ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*炸*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -炸-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation, Rank: 976

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate, #2,340 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] to deep fry, #4,510 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode, #4,510 [Add to Longdo]
[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] bomb, #5,650 [Add to Longdo]
[hōng zhà, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] to bomb; to bombard, #9,320 [Add to Longdo]
[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] explosive (substance), #10,926 [Add to Longdo]
[yóu zhá, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, ] to deep fry, #15,957 [Add to Longdo]
[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]
[zhà huǐ, ㄓㄚˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] to blow up; to destroy with explosives, #20,900 [Add to Longdo]
[zhà sǐ, ㄓㄚˋ ㄙˇ, ] to kill with an explosion, #21,331 [Add to Longdo]
大爆[dà bào zhà, ㄉㄚˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] the big bang (in cosmology), #25,762 [Add to Longdo]
[bào zhà wù, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄨˋ, ] explosive, #27,442 [Add to Longdo]
定时[dìng shí zhà dàn, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] time bomb, #32,111 [Add to Longdo]
[zhà jī, ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] fried chicken, #33,296 [Add to Longdo]
[zhà diào, ㄓㄚˋ ㄉㄧㄠˋ, ] to bomb, #39,285 [Add to Longdo]
狂轰滥[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, / ] bomb indiscriminately, #43,975 [Add to Longdo]
薯条[zhá shǔ tiáo, ㄓㄚˊ ㄕㄨˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] French fries, #54,682 [Add to Longdo]
核爆[hé bào zhà, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear explosion, #56,856 [Add to Longdo]
[zhá gāo, ㄓㄚˊ ㄍㄠ, ] fried cake, #90,732 [Add to Longdo]
丸子[zhá wán zi, ㄓㄚˊ ㄨㄢˊ ㄗ˙, ] croquettes; deep fried food balls, #150,719 [Add to Longdo]
地下核爆[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underground burst; underground nuclear explosion [Add to Longdo]
地面核爆[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] surface nuclear explosion [Add to Longdo]
子母[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
战略轰[zhànlu:e4 hong1 zha4 ji1, ㄓㄢˋlu:è hōng zhà jī, ㄜˋ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] strategic bomber [Add to Longdo]
[shí zhà dàn, ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] time bomb [Add to Longdo]
核爆地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] geophysical effects of nuclear explosion [Add to Longdo]
核爆效应[hé bào zhà xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] nuclear explosion effect [Add to Longdo]
核爆烟云[hé bào zhà yān yún, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄧㄢ ㄩㄣˊ, / ] nuclear cloud [Add to Longdo]
核爆装置[hé bào zhà zhuāng zhì, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] nuclear explosion device [Add to Longdo]
核轰[hé hōng zhà, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, / ] nuclear bomb [Add to Longdo]
核轰[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] nuclear bomber (aircraft) [Add to Longdo]
水下核爆[shuǐ xià hé bào zhà, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] nuclear underwater burst; underwater nuclear explosion [Add to Longdo]
汽车[qì chē zhà dàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] car bomb [Add to Longdo]
汽车弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] car bombing [Add to Longdo]
圈饼[yóu zhá quān bǐng, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ ㄑㄩㄢ ㄅㄧㄥˇ, / ] doughnut [Add to Longdo]
子鸡[zhá zǐ jī, ㄓㄚˊ ㄗˇ ㄐㄧ, / ] barbequed chicken [Add to Longdo]
油饼[zhá yóu bǐng, ㄓㄚˊ ㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˇ, / ] deep-fried cake [Add to Longdo]
酱面[zhà jiàng miàn, ㄓㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] zhajiang mian [Add to Longdo]
[jiān zhá, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ, ] to fry [Add to Longdo]
[jiān zhá yóu, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ ㄧㄡˊ, ] frying oil [Add to Longdo]
食品[jiān zhá shí pǐn, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] fried food [Add to Longdo]
的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] flare dud [Add to Longdo]
用油[yòng yóu zhá, ㄩㄥˋ ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, ] fry [Add to Longdo]
空中核爆[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] air nuclear explosion; nuclear airburst [Add to Longdo]
肯德基[kěn dé jī zhá jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ ㄓㄚˊ ㄐㄧ, / ] Kentucky Fried Chicken (KFC) [Add to Longdo]
自杀式汽车弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] suicide car bombing [Add to Longdo]
自杀式[zì shā shì zhà dàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] a suicide bomb [Add to Longdo]
自杀式爆[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, / ] suicide bombing [Add to Longdo]
自杀弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, / ] suicide bomber [Add to Longdo]
裂变[liè biàn zhà dàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] fission bomb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャージャー麺;醤麺[ジャージャーめん, ja-ja-men] (n) zhajiangmian (Chinese dish of ground pork over wheat noodles) (chi [Add to Longdo]
薬;さく薬[さくやく, sakuyaku] (n) explosives [Add to Longdo]
裂;さく裂;れつ[さくれつ, sakuretsu] (n,vs) explosion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top