ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*烟*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -烟-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  因 [yīn, ㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 967

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, / ] cigarette; tobacco; smoke, #2,345 [Add to Longdo]
[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater), #6,551 [Add to Longdo]
[xī yān, ㄒㄧ ㄧㄢ, / ] to smoke, #7,077 [Add to Longdo]
[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, / ] to smoke (a cigarette, tobacco), #8,032 [Add to Longdo]
[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, / ] cigarette; smoke from burning incense, #9,327 [Add to Longdo]
[Yān tái, ㄧㄢ ㄊㄞˊ, / ] Yantai prefecture level city in Shandong, #11,822 [Add to Longdo]
[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, / ] thick smoke, #13,975 [Add to Longdo]
[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]
[fēng yān, ㄈㄥ ㄧㄢ, / ] fire beacon (used as alarm signal over long distance), #15,020 [Add to Longdo]
[jiè yān, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢ, / ] to give up smoking, #15,157 [Add to Longdo]
[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, / ] flue-cured tobacco, #16,732 [Add to Longdo]
[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] smoke and fire; fireworks, #16,951 [Add to Longdo]
[xiāo yān, ㄒㄧㄠ ㄧㄢ, / ] smoke (from guns), #17,558 [Add to Longdo]
[yān yè, ㄧㄢ ㄧㄝˋ, / ] leaf tobacco, #17,601 [Add to Longdo]
[yān cōng, ㄧㄢ ㄘㄨㄥ, / ] chimney, #20,459 [Add to Longdo]
[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, / ] smoke and dust; air pollution, #23,432 [Add to Longdo]
消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, / ] disappear; vanish like smoke in thin air, #25,677 [Add to Longdo]
[mào yān, ㄇㄠˋ ㄧㄢ, / ] smoking, #26,551 [Add to Longdo]
[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, / ] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan), #29,895 [Add to Longdo]
台市[Yān tái shì, ㄧㄢ ㄊㄞˊ ㄕˋ, / ] Yantai prefecture level city in Shandong, #31,482 [Add to Longdo]
[yān mín, ㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] smokers, #35,967 [Add to Longdo]
[yún yān, ㄩㄣˊ ㄧㄢ, / ] mist; smoke; cloud, #37,339 [Add to Longdo]
灰缸[yān huī gāng, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ ㄍㄤ, / ] ashtray, #38,018 [Add to Longdo]
一溜[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, / ] in a flash, quickly, #42,088 [Add to Longdo]
[rén yān, ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] sign of human habitation, #44,926 [Add to Longdo]
[yān yǐn, ㄧㄢ ㄧㄣˇ, / ] the urge to smoke; tobacco addiction, #45,345 [Add to Longdo]
[yān jiǎn, ㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ, / ] nicotine, #46,448 [Add to Longdo]
[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, / ] cigarette ash, #46,776 [Add to Longdo]
[láng yān, ㄌㄤˊ ㄧㄢ, / ] fire beacon; to burn wolf dung to give alarm, #50,735 [Add to Longdo]
稀少[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, / ] no sign of human habitation (成语 saw); desolate, #52,525 [Add to Longdo]
[wú yān méi, ㄨˊ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, / ] anthracite, #53,435 [Add to Longdo]
[dà yān, ㄉㄚˋ ㄧㄢ, / ] opium, #58,220 [Add to Longdo]
[bí yān hú, ㄅㄧˊ ㄧㄢ ㄏㄨˊ, / ] snuff bottle, #62,103 [Add to Longdo]
[yān suān, ㄧㄢ ㄙㄨㄢ, / ] niacin (vitamin B3); 3-Pyridinecarboxylic acid C6H5NO2; nicotinic acid, #62,724 [Add to Longdo]
浩如[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, / ] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library), #62,818 [Add to Longdo]
[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, / ] smokescreen; fig. a diversion, #63,014 [Add to Longdo]
[yān qiāng, ㄧㄢ ㄑㄧㄤ, / ] opium pipe, #63,141 [Add to Longdo]
[yān xiá, ㄧㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] haze, #66,398 [Add to Longdo]
荒无人[huāng wú rén yān, ㄏㄨㄤ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] desolate and uninhabited (成语 saw), #66,540 [Add to Longdo]
[yān dài, ㄧㄢ ㄉㄞˋ, / ] tobacco pipe, #75,320 [Add to Longdo]
[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, / ] cigarette, #78,569 [Add to Longdo]
[yān gāng, ㄧㄢ ㄍㄤ, / ] ashtray, #82,689 [Add to Longdo]
[xī yān shì, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄕˋ, / ] smoking room, #92,202 [Add to Longdo]
四起[láng yān sì qǐ, ㄌㄤˊ ㄧㄢ ㄙˋ ㄑㄧˇ, / ] fire beacons on all sides (成语 saw); enveloped in the flames of war, #95,435 [Add to Longdo]
[bí yān, ㄅㄧˊ ㄧㄢ, / ] snuff, #113,170 [Add to Longdo]
渺无人[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken, #126,199 [Add to Longdo]
台地区[Yān tái dì qū, ㄧㄢ ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Yantai district (district in Shandong), #129,600 [Add to Longdo]
[yān hǎi, ㄧㄢ ㄏㄞˇ, / ] the vast ocean, #161,978 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲煙飛動;雲飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
煙(P);[けむり(P);けぶり;けむ;けぶ, kemuri (P); keburi ; kemu ; kebu] (n) smoke; fumes; (P) [Add to Longdo]
煙い(P);[けむい(P);けぶい, kemui (P); kebui] (adj-i) smoky; (P) [Add to Longdo]
煙がる;がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]
煙たい(P);たい[けむたい(P);けぶたい, kemutai (P); kebutai] (adj-i) (1) smoky; (2) awkward; ill at ease; (P) [Add to Longdo]
煙たがる;たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
煙に巻く;に巻く[けむにまく;けむりにまく(ik), kemunimaku ; kemurinimaku (ik)] (exp,v5k) to confuse someone; to befuddle someone; to create a smokescreen [Add to Longdo]
煙る(P);[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P) [Add to Longdo]
煙管;[えんかん, enkan] (n) (1) kiseru; Japanese smoking pipe; (2) fire tube (of a fire-tube boiler); (3) chimney [Add to Longdo]
煙出し;出し[けむだし, kemudashi] (n) chimney [Add to Longdo]
煙草(P);莨;[たばこ(gikun)(P);えんそう(煙草;烟草);けぶりぐさ(煙草;烟草);けむりぐさ(煙草;烟草);タバコ(P), tabako (gikun)(P); ensou ( tabako ; tabako ); keburigusa ( tabako ; tabako ); kemur] (n) (uk) tobacco (por [Add to Longdo]
煙筒;[えんとう, entou] (n) (1) (arch) (See 煙突・1) chimney; (2) kiseru; Japanese smoking pipe [Add to Longdo]
煙突(P);[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
煙波;[えんぱ, enpa] (n) sea spray [Add to Longdo]
寒煙;寒[かんえん, kan'en] (n) cold smoke [Add to Longdo]
喫煙(P);喫[きつえん, kitsuen] (n,vs) (See 禁煙・1) smoking; (P) [Add to Longdo]
禁煙(P);禁[きんえん, kin'en] (n,vs,adj-no) (1) (See 喫煙) abstaining from smoking; quitting smoking; (exp) (2) (on a sign) No Smoking!; Smoking Prohibited!; (P) [Add to Longdo]
水煙;水[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial) [Add to Longdo]
煤煙;ばい煙;煤[ばいえん, baien] (n) dirty smoke; soot and smoke [Add to Longdo]
油煙;油[ゆえん, yuen] (n) lamp soot (smoke) [Add to Longdo]
狼煙;烽火;狼[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top