ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*渋*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -渋-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
(n, name) Shibuya

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, ] Japanese variant of 澀|涩, #126,568 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しぶい, shibui] (adj) ฝาด(รสชาติ), บูดเบี้ยว(หน้าบูด), สุขุม เคร่งขรึม(น้ำเสียง), เรียบ ดูดี มีรสนิยม

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げ[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady [Add to Longdo]
[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness [Add to Longdo]
[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal [Add to Longdo]
[かきしぶ, kakishibu] (n) (astringent) persimmon juice [Add to Longdo]
苦汁をなめる;苦汁を嘗める;苦をなめる(iK);苦を嘗める(iK)[くじゅうをなめる, kujuuwonameru] (exp,v1) to have a bitter experience [Add to Longdo]
[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
言いる;言[いいしぶる, iishiburu] (v5r,vt) to hesitate to say [Add to Longdo]
交通[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
々;[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly [Add to Longdo]
い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen [Add to Longdo]
い酒[しぶいさけ, shibuisake] (n) rough wine; cheap wine [Add to Longdo]
い着物[しぶいきもの, shibuikimono] (n) tasteful dress [Add to Longdo]
り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
[しぶがき, shibugaki] (n) astringent persimmon [Add to Longdo]
[しぶがみ, shibugami] (n) paper treated with astringent persimmon juice [Add to Longdo]
[しぶいろ, shibuiro] (n) tan (color, colour) [Add to Longdo]
[しぶくさ, shibukusa] (n) (arch) (See 羊蹄) Japanese dock (a plant) (Rumex japonicus) [Add to Longdo]
[じゅうたい, juutai] (n,vs) congestion (e.g. traffic); delay; stagnation; (P) [Add to Longdo]
団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice [Add to Longdo]
[しぶちゃ, shibucha] (n) strong or bitter (green) tea [Add to Longdo]
抜き[しぶぬき, shibunuki] (n,vs) removing the astringent taste (from persimmons) [Add to Longdo]
[しぶかわ, shibukawa] (n) inner, astringent skin (of a chestnut) [Add to Longdo]
皮がむける;皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
皮のむけた女;皮の剥けた女[しぶかわのむけたおんな, shibukawanomuketaonna] (n) (See 皮がむける) urbane and good-looking woman [Add to Longdo]
[しぶみ, shibumi] (n) good taste; astringency; refinement [Add to Longdo]
[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P) [Add to Longdo]
出し[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay [Add to Longdo]
[でしぶる, deshiburu] (v5r,vt) to be unwilling to go out [Add to Longdo]
り;貸し[かししぶり, kashishiburi] (n) reluctance to lend [Add to Longdo]
茶しぶ;茶[ちゃしぶ, chashibu] (n) tea incrustation; tea stains (on teeth, cups, etc.) [Add to Longdo]
[かなしぶ, kanashibu] (n) aqueous iron rust [Add to Longdo]
答えを[こたえをしぶる, kotaewoshiburu] (exp,v5r) to be reluctant to answer; to hesitate to answer [Add to Longdo]
[なんじゅう, nanjuu] (adj-na,n) retardation [Add to Longdo]
売り[うりしぶる, urishiburu] (v5r,vt) to be reluctant to sell [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's meet at Shibuya Station at six.6時に谷駅で会いましょう。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と谷で約束してたんだ。
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと交通滞に出くわすでしょう。
Our section chief always makes a face at me when I ask him for something.うちの課長は私が何かを頼むといつもい顔をするんだ。
The accident caused a traffic jam.その事故は交通滞を引き起こした。
I attributed the delay in delivery to a traffic jam.その配達の遅れは交通滞のせいと考えた。
I hadn't bargained on such a heavy traffic jam.そんな滞は予想していなかった。
Traffic downtown is all backed up.ダウンタウンは交通滞だね。
The bus was late because of the traffic jam.バスは交通滞のために遅れた。
In spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.ひどい滞にもかかわらず、私は定刻に間に合った。
I caught sight of her at Shibuya.ぼくは、谷で彼女を見かけた。 [M]
If you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic.もう少し早く出かけていたら、交通滞を避けられただろう。
Had they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.もう少し早く出発したならば、彼らは交通滞を避けられただろう。
A rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.ラッシュアワーの交通滞で、到着が2時間遅れてしまった。
I was caught in the rush hour.ラッシュアワーの交通滞にあった。
We were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.わたしたちが交通滞で送れたので、急がなければならなかった。
The reporter covered the gas explosion in Shibuya.記者は谷で起きたガス爆発事故を報道した。
The express train does not stop between Shibuya and Naka-Meguro.急行列車は谷駅から中目黒駅まで停車しません。
There was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.京都の繁華街は交通滞がすごかった。
There was a car accident and the traffic didn't move an inch.交通事故があって、1インチも動かない滞になってしまいました。
The traffic jam lasted one hour.交通滞が1時間続いた。
The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.交通滞で、車が数珠つなぎでした。
I was caught in a traffic jam.交通滞に巻き込まれた。
We were delayed by the heavy traffic.交通滞に巻き込まれて遅れた。
The traffic jam caused me to be late for the meeting.交通滞のせいで私は会合に遅れた。
I was late because of heavy traffic.交通滞のため、私は遅れました。
As a result of a traffic jam, he wasn't able to see her off at the station.交通滞のため、彼は彼女は駅を見送ることができなかった。
They failed to come on time owing to the traffic jam.交通滞のために私は時間通りに来られませんでした。
Because of a traffic jam we were late for the meeting.交通滞のため私たちは会合に遅れた。
We were late as a result of the traffic jam.交通滞の結果として、私たちは遅れてしまった。
A highway is snarled up.高速道路が滞している。
The expressway was congested with thousands of cars.高速道路は何千もの車で滞した。
We were stuck up in heavy traffic this morning.今朝交通滞で動きがとれなかった。
Nowadays, commuters take traffic jams for granted.今日では、通勤者達は交通滞を当たり前のことと思っている。
A lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.最近、銀行の貸しりで倒産する会社が増えている。
Mr Yamada frowned on the estimate presented by a travel agency.山田さんは旅行社から出された見積もりにい顔をした。
We got stuck in a traffic jam, which made us twenty minutes late.私たちは、交通滞にあったんです。それで20分遅れてしまいました。
We went shopping in Shibuya yesterday.私たちは、昨日谷に買い物に行きました。
We were held up for half an hour in the traffic and so we arrived late.私たちは交通が30分滞してそのために遅刻した。
We know how to get around traffic congestion.私たちは交通滞をうまく避ける方法を知っている。
We took a back road to avoid the heavy traffic.私たちは交通滞を避けるために裏道を通った。
I explained to the host that I had been delayed by a traffic jam.私は交通滞で遅れたと主人に説明した。
I go to the office by car, and I try to leave home as early as I can so that I can avoid the traffic jams.私は車で通勤していますが、交通滞に巻き込まれないようにできるだけ早くに家を出るようにしています。
I was held up on my way to the hospital in a traffic jam.私は病院へ行く途中、交通滞にあって立ち往生してしまった。
We were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.私達は交通滞で遅れたので、急がなければならなかった。
We got up at dawn so as to avoid a traffic jam.私達は滞を避けるために夜明けとともに起床した。
We should make it if the traffic isn't too heavy.滞がひどくなければ大丈夫です。
I was delayed by a traffic jam.滞で遅れました。
Impatient at the delay, many drivers began to blow their horns.滞にいらいらして大勢の運転手達はクラクションを鳴らし出した。
I was caught in traffic.滞にひっかかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]
交通[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] traffic congestion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しぶ, shibu] herber Saft (von unreifen Kaki-Fruechten) [Add to Longdo]
[しぶい, shibui] -herb, muerrisch, schlicht, geschmackvoll [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] zoegern, ungern_tun [Add to Longdo]
[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]
[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top