ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*父*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -父-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[父, fù, ㄈㄨˋ] father, dad
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A hand 乂 holding an axe 八, Rank: 589
[爷, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 1007
[爸, bà, ㄅㄚˋ] father, papa
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  巴 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 1050
[爹, diē, ㄉㄧㄝ] father, dad, daddy
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  多 [duō, ㄉㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] father, Rank: 2004
[斧, fǔ, ㄈㄨˇ] axe, hatchet; to chop, to hew
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] axe, Rank: 2771
[釜, fǔ, ㄈㄨˇ] cauldron, kettle, pot
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 3786
[爺, yé, ㄧㄝˊ] grandfather, old man
Radical: , Decomposition:   父 [, ㄈㄨˋ]  耶 [, ㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] father

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù mǔ, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] father and mother; parents, #1,145 [Add to Longdo]
[fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ, / ] father, #1,348 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] father, #4,299 [Add to Longdo]
[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker, #7,089 [Add to Longdo]
[zǔ fù, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father; paternal grandfather, #18,171 [Add to Longdo]
[yuè fù, ㄩㄝˋ ㄈㄨˋ, ] wife's father, father-in-law, #19,943 [Add to Longdo]
[shén fù, ㄕㄣˊ ㄈㄨˋ, ] padre (title of Catholic priest); (spiritual) father, #24,383 [Add to Longdo]
[jiào fù, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨˋ, ] godfather, #25,155 [Add to Longdo]
[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man, #27,066 [Add to Longdo]
母亲[fù mǔ qīn, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] parent, #27,113 [Add to Longdo]
[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, ] father's younger brother; uncle, #33,750 [Add to Longdo]
[fù lǎo, ㄈㄨˋ ㄌㄠˇ, ] elders, #34,713 [Add to Longdo]
[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] step father, #36,391 [Add to Longdo]
[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father, #37,994 [Add to Longdo]
[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, ] biological father, #42,194 [Add to Longdo]
[yǎng fù, ㄧㄤˇ ㄈㄨˋ, / ] foster, adopted father, #42,505 [Add to Longdo]
[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle, #44,023 [Add to Longdo]
[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, ] mother's sister's husband; husband of mother's sister, #45,972 [Add to Longdo]
[jiù fù, ㄐㄧㄡˋ ㄈㄨˋ, ] mother's brother; maternal uncle, #46,381 [Add to Longdo]
[zǔ fù mǔ, ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, ] paternal grandparents, #50,508 [Add to Longdo]
外祖[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] maternal grandfather (i.e. mother's father), #52,875 [Add to Longdo]
[guó fù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ, / ] father or founder of a nation; Father of the Republic (Sun Yat-sen), #53,613 [Add to Longdo]
[xiān fù, ㄒㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] deceased father; my late father, #55,334 [Add to Longdo]
曾祖[zēng zǔ fù, ㄗㄥ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's father; paternal great-grandfather, #55,525 [Add to Longdo]
[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, ] Heavenly Father, #61,859 [Add to Longdo]
[fù xì, ㄈㄨˋ ㄒㄧˋ, ] paternal line, #62,973 [Add to Longdo]
认贼作[rèn zéi zuò fù, ㄖㄣˋ ㄗㄟˊ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˋ, / ] lit. to acknowledge the bandit as one's father (成语 saw); fig. a complete betrayal; to sell oneself to the enemy, #116,117 [Add to Longdo]
有其必有其子[yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ, ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄈㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄗˇ, ] like father, like son (成语 saw), #120,753 [Add to Longdo]
[yà fù, ㄧㄚˋ ㄈㄨˋ, / ] (term of respect) second only to father; like a father (to me) [Add to Longdo]
伯叔祖[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
[sàng fù, ㄙㄤˋ ㄈㄨˋ, / ] to be orphaned of one's father [Add to Longdo]
之名[yīn Fù zhī Míng, ㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] in the Name of the Father (in Christian worship) [Add to Longdo]
[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, ] youngest uncle; fourth uncle [Add to Longdo]
[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, / ] patricide; to kill one's own father [Add to Longdo]
亲节[Fù qīn jié, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Father's Day [Add to Longdo]
[yì fù mǔ, ㄧˋ ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ, / ] foster-parents; adoptive parents [Add to Longdo]
[Shèng Fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] Holy Father; God the Father (in the Christian Trinity) [Add to Longdo]
无犬子[hǔ fù wú quǎn zǐ, ㄏㄨˇ ㄈㄨˋ ㄨˊ ㄑㄩㄢˇ ㄗˇ, / ] lit. father a lion, son cannot be a dog (honorific); With a distinguished father such as you, the son is sure to do well.; like father, like son [Add to Longdo]
许厪[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] same as 許廑|许廑, Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
许廑[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
阿爸[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, ] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel) [Add to Longdo]
高祖[gāo zǔ fù, ㄍㄠ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] great-great-grandfather [Add to Longdo]
[Huáng fù guǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] Huang Fugui, ghost of legends who provided Liu Juanzi with his magical recipes 劉涓子鬼遺方|刘涓子鬼遗方 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふし, fushi] พ่อและลูก
[がくふ, gakufu, gakufu , gakufu] (n) พ่อสามี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ちちかた, chichikata] TH: ญาติฝ่ายพ่อ  EN: father's side of family

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖さん(P);御祖さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖さん) (See 祖さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
さま;お様;御[おとうさま, otousama] (n) (hon) (See おさん) father [Add to Longdo]
さん(P);御さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
阿叔;叔[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [Add to Longdo]
[あふ, afu] (n) (fam) (arch) (See 阿母) father [Add to Longdo]
[いふ, ifu] (n) different father [Add to Longdo]
兄弟[いふきょうだい, ifukyoudai] (n) half-sibling (with a different father) [Add to Longdo]
[かふ, kafu] (n) one's father [Add to Longdo]
長制[かふちょうせい, kafuchousei] (n) patriarchal authority [Add to Longdo]
外祖[がいそふ, gaisofu] (n) maternal grandfather [Add to Longdo]
[がくふ, gakufu] (n) (man's) father-in-law; father of one's wife [Add to Longdo]
鰍;杜[かじか;とふぎょ(杜父魚);カジカ, kajika ; tofugyo ( mori chichi sakana ); kajika] (n) (1) (uk) sculpin (any fish of family Cottidae, inc. the bullheads and the miller's-thumb); (2) Japanese fluvial sculpin (Cottus pollux) [Add to Longdo]
頑固親[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]
[ぎふ, gifu] (n) father-in-law; foster father; stepfather; (P) [Add to Longdo]
義理の[ぎりのちち, girinochichi] (n) father-in-law; foster father; stepfather [Add to Longdo]
[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers [Add to Longdo]
[きょうふがく, kyoufugaku] (n) patristics; patrology [Add to Longdo]
哲学[きょうふてつがく, kyoufutetsugaku] (n) patristic philosophy [Add to Longdo]
[けいふ;ままちち, keifu ; mamachichi] (n) stepfather [Add to Longdo]
[けいふぼ, keifubo] (n) (one's) step-parents [Add to Longdo]
原子物理学の[げんしぶつりがくのちち, genshibutsurigakunochichi] (n) father of atomic physics [Add to Longdo]
[げんぷ, genpu] (n) your honored father; your honoured father [Add to Longdo]
つぁん;御つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad [Add to Longdo]
[おもうさま, omousama] (n) (hon) (See 御様・おとうさま) father (used by children of court nobles and noble families) [Add to Longdo]
高祖[こうそふ, kousofu] (n) great-great-grandfather [Add to Longdo]
[こくふ, kokufu] (n) father of one's country [Add to Longdo]
[しふ, shifu] (n) fatherly master [Add to Longdo]
[じふ, jifu] (n) affectionate father [Add to Longdo]
[じっぷ, jippu] (n) real (own) father [Add to Longdo]
[おじ(P);しゅくふ, oji (P); shukufu] (n,adj-no) (hum) uncle (younger than one's parent); (P) [Add to Longdo]
[おじき, ojiki] (n) (hon) uncle (younger than one's parent) [Add to Longdo]
[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male [Add to Longdo]
[しんぷ, shinpu] (n) Catholic priest; abbe; (P) [Add to Longdo]
;親爺;老爺[おやじ(gikun);ろうや(老爺);しんぷ(親父), oyaji (gikun); rouya ( rou jii ); shinpu ( oyaji )] (n) one's father; old man; one's boss [Add to Longdo]
[せんぷ, senpu] (n) deceased father [Add to Longdo]
曾お祖さん[ひいおじいさん, hiiojiisan] (n) great-grandfather [Add to Longdo]
曾祖;曽祖[そうそふ;ひいじじ;ひじじ;ひおおじ, sousofu ; hiijiji ; hijiji ; hiooji] (n) great-grandfather; great-granddad; great-grandad [Add to Longdo]
曽祖[そうそふぼ, sousofubo] (n) great-grandparents [Add to Longdo]
[そふ(P);じじ;じい;おおじ;おじ;そぶ(ok), sofu (P); jiji ; jii ; ooji ; oji ; sobu (ok)] (n,adj-no) (1) grandfather; (2) (おおじ only) (See 爺・1) old man; (3) (おおじ only) kyogen mask used for the role of an old man; (P) [Add to Longdo]
[そふぼ, sofubo] (n) grandparents; (P) [Add to Longdo]
[そんぷ, sonpu] (n) your father [Add to Longdo]
[だいふ, daifu] (n) godfather [Add to Longdo]
大叔;大伯[おおおじ, oooji] (n) granduncle [Add to Longdo]
大祖[おおおおじ, ooooji] (n) great-grandfather [Add to Longdo]
狸親[たぬきおやじ, tanukioyaji] (n) sly (cunning) old man [Add to Longdo]
地震雷火事親[じしんかみなりかじおやじ, jishinkaminarikajioyaji] (n) earthquakes, thunder, fires, fathers (this proverb compares the traditional Japanese father with other things which are generally feared) [Add to Longdo]
三十三所[ちちぶさんじゅうさんしょ, chichibusanjuusansho] (n) (See 三十三所) 34 (originally 33) sacred places in and around Chichibu, Saitama Prefecture [Add to Longdo]
弟小[おとおじ, otooji] (n) parent's younger brother; uncle [Add to Longdo]
[てんぷ, tenpu] (n) Heavenly Father [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is my father.彼は私のです。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「おさん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は馬鹿か何かか」と親はたずねた。 [M]
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私のは建築家です。そして私も建築家になりたいと思います」と彼は言った。
"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."「彼のが昨日死にました」「あんな人は見たことがありません」
"My father doesn't drink." "Neither does my father."「僕のは酒を飲みません」「私のもなんです」 [M]
"This brand is very mild," Dad said.「味がマイルドだな、この銘柄は」とが言った。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、親と同じくらいの背のあるものが多い。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供の足すと親の年に等しかった。
I'm sorry my father is out.あいにくは今留守です。
I am sorry father is out.あいにくは留守です。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼のが学生時代に使っていたのと同じ辞書を使っている。
The man who is standing there is my father.あそこに立っている人は私のです。
You will save your father a lot of worry if you simply write him a letter.あなたがただ手紙を書くだけで、あなたの親は多くのことを心配しなくて済むだろう。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約束を守らないとおさんの立場がなくなりますよ。
Every time I see you, I think of your father.あなたに会う度に、私はあなたの親を思い出す。
I never see you without thinking of my father.あなたに会えば必ずを思い出す。
I'll tell you about my father.あなたに私ののことを話しましょう。
Do you know where your father went?あなたのおさんが何処に行ったか知っていますか。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのおさんだけでなく私もあなたの計画に反対です。
Your father seems very nice.あなたのおさんて、よさそうな方ですね。
I am acquainted with your father.あなたのおさんのことは存じております。
What does your father do?あなたのおさんの仕事は何ですか。
How old is your father?あなたのおさんはおいくつですか。
Where is your father?あなたのおさんはどこにいますか。
What does your father do?あなたのおさんはどんな仕事をしてるの?
Your father has been in Paris, hasn't he?あなたのおさんはパリにいらっしゃったことがありますね。
How old is your father?あなたのおさんは何歳ですか。
What time does your father leave for his office?あなたのおさんは何時に事務所に出かけますか。
Is your father a teacher?あなたのおさんは先生ですか。
Your father is tall.あなたのおさんは背が高い。
Suppose your father saw us together, what would he say?あなたのおさんは僕達が一緒にいるのを見たら何と言うでしょう。 [M]
Are you proud of your father?あなたのおさんを誇りに思いますか。
Were your mother and father home?あなたのお母さんとおさんは家にいましたか。
What do you call your father?あなたの家ではおさんのことをなんと呼びますか。
I want to talk with your uncle.あなたの叔さんと話し合いたい。
What does your father do?あなたのさんは何をしていますか。
I'm looking forward to seeing your father.あなたの上にお会いするのを楽しみにしています。
Are you going to write to your father?あなたはおさんに手紙を書くつもりですか。
You had better help your father.あなたはおさんの手伝いをした方がよい。
Do you remember your father's birthday?あなたはおさんの誕生日を覚えていますか。
You referred to my father.あなたはわたしのについて言われた。
You used to look up to your father.あなたは親を尊敬していました。
You remind me of your father.あなたを見ていると私はあなたのおさんを思い出します。
I never see you without remembering your father.あなたを見ると私はいつもあなたのおさんのことを思い出します。
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きはの代から糸を引くように切れない。
That broken vase is my grandfather's.あの壊れた花瓶は祖のものです。
He reminds me of his father when he speaks.あの人がしゃべると、私に彼のを思い出させる。
That boy takes after his father.あの男の子は親似だ。
Abraham Lincoln's father was a carpenter by trade.アブラハム・リンカーンのの職業は大工だった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
[おじ, oji] Onkel (aelterer Bruder der Eltern) [Add to Longdo]
[しゅくふ, shukufu] -Onkel [Add to Longdo]
[しゅくふ, shukufu] -Onkel [Add to Longdo]
[がくふ, gakufu] Schwiegervater [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Vater [Add to Longdo]
[ふけい, fukei] Eltern (und Brueder), Beschuetzer [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Vater_und_Kind, Vater_und_Sohn [Add to Longdo]
[ちちかた, chichikata] vaeterlicherseits [Add to Longdo]
[ふぼ, fubo] Vater_und_Mutter [Add to Longdo]
[そふ, sofu] Grossvater, -Opa [Add to Longdo]
[しんぷ, shinpu] Pater, katholischer_Priester [Add to Longdo]
[ちちぶ, chichibu] (Ausflugsgebiet nordwestl. von Tokyo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top