ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*浆*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -浆-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浆, jiāng, ㄐㄧㄤ] pulp, starch, syrup; a thick fluid
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 2626

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāng, ㄐㄧㄤ, / 漿] broth; serum; to starch, #6,487 [Add to Longdo]
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, / 漿] starch paste, #6,487 [Add to Longdo]
[xuè jiāng, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] blood plasma, #8,567 [Add to Longdo]
[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma, #26,119 [Add to Longdo]
[zhǐ jiāng, ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] paper pulp, #27,789 [Add to Longdo]
[táng jiāng, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] syrup, #31,327 [Add to Longdo]
蜂王[fēng wáng jiāng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] royal jelly, #47,723 [Add to Longdo]
[jiāng guǒ, ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, / 漿] berry, #52,050 [Add to Longdo]
[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock, #92,464 [Add to Longdo]
玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, / 漿] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine, #131,904 [Add to Longdo]
[yán jiāng liú, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄡˊ, / 漿] lava flow [Add to Longdo]
止咳糖[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ㄧㄥˋ, / 漿] to starch; to stiffen cloth with starch [Add to Longdo]
[róng jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
熔融岩[róng róng yán jiāng, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] magma; molten lava [Add to Longdo]
玉米糖[yù mǐ táng jiāng, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] corn syrup [Add to Longdo]
组织黴菌病[zǔ zhī jiāng méi jūn bìng, ㄗㄨˇ ㄓ ㄐㄧㄤ ㄇㄟˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / 漿] histoplasmosis [Add to Longdo]
组织胞菌病[zǔ zhī bāo jiāng jūn bìng, ㄗㄨˇ ㄓ ㄅㄠ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / 漿] histoplasmosis [Add to Longdo]
肺炎黴[fèi yán méi jiāng jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / 漿] Mycoplasma pneumoniae [Add to Longdo]
花生[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, / 漿] peanut butter [Add to Longdo]
荚膜组织胞[jiá mò zǔ zhī bāo jiāng jūn, ㄐㄧㄚˊ ㄇㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ ㄅㄠ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / 漿] Histoplasma capsulatum [Add to Longdo]
高果糖玉米糖[gāo guǒ táng yù mǐ táng jiāng, ㄍㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄊㄤˊ ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] high fructose corn syrup (HFCS) [Add to Longdo]
碱法纸[jiǎn fǎ zhǐ jiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄚˇ ㄓˇ ㄐㄧㄤ, / 漿] alkali pulp [Add to Longdo]
菌肺炎[méi jiāng jūn fèi yán, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / 漿] mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions