ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*活躍*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 活躍, -活躍-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] active; vigorous, #3,429 [Add to Longdo]
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] activist [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
活躍[かつやく, katsuyaku] 1.สร้างผลงานหรือมีบทบาทในด้านต่าง ๆ 2.ขะมักขเม้นทำงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.企業社会が彼女らの活躍の場をどう用意できるか、も大きな課題だが、一方でこれからの日本社会が必要とする創造性豊かな人材を、教育産業がどう育成し、提供していけるかも重要だ。
I hope things have been going well for you.元気で活躍していることと思う。
I see you're doing very well in your business.仕事でご活躍ですね。
I am sure you will take an active role in your new position.新しい地位でご活躍することを確信しています。
At seventy, he is still active.彼は70歳でなお活躍している。
He is playing an active part in politics.彼は政界で活躍している。
She's still active in the front lines.彼女は今も第一線で活躍している。
She took an active part in women's lib movement.彼女は婦人解放運動で積極的に活躍した。
His beating four competitors in a row won our high school team the championship.彼の4人抜きの活躍で高校のチームが優勝しました。
You've both been very impressive today. I'm proud of you.2人とも今日は大活躍だったみたいね。先生も鼻が高いわ。 [F]
What you need to take part in business management is the team spirit to work with many colleagues.企業経営で活躍するために必要となるのが多くの仲間と仕事を遂行するための協調精神です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
活躍[かつやく, katsuyaku] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top