ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*泰*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -泰-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泰, tài, ㄊㄞˋ] great, exalted, superior; calm; big
Radical: , Decomposition:   ?  氺 [shui, ㄕㄨㄟ˙]
Etymology: [ideographic] Water 氺 contained by a dam, Rank: 1318
[傣, dǎi, ㄉㄞˇ] the Dai minority living in South China
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  泰 [tài, ㄊㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] people, Rank: 3836

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tài, ㄊㄞˋ, ] safe; peaceful; most; Mt Thai 山 in Shandong; abbr. for Thailand; grand, #3,180 [Add to Longdo]
[Tài guó, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Thailand; Thai, #3,437 [Add to Longdo]
[Tài shān, ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] Mt Tai in Shandong, eastern of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳, #10,931 [Add to Longdo]
晤士报[tài wù shì bào, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄅㄠˋ, ] the Times (newspaper), #19,230 [Add to Longdo]
[tài dá, ㄊㄞˋ ㄉㄚˊ, / ] TEDA (Tianjin Economic Development Area), #22,164 [Add to Longdo]
[Tài lè, ㄊㄞˋ ㄌㄜˋ, ] Taylor (name), #24,178 [Add to Longdo]
[Tài ān, ㄊㄞˋ ㄢ, ] Tai'an city prefecture level city in Shandong, #24,914 [Add to Longdo]
[Tài zhōu, ㄊㄞˋ ㄓㄡ, ] Taizhou prefecture level city in Jiangsu, #32,029 [Add to Longdo]
[Guó tài, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ, / ] Cathay Pacific (Hong Kong airline), #36,025 [Add to Longdo]
[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, ] calm; self-composed, #37,608 [Add to Longdo]
[Tài hé, ㄊㄞˋ ㄏㄜˊ, ] Taihe county in Ji'an 吉安, Jiangxi, #38,517 [Add to Longdo]
[tài dǒu, ㄊㄞˋ ㄉㄡˇ, ] leading scholar of his time; magnate, #39,416 [Add to Longdo]
[kāng tài, ㄎㄤ ㄊㄞˋ, ] safe and healthy, #49,053 [Add to Longdo]
[Yǒng tài, ㄩㄥˇ ㄊㄞˋ, ] (N) Yongtai (place in Fujian), #52,570 [Add to Longdo]
州市[Tài zhōu shì, ㄊㄞˋ ㄓㄡ ㄕˋ, ] Taizhou prefecture level city in Jiangsu, #54,910 [Add to Longdo]
安市[Tài ān shì, ㄊㄞˋ ㄢ ㄕˋ, ] Tai'an prefecture level city in Shandong, #55,801 [Add to Longdo]
[Cháng tài, ㄔㄤˊ ㄊㄞˋ, / ] (N) Changtai (place in Fujian), #57,027 [Add to Longdo]
阿勒[Ā lè tài, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #57,059 [Add to Longdo]
民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, / ] The country is prosperous and the people live in peace, #57,208 [Add to Longdo]
托尔斯[Tuō ěr sī tài, ㄊㄨㄛ ㄦˇ ㄙ ㄊㄞˋ, / ] Tolstoy (name); Count Lev Nikolayevich Tostoy (1828-1910), great Russian novelist, author of War and Peace 戰爭與和平|战争与和平, #58,295 [Add to Longdo]
[Jǐng tài, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄞˋ, ] (N) Jingtai (place in Gansu), #58,520 [Add to Longdo]
[Tài shùn, ㄊㄞˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] (N) Taishun (place in Zhejiang), #58,978 [Add to Longdo]
[Tài xīng, ㄊㄞˋ ㄒㄧㄥ, / ] (N) Taixing (city in Jiangsu), #60,978 [Add to Longdo]
伏尔[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher, #62,707 [Add to Longdo]
晤士河[Tài wù shì hé, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, ] River Thames, #63,097 [Add to Longdo]
[Tài níng, ㄊㄞˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Taining (place in Fujian), #63,511 [Add to Longdo]
重于[zhòng yú Tài shān, ㄓㄨㄥˋ ㄩˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] heavier than Mt Tai (成语 saw); fig. extremely serious matter, #63,601 [Add to Longdo]
否极[pǐ jí tài lái, ㄆㄧˇ ㄐㄧˊ ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] extreme sorrow turns to joy (成语 saw), #64,085 [Add to Longdo]
稳如[wěn rú Tài shān, ㄨㄣˇ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] steady as Mt Tai; as safe as houses, #67,497 [Add to Longdo]
姬陵[Tài jī líng, ㄊㄞˋ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, ] Taj Mahal (mausoleum in India), #67,741 [Add to Longdo]
[jǐng tài lán, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄞˋ ㄌㄢˊ, / ] cloisonne; cloisonné, #68,198 [Add to Longdo]
[Xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, ] (N) Xintai (city in Shandong), #68,286 [Add to Longdo]
阿勒地区[Ā lè tài dì qū, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Altay prefecture in Xinjiang, #70,631 [Add to Longdo]
和县[Tài hé xiàn, ㄊㄞˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Taihe county in Ji'an 吉安, Jiangxi, #77,829 [Add to Longdo]
[Tài Luó, ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Tylo (name); Hollywood actress Hunter Tylo, #78,237 [Add to Longdo]
[tài tǎn, ㄊㄞˋ ㄊㄢˇ, ] Titan, #78,801 [Add to Longdo]
阿尔[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia, #79,361 [Add to Longdo]
西[Tài xī, ㄊㄞˋ ㄒㄧ, 西] "the Far West"; old term for Europe and America, #79,513 [Add to Longdo]
晤士[tài wù shì, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ, ] the Times (newspaper); the Thames (river), #80,063 [Add to Longdo]
阿尔[Ā ěr tài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Altai republic in Russian central Asia, capital Gorno-Altaysk, #80,597 [Add to Longdo]
[Lú tài yú, ㄌㄨˊ ㄊㄞˋ ㄩˊ, / ] Roh Tae-woo (former South Korean president), #81,681 [Add to Longdo]
[Tài lái, ㄊㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] (N) Tailai (place in Heilongjiang), #88,089 [Add to Longdo]
罗尼亚[Jiā tài luó ní yà, ㄐㄧㄚ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Catalonia, #100,242 [Add to Longdo]
米尔[Tài mǐ ěr, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Tamil, #103,788 [Add to Longdo]
米尔纳德邦[Tài mǐ ěr Nà dé bāng, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄋㄚˋ ㄉㄜˊ ㄅㄤ, / ] Tamil Nadu (state in India), #106,431 [Add to Longdo]
[Tài Huà, ㄊㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mt Tai 山 and Mt Hua 華山|华山; another name for Mt Hua, #107,663 [Add to Longdo]
山北斗[Tài shān Běi dǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ, ] a giant among men; lit. as weighty as Mt Tai, as brilliant as the Big Dipper, #113,863 [Add to Longdo]
阿勒[Ā lè tài shì, ㄚ ㄌㄜˋ ㄊㄞˋ ㄕˋ, ] Altay prefecture level city in Xinjiang, #119,674 [Add to Longdo]
[Tài ěr, ㄊㄞˋ ㄦˇ, / ] Tyre (city in Lebanon), #120,903 [Add to Longdo]
[Tài xiàn, ㄊㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tai county in Jiangsu, #149,207 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たい, tai] (n) ปลอดภัย ; สงบ ; สันติ ประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
失意[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
[しょうたい, shoutai] (n) Shoutai era (898.4.26-901.7.15) [Add to Longdo]
太平;[たいへい, taihei] (adj-na,n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
太平無事;平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
[たい;タイ(P), tai ; tai (P)] (n) (uk) Thailand; (P) [Add to Longdo]
[たいご, taigo] (n) Siamese (language); Thai [Add to Longdo]
[たいこく, taikoku] (n) Thailand [Add to Longdo]
[たいざん, taizan] (n) large mountain; Mt Taishan (China) [Add to Longdo]
山北斗[たいざんほくと, taizanhokuto] (n) a great authority [Add to Longdo]
山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing [Add to Longdo]
山木;大山木[たいさんぼく;タイサンボク, taisanboku ; taisanboku] (n) evergreen magnolia; Southern magnolia; Magnolia grandiflora [Add to Longdo]
西[たいせい, taisei] (n) the Occident; the West [Add to Longdo]
西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] (n) Western painting [Add to Longdo]
[たいぜん, taizen] (adj-t,adv-to) calm; composed; self-possessed; firm [Add to Longdo]
然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed [Add to Longdo]
[たいと, taito] (n) (abbr) (See 山北斗) a great authority [Add to Longdo]
大山鳴動して鼠一匹;山鳴動して鼠一匹;大山鳴動してねずみ一匹[たいざんめいどうしてねずみいっぴき, taizanmeidoushitenezumiippiki] (exp) much ado about nothing; The mountains have brought forth a mouse (Aesop) [Add to Longdo]
天下太平;天下[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japan may appear to be peaceful and tranquil on the surface but the fact is that there are a lot of deep-rooted problems.日本は一見天下平だが、実はいろいろな根深い問題を抱えている。
He heard the news calmly.彼はその知らせにも然としていた。
Try to stay on her good side and you'll be on easy street.彼女に目をかけられれば、あなたは安でいられますよ。
Mimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.三村・之氏(みむら・やすゆき=コニチカ株式会社取締役)三日、心不全で死去。45歳。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あんたい, antai] -Ruhe, -Frieden, Sicherheit [Add to Longdo]
[たい, tai] RUHE, FRIEDEN [Add to Longdo]
[たいへい, taihei] -Frieden, -Ruhe [Add to Longdo]
然自若[たいぜんじじゃく, taizenjijaku] Unerschuetterlichkeit [Add to Longdo]
西[たいせい, taisei] Abendland, Okzident, der_Westen [Add to Longdo]
西名画[たいせいめいが, taiseimeiga] abendlaendische_Malerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top