ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*沃*

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -沃-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[沃, wò, ㄨㄛˋ] to water, to irrigate; fertile, rich
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  夭 [yāo, ㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1808
[鋈, wù, ㄨˋ] gold- or silver-plated; to plate
Radical: , Decomposition:   沃 [, ㄨㄛˋ]  金 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 4499

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wò, ㄨㄛˋ, ] fertile; rich; to irrigate; to wash (of river), #4,072 [Add to Longdo]
尔玛[wò ér mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˊ ㄇㄚˇ, / ] Wal-Mart (US supermarket chain), #13,389 [Add to Longdo]
尔玛[wò ěr mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, / ] Walmart, #13,389 [Add to Longdo]
[Wò ěr wò, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄨㄛˋ, / ] Volvo (Swedish car company), #22,829 [Add to Longdo]
科索[Kē suǒ wò, ㄎㄜ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄛˋ, ] Kosovo, #25,386 [Add to Longdo]
[féi wò, ㄈㄟˊ ㄨㄛˋ, ] fertile, #28,212 [Add to Longdo]
[wò tǔ, ㄨㄛˋ ㄊㄨˇ, ] fertile land, #36,442 [Add to Longdo]
尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg, #51,243 [Add to Longdo]
符拉迪斯托克[Fú lā dí wò sī tuō kè, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄨㄛˋ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ, / ] Vladivostok (Russian port city); Chinese name 海參崴|海参崴, #63,325 [Add to Longdo]
尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] Wolf, Woolf (name), #66,913 [Add to Longdo]
[Dá wò sī, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄙ, / ] Davos (Swiss ski resort); Davos world economic forum (WEF), #74,897 [Add to Longdo]
[wò yě, ㄨㄛˋ ㄧㄝˇ, ] fertile land, #86,054 [Add to Longdo]
尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, / ] Wolfson, Wulfsohn etc (name), #101,880 [Add to Longdo]
[Qǔ wò, ㄑㄩˇ ㄨㄛˋ, ] (N) Quwo (place in Shanxi), #109,220 [Add to Longdo]
密尔[mì ěr wò jī, ㄇㄧˋ ㄦˇ ㄨㄛˋ ㄐㄧ, / ] Milwaukee (city), #121,460 [Add to Longdo]
特森[Wò tè sēn, ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, ] Watson (name), #124,614 [Add to Longdo]
霍格[Huò gé wò cí, ㄏㄨㄛˋ ㄍㄜˊ ㄨㄛˋ ㄘˊ, ] Hogwarts (wizards' college in Harry Potter), #128,566 [Add to Longdo]
[wò rǎng, ㄨㄛˋ ㄖㄤˇ, ] fertile soil, #147,433 [Add to Longdo]
夏克[Dé wò xià kè, ㄉㄜˊ ㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, ] Antonin Dvořák (1841-1904), Bohemian composer, author of nine symphonies including the New World symphony, #167,960 [Add to Longdo]
[wò ráo, ㄨㄛˋ ㄖㄠˊ, / ] to fertilize, #479,935 [Add to Longdo]
尔夫奖[wò ěr fū jiǎng, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄐㄧㄤˇ, / ] the Wolf prize (for science and arts), #576,779 [Add to Longdo]
科茨尔德[Kē cí wò ěr dé, ㄎㄜ ㄘˊ ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] the Cotswolds (England), #726,438 [Add to Longdo]
[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, ] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist [Add to Longdo]
爱德斯[Ài dé sī wò ěr, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄙ ㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] Eidsvoll (city in Norway) [Add to Longdo]
爱玛特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, / ] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies [Add to Longdo]
伦・巴菲特[Wò lún· Ba1 fei1 te4, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, / ] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway [Add to Longdo]
[wò zhōu, ㄨㄛˋ ㄓㄡ, ] Vaud province of Switzerland [Add to Longdo]
[Wò shuǐ, ㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ, ] Wo river in Shanxi [Add to Longdo]
[wò guàn, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄢˋ, ] to irrigate; to wash with water [Add to Longdo]
[wò yǎn, ㄨㄛˋ ㄧㄢˇ, ] rich and fertile (soil) [Add to Longdo]
符拉迪斯讬克[Fú lā dí wò sī tuō kè, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄨㄛˋ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ, ] variant of 符拉迪斯託克|符拉迪斯托克, Vladivostok [Add to Longdo]
[Zī wò lè, ㄗ ㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, / ] Zwolle (Netherlands) [Add to Longdo]
斯论坛[Dá wò sī lùn tán, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄙ ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] Davos world economic forum (WEF) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨウ化;[ヨウか(ヨウ化);ようか(沃化), you ka ( you ka ); youka ( yoku ka )] (n,vs) iodization; iodisation [Add to Longdo]
ヨウ化カリウム;化カリウム[ヨウかカリウム(ヨウ化カリウム);ようかカリウム(沃化カリウム), you ka kariumu ( you ka kariumu ); youka kariumu ( yoku ka kariumu )] (n) potassium iodide; KI [Add to Longdo]
ヨウ化銀;化銀[ヨウかぎん(ヨウ化銀);ようかぎん(沃化銀), you kagin ( you ka gin ); youkagin ( yoku ka gin )] (n) silver iodide [Add to Longdo]
ヨウ化水素;化水素[ヨウかすいそ(ヨウ化水素);ようかすいそ(沃化水素), you kasuiso ( you ka suiso ); youkasuiso ( yoku ka suiso )] (n) hydrogen iodide; HI [Add to Longdo]
ヨウ化物;化物[ヨウかぶつ(ヨウ化物);ようかぶつ(沃化物), you kabutsu ( you bakemono ); youkabutsu ( yoku bakemono )] (n) iodide [Add to Longdo]
ヨウ素125;素一二五[ヨウそひゃくにじゅうご(ヨウ素125);ようそひゃくにじゅうご(沃素一二五), you sohyakunijuugo ( you moto 125 ); yousohyakunijuugo ( yoku moto ichini go )] (n) iodine-125 [Add to Longdo]
ヨウ素131;素一三一[ヨウそひゃくさんじゅういち(ヨウ素131);ようそひゃくさんじゅういち(沃素一三一), you sohyakusanjuuichi ( you moto 131 ); yousohyakusanjuuichi ( yoku moto kazumi ich] (n) iodine-131 [Add to Longdo]
ヨウ素デンプン反応;素澱粉反応[ヨウそデンプンはんのう(ヨウ素デンプン反応);ようそでんぷんはんのう(沃素澱粉反応), you so denpun hannou ( you moto denpun hannou ); yousodenpunhannou ( yoku moto denp] (n) iodo-starch reaction [Add to Longdo]
ヨウ素価;素価[ヨウそか(ヨウ素価);ようそか(沃素価), you soka ( you moto atai ); yousoka ( yoku moto atai )] (n) iodine value; iodine number [Add to Longdo]
過ヨウ素酸;過素酸[かヨウそさん(過ヨウ素酸);かようそさん(過沃素酸), ka you sosan ( ka you moto san ); kayousosan ( ka yoku moto san )] (n) periodic acid [Add to Longdo]
[こうよく, kouyoku] (n,adj-f) (obsc) (See 膏腴) fertile soil; fertile land; fertility [Add to Longdo]
;肥よく[ひよく, hiyoku] (adj-na,n) fertility; productive [Add to Longdo]
[ほうよく, houyoku] (adj-na,n) fertility [Add to Longdo]
素;ヨウ素[ようそ(沃素);ヨウそ(ヨウ素), youso ( yoku moto ); you so ( you moto )] (n) iodine (I) [Add to Longdo]
[よくち, yokuchi] (n) fertile land; oasis [Add to Longdo]
[よくでん, yokuden] (n) fertile field; field with fertile soil [Add to Longdo]
[ようど;ヨード, youdo ; yo-do] (n) (See 素) iodine (ger [Add to Longdo]
度丁幾[ようどちんき;ヨードチンキ(P), youdochinki ; yo-dochinki (P)] (n) (uk) tincture of iodine (ger [Add to Longdo]
[よくど, yokudo] (n) rich soil; fertile land [Add to Longdo]
[よくや, yokuya] (n) fertile fields or plain [Add to Longdo]
野千里[よくやせんり, yokuyasenri] (n) vast expansion of fertile land [Add to Longdo]
斯(ateji)[ひよす;ヒヨス, hiyosu ; hiyosu] (n) (uk) henbane (Hyoscyamus niger) (lat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The soil here is fertile.ここは土地が肥である。
It has fertile soil where corn be grown.そこにはトウモロコシを栽培できる肥な土地がある。
Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.以前は肥な平野であったのに今では荒れ地にすぎなくなっている。
The basin of a river usually has rich farmland.河川の盆地には普通肥な農地がある。
The settlers learned that the land in the valley was fertile.開拓民たちは谷間の土地が肥であることを知った。
Rich soil yields good crops.な土壌は豊かな作物を産する。
Fertile soil is indispensable for a good harvest.良い収穫を得る為には、肥な土壌が不可欠だ。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top