ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*火事*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 火事, -火事-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
火事[かじ, kaji] (n) fire; conflagration; (P) [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire [Add to Longdo]
火事[かじば, kajiba] (n) scene of a fire [Add to Longdo]
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
火事[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime [Add to Longdo]
火事[やまかじ, yamakaji] (n) forest fire (on a mountain); wildfire; bushfire; (P) [Add to Longdo]
火事[ふなかじ, funakaji] (n) fire aboard ship [Add to Longdo]
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore [Add to Longdo]
火事[おおかじ, ookaji] (n) big fire (buildings, etc. on fire) [Add to Longdo]
地震雷火事親父[じしんかみなりかじおやじ, jishinkaminarikajioyaji] (n) earthquakes, thunder, fires, fathers (this proverb compares the traditional Japanese father with other things which are generally feared) [Add to Longdo]
屁と火事はもとから騒ぐ[へとかじはもとからさわぐ, hetokajihamotokarasawagu] (exp,v5g) it is often the originator of problems who kicks up a fuss or complains loudest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Fire" he cried.火事だ」と彼は叫んだ。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、火事だ」とダンが叫んだ。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火事で焼失した。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその火事で全焼した。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が火事の現場に駆けつけた。
There are a great many forest fires in America.アメリカではとても多くの山火事がある。
Two hundred houses were burnt down in the fire which broke out yesterday.きのうの火事で200戸が全焼した。
This house is fireproof.この家は火事でも燃えない。
The fire reduced the whole village to ashes.この火事は全村を灰にしてしまった。
A forest fire broke out in this area.この地域で山火事が起こった。
Fortunately, the fire was put out before it became too serious.さいわい、火事は大事にいたらぬうちに消しとめられた。
The house was altogether destroyed by the fire.その家は火事で完全に焼けた。
The fire destroyed the tall building.その火事が高いビルを破壊した。
Seven families were burned out by the fire.その火事で7世帯が焼け出された。
Not all the houses around here were burned down in the fire.その火事でこのあたりの家がすべて全焼したわけではない。
The fire reduced the house to ashes.その火事で家は灰になった。
The fire consumed the whole house.その火事で家は全焼した。
He was the only person to survive the fire.その火事で生き残ったのは、彼だけだった。
A fire broke out the day before yesterday.その火事はおととい発生した。
The fire was soon extinguished.その火事はすぐに鎮火された。
The fire broke out after the staff went home.その火事はスタッフが家に帰ってからおこった。
The fire is remembered in history.その火事は記録に残っている。
The fire was brought about by children's playing with matches.その火事は子供のマッチでの火遊びが原因で起こった。
The fire broke out after the staff went home.その火事は職員が帰宅した後で起こった。
The fire devoured the town.その火事は町を焼き尽くした。
It took a long time to put out the fire.その火事を消火するのに。
The building was heavily damaged by fire.その建物は火事で非常に損害を受けた。
The forest fire occurred through carelessness.その山火事は火の不始末から出た。
That forest fire happened from natural cause.その山火事は自然の原因で起こった。
The fire which caused the disaster broke out on the second floor of the hospital.その惨事を引き起こした火事は病院の2階から出火した。
A fire broke out after the earthquake.その地震のあと火事となった。
A fire broke out during that night.その夜、火事が起こった。
Just as he was speaking, a fire broke out.ちょうど彼が話しているときに、火事が起こった。
Tom saved her from the fire.トムは彼女を火事から救出した。
Nancy told me about the fire.ナンシーはその火事の様子を私に話した。
Do you know what to do if there's a fire in the building?ビルの中で火事が起こったどうしたらいいかわかります。
Scarcely had the market opened before the fire broke out.マーケットが開いたとたんに火事がおきた。
Fires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.ますます多くの家がコンクリートで作られるようになり、コンクリートの家は木造の家屋ほど簡単には燃えないため、火事は今は以前ほど恐ろしいものではなくなっている。
If a fire should break out, I would make off with my flute.もし火事が起きたら、私はフルートをもって逃げるだろう。
There was a fire in this city last night.ゆうべこの町に火事があった。
There was a fire in this city last night. We can't tell the exact time when it broke out.ゆうべこの町に火事があったが、燃え出した正確な時刻はわからない。
There were five fires last night.ゆうべは火事が5件あった。
Dozens of houses were burned down in that big fire.何十もの家がその大火事で焼けた。
The house is on fire!家が火事だ。
I awoke with a start because of the fire.火事があったので、私はびっくりして目を覚ました。
My mother happened to be there when the fire broke out.火事が起こったとき、母はたまたまそこにいた。
The family had been sleeping for about two hours when the fire broke out.火事が起こったときその家族は2時間ばかり寝ていた。
Always keep a bucket of water handy, in case of fire.火事が起こったときのために、いつもバケツの水を手もとにおいて起きなさい。
Fire! Run!火事だ!逃げろ!
Four families were killed in the fire.火事で4世帯が焼死した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
火事[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top