたのはどうしましたか。
Your dog is big and mine is small.あなたのは大きくて私のは小さい。
You have four dogs.あなたは4匹のを飼っています。
You must take care of the dog.あなたはの世話をしなければならない。
That dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.あの、一日中ワンワンワンワン吠えてるんだから。
How can we get the ball away from the dog?あのからどうやってボールを取り戻せるだろうか。
Keep away from the dog.あのには近づくな。
I was bitten in the leg by that dog.あのに足をかまれた。
How old is that dog?あのはいくつですか。
Is that dog male or female?あのはオスかメスか。
That dog is exactly twice the size of this one.あのはこののちょうど二倍の大きさだ。
That dog has a short tail.あのはしっぽが短い。
That dog runs very fast.あのはとても速く走る。
How old that dog is.あのはなんて年をとっているのだろう。
How fast that dogs runs!あのは何と速く走るのだろう。
You should do away with that dog.あのは始末すべきだよ。
Don't let that dog come near me!あのを私の方へ来させないでよ。
That dog is too dangerous to be left loose.あのを放し飼いにしておくのは危険だ。
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で留守にしている間、隣の人たちがの面倒をみてやった。
Look at that big dog.あの大きなをごらんなさい。
Alice didn't see the dog.アリスはそのを見なかった。
Is that a cat or a dog?あれは猫ですかですか。
Andersen was afraid of dogs, too.アンデルセンもを恐がった。
I found my lost dog by means of notice in the paper.いなくなったを新聞広告によってみつけた。
The dog ran around and around the tree.は木の周りをぐるぐる走り回った。
We all consider he's the cleverest dog in the world.うちでは皆彼が世界で一番利口なだと思っている。
We have three dogs, one white and two black.うちにはが3匹いて、白いのが1匹、黒いのが2匹です。
Our dog seldom bites.うちのがかみつくことはめったに無い。
Our dog has gone away.うちのがどこかへ行ってしまった。
My cat and dog get along.うちのと猫は仲良くやっている。
Our dog, which is named John, barks at anybody.うちのは、ジョンという名前なのだが、だれにでも吠える。
My dog is the bigger of the two.うちのは2匹のうち大きいほうです。
We call our dog Johnnie.うちのはジョニーと呼ばれている。
Our dog has been lying in the sun all day.うちのは一日中日なたに横になっている。
Our dog is in the kennel.うちの小屋にいる。
I suppose we're a little too indulgent to the dog.うちの者はどうもに少し甘すぎると思う。
Every dog is a lion at home.うちの前のやせ・陰弁慶。
My watchdog is alert to the slightest sound and movement.うちの番はどんな小さな音や動きにも油断がない。
Good morning my sweet dog.おはよう僕のかわいい。 [M]
You dog is very big.お宅のは大きいですね。
My father gave me a young dog for my birthday.お父さんは誕生日にぼくに小をくれた。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]
[いぬ, inu] -Hund [Add to Longdo]
一匹[いぬいっぴき, inuippiki] ein_Hund [Add to Longdo]
小屋[いぬごや, inugoya] Hundehuette [Add to Longdo]
[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]
猿の仲[けんえんのなか, ken'ennonaka] (sich_vertragen) wie_Hund_und_Katze [Add to Longdo]
[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]
[りょうけん, ryouken] Jagdhund [Add to Longdo]
[ばんけん, banken] Wachhund [Add to Longdo]
負け[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]
[やけん, yaken] herrenloser_Hund, wilder_Hund [Add to Longdo]
[めすいぬ, mesuinu] Huendin [Add to Longdo]
飼い[かいいぬ, kaiinu] Haushund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top