ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*流*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -流-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[流, liú, ㄌㄧㄡˊ] to flow, to drift, to circulate; class
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 396
[鎏, liú, ㄌㄧㄡˊ] pure gold
Radical: , Decomposition:   流 [liú, ㄌㄧㄡˊ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] gold, Rank: 5172

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] to flow; to spread; to circulate; to move, #1,055 [Add to Longdo]
[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
[liú tōng, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨㄥ, ] to circulate, #1,511 [Add to Longdo]
[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold, #2,408 [Add to Longdo]
[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter, #3,381 [Add to Longdo]
[liú gǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ, ] flu; influenza, #3,762 [Add to Longdo]
[liú dòng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] flow, #3,775 [Add to Longdo]
[cháo liú, ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ, ] tide; current; trend, #4,361 [Add to Longdo]
[liú liàng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, ] flow rate; rate; throughput, #4,427 [Add to Longdo]
[yī liú, ㄧ ㄌㄧㄡˊ, ] top quality; front ranking, #4,883 [Add to Longdo]
[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, ] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing, #5,453 [Add to Longdo]
动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flowing; shifting; fluidity; mobility, #5,999 [Add to Longdo]
[liú lèi, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄟˋ, / ] to shed tears, #6,357 [Add to Longdo]
[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, ] river basin; valley; drainage area, #6,422 [Add to Longdo]
[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, ] drainage; to run off; to wash away, #6,816 [Add to Longdo]
[liú máng, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ, ] rogue; hoodlum; gangster; immoral behavior, #7,031 [Add to Longdo]
[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, ] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant, #7,186 [Add to Longdo]
[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ, ] flow into, #7,298 [Add to Longdo]
[liú chuán, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] spread; circulate; hand down, #7,407 [Add to Longdo]
[liú chū, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ, ] to flow out; to disgorge; to effuse, #8,433 [Add to Longdo]
[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] flowing (of speech, writing); smooth and easy, #8,862 [Add to Longdo]
[liú xīng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, ] meteor, #8,935 [Add to Longdo]
[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, ] bypass, #8,948 [Add to Longdo]
[hé liú, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ, ] river, #9,260 [Add to Longdo]
[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
[liú xuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˋ, ] to bleed; to shed blood, #10,243 [Add to Longdo]
[rén liú, ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, ] a stream of people; an abortion; abbr. of 人工產手術|人工产手术, #10,438 [Add to Longdo]
星雨[liú xīng yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ ㄩˇ, ] meteor shower, #10,800 [Add to Longdo]
[liú shuǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, ] running water, #11,040 [Add to Longdo]
[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternate, #11,135 [Add to Longdo]
[liú chǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] a miscarriage; an abortion; to abort (an action), #12,086 [Add to Longdo]
[liú shì, ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ, ] (of time) pass; elapse, #12,649 [Add to Longdo]
[shuǐ liú, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ, ] river; stream, #13,845 [Add to Longdo]
[liú lù, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ, ] to express; to reveal (one's thoughts or feelings), #13,970 [Add to Longdo]
[liú tǎng, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄤˇ, ] to flow, #14,011 [Add to Longdo]
[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft), #14,886 [Add to Longdo]
[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose, #14,924 [Add to Longdo]
行病学[liú xíng bìng xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] epidemiology, #14,998 [Add to Longdo]
[zhí liú, ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ, ] direct current (D.C.), #15,188 [Add to Longdo]
动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population, #15,506 [Add to Longdo]
露出[liú lù chū, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to display (talent); to exude (pleasure), #15,594 [Add to Longdo]
[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] carried by the current, #16,336 [Add to Longdo]
[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, ] fluent, #17,481 [Add to Longdo]
行音乐[liú xíng yīn yuè, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] popular music, #18,233 [Add to Longdo]
泥石[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, ] landslide; torrent of mud and stones; mudslide, #19,088 [Add to Longdo]
[chē liú, ㄔㄜ ㄌㄧㄡˊ, / ] traffic; rate of traffic flow, #19,535 [Add to Longdo]
[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar, #19,590 [Add to Longdo]
[liú pài, ㄌㄧㄡˊ ㄆㄞˋ, ] school (of thought), #19,978 [Add to Longdo]
[liú tǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ, / ] fluid, #20,703 [Add to Longdo]
[liú nián, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ, ] fleeting time; horoscope for the year, #20,733 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน
[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), Ant. 直流
[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน
[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), Ant. 交流
[でんりゅう, denryuu] (n) กระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうどう, ryuudou] ไม่หยุดนิ่ง ,ลอยตัว, (สินทรัพย์)หมุนเวียน
[りゅうつう, ryuutsuu] 1.การไหลหมุนเวีนยของการถ่ายเท(ของอากาศ) 2.ใช้กันแพร่หลาย 3.การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
[いちりゅう, ichiryuu] (n) ชั้นหนึ่ง ชั้นดี ชั้นเยี่ยม
文化交[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
現金[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)
センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n) ศูนย์กระจายสินค้า
動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] สินทรัพย์หมุนเวียน
動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน
体力学[りゅうたいりきがく, ryuutairikigaku] (n) กลศาสตน์ของไหล, See also: R. fluid mechanics

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[ながれる, nagareru] TH: ไหล  EN: to stream
れる[ながれる, nagareru] TH: ไหลออกมา
[ながす, nagasu] TH: ริน
[でんりゅう, denryuu] TH: กระแสไฟฟ้า  EN: electric current
行る[はやる, hayaru] TH: เป็นที่นิยมไปทั่ว  EN: to flourish
行る[はやる, hayaru] TH: ฮิต  EN: to be popular

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
ファン;渦ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
ブロワ;渦ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
形センサ;渦形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
形素子;渦形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
はやり目;行り目;行目;行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
ジェット気[ジェットきりゅう, jietto kiryuu] (n) jet stream [Add to Longdo]
ジョブの[ジョブのながれ, jobu nonagare] (n) {comp} job stream; run stream; input stream [Add to Longdo]
セレン整[セレンせいりゅうき, seren seiryuuki] (n) selenium rectifier [Add to Longdo]
ダム放[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water) [Add to Longdo]
ダム放[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam [Add to Longdo]
データ[データながれ, de-ta nagare] (n) {comp} data flow [Add to Longdo]
プレート電[プレートでんりゅう, pure-to denryuu] (n) plate current [Add to Longdo]
ペルセウス座星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids [Add to Longdo]
マントル対[マントルたいりゅうろん, mantoru tairyuuron] (n) mantle convection theory [Add to Longdo]
メキシコ湾[メキシコわんりゅう, mekishiko wanryuu] (n) Gulf Stream [Add to Longdo]
メソ対[メソたいりゅうけい, meso tairyuukei] (n) mesoscale convective system; MCS [Add to Longdo]
メッセージれ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] (n) {comp} message flow confidentiality [Add to Longdo]
ヨガの[ヨガのりゅうこう, yoga noryuukou] (n) the cult of yoga [Add to Longdo]
亜熱帯ジェット気[あねったいジェットきりゅう, anettai jietto kiryuu] (n) subtropical jet stream [Add to Longdo]
[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
愛してる;愛死天[あいしてる, aishiteru] (exp) I love you [Add to Longdo]
[あんりゅう, anryuu] (n) undercurrent [Add to Longdo]
意識の[いしきのながれ, ishikinonagare] (n) stream of consciousness [Add to Longdo]
異文化交[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
[いりゅう, iryuu] (n) advection [Add to Longdo]
遺伝子[いでんしりゅうどう, idenshiryuudou] (n) gene flow [Add to Longdo]
一次電[いちじでんりゅう, ichijidenryuu] (n) primary current [Add to Longdo]
[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
ホテル[いちりゅうホテル, ichiryuu hoteru] (n) first-class hotel [Add to Longdo]
会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
大学[いちりゅうだいがく, ichiryuudaigaku] (n,adj-no) top-notch university [Add to Longdo]
[いつりゅう, itsuryuu] (n,vs) overflow; spill [Add to Longdo]
[かりゅう, karyuu] (n) swirling current [Add to Longdo]
噂を[うわさをながす, uwasawonagasu] (exp,v5s) to spread rumors; to spread rumours [Add to Longdo]
永久電[えいきゅうでんりゅう, eikyuudenryuu] (n) permanent current [Add to Longdo]
[えつりゅう, etsuryuu] (n,vs) overflow [Add to Longdo]
[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
押しす;押す;押しながす[おしながす, oshinagasu] (v5s,vt) to wash away [Add to Longdo]
[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding [Add to Longdo]
[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
[よこながれ, yokonagare] (n) flowing into the black market [Add to Longdo]
音楽の[おんがくのながれ, ongakunonagare] (n) flow of music [Add to Longdo]
下降気[かこうきりゅう, kakoukiryuu] (n) (See ダウンバースト) downward air current [Add to Longdo]
[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P) [Add to Longdo]
[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector [Add to Longdo]
社会[かりゅうしゃかい, karyuushakai] (n) lower classes [Add to Longdo]
河童の川[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
[かりゅう, karyuu] (n) stream [Add to Longdo]
火砕(P);火災[かさいりゅう, kasairyuu] (n) pyroclastic flow (type of volcanic eruption); stone wind; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙をしながら言った。
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差別」という言葉が今、行っている。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の行は胸の部分を強調していた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全員、暢な英語を話しているようにしてあげます。
There is a bridge two miles upstream.2マイル上に橋がかかっている。
Two tears fell down her cheeks.2粒の涙が彼女のほおをれ落ちた。
Look! There goes a shooting star.あ、れ星だ!
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しく怒っても、柳に風と受けすだけだよ。
Your dress is already out of fashion.あなたの服はもう行遅れですよ。
You are coming down with the flu, or something serious.あなたは感になりかけているか、もっと重い病気かもしれません。
How fluently that foreigner speaks Japanese!あの外国人は何と暢に日本語を話すのでしょう。
That kind of dress is now in fashion.あの種の服が今行だ。
That party is always pandering to the middle class.あの党はいつも中階級に迎合しています。
Look at that shooting star.あのれ星をごらん。
The Amazon is fed by a large number of tributaries.アマゾン川には多くの支がある。
It rained so hard that the shrine was washed away.あまりにも雨が激しく降ったのでその神社は押しされてしまいました。
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典型的な中階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
There have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.ある時代の特徴となる行の顔と表情というものが、常に存在した。
I cannot shed a tear for that horrible man.あんな恐ろしい男のためにす涙はない。
The raft has drifted far off from the shore.いかだは岸からずっと遠くへ漂した。
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特色である日本の通機構は、複雑でコストもかかる。
Some Italian fashion designers are saying that white bathing suits will catch on this year.イタリアのファッション・デザイナーは、今年は白の水着が行るだろうと言っている。
Aerobics is all the fashion.エアロビクスが大行している。
Would you put the dishes in the sink?お皿をしに置いてもらえますか。
When I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).ガラスのコップをしにおこうとしたら手が滑って、ガシャッと割れた。
In spite of these dangers mountaineering is very popular.こういう危険があるのに登山は大行です。
The people living here belong to the upper class.ここに住んでいる人達は上階級に属する。
I haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.この2日間皿洗いする時間もないよ。キッチンのしに山積みしているよ。
The current is rapid around here.このあたりはれが速い。
This coat is out of date.このコートは行遅れだ。
This dress was in fashion in those days.このドレスはあのころは行していた。
This sticky liquid can be substituted for glue.このねばねばした動体は接着剤の代わりになる。
This song was popular in the 1970s.この歌は1970年代に行した。
It is very imprudent to swim in the rapids.この急で泳ぐのはとても無謀なことだ。
It must be dangerous to swim in this rapid stream.この急で泳ぐのは危険に違いない。
There is a water mill above the bridge.この橋の上に水車小屋がある。
This type of camera is now out of fashion.この型のカメラは今では行遅れである。
This style of hat is now in fashion.この型の帽子が今行だ。
This type of blouse is beginning to date.この種のブラウスは行遅れになりかけている。
The current of this river is rapid.この川のれは急だ。
This river runs into Lake Ontario.この川はオンタリオ湖にれ込む。
This river flows too fast to swim in.この川は泳ぐにはれが速すぎる。
The river flows too fast swim in.この川は泳ぐのにはれが速すぎる。
This river runs through my village.この川は私の村をれている。
This river flows south into the sea.この川は南へれて海に注ぎこむ。
There is a constant flow of traffic on this road.この通りは車のれが絶えない。
Colds are prevalent this winter.この冬風邪が大行である。
This road joins the highway there.この道はそこでハイウエイに合する。
This fashion has had its day.この行もかつては全盛期があった。
This fluid can be substituted for glue.この動体は接着剤の代用になります。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブの[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
データ[データながれ, de-ta nagare] data flow [Add to Longdo]
メッセージれ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
割付けの[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
[ごうりゅう, gouryuu] recombining [Add to Longdo]
[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]
制御[せいぎょながれ, seigyonagare] control flow [Add to Longdo]
[せいりゅう, seiryuu] rectification (vs) [Add to Longdo]
[せいりゅうき, seiryuuki] rectifier [Add to Longdo]
走行の[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
[ちょくりゅう, chokuryuu] DC, direct current [Add to Longdo]
[でんりゅう, denryuu] electric current [Add to Longdo]
一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]
入力の[にゅうりょくのながれ, nyuuryokunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
[ぶんりゅう, bunryuu] splitting [Add to Longdo]
れの向き[ながれのむき, nagarenomuki] flow direction [Add to Longdo]
れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]
れ制御[ながれせいぎょ, nagareseigyo] flow control [Add to Longdo]
れ線[ながれせん, nagaresen] flowline [Add to Longdo]
[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]
漏れ電[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
[ありゅう, aryuu] Epigone [Add to Longdo]
[ちゃくりゅう, chakuryuu] Abstammung [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]
[だんりゅう, danryuu] warme_Meeresstroemung [Add to Longdo]
[りゅう, ryuu] STROEMUNG, STIL, SCHULE [Add to Longdo]
れる[ながれる, nagareru] fliessen, stroemen [Add to Longdo]
れ星[ながれぼし, nagareboshi] Sternschnuppe [Add to Longdo]
[りゅういき, ryuuiki] Flussgebiet, Stromgebiet [Add to Longdo]
[りゅうひょう, ryuuhyou] Treibeis [Add to Longdo]
[るろう, rurou] das_Herumwandern, das_Umherziehen [Add to Longdo]
[りゅうけつ, ryuuketsu] Blutvergiessen [Add to Longdo]
[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]
行歌[りゅうこうか, ryuukouka] Schlager [Add to Longdo]
[りゅうつう, ryuutsuu] Umlauf, Zirkulation, Marketing [Add to Longdo]
[かいりゅう, kairyuu] Meeresstroemung [Add to Longdo]
[けいりゅう, keiryuu] Gebirgsbach [Add to Longdo]
[かりゅう, karyuu] Strudel [Add to Longdo]
[ひょうりゅう, hyouryuu] (auf dem Meer) treiben [Add to Longdo]
[ちょうりゅう, chouryuu] Meeresstroemung, geistige_Stroemung, Trend [Add to Longdo]
[げきりゅう, gekiryuu] reissender_Strom [Add to Longdo]
[だくりゅう, dakuryuu] schlammiger_Fluss, truebe_Stroemung [Add to Longdo]
[かんりゅう, kanryuu] durchstroemen, durchfliessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top